Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

66. I vilken mening är människan skapad till ?Guds avbild??
Människan är skapad till Guds avbild i den meningen att hon har förmågan att få kunskap om och i frihet att älska sin egen Skapare. Hon är den enda skapade varelse på denna jord som Gud har velat i sig själv och som han har kallat att i insikt och kärlek få del av hans gudomliga liv. Eftersom hon är skapad till Guds avbild har hon värdighet som person: hon är inte något, utan någon, hon kan ge kunskap om sig själv, ge sig själv i frihet och träda i gemenskap med Gud och med andra personer.

67. För vilket ändamål har Gud skapat människan?
Gud har skapat allt för människan, men människan är skapad för att lära känna, tjäna och älska Gud, för att i denna värld frambära åt honom hela skapelsen som tacksägelse och upphöjas till livet med Gud i himlen. Endast i det människoblivna Ordets mysterium finner människans mysterium sitt sanna ljus, ty människan var förutbestämd att frambringa avbilden av Guds Son som blivit människa. Denne är den fullkomliga “avbilden av den osynlige Guden” (Kol 1:15).

68. Varför utgör människorna en enhet?
Alla människor utgör ett enda människosläkte genom det gemensamma ursprung de har från Gud. Gud har dessutom “av enda människa skapat alla folk” (Apg 17:26). Alla har därför en enda frälsare och är kallade att få del av Guds eviga salighet.

69. Hur bildar själen och kroppen en enhet i människan?
Den mänskliga personen är en varelse som på en gång är kroppslig och andlig. I människan utgör anden och materian en enda natur. Denna natur är så djup att kroppen, som är materiell, genom den andliga princip som själen är, blir en mänsklig och levande kropp och får del av den värdighet som består i att vara Guds avbild.

70. Vem ger människan en själ?
Den andliga själen kommer inte från föräldrarna, utan skapas direkt av Gud och är odödlig. Då den skiljer sig från kroppen i dödsögonblicket går den inte under; den kommer åter att förena sig med kroppen vid den slutliga uppståndelsen.

71. Vilken relation har Gud upprättat mellan man och kvinna?
Man och kvinna är skapade av Gud med samma värdighet som mänskliga personer och samtidigt i ömsesidig kompletering, genom att förverkliga manligt och kvinnligt. Gud har avsett den ene för den andra, genom att låta dem bilda en gemenskap. Tillsammans är de också kallade att ge det mänskliga livet vidare genom att i äktenskapet bli ett kött med varandra ( jfr 1 Mos 2:24) och råda över jorden som Guds “förvaltare”.

72. Vilket var enligt Guds plan människans ursprungliga tillstånd?
Genom att skapa man och kvinna hade Gud gjort dem delaktiga av sitt eget gudomliga liv, i helighet och rättfärdighet. Enligt Guds plan skulle människan varken ha behövt lida eller dö. Dessutom rådde fullkomlig harmoni i människan själv, mellan skapad varelse och Skapare, mellan man och kvinna, liksom mellan det första människoparet och hela skapelsen.


B

#     ¤     +