Liturgiska texter


Den 20 maj 2022, fredag
fredag i 5 påskveckan

Bernardino av Siena präst

Helgon: Bernardino av Siena präst
Franciskan, en av medeltidens största folkpredikanter, som genomkorsade Italien under många resor och med sina predikningar utbredde vördnaden för Jesu namn. Han engagerade sig också för ett bättre teologiskt studium inom sin egen orden, skrev själv flera teologiska arbeten och bidrog tillfred mellan de två fiendepartierna i dåtidens Italien. Tog starka intryck av magister Mathias av Linköping, den heliga Birgittas biktfader. Föddes i Toscana 1380, dog 1444.


Dagens bön:

Herre, allsmäktige Gud, låt påskens mysterium forma våra liv, så att vi med glädje följer den Uppståndne och alltid får erfara hans beskydd.

eller
Gud, vår Fader, du som gav den helige prästen Bernhardinus en innerlig kärlek till Jesu upphöjda namn, kom ihåg hans verk, och hör hans bön att kärlekens Ande aldrig skall släckas i vårt hjärta.


Läsningar: Apg 15:22-31, Ps 57, Joh 15:12-17

Första läsningen
Apg 15:22-31
(Inga bördor skall läggas på er)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen beslöt att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas, och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev:
»Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!«
Så sände man i väg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 57:8-12 (R. 10a)

R.
Herre, jag vill tacka dig bland folken.

Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett,
jag vill sjunga och spela.
Vakna upp, min själ! Vakna upp, du harpa och du lyra!
Jag vill väcka gryningen. R.

Herre, jag vill tacka dig bland folken,
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.
Ty din godhet når ända upp till himmelen,
din trofasthet ända till skyarna.
Upphöjd vare du, Gud, över himmelen,
må din ära sträcka sig över hela jorden! R.

Halleluja
Joh 15:15b

Jag kallar er vänner, säger Herren,
ty jag har låtit er veta
allt vad jag har hört av min fader.

Evangelium
Joh 15:12-17
(Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter