Liturgiska texter


Den 27 september 2021, måndag
Vincent de Paul präst

Helgon: Vincent de Paul präst
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.


Dagens bön:

Himmelske Fader, du rustade den helige prästen Vincentius med apostolisk kraft till hjälp för de fattiga och till fostran av kyrkans tjänare. Håll oss brinnande, som han, i anden, så att vi älskar det han älskade och lever som han lärde.


Läsningar: Sak 8:2-8, Ps 102, Luk 9:46-50

Första läsningen
Sak 8:1–8
(Jag skall frälsa mitt folk
ut ur både österland och västerland)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren: Jag vill vända åter till Sion och ta min boning i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas »den trogna staden«, och Herren Sebaots berg »det heliga berget«. Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall gamla män och gamla kvinnor vara att finna på gatorna i Jerusalem, var och en med sin stav i handen, för hög ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor, som leker där på gatorna.
Så säger Herren Sebaot: Om än sådant på den tiden kan komma att tyckas alltför underbart för kvarlevan av detta folk, inte måste det väl därför tyckas alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem. Och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 102:16–21, 29, 22–23 (R. jfr 17)

R.
Herren skall uppenbara sig i härlighet.

Hedningarna skall frukta Herrens namn
och alla jordens konungar din härlighet,
när en gång Herren har byggt upp Sion
och uppenbarat sig i sin härlighet,
när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras rop. R.

Må detta tecknas upp för kommande släkten,
så att det folk som skapas kan lova Herren:
Han har blickat ned från sin heliga höjd,
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,
för att höra den fångnes klagan
och befria dödens barn. R.

Dina tjänares barn skall få bo i landet,
och deras avkomma skall bestå inför dig,
för att man i Sion må förkunna Herrens namn
och sjunga hans lov i Jerusalem,
när alla folk församlas
och alla riken, för att tjäna Herren. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:46–50
(Den som är minst av er alla, han är stor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden började lärjungarna undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: »Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.«
Johannes sade: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi.« Men Jesus sade till Johannes: »Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter