Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

59. Vad har Gud skapat?
Den heliga Skrift säger: “I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). Kyrkan förkunnar i sin trosbekännelse att Gud är alltings skapare, av allt vad synligt och osynligt är: av alla andliga och materiella varelser, dvs av änglarna och den synliga världen, särskilt människan.

60. Vad är änglarna?
Änglarna är rent andliga varelser, de har ingen kropp, de är osynliga och odödliga, de är personliga varelser utrustade med förnuft och vilja. De skådar oupphörligt Gud ansikte mot ansikte, de förhärligar honom, de tjänar honom och är hans sändebud för att uppfylla frälsningsuppdraget för alla människor.

61. På vilket sätt är änglarna närvarande i kyrkans liv?
Kyrkan förenar sig med änglarna för att tillbe Gud, hon ber om deras bistånd, och några av dem kommer hon ihåg i sin liturgi.

62. Vad lär Bibeln om skapelsen av den synliga världen?
Med berättelsen om skapelsens “sex dagar” låter Skriften oss få kunskap om det skapades värde och att det har som mål att lovprisa Gud och tjäna människan. Allt skapat har Gud som upphov till sin existens, från honom tar det emot sin egen godhet och fullkomning, sina egna lagar och sin egen ställning i världsalltet.

63. Vilken är människans plats i skapelsen?
Människan är den synliga skapelsens höjdpunkt, eftersom hon är skapad till Guds avbild och likhet.

64. Vilken sorts förbindelse finns det mellan de skapade tingen?
Mellan de skapade varelserna finns det ett ömsesidigt beroende och en hierarki, som är avsedd av Gud. Samtidigt föreligger det enhet och solidaritet mellan de skapade varelserna, eftersom alla har samma Skapare, är älskade av honom och är inriktade på hans förhärligande. Att respektera de lagar som finns inskrivna i skapelsen och de sammanhang som härrör ur tingens natur är alltså en utgångspunkt för visheten och en grundval för moralen.

65. Vilket förhållande råder mellan skapelsens och frälsningens verk?
Skapelsens verk når sin höjdpunkt i frälsningens ännu större verk. Ja, skapelsen är en början till den nya skapelsen, i vilken den kommer att finna sin fulla mening och sin fulländning.


B

#     ¤     +