Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 28 januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!



Ant. 1 La oss takke Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot menneskenes barn.

Salme 107
Takksigelse for befrielsen
Gud har sendt sitt ord til Israels barn med budskap om fred gjennom Jesus Kristus (Apg 10,36).

I


Lovpris Herren, for han er god, *
og evig varer hans miskunn.

Så skal de si, de som Herren forløste, *
de som han løste av fiendens hånd;

de som han samlet fra fremmede land, *
fra østen og Vesten, fra nord og fra havet.

Noen for vill i ørken og på steppe, *
de fant ikke veien til en by som var bebodd.

De sultet og tørstet *
og hadde ikke kraft i sin sjel.

Da ropte de til Herren i sm nød, *
og han berget dem ut av deres trengsler.

Han ledet dem på den rette vei, *
så de kom til en by som var bebodd.

De skal takke Herren for hans miskunn, *
for hans undergjerninger mot menneskenes barn,

for at han slukker deres brennende tørst *
og metter de sultne med gode gaver.

Noen satt i mørke og dødens skygge, *
fanget i nød og lenket i jern,

fordi de hadde stått Guds bud imot *
og foraktet den Høyestes råd.

Han bøyde deres hjerter med trengsel, *
de snublet, og det var ingen som hjalp.

Da ropte de til Herren i sm nød, *
og han frelste dem ut av deres trengsler.

Han førte dem ut av det stummende mørke *
og slet deres lenker i stykker.

La dem takke Herren for hans miskunn, *
for hans undergjerninger mot menneskenes barn,

han som sprenger bronseporter *
og slår i stykker bommer av jern.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 La oss takke Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot menneskenes barn.

Ant. 2 De fikk se Herrens verk, hans undergjerninger ute på dypet.

II

Noen ble dårer ved sin syndige ferd, *
de fikk lide på grunn av sin skyld.

For all slags mat fikk de avsky, *
de kom like til dødens porter.

Da ropte de til Herren i sin nød, *
ut av deres trengsler frelste han dem.

Han sendte sitt ord og helbredet dem, *
fra graven fridde han dem.

La dem takke Herren for hans miskunn, *
for hans undergjerninger mot menneskenes barn.

Takkoffer skal de bringe, *
under frydesang fortelle om hva han har gjort.

Noen drog ut på havet med skip, *
drev handel på store hav.

Der fikk de se Herrens verk, *
hans undergjerninger ute på dypet.

Han bød, og det blåste opp til uvær, *
havets bølger gikk høye.

Opp mot himmelen steg de, dernest sank de i dypet, *
deres sjel var syk inntil døden.

De tumlet og ravet som drukne, *
var helt fra sans og samling.

Da ropte de til Herren i sin nød, *
og han førte dem ut av deres trengsler.

Han fikk stormen til å stilne, *
havets bølger falt til ro.

Glade ble de da det stilnet. *
Han førte dem til den havn de ønsket seg til.

La dem takke Herren for hans miskunn, *
for hans undergjerninger mot menneskenes barn.

De skal lovsynge ham i folkets forsamling, *
og prise ham i de eldstes råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 De fikk se Herrens verk, hans undergjerninger ute på dypet.

Ant. 3 De oppriktige ser det og gleder seg, de akter på Herrens godhet. Herrens gärningar.

III

Han gjorde elver til ørken, *
vannrike kilder til tørstende jord;

fruktbar mark til saltholdig ørken, *
for deres ondskaps skyld som bodde der.

ørken gjorde han til sivgrodd tjern *
og det tørre land til kildevell.

Der lot han de sultende slå seg ned, *
grunne en by til å bo i.

De sådde markene til og plantet vintrær, *
de høstet inn frukten av sin avling.

Han velsignet folket, så det vokste seg sterkt, *
og han lot det ikke mangle på fe.

Men siden minket de i tall, *
de ble bøyd og tynget av ulykke og sorg.

Han øste forakt over stormenn, *
lot dem gå vill i veiløst øde,

men de fattige løftet han opp av armod *
og gjorde deres slekter til en tallrik flokk.

De oppriktige ser det og gleder seg, *
men all ondskap må lukke sin munn.

Den som er vis, skal merke seg dette *
og akte på Herrens godhet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 De oppriktige ser det og gleder seg, de akter på Herrens godhet. Herrens gärningar.

Til skyene rekker din sannhet, Herre
Som avgrunners dyp dine dommer.

Første lesning
Deut 32,48-52; 34,1-12
Fra Deuteronomium
Mose død


I de dager talte Herren til Moses og sa: „Gå opp på Abarim-fjellet, på fjellet Nebo som ligger i Moab, rett imot Jeriko. Se ut over Kanaan, det landet jeg vil gi israelittene til eie. Og på fjellet som du går opp på, der skal du dø og gå til dine frender, likesom din bror Aron døde på fjellet Hor og gikk til sine frender. Dette skjer fordi dere var troløse mot meg blant israelittene ved Meriba-kilden ved Kadesj i Sin- ørkenen, og ikke hevdet min hellighet blant dem. Du skal få se landet foran deg, men du får ikke komme dit inn, i det landet som jeg vil gi israelittene."
Moses gikk fra Moab-steppene opp på Nebo, toppen av Pigsa-fjellet, som ligger rett imot Jeriko. Og Herren lot ham se hele landet: Gilead like til Dan, hele Naftalis, Efraims og Manasses land og hele Juda til havet i vest, Negev og Jordan-sletten, dalen ved Jeriko, Palmebyen, helt ned til Soar.
Herren sa til ham: „Dette er det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres ætt. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme inn i det.„Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab, slik som Herren hadde sagt. Og man gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-Peor. Men til denne dag har ingen visst hvor graven er. Moses var hundre og tyve år da han døde. Enda var hans øyne ikke sløvet, og hans livskraft ikke svekket. Israelittene sørget over Moses i tretti dager på steppene i Moab, inntil sørgetiden var slutt.
Josva, sønn av Nun, var fylt av visdoms ånd, fordi Moses hadde lagt hendene på ham. Israelittene var lydige mot ham og gjorde som Herren hadde pålagt Moses.
Aldri mer stod det frem i Israel en profet som Moses, som Herren gav seg til kjenne for, ansikt til ansikt. Kom ihu alle de tegn og under Herren sendte ham for å gjøre i Egypt, med farao og alle hans tjenere og hele hans land. Kom ihu den sterke hånd og alle de store gruvekkende gjerninger som Moses utførte for øynene på hele Israel.

Responsorium Joh 1,14.16.17; Sir 24,33

Ordet tok bolig iblant oss, fullt av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses,
* nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
Loven gav Moses i arv til Jakobs forsamlinger.
* Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Annen lesning
Fra St. Thomas’ foredrag over den apostoliske trosbekjennelse.
Intet eksempel på dyd er fraværende fra korset


Hvorfor var det nødvendig at Guds Sønn led for oss? Det var meget nødvendig, og vi kan anføre to årsaker til det: For det første for å gi oss et botemiddel mot synden, for det andre for å gi oss en modell å handle etter. Som botemiddel fordi vi gjennom Kristi lidelse får sonet den straff vi har gjort oss fortjent til ved å synde. Men hans eksempel er ikke til mindre nytte, for Kristi lidelse er nok til helt og fullt å sette sitt preg på hele vårt liv. Den som vil føre et liv i fullkommenhet, behøver ikke å gjøre noe annet enn å forsmå det som Kristus forsmådde på korset og strebe etter det som Kristus der etterstrebet. Intet eksempel på dyd er fraværende fra korset.
Vil du ha et eksempel på kjærlighet? „Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner/'1 Det var jo nettopp det Kristus gjorde. Og har han da gitt sitt liv for oss, bør det ikke falle oss tungt å utholde hvilken lidelse det skal være, for hans skyld.
Vil du ha et eksempel på tålmodighet, finner du ikke noen større enn den på korset. Tålmodigheten er stor på to måter: Enten ved at noen utholder lidelser som er store, eller fordi man utsetter seg for lidelser som kunne ha vært unngått, uten å gjøre det. Kristus utholdt stor lidelse på korset, og han bar den tålmodig, for „da han led, truet han ikke"2; „han ble ført som en sau for å ofres og han åpnet ikke sin munn."3 Kristi tålmodighet på korset er altså stor: „La oss med tålmodighet løpe til den kamp som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, tålmodig led på korset, uten å akte på vanæren."4
Vil du ha et eksempel på ydmykhet, da se på den korsfestede, for Gud lot seg dømmes av Pontius Pilatus og tas av dage.
Vil du ha et eksempel på lydighet, da følg ham som ble Faderen lydig inntil døden: „Likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes", det vil si Adams, «ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet."5
Vil du se et eksempel på forakt for jordiske goder, da følg ham som er «kongenes konge og herrenes Herre"6, «ham som alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede i"7, der han henger på korset, naken, forhånet, spyttet på, pisket, kronet med torner og til sist lesket med eddik og galle.
La deg derfor ikke beta av klær og rikdom, for „de delte mine klær mellom seg"8; ikke av æresbevisninger, for jeg opplevde hån og slag; ikke av hederstegn, for «de flettet en krone av torner og satte den på mitt hode"9; ikke av nytelse, for «de gav meg eddik å drikke i min tørst."

Responsorium Visd 7,7-8; 9,17

Jeg bad til Gud, og han gav meg forstand; jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd.
* Jeg aktet den høyere enn kongespir og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den.
Hvem fattet ditt råd, uten at du gav ham visdom og sendte din Hellige And fra det høye?
* Jeg aktet den høyere enn kongespir og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du gjorde den salige Thomas til et forbilde på hellighet og lærdom. Gi oss forstand til å fatte det han lærte og hjelp til å følge ham i gjerning. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
28. januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom la oss tilbe Herren, visdommens kilde.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
28. januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lys for din Kirke, troens tolk og lærer,
hjelp oss å se den sannhet som du ærer!
Hellige Thomas, lydig under kallet:
Be for oss alle!

Trygg i din tanke, som med troen krones.
Alt som er skapt, med Skaperen forsones!
Hellige Thomas, lydig under kallet:
Be for oss alle!

Brødet og vinen er hans pakt, den sanne.
Evig din lovsang skal med vår seg blande!
Hellige Thomas, lydig under kallet:
Be for oss alle!

Ant. 1 Den som tørster, vil jeg la drikke fritt av kilden med livets vann, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Salme 119 (145-152 XIX Koph)

Jeg roper av hele mitt hjerte, Herre, *
svar meg, så vil jeg følge dine bud.

Jeg roper til deg: Frels meg, *
så vil jeg holde dine påbud.

Før daggry roper jeg om hjelp, *
på ditt ord vil jeg vente.

Jeg ligger våken om natten *
og grunner på ditt ord.

Hør min røst i din miskunn, *
Herre, hold meg i live etter dine dommer.

De som skamløst forfølger meg, er nær, *
de er fjernt fra din lov.

Men, Herre, du er nær. *
Alle dine bud er sannhet.

Av dine lovbud har jeg lenge skjønt *
at du har fastsatt dem for alltid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Den som tørster, vil jeg la drikke fritt av kilden med livets vann, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Ant. 2 Hans verk har gledet Kirken, og sekler skal velsigne hans minne.

Visdommens bok (9,1-6.9-11)
Herre, gi meg din visdom
Jeg gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi (Luk 21,15).


Fedrenes Gud, barmhjertige Herre, *
du som skapte alt ved ditt ord,

du som i din visdom dannet mennesket *
til å herske over det du hadde skapt,

for at det skulle styre verden i hellighet og rettferd, *
felle dom med rettsindig sjel:

Gi meg visdommen som troner ved din side, *
la meg få telles med blant dine barn.

For jeg er jo din tjener, *
din tjenerinnes sønn,

et svakt menneske med få år å leve, *
og lite forstår jeg av lov og rett.

Om en mann ellers holdes for å være fullkommen, *
mangler han visdommen fra deg,
er han for intet å regne.

Visdommen er hos deg, den kjenner ditt verk, *
den var der da du skapte verden.

Den vet hva som finner behag i dine øyne, *
og hva som er rett etter dine bud.

Send den ned fra de hellige himler, *
utsend den fra din herlighets trone,

så den kan arbeide ved min side, *
og jeg få vite hva som tekkes deg.

For den vet alt, og alt forstår den, *
den leder meg klokt i alt jeg gjør;
med sin herlighet verner den meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Hans verk har gledet Kirken, og sekler skal velsigne hans minne.

Ant. 3 Ved morgengry vendte han sitt hjerte mot Gud, sin Skaper. Han tilbad for den Allerhøyestes åsyn.

Salme 117
Lovprisning av Guds miskunn
Jeg sier... om hedningene priser Gud, er det alenefor hans miskunns skyld (Rom 15,8.9).


Lovsyng Herren, alle folk, *
pris ham, alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss. *
Herrens troskap varer evig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Ved morgengry vendte han sitt hjerte mot Gud, sin Skaper. Han tilbad for den Allerhøyestes åsyn.

Lesning
1 Kor 2,6-10


Vi taler om visdom, blant dem som er modne for det; men det er ikke en visdom som er av denne verden eller stammer fra denne verdens herrer, de som nå forgår. Nei, det vi forkynner, er Guds visdom, hans mysterium - de skjulte planer, som han fra før tidenes opphav har gjort rede, for å gi oss del i sin herlighet. Og det har ingen av denne verdens herrer kjent, for hadde de kjent til det, da hadde de ikke korsfestet ham som er herlighetens Herre. Men som det står skrevet: Hva intet øye har sett og intet øre har hørt, og hva som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte; alt hva Gud har gjort rede for dem som elsker ham - det har Gud åpenbart for oss gjennom Anden. For Anden trenger til bunns i alle ting, selv dybdene i Gud.

Responsorium

Midt i Kirken + åpnet Herren hans munn.
Midt i Kirken + åpnet Herren hans munn.
Han fylte ham med visdoms og forstands ånd.
+ Herren åpnet hans munn.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Midt i Kirken + åpnet Herren hans munn.

Ant. Velsignet være Herren! Av kjærlighet til ham var det den salige Thomas studerte, våket og arbeidet.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Velsignet være Herren! Av kjærlighet til ham var det den salige Thomas studerte, våket og arbeidet.

Forbønner

Kristus, Herren, lot sin Kirke bli opplyst ved den hellige Thomas’ undervisning og fortjenester. La oss lovprise ham og si:
R. Du er Faderens herlighet, Du er alles håp.

- Herre, du som sa: Jeg er veien, sannheten og livet, lovet være du som gav Thomas, din disippel, iherdig å søke etter sannheten og etterstrebe det fullkomne liv.
- Herre, du som sa: Den som handler etter sannheten, kommer til lyset, lovet være du for alle som over hele verden forsøker å handle etter sannheten, slik de ser den.
- Du som er Ordet ved hvem alt ble skapt, lovet være du for at du gav mennesket fornuft og forstand til å kjenne Gud og underlegge seg verden.
- Du som er lys av lys og avglans av Faderens herlighet, lovet være du for alle dem som gjennom studier strever for å kjenne deg bedre dag for dag og bringe sin kunnskap videre til andre.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du gjorde den salige Thomas til et forbilde på hellighet og lærdom. Gi oss forstand til å fatte det han lærte og hjelp til å følge ham i gjerning. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.



Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 28 januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.

Salme 119 (121-128 XVI Ain)

Jeg har øvet rett og rettferd. *
Overgi meg ikke til dem som vil plage meg.

Gå god for din tjener, så det går ham vel. *
La ikke de hovmodige kue meg.

Mine øyne lengter etter din frelse, *
etter løftet om din rettferdighet.

Gjør med din tjener etter din miskunn. *
La meg lære dine bud.

Jeg er din tjener, gi meg innsikt, *
så jeg kan skjønne dine bud.

Det er tid for Herren til å gripe inn, *
for de har brutt din lov.

Jeg elsker dine bud mer enn gull, *
høyere enn det pureste gull.

Derfor følger jeg alle dine bud. *
Jeg hater hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.


Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.

Salme 34
Herren er de rettferdiges frelse
Dere har smakt hvor Herren er god (1 Pet 2,3).

I


Jeg vil love Herren til hver en tid. *
Min tunge skal alltid synge hans pris.

Min sjel roser seg av Herren. *
De fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren, *
opphøye hans herlige navn.

Jeg søkte Herren og han svarte meg, *
fra alt som skremte, berget han meg.

Se hen til ham og strål av glede, *
og dere skal aldri stå til skamme.

Den elendige ropte og Herren gav svar. *
Han frelste ham fra alle trengsler.

Herrens engel verner de gudfryktige, *
fører dem og frir dem ut.

Smak og se at Herren er god. *
Salig den mann som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige. *
De som frykter ham, lider ingen nød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.


Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

II

Løvens barn kan lide sult og savn. *
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom, barn, og hør på meg. *
Gudsfrykt vil jeg lære dere.

Er det noen som ønsker livet, *
dager fulle av lykke?

Vokt din tunge for det onde, *
dine lepper for svikefull tale.

Sky det onde og gjør det gode. *
Søk fred og jag etter den.

Herrens øyne følger de rettferdige. *
Han vender øret til deres rop.

Herren vender seg mot de onde *
for å utslette deres minne fra jorden.

De rettferdige roper og Herren hører. *
Han frir dem av alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær. *
Han hjelper dem som er slått til jorden.

Den rettferdige kan rammes av meget ondt, *
men Herren frir ham ut.

Han tar vare på hvert ben i hans kropp. *
Ikke ett eneste skal bli knust.

Det onde blir den gudløses død. *
Den som hater den rettferdige, får sin straff.

Herren kjøper fri sine tjeneres liv. *
Ingen som tar sin tilflukt til ham, skal straffes.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

Kort lesning
1 Sam 15,22


Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer og villighet bedre enn fett av værer.

Den som bringer takkoffer, gir meg ære.
Den rettferdige skal se min frelse.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 28 januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.

Salme 119 (121-128 XVI Ain)

Jeg har øvet rett og rettferd. *
Overgi meg ikke til dem som vil plage meg.

Gå god for din tjener, så det går ham vel. *
La ikke de hovmodige kue meg.

Mine øyne lengter etter din frelse, *
etter løftet om din rettferdighet.

Gjør med din tjener etter din miskunn. *
La meg lære dine bud.

Jeg er din tjener, gi meg innsikt, *
så jeg kan skjønne dine bud.

Det er tid for Herren til å gripe inn, *
for de har brutt din lov.

Jeg elsker dine bud mer enn gull, *
høyere enn det pureste gull.

Derfor følger jeg alle dine bud. *
Jeg hater hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.


Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.

Salme 34
Herren er de rettferdiges frelse
Dere har smakt hvor Herren er god (1 Pet 2,3).

I


Jeg vil love Herren til hver en tid. *
Min tunge skal alltid synge hans pris.

Min sjel roser seg av Herren. *
De fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren, *
opphøye hans herlige navn.

Jeg søkte Herren og han svarte meg, *
fra alt som skremte, berget han meg.

Se hen til ham og strål av glede, *
og dere skal aldri stå til skamme.

Den elendige ropte og Herren gav svar. *
Han frelste ham fra alle trengsler.

Herrens engel verner de gudfryktige, *
fører dem og frir dem ut.

Smak og se at Herren er god. *
Salig den mann som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige. *
De som frykter ham, lider ingen nød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.


Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

II

Løvens barn kan lide sult og savn. *
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom, barn, og hør på meg. *
Gudsfrykt vil jeg lære dere.

Er det noen som ønsker livet, *
dager fulle av lykke?

Vokt din tunge for det onde, *
dine lepper for svikefull tale.

Sky det onde og gjør det gode. *
Søk fred og jag etter den.

Herrens øyne følger de rettferdige. *
Han vender øret til deres rop.

Herren vender seg mot de onde *
for å utslette deres minne fra jorden.

De rettferdige roper og Herren hører. *
Han frir dem av alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær. *
Han hjelper dem som er slått til jorden.

Den rettferdige kan rammes av meget ondt, *
men Herren frir ham ut.

Han tar vare på hvert ben i hans kropp. *
Ikke ett eneste skal bli knust.

Det onde blir den gudløses død. *
Den som hater den rettferdige, får sin straff.

Herren kjøper fri sine tjeneres liv. *
Ingen som tar sin tilflukt til ham, skal straffes.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

Kort lesning
Gal 5,26; 6,2


La oss avstå fra en tom forfengelighet, som fører til utfordrende opptreden og gjensidig misunnelse. Bær hverandres byrder, for på den måten oppfyller dere Kristi lov.

Hvor herlig og godt når brødre bor sammen i fred.
Der har Herren gitt velsignelse.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 28 januar 2023, lørdag
Thomas Aquinas prest og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.

Salme 119 (121-128 XVI Ain)

Jeg har øvet rett og rettferd. *
Overgi meg ikke til dem som vil plage meg.

Gå god for din tjener, så det går ham vel. *
La ikke de hovmodige kue meg.

Mine øyne lengter etter din frelse, *
etter løftet om din rettferdighet.

Gjør med din tjener etter din miskunn. *
La meg lære dine bud.

Jeg er din tjener, gi meg innsikt, *
så jeg kan skjønne dine bud.

Det er tid for Herren til å gripe inn, *
for de har brutt din lov.

Jeg elsker dine bud mer enn gull, *
høyere enn det pureste gull.

Derfor følger jeg alle dine bud. *
Jeg hater hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, ta imot din tjener med godhet.


Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.

Salme 34
Herren er de rettferdiges frelse
Dere har smakt hvor Herren er god (1 Pet 2,3).

I


Jeg vil love Herren til hver en tid. *
Min tunge skal alltid synge hans pris.

Min sjel roser seg av Herren. *
De fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren, *
opphøye hans herlige navn.

Jeg søkte Herren og han svarte meg, *
fra alt som skremte, berget han meg.

Se hen til ham og strål av glede, *
og dere skal aldri stå til skamme.

Den elendige ropte og Herren gav svar. *
Han frelste ham fra alle trengsler.

Herrens engel verner de gudfryktige, *
fører dem og frir dem ut.

Smak og se at Herren er god. *
Salig den mann som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige. *
De som frykter ham, lider ingen nød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se hen til Herren og strål av glede.


Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

II

Løvens barn kan lide sult og savn. *
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom, barn, og hør på meg. *
Gudsfrykt vil jeg lære dere.

Er det noen som ønsker livet, *
dager fulle av lykke?

Vokt din tunge for det onde, *
dine lepper for svikefull tale.

Sky det onde og gjør det gode. *
Søk fred og jag etter den.

Herrens øyne følger de rettferdige. *
Han vender øret til deres rop.

Herren vender seg mot de onde *
for å utslette deres minne fra jorden.

De rettferdige roper og Herren hører. *
Han frir dem av alle trengsler.

Herren står den sønderknuste nær. *
Han hjelper dem som er slått til jorden.

Den rettferdige kan rammes av meget ondt, *
men Herren frir ham ut.

Han tar vare på hvert ben i hans kropp. *
Ikke ett eneste skal bli knust.

Det onde blir den gudløses død. *
Den som hater den rettferdige, får sin straff.

Herren kjøper fri sine tjeneres liv. *
Ingen som tar sin tilflukt til ham, skal straffes.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herren står den sønderknuste nær.

Kort lesning
Mi 6,8


Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.

I dine bud har jeg all min glede.
Jeg glemmer ikke dine ord.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.




Kompletorium
Den 28 januar 2023
Lørdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.