Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

85. Varför blev Guds Son människa?
Guds Son antog en mänsklig kropp i jungfru Marias sköte genom den Helige Ande, för oss människor och för vår frälsnings skull, eller - med andra ord - för att försona oss syndare med Gud; för att låta oss få kunskap om hans oändliga kärlek; för att vara vår förebild i helighet; för att “göra oss delaktiga av gudomlig natur” (2 Pet 1:4).

86. Vad betyder begreppet 'inkarnation'?
Kyrkan kallar det mysterium som utgörs av den förundransvärda föreningen mellan den gudomliga och mänskliga naturen i det gudomliga Ordets enda person för “inkarnationen”. För att förverkliga vår frälsning blev Guds Son “kött” (jfr Joh 1:14) och blev därigenom verkligen människa. Tron på inkarnationen är det som präglar den kristna tron och skiljer ut den från andra trosuppfattningar.

87. Hur är Jesus Kristus sann Gud och sann människa?
Jesus är på ett oskiljaktigt sätt sann Gud och sann människa, i hans gudomliga persons enhet. Han, Guds Son, “född och icke skapad, av samma väsen som Fadern” blev människa, vår broder, utan att därför upphöra att vara Gud, vår Herre.

88. Vad lär konciliet i Kalcedon (år 451) om detta?
Konciliet i Kalcedon lär och bekänner “en och samme Son, vår Herre Jesus Kristus, fullkomlig i sin gudom och fullkomlig i sin mänsklighet, som består av en förnuftig själ och en kropp. Till sin gudom är han av ett och samma väsen som Fadern, och till sin mänsklighet är han av ett och samma väsen som vi, ‘lik oss i allt utom i synd’ (Heb 4:15). Han föddes av Fadern före all tid när det gäller hans gudom, och i dessa yttersta dagar föddes han när det gäller hans mänsklighet av jungfru Maria, Guds Moder.”

89. Hur uttrycker kyrkan inkarnationens mysterium?
Hon uttrycker det genom att framhålla att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, med två naturer, den mänskliga och den gudomliga. Och när det gäller Jesu mänsklighet skall allt - under, lidande, död - tillskrivas hans gudomliga person som handlar genom den mänskliga natur den har antagit.

90. Hade Guds Son, som blev människa, en själ med mänsklig kunskap?
Guds Son har antagit en mänsklig kropp besjälad av en förnuftig mänsklig själ. Med sin mänskliga intelligens har Jesus lärt sig mycket av erfarenhet. Men också som människa hade Guds Son intim och omedelbar kunskap om Gud, sin Fader. Han trängde också in i människornas hemliga tankar och hade full insikt i de eviga planer som han kom för att uppenbara.

91. Hur kom de två viljorna i det människoblivna Ordet överens?
Jesus har en gudomlig och en mänsklig vilja. I sitt jordiska liv har Guds Son velat det han på gudomligt sätt beslutat med Fadern och Sonen för vår frälsning. Kristi mänskliga vilja åtlyder utan motsägelse eller motsträvighet den gudomliga viljan eller är snarare underordnad denna.

92. Hade Kristus en verklig mänsklig kropp?
Jesus har antagit en verklig mänsklig kropp genom vilken den osynlige Guden gjorde sig synlig. Därför kan Kristus framställas och vördas i heliga bilder.

93. Vad betyder Jesu Hjärta?
Jesus har känt och älskat oss med ett mänskligt hjärta. Hans hjärta, genomborrat för vår frälsnings skull, är symbol på denna oändliga kärlek, med vilken han älskar Fadern och varje människa.

94. 'Avlad av den Helige Ande' - vad menas med detta uttryck?
Därmed menas att jungfru Maria har tagit emot Guds evige Son i sitt sköte genom den Helige Ande och utan medverkan av någon man: “Den Helige Ande skall komma över dig” (Lk 1:35) sade ängeln till henne vid bebådelsen.

95. '...född av jungfrun Maria': varför är Maria verkligen Guds Moder?
Maria är verkligen Guds Moder därför att hon är Jesu moder (Joh 2:1; 19:25). Ja, den som avlades av den Helige Ande och i sanning blev hennes son, är Faderns evige Son. Han är Gud själv.

96. Vad betyder den 'obefläckade avlelsen'?
Gud har utan förskyllan utvalt Maria från all evighet för at hon skulle bli hans Sons moder; för att utföra ett sådant uppdrag blev hon obefläckat avlad. Det betyder att hon genom Guds nåd och genom att Gud i förväg tillräknade henne Jesu Kristi förtjänster blev bevarad från arvsynden ända från sin avlelse, sin tillkomst i moderlivet.

97. Vilken är Marias medverkan i Guds frälsningsplan?
Genom Guds nåd har Maria bevarats obefläckad från all personlig synd under hela sin existens. Hon är den som är “högt benådad”, full av nåd (Lk 1:28), hon är den “fullkomligt heliga”. När ängeln förkunnar för henne att hon skall låta den “Högstes Son” (Lk 1:32) se ljuset, ger hon i frihet sitt samtycke i “trons lydnad” (Rom 1:5). Maria ger sig helt och hållet åt sin son Jesus, åt hans person och hans verk, hon omfattar och tar med hela sin mänskliga själ emot den gudomliga frälsningsviljan.

98. Vad betyder Jesu avlelse av en jungfru (jungfrufödelsen)?
Den betyder att Jesus kom till i jungfruns sköte enbart genom den Helige Andes makt, utan ingripande av en människa. Han är till sin gudomliga natur den himmelske Faderns Son och till sin mänskliga natur Marias son, men helt och hållet Guds Son i två naturer, eftersom det i honom finns en enda person, den gudomliga.

99. I vilken mening är Maria 'alltid jungfru'?
I den meningen att hon “förblev jungfru när hennes son kom till i hennes moderliv, hon var jungfru vid födelsen, hon var havande jungfru, jungfrumoder, alltid jungfru” (S:t Augustinus). När evangelierna därför talar om “Jesu bröder och systrar” rör det sig om Jesu närmaste släktingar. På detta sätt uttrycker man sig i Bibeln.

100. På vad sätt är Marias moderskap universellt?
Maria har en enda son, Jesus, men i honom utsträcks hennes andliga moderskap till alla människor, som han har kommit för att frälsa. Uthållig i sin lydnad vid den nye Adams, Jesu Kristi, sida är Jungfrun den nya Eva, allt levandes sanna moder, som med en moders kärlek medverkar vid deras födelse och deras fostran i nådens ordning. Som jungfru och moder är Maria en bild av kyrkan, hon förverkligar den på det mest fullkomliga sätt.

101. I vilken mening är hela Kristi liv mysterium?
Hela Kristi liv är en uppenbarelse-händelse. Det som är synligt i Kristi liv leder fram till hans osynliga mysterium, framför allt till det mysterium som utgörs av att han är Guds Son: “Den som ser mig, ser Fadern” (Joh 14:19). Dessutom är hela Kristi liv - även om frälsningen fullbordas på korset och i uppståndelsen - frälsningsmysterium, eftersom allt vad Jesus har gjort, sagt och lidit hade som mål att frälsa den fallna människan och återföra henne till hennes kallelse att vara Guds son eller dotter.

102. Vilka var förberedelserna för Jesu mysterier?
Framför allt var det fråga om ett långvarigt hopp och en förväntan som sträckte sig genom många århundraden; vi återupplever detta under adventstidens liturgi. Förutom det dunkla hopp som Gud låtit tränga in i hedningarnas hjärtan förberedde han sin Sons ankomst genom det gamla förbundet, fram till Johannes Döparen, som är den siste och störste av profeterna.

103. Vad lär evangeliet om Jesu födelses och barndoms mysterier?
Vid Jesu födelse, julen, framträder himlens härlighet i ett litet barns svaghet; Jesu omskärelse är tecken på hans tillhörighet till det judiska folket och en föraning om vårt dop; Epifania innebär att Messiaskungen i Israel träder fram och uppenbarar sig för alla folk; i hans framträdande i templet, i Symeon och Hanna, är det hela Israels förväntan som kommer sin Frälsare till mötes; flykten till Egypten och mordet på de oskyldiga barnen förkunnar att hela Jesu Kristi liv skall stå under förföljelsens tecken; hans återkomst från Egypten påminner om Israels uttåg därifrån och framställer Jesus som den nye Mose; det är han som är den sanne och definitive befriaren.

104. Vad lär oss Jesu fördolda liv i Nasaret?
Under Jesu fördolda liv förblir han i ett vanligt människolivs tystnad. Han låter oss på detta sätt vara i gemenskap med honom i den helighet som utformas i ett vanligt dagligt liv genomvävt av bön, enkelhet, arbete och kärlek i familjen. Hans underordning under Maria och Josef, sin fosterfar, är en bild av hans lydnad som Son till sin himmelske Fader. Maria och Josef tar emot Jesu mysterium med sin tro utan att alltid förstå det.

105. Varför tar Jesus emot dopet till syndernas förlåtelse och omvändelse (jfr Lk 3)?
Han gör det för att påbörja sitt offentliga liv och ge en föraning om det “dop” som kommer att äga rum i hans död: han accepterar på detta sätt, fast han är utan synd, att räknas bland syndarna, han, “Guds lamm, som tar bort världens synd” (Joh 1:29). Fadern förkunnar att han är hans “älskade Son” (Mt 3:17), och den Helige Ande sänker sig ned över honom. Jesu dop är förebilden för vårt eget dop.

106. Vad uppenbarar Jesu frestelser i öknen?
Jesu frestelser i öknen upprepar Adams frestelse i paradiset och Israels frestelser i öknen. Satan frestar Jesus när det gäller lydnaden för det uppdrag han fått sig ålagt av Fadern. Kristus, den nye Adam, står emot frestelserna och förkunnar med sin seger också sin seger i lidandet, som är det högsta uttrycket för den lydnad han som Son erbjuder sin Fader. Kyrkan förenar sig med detta mysterium särskilt under den kyrkoårstid vi kallar för Fastan.

107. Vem inbjuds att få del av Guds rike, förkunnat och förverkligat av Jesus?
Jesus inbjuder alla människor att träda in i Guds rike. Också den värste syndare kallas att omvända sig och ta emot Faderns oändliga barmhärtighet. Riket träder fram redan här på jorden för dem som tar emot det med ett ödmjukt hjärta. Det är för dem som dess hemligheter uppenbaras.

108. Varför uppenbarar Jesus Guds rike med tecken och under?
Jesus ledsagar sitt ord med tecken och under för att Guds rike är närvarande i honom, Messias. Även om han botar några personer har han inte kommit för att avskaffa allt som plågar oss här nere på jorden utan framför allt för att befria oss från slaveriet under synden. Utdrivningen av de onda andarna förkunnar att hans kors skall hemföra segern över “denna världens furste”(Joh 12:31)

109. Vilken auktoritet ger Jesus åt sina apostlar i Gudsriket?
Jesus utväljer de Tolv, framtida vittnen om hans uppståndelse, och han gör dem delaktiga av sin sändning och sin auktoritet för att undervisa, förlåta synder, bygga upp och styra kyrkan. I detta kollegium tar Petrus emot “himmelrikets nycklar” (Mt 16:19) och intar den främsta platsen, med uppdraget att bevara tron i dess integritet och att styrka sina bröder.

110. Vilken betydelse har Kristi förklaring?

Vid förklaringen uppenbarar sig främst Treenigheten: “Fadern i rösten, Sonen i människan, Anden i det lysande molnet” (S:t Thomas av Aquino). Jesus betonar i samtalet med Mose och Elia sitt ”uttåg ur världen” (Lk 9:31) och visar att han når sin härlighet genom att stiga upp på korset; han ger en försmak av sin uppståndelse och sin ärorika återkomst, som ”skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet” (Fil 3:21).

“Du har förvandlat dig på berget, och dina lärjungar fick i den mån de förmådde det skåda din härlighet, Kristus vår Gud, för att de när de hade sett dig som korsfäst skulle förstå att ditt lidande var frivilligt och att du sannerligen är Faderns utstrålning” (Bysantinsk liturgi).111. Hur gick det messianska intåget i Jerusalem till?
Vid den bestämda tiden beslöt Jesus att gå till Jerusalem för att gå in i sitt lidande, dö och uppstå. Såsom Messiaskung visar han sitt rikes ankomst och tågar in i sin stad på ryggen av ett åsnesto. Han tas emot av de små, vilkas hyllningsrop upprepas i mässans Sanctus: Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna (fräls oss)” (Mt 21:9). Kyrkans liturgi börjar Stilla veckan med att fira detta intåg i Jerusalem.


B

#     ¤     +