Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Barmhärtighetens store Gud,
all världens Skapare och ljus,
Treenige, bevara du
ditt goda verk från undergång.

Tag, Herre, i din nåd emot
vår suckan och vårt hjärtas sång,
och låt oss i din härlighet
få glädjas, rena från all skuld.

Bränn bort all ondska, varje svek
med lågan i din kärleks eld,
och håll oss alltid vakande
i väntan på din återkomst.

Se, innan dagen ännu grytt
tillbeder vi ditt majestät.
O att du ville mätta oss
med evigt liv hos dig en gång.

Giv oss, o Fader, nåd därtill,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

All glans och ära, Gud, är din,
du är de trognas sanna liv.
Så gjut av dina gåvor ut,
av Andens eld och klara ljus.

Från alla faror, allt fördärv
bevara ande, kropp och själ,
fördriv allt hjärtats bitterhet,
all synd och sorg och orenhet.

Gör sinnet glatt och oförskräckt
och böj vår håg till helig tjänst.
Hör du vår bön, Barmhärtige,
och för oss till din härlighet.

Nu mödans vecka snart går ut
med förebud om tidens slut:
en sista dag, den åttonde,
skall komma med förskräckelse.

Vi beder dig, vår Frälsare,
att skona oss från vredens eld.
Församla oss, din egendom,
med alla helgon vid din tron.

Tag nu emot vår bön och sång
och låt oss sist med allt ditt folk
besjunga din barmhärtighet,
Treenige, i evighet. Amen.Ant. 1 Tacka Herren för hans nåd och för hans under med människor.

Psalm 107
Tacksägelse för befrielse
Gud sände sitt ord till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus (jfr Apg 10:36)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Herrens förlossade säga, *
de som han har räddat ur nöden,

de som han har samlat från länderna, *
från öster och från väster, från norr och från söder.

De irrade omkring i öknen på öde stigar, *
de fann ingen stad där de kunde bo,

de hungrade och törstade, *
de var nära döden.

Men de ropade till Herren i sin nöd, *
och han befriade dem ur deras trångmål.

Han ledde dem på den rätta vägen, *
så att de kom till en stad där, de kunde bo.

De må tacka Herren för hans nåd *
och för hans under med människor,

att han mättade dem som försmäktade *
och uppfyllde de hungrande med sina gåvor.

De satt i mörker och dödsskugga, *
fångna i elände och bojor,

därför att de hade trotsat Guds befallning *
och föraktat den Högstes planer.

Han kuvade deras hjärtan med olycka, *
de kom på fall och hade ingen hjälpare.

Men de ropade till Herren i sin nöd, *
och han befriade dem ur deras trångmål.

Han förde ut dem ur mörkret och dödsskuggan, *
och deras bojor slet han sönder.

De må tacka Herren för hans nåd *
och för hans under med människor,

att han krossade kopparportarna *
och bröt sönder järnbommarna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren för hans nåd och för hans under med människor.

Ant. 2 De fick se Herrens gärningar och hans under.

II

De var oförnuftiga och bröt mot hans bud *
och blev nu plågade för sina synders skull.

De kände avsmak för all mat, *
och de var nära dödens portar.

Men de ropade till Herren i sin nöd, *
och han befriade dem ur deras trångmål.

Han sände sitt ord och botade dem *
och räddade dem från graven.

De må tacka Herren för hans nåd *
och för hans under med människor,

de må offra lovets offer *
och förkunna hans verk med jubel.

De for på havet med sina skepp *
och drev sin handel på stora vatten.

Där fick de se Herrens gärningar, *
hans under på det djupa havet.

Med sitt ord väckte han stormen, *
så att den hävde upp dess böljor.

De for upp mot himlen, ner i djupen, *
då svek deras mod, och de fylldes av ångest.

De raglade och stapplade som druckna, *
all deras vishet blev till intet.

Men de ropade till Herren i sin nöd, *
och han förde dem ut ur deras trångmål.

Han förbytte stormen i lugn, *
och böljorna omkring dem tystnade.

De blev glada att det blev stilla, *
och han förde dem till den hamn dit de ville.

De må tacka Herren för hans nåd *
och för hans under med människor,

de må upphöja honom i folkets församling *
och lova honom bland de äldste.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De fick se Herrens gärningar och hans under.

Ant. 3 De trogna ser det och gläder sig och besinnar Herrens gärningar.

III

Han gjorde strömmar till öken, *
källsprång till ödemark,

bördigt land till salthed, *
ty dess inbyggare var onda.

Han gjorde öknen till en vattenrik sjö, *
det torra landet till källsprång.

Där lät han de hungrande slå sig ner, *
och de byggde en stad där de kunde bo.

De besådde åkrar och planterade vingårdar, *
som gav dem rika skördar.

Han välsignade dem, och de växte till ett stort folk, *
och han gav dem mängder av boskap.

De blev sedan ringa och föraktade, *
olycka och bedrövelse tryckte dem,

men han som utgjuter förakt över furstar *
och låter dem irra omkring i den väglösa öknen,

han upphöjde den fattige ur eländet *
och lät stammarna växa till, som en fårhjord.

De trogna ser det och gläder sig, *
men alla onda människor förstummas.

Den som är vis skall ge akt på detta *
och besinna Herrens gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 De trogna ser det och gläder sig och besinnar Herrens gärningar.

Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din rättvisa är som det djupaste hav.

Första läsningen
Syr 11:11-28
Verklig och skenbar framgång


Den ene arbetar, sliter och jäktar
men får det bara sämre.
Den andre är trög och måste be om hjälp,
han är fattig på kraft och rik på armod.
Men Herren ser honom och ställer allt till rätta:
Han upprättar honom ur hans förnedring
och ger honom en aktad ställning,
och han vinner mångas beundran.
Lycka och olycka, liv och död,
fattigdom och rikedom kommer från Herren.
Det Herren ger får de fromma behålla,
hans beslut kan aldrig upphävas.
En man kan bli rik genom att spara och gnida,
men vad är det för lön han får?
När han säger: "Jag kan slå mig till ro,
nu skall jag njuta av min rikedom" -
då vet han inte hur lång tid som är kvar
innan han måste lämna allt åt andra och dö.
Håll fast vid den uppgift du fått,
gå upp i den och åldras i din gärning.
Beundra inte vad syndaren gör,
utan lita på Herren och håll ut i ditt arbete.
Ty för Herren är det en lätt sak
att plötsligt låta den fattige bli rik.
Genom Herrens välsignelse får den fromme sin lön,
och hans framgång slår med ens ut i blom.
Säg inte: "Vad är det för mening med mitt liv -
vad kan det finnas för lycka i framtiden?"
Säg inte: "Jag har allt -
vilken olycka kan drabba mig i framtiden?"
I lyckans stund glöms olyckan bort,
och i olyckans stund minns man inte lyckan.
För Herren är det lätt att på livets sista dag
ge människan hennes gärningars lön.
En timmes plågor, och ett liv i lyx är glömt.
Människans slut avslöjar hur hon levat.
Kalla ingen lycklig innan han är död;
först på barnen ser du hur en människa varit.

Responsorium Syr 11:19; Luk 12:17,18

När den rike säger: Jag kan slå mig till ro, nu skall jag njuta av min rikedom,
+ då vet han inte hur lång tid som är kvar innan han måste lämna allt åt andra och dö.
När den rike tänker för sig själv: Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger.
+ Då vet han inte hur lång tid som är kvar innan han måste lämna allt åt andra och dö.

Andra läsningen
Ur Thomas av Aquinos kommentar till den apostoliska trosbekännelsen.
Det finns inte någon dygd som inte blir synlig pä korset


Varför måste Guds Son lida för vår skull? Av två viktiga skäl: dels som botemedel mot våra synder, dels som föredöme för våra handlingar.
I Kristi lidande finner vi botemedlet mot allt ont vi kan råka ut för genom våra synder. Men dess nytta är inte mindre som föredöme. Kristi lidande är tillräckligt som undervisning för hela vårt liv. Alla som vill leva i fullkomlighet behöver bara förakta det som Kristus föraktade på korset och sträva efter det som Kristus eftersträvade. Det finns inte någon dygd som inte blir synlig på korset.
Söker du ett exempel på kärlek? Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Så gjorde Kristus på korset. Om han gav sitt liv för oss, då får vi inte vara ovilliga att uthärda vilket slags onda ting som helst för honom.
Om du söker uthållighet, så finns den i sin högsta form på korset. Två saker han göra uthålligheten till något stort, när man uthärdar något svårt eller när man lider det som man hade kunnat undvika men inte velat undvika. Men Kristus uthärdade något svårt på korset: Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Liksom ett får som förs till slakt öppnade han inte sin mun. Kristi uthållighet på korset var något stort: Lät oss hålla ut i det lopp som ligger framför oss, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen.
Vill du ha ett exempel på ödmjukhet, se på den korsfäste: Gud ville att han skulle dömas och dö under Pontius Pilatus.
Vill du ha ett exempel på lydnad, följ då honom som blev lydig Fadern ända till döden: Liksom en enda människas (det vill säga Adams) olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.
Om du söker ett exempel på förakt för det jordiska, följ då honom som är konungarnas konung och alla herrars Herre, i vilken vishetens och kunskapens alla skatter finns gömda, han som på korset blev avklädd naken, hånad, bespottad, slagen, tömekrönt och slutligen given ättika och galla att dricka.
Fäst dig därför inte vid kläder och rikedom, ty de har delat mina kläder mellan sig, inte ärebetygelser, ty han fick känna på gyckel och gisselslag, inte höga ämbeten, ty de vred ihop en krona av törne och satte pä hans huvud, inte njutningar, ty de gav mig galla att äta, och ättika att dricka i min törst.

Responsorium Vish 7:7-8; 9:17

Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet, jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
+ Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet och sänt din helige Ande från höjden?
+ Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.

Slutbön

Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, vishetens källa.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Saliga de
     som har lärt känna Herren i hans sanning.

Han har fyllt mig med sanningens ord,
så att jag kan förkunna honom. R.

Likt vattenflöden flödar sanningen från min mun,
och mina läppar bekänner hans frukter. R.

Han har låtit sin kunskap överflöda i mig,
och Herrens ord är dörren till hans ljus. R.

Ordets boning är människan,
och dess sanning är kärleken.

R.  Saliga de
     som har lärt känna Herren i hans sanning.

Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Psalm 119:XLX (145-152)

Jag ropar av allt mitt hjärta. Svara mig. *
Jag vill ta dina stadgar i akt.

Jag ropar till dig, Herre. Hjälp mig, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Jag kommer i gryningen och ropar, *
jag hoppas på dina ord.

Mina ögon hastar före nattens väkter *
till att begrunda ditt löfte.

Herre, hör min röst i din nåd, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Nära är de som samvetslöst jagar mig, *
de som är långt ifrån din lag.

Herre, också du är nära, *
och alla dina bud är sanning.

Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd *
att du har stadgat dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Canticum
Vish 9:1-6,9-11
Guds tuktan och förbarmande
Jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga (Luk 21:15)


Mina fäders Gud, barmhärtighetens herre, *
du som har skapat allt genom ditt ord

och som genom din vishet gjorde människan *
för att hon skulle härska över allt skapat

och styra världen heligt och rättfärdigt *
och fälla rättsinniga domar.

Ge mig visheten som delar tronen med dig, *
uteslut mig inte från dem som får tjäna dig.

Jag är ju din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
en svag människa, vars tid snart är förbi.

Lag och rätt förstår jag bristfälligt, +
ty även om man räknas
som fullkomlig bland människor, *
är man ingenting värd
utan den vishet som kommer från dig.

Hos dig finns visheten som känner dina verk, *
som var med när du skapade världen

och som vet vad dina ögon finner glädje i *
och vad som är rätt enligt dina bud.

Sänd ut henne från din heliga himmel, *
låt henne komma från din härlighets tron

och arbeta vid min sida, *
så att jag kan lära mig vad som gläder dig.

Ty hon vet och förstår allt,
och hon skall vägleda mig med klokhet i vad jag gör *
och beskydda mig med sin härlighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Psalm 117
Lovsång för Herrens barmhärtighet
Hedningarna har fått prisa Gudfar hans barmhärtighet (Rom 15:9)


Lova Herren, alla hedningar, *
prisa honom, alla folk.

Ty hans nåd är väldig över oss, *
och Herrens sanning varar i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Kort läsning
Vish 7:13-14


Den vishet jag lärde mig utan baktankar lär jag ut utan missunnsamhet. Jag behåller inte hennes rikedomar för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds väns¬kap, fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

Responsorium

Alla folk + skall tala om deras vishet.
Alla folk + skall tala om deras vishet.
Guds församling skall förkunna deras lov,
+ skall tala om deras vishet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla folk + skall tala om deras vishet.

Ant. Välsignad är Herren, som väckte den helige Thomas kärlek och drev honom att be och arbeta och söka sanningen.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Välsignad är Herren, som väckte den helige Thomas kärlek och drev honom att be och arbeta och söka sanningen.

Förbön

I tacksägelse ber vi till Kristus, den gode Herden, som gav sitt liv för fåren. Låt oss säga:
R. Du gode Herde, led ditt folk.

Kristus, i dina heliga herdar (i den helige N.) har du gett oss en levande bild av din barmhärtighet
- låt oss i kyrkans ledare få erfara din omsorg och barmhärtighet.
Du som i dina ställföreträdare utför ditt verk som herde och lärare
- ta inte din hand ifrån oss, utan led oss fram till vårt mål.
Du som genom dina herdar fortsätter att vara vår läkare till kropp och själ
- låt oss aldrig sakna din närvaro i helgade själasörjare.
Du som fostrat din hjord genom helgonens visdom och kärlek
- låt dina förkunnare hjälpa oss att lära känna dig och älska dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.

Psalm 119:XVI (121-128)

Jag övar rätt och rättfärdighet. *
Herre, lämna inte ut mig åt dem som förtrycker mig.

Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl, *
låt inte de fräcka förtrycka mig.

Mina ögon längtar efter din hjälp *
och efter dina rättfärdiga ord.

Handla i nåd mot din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Jag är din tjänare, ge mig insikt, *
så att jag förstår dina vittnesbörd.

Herre, det är tid att gripa in, *
de har gjort din lag om intet.

Därför har jag dina bud kärare än guld, *
ja, mer än renaste guld.

Därför följer jag alla dina stadgar, *
men jag hatar alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.


Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade,
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd.

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god. *
Salig är den som tar sin tillflykt till honom.

Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Unga lejon lider nöd och hungrar, *
men de som söker Herren
lider inte brist på något gott.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.


Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.

Är du en man som älskar livet *
och vill se goda dagar?

Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.

Vänd dig bort från det som är ont, *
sök friden och gör det goda.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.

Men Herren vänder sitt ansikte
mot dem som gör det onda, *
han vill utrota minnet av dem från jorden.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
och hjälper dem som har en bedrövad ande.

Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.

Han bevarar alla hans ben, *
inte ett enda av dem skall krossas.

Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.

Men Herren befriar sina tjänare, *
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

Kort läsning
1 Sam 15:22


Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.

Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg, honom skall jag låta se min frälsning.

Slutbön

Herre, himmelske Fader, ge Andens ljus åt oss som tillber dig, och låt oss undgå ondskans makt och ha vår glädje i att ständigt prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.

Psalm 119:XVI (121-128)

Jag övar rätt och rättfärdighet. *
Herre, lämna inte ut mig åt dem som förtrycker mig.

Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl, *
låt inte de fräcka förtrycka mig.

Mina ögon längtar efter din hjälp *
och efter dina rättfärdiga ord.

Handla i nåd mot din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Jag är din tjänare, ge mig insikt, *
så att jag förstår dina vittnesbörd.

Herre, det är tid att gripa in, *
de har gjort din lag om intet.

Därför har jag dina bud kärare än guld, *
ja, mer än renaste guld.

Därför följer jag alla dina stadgar, *
men jag hatar alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.


Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade,
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd.

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god. *
Salig är den som tar sin tillflykt till honom.

Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Unga lejon lider nöd och hungrar, *
men de som söker Herren
lider inte brist på något gott.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.


Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.

Är du en man som älskar livet *
och vill se goda dagar?

Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.

Vänd dig bort från det som är ont, *
sök friden och gör det goda.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.

Men Herren vänder sitt ansikte
mot dem som gör det onda, *
han vill utrota minnet av dem från jorden.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
och hjälper dem som har en bedrövad ande.

Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.

Han bevarar alla hans ben, *
inte ett enda av dem skall krossas.

Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.

Men Herren befriar sina tjänare, *
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

Kort läsning
Gal 5:26; 6:2


Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Se hur gott och ljuvligt det är
när bröder bor tillsammans i enhet.

Slutbön

Herre, du vars kärlek brinner med en evig låga, lär oss att älska dig och så bli ljus och värme för vår nästa. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 28 januari 2023, lördag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.

Psalm 119:XVI (121-128)

Jag övar rätt och rättfärdighet. *
Herre, lämna inte ut mig åt dem som förtrycker mig.

Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl, *
låt inte de fräcka förtrycka mig.

Mina ögon längtar efter din hjälp *
och efter dina rättfärdiga ord.

Handla i nåd mot din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Jag är din tjänare, ge mig insikt, *
så att jag förstår dina vittnesbörd.

Herre, det är tid att gripa in, *
de har gjort din lag om intet.

Därför har jag dina bud kärare än guld, *
ja, mer än renaste guld.

Därför följer jag alla dina stadgar, *
men jag hatar alla lögnens vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, ta dig an min sak och låt det gå mig väl.
eller:
Låt i din godhet allt gå mig väl.


Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade,
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd.

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god. *
Salig är den som tar sin tillflykt till honom.

Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Unga lejon lider nöd och hungrar, *
men de som söker Herren
lider inte brist på något gott.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De som skådar upp till Herren strålar av fröjd.


Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.

Är du en man som älskar livet *
och vill se goda dagar?

Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.

Vänd dig bort från det som är ont, *
sök friden och gör det goda.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.

Men Herren vänder sitt ansikte
mot dem som gör det onda, *
han vill utrota minnet av dem från jorden.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
och hjälper dem som har en bedrövad ande.

Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.

Han bevarar alla hans ben, *
inte ett enda av dem skall krossas.

Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.

Men Herren befriar sina tjänare, *
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

Kort läsning
Mik 6:8


Vad gott är har Herren kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig, än att du gör vad rätt är och bemödar dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Herre, din lag är min lust,
jag glömmer inte dina bud.

Slutbön

Hör oss, Herre, och skänk oss fullkomlig frid, så att vi är öppna för dig alla dagar av vårt liv och på den heliga jungfrun Marias förbön når fram till vårt mål hos dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.
Completorium
Den 28 januari 2023
Lördag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg