Liturgiska texter


 PDF fil

Den 8 december 2021, onsdag
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet


Inledning:

Dagen, vars datum är valt i konsekvens med Marias födelse 8 september, firades i det heliga landet och introducerades av pilgrimer i England på 1000-talet. Under namnet "Marias avlelse" antogs den av franciskanerna 1263 och nådde Norden vid 1300-talets början. Sedan Pius IX år 1854 fastslagit den 'katolska tron att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse, kallas högtiden "Marias obefläckade avlelse". Det nuvarande svenska namnet har valts för att utesluta vanliga missförstånd om dess innebörd.

Dagens bön:

Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jungfrur till en värdig boning åt din Son. Därför ber vi dig att du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig. Genom din Son

Läsningar: 1 Mos 3:9-15,20, Ps 98, Ef 1:3-6,11-12, Luk 1:26-38

Första läsningen
1 Mos 3:9-15, 20
(Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes)


Läsning ur första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet och gömde sig med sin hustru för Herren Guds ansikte, kallade Herren Gud på mannen och sade: »Var är du?« Han svarade: »Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.« Då sade han: »Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?« Mannen svarade: »Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!« Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.« Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Sjung till Herren ära, ty han har gjort under.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
* ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, *
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung. R.

Andra läsningen
Ef 1:3-6, 11-12
(Han har utvalt oss före världens skapelse)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Luk 1:28

Var hälsad, Maria, du högt benådade! Herren är med dig.
Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Evangelium
Luk 1:26-38
(Var hälsad, du högt benådade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Låt oss liksom Maria, vår Herre Jesu Kristi moder, med tillit be till vår Fader i himlen.

1. För Guds heliga kyrka, att hon växer till i helighet intill den dag då hon skall möta sin himmelske brudgum, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För Guds utvalda folk, att det skall tro på Jesus Kristus, född av jungfrun Maria, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För alla kvinnor att de svarar på sin kallelse som mor med tro och kärlek, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För de unga flickorna, att de villigt säger ja när Gud kallar dem att viga sina liv åt Jesus, ordenssystrarnas helige Brudgum, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som samlats här, att vi liksom den nådefulla jungfrun Maria alltid är beredda att säga ja till Guds vilja, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, Jesu Moder Maria tog med kärlek emot och förökade din nåd i sitt liv. Må hennes förtjänster vara oss till hjälp och må du lyssna till hennes förbön för oss alla. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter