Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 5 oktober 2022, onsdag
onsdag - uke III
Faustina Kowalska

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

Salme 89
Herrens miskunn mot Davids hus
Gud bar oppreist en av Davids rett som han har lovet: Jesus Frelseren (Apg 13,22.23)

I


Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, *
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.

Jeg sier: „Din miskunn bygges opp til evig tid, *
i himmelen grunnfester du din troskap."

„Med min utvalgte sluttet jeg en pakt, *
svor David, min tjener, en ed.

Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid. *
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt."

Himlene priser din herlighet, Herre, *
din trofasthet i de helliges forsamling.

Hvem er Herrens like i det høye? *
Hvem er som han blant guder?

En skremmende Gud i de helliges råd, *
fryktelig for alle som kommer ham nær.

Herre, hærskarenes Gud, hvem er som du? *
Styrke og trofasthet omgir deg.

Du mestrer havets krefter, *
du stiller bølge og brenning.

Du knuste Rahab som en fallen kriger, *
dine fiender spredte du med din sterke arm.

Din er himmelen, din er jorden. *
Du har grunnfestet jorden og alt den rommer.

Alt har du skapt fra nord til syd, *
Tabor og Hermon fryder seg over ditt navn.

Din arm er veldig, din arm er sterk, *
din høyre hånd er løftet.

Rettferd og rett er din trones grunnvoll, *
nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

Salig det folk som kan synge din lov. *
De skal vandre i ditt åsyns lys.

I ditt navn skal de juble hele dągen. *
De roser seg av din rettferd.

For du er deres styrke og pryd. *
Ved din godhet gir du oss kraft.

Til Herren er viet vårt skjold, *
vår konge til Israels hellige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

Ant. 2 Du er Guds Sønn, født som menneske av Davids ætt.

II

Den gang talte du i et syn, *
og du sa til dine venner:

„Jeg har kronet en helt, *
reist opp en ung mann av folket.

Jeg har funnet David, min tjener, *
jeg har salvet ham med hellig olje.

Min faste hånd skal være ham nær, *
og min arm skal gjøre ham sterk.

Han skal ikke lures av fiendens list, *
nidinger skal ikke knuge ham ned.

Jeg skal knuse hans motstander for hans øyne *
og slå enhver som hater ham.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham, *
i mitt navn skal han finne sin styrke.

Jeg lar hans velde nå til havet, *
hans makt til elvene i øst.

Han skal si: Du er mm far, *
min Gud, min frelses klippe.

Og jeg skal gjøre ham til min førstefødte, *
den høyeste blant jordens konger.

Min trofasthet mot ham vil jeg evig bevare, *
min pakt med ham skal stå fast.

Hans ætt skal bestå til evig tid, *
og hans trone så lenge himmelen er til.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du er Guds Sønn, født som menneske av Davids ætt.

Ant. 3 En gang svor jeg David, min tjener: Hans ætt skal bestå til evig tid.

III

„Forlater hans sønner min lov, *
vandrer de ikke etter mitt ord,

om de krenker min vilje *
og ikke holder mine bud,

da straffer jeg deres synder med stokk, *
med slag deres onde gjerning,

men uten å vende min kjærlighet bort, *
for min trofasthet svikter ikke.

Jeg vil ikke bryte min pakt, *
ikke endre det ord som gikk ut av min munn.

Ved min hellighet svor jeg for alltid: *
I sannhet, David svikter jeg ikke.

Hans ætt skal bestå til evig tid *
og hans trone som solen for mitt åsyn.

Den skal evig stå fast som månen, *
det trofaste vitnet i skyen.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 En gang svor jeg David, min tjener: Hans ætt skal bestå til evig tid.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares.
De gjør den enfoldige vis.

Første lesning
1 Tim 4,1-5,2
Fra Paulus’ første brev til Timoteus
Om vranglærerne og om de eldre


Kjæreste: Anden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære; de skal la seg villede av løgnaktige hyklere, folk som er brennemerket på sin samvittighet. Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk. Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helliges ved Guds ord og bønn.
Og ved å forklare dette for brødrene, vil du vise deg som en god Kristi Jesu tjener, næret av troens ord og av den sunne lære som du har fulgt. Men disse ugudelige kjerringfablene skal du vise fra deg. Øv deg heller i gudsfrykt. For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verd å ta imot, det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers Frelser - men særlig for de troende. Dette skal du innskjerpe når du underviser.
La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, helt til jeg kommer. Forsøm ikke å bruke den nådegave du fikk, den gang presbyterne sammen la sine hender på deg, og profetien ble uttalt! Tenk på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.
Bruk ikke harde ord mot en eldre mann, men appeller til ham som en far; de yngre menn skal du behandle som brødre, eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre, i all renhet.

Responsorium 1 Tim 4,8.10; 2 Kor 4,9

Gudsfrykt er nyttig til alt; den har løfte om liv; det er derfor vi strir og kjemper,
* for vi har satt vårt håp til den levende Gud.
Forfulgt, men aldri latt i stikken; slått til jorden, men aldri slått ut.
* For vi har satt vårt håp til den levende Gud.

Annen lesning
Fra den hellige biskop og martyr Ignatius av Antiokias brev til trailerne.
La dere nyskape i troen, som er Herrens kjød,
og i kjærligheten, som er hans blod


Vær saktmodige og la dere nyskape i troen, som er Herrens kjød, og i kjærligheten, som er Jesu Kristi blod. Ingen av dere må ha noe imot sin neste. Gi ikke hedningene noe påskudd til å gjøre hele Guds menighet til spott på grunn av noen få dårer. For ve den som i dårskap gjør at mitt navn blir spottet av noen.
Stopp altså deres ører til når noen taler til dere uten Jesus Kristus, han som er av Davids ætt, som er Marias sønn, som virkelig er født, spiste og drakk, som virkelig led forfølgelse under Pontius Pilatus, som virkelig ble korsfestet og døde mens alle i himmelen, på jorden og under jorden så det. Han stod også virkelig opp fra de døde idet hans egen Far gjenoppvekket ham. Slik skal hans Far på samme vis i Jesus Kristus gjenoppvekke også oss som tror på ham, så vi blir ham lik. Uten ham har vi ikke det sanne liv.
Sky derfor de villskudd som bærer dødbringende frukter. Den som spiser av dem, dør straks. For disse villskudd er ikke Faderens plantning. For hvis de det var, ville de skyte frem som grener på korset, og deres frukt ville være uforgjengelig. Ved dette kors innbyr Kristus i sin lidelse dere som er hans lemmer. Hodet kan altså ikke bli født uten lemmer. Gud gir jo løfte om enhet, han som selv er enhet.
Jeg hilser dere fra Smyrna sammen med de Guds Kirker som er hos meg og som har styrket meg i alle ting både legemlig og åndelig. Mine lenker bærer jeg for Jesu Kristi skyld og ber om å nå frem til Gud. Disse lenker bønnfaller dere: Hold fast på deres samhold, og fortsett å be for hverandre. Og hver enkelt av dere, og særlig presbyterne, må styrke biskopen til Faderens, Jesu Kristi og apostlenes ære.
Jeg håper at dere hører på meg i kjærlighet og at dere ikke tar det som noen anklage mot dere at jeg skriver dette. Men be også for meg som i Guds miskunn trenger deres kjærlighet, så jeg blir verdig den lodd som nå forestår meg, og ikke blir forkastet.
Smyrnerne og efeserne hilser dere i kjærlighet. Husk på Kirken i Syria i alle deres bønner. Jeg er ikke verdig til å bære dens navn, for jeg er den siste av dens lemmer. Lev vel i Jesus Kristus, vær lydige mot biskopen som mot Guds bud, og likeledes mot presbyteriet. Og elsk hverandre, hver og én, med udelt hjerte.
Min ånd ofres for dere ikke bare nå, men også når jeg har nådd frem til Gud. For ennå ferdes jeg i fare. Men Faderen er trofast i Jesus Kristus og vil oppfylle min bønn og deres bønn. Mitt ønske er at dere i ham må finnes uten plett og lyte.

Responsorium 2 Tess 2,14-15; Sir 15,13

Gud har kalt dere gjennom Evangeliet til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie.
* Stå derfor fast og ta vare på de overleveringer dere har mottatt.
Herren hater alt som er skammelig, det gjør også de som frykter ham.
* Stå derfor fast og ta vare på de overleveringer dere har mottatt.

Bønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mer enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
5. oktober 2022, onsdag
onsdag - uke III
Faustina Kowalska

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss tilbe Herren, for han har skapt oss.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
5. oktober 2022, onsdag
onsdag - uke III
Faustina Kowalska

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Salme 86
En fattig manns bønn i motgang
Lovet være Gud som alltid står oss bi, i all vår trengsel gir han oss mot og styrke (2 Kor 1,3-4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin ht til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gj erning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, +
så jeg kan vandre i troskap mot deg; *
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg, +
rasende står de meg etter livet, *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, +
din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Ant. 2 Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Jesaja (33,13-16)
Gud dømmer rettferdig
Løftet gjelder dere og deres barn og alle i det fjerne (Apg 2,39).


Dere som er langt borte, hør hva jeg har gjort! *
Dere som er nær, kjenn min styrke!

På Sion er synderne grepet av angst, *
de som er uten Gud, slått av skrekk:

„Hvem av oss kan tåle denne fortærende ild, *
hvem kan bo ved de evige flammer?"

„Den som vandrer i rettferdighet *
og fører rettsindig tale,

den som forakter vinning ved urett og vold, *
som avviser bestikkelser med hånden,

den som lukker sitt øre for tale om bloddåd, *
sine øyne for det som er ondt,

han får bo på høye steder, *
søke tilflukt i en festning bygd på klippen.

Han skal få sitt brød, *
og vannet skal ikke slippe opp for ham.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Ant. 3 Syng av glede for Herren, vår konge.

Salme 98
Herren, seierherre og dommer
Denne salmen handler om Herrens første komme og hvordan alle folk skal tro på ham (Athanasius).


Syng en ny sang for Herren, *
underfulle ting har han gjort.

Han har seiret ved sin høyre hånd, *
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse, *
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Han kom sin miskunn ihu, +
sin trofasthet mot Israels hus. *
Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Rop av glede for Herren, all jorden, *
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar, *
til sitar med sangens røst.

Syng av glede for Herren, vår konge, *
til trompeter og hornets klang.

Havet bruse og alt som fyller det, *
hele jorden og alle som bor der.

Elvene klappe i hender, *
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden. *
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Syng av glede for Herren, vår konge.

Lesning
Job 1,21; 2,10b


Naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren gav og Herren tok, Herrens navn være lovet! Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?

Responsorium

Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.
Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.
Hold meg i live på dine veier.
+ Etter din vilje.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.

Ant. Vis oss din miskunn, Herre, kom din hellige pakt ihu.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Vis oss din miskunn, Herre, kom din hellige pakt ihu.

Forbønner

La oss rette vår bønn til Kristus, han som styrker sin Kirke og fremmer dens sak, han som døde for dens skyld, og si:
R. Se til din kirke, Herre.

- Du Kirkens hyrde, lovet være du som gir oss livet og dagens lys. Gi oss å være takknemlige for disse gode gaver.
- Se i miskunn til din hjord, den du har samlet i ditt navn. Måtte ingen av dem din Far har gitt deg, gå fortapt.
- Før din Kirke på dine budords vei. Den Hellige And gjøre den trofast mot deg.
- Livnær din Kirke ved bordet der ditt ord og ditt brød settes frem, slik at den, styrket med slik føde, i glede kan følge deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vi ber deg: Fyll oss på sjel og sinn med ditt hellige lys, slik at vi lever for deg alene, du som skapte oss ved din visdom og leder oss ved ditt forsyn. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, du som gav den hellige Faustina i oppdrag å utbre din grenseløse barmhjertighets gaver, gi oss ved hennes forbønn og eksempel å ha full tillit til din godhet og raust øve kjærlighetens gjerninger. Ved vår Herre …

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg

Vesper
Den 5 oktober 2022, onsdag
onsdag - uke III
Faustina Kowalska

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Salme 126
Glede og håp i Gud
Som dere deler våre prøvelser, skal dere også dele vår trøst (2 Kor 1,7).


Da Herren førte Sions fanger hjem, *
var vi som drømmende.

Vår munn var full av latter, *
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: *
„Store ting har Herren gjort for dem.“

Ja, Herren har gjort store ting mot oss, *
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake *
som bekkene i Negev.

De som sår med tårer, *
skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted *
for å så sin sæd.

Jublende vender de hjem *
og bærer fulle nek.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Ant. 2 Vil Herren ikke bygge huset, arbeider bygningsmannen forgjeves.

Salme 127
Det er forgjeves å arbeide uten Herren
Dere er Guds byggverk (1Kor 3,9).


Hvis Herren ikke bygger huset, *
arbeider bygningsmannen forgjeves.

Hvis Herren ikke vokter byen, *
våker vekteren til ingen nytte.

Det er fåfengt å stå opp før daggry, *
arbeide til langt på natt og ete slitets brød.

Herren gir i overflod *
til sine venner mens de sover.

Sønner er Herrens gaver, *
livsens frukt en lønn.

De sønner du får i din ungdom, *
er som piler i heltens hånd.

Salig den mann som har fylt sitt kogger. *
Han blir ikke til skamme
når han taler med fienden ved porten.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vil Herren ikke bygge huset, arbeider bygningsmannen forgjeves.

Ant. 3 Han er all skapningens førstefødte, så han i ett og alt skulle være den fremste.

Canticum
Kolosserbrevet (1,12-20)

Kristus er den førstefødte av de levende
og den første som oppstod fra de døde


Takk Faderen med glede, *
han som gjorde oss skikket til de helliges arv i lyset.

Han har revet oss ut av mørkets makt *
og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham er vi frikjøpt *
og har fått tilgivelse for våre synder.

Han er den usynlige Guds bilde, *
all skapningens førstefødte.

For i ham ble alt skapt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige.

Det være seg troner eller herredømmer,
makter eller myndigheter, *
alt ble skapt ved ham og for ham.

Han er før alt, *
og alt består i ham.

Han er hode for legemet, for Kirken. *
Han er opphavet, den førstefødte av de døde,

så at han i ett og alt *
skulle være den fremste.

For i ham har Gud villet la hele fylden bo *
og ved ham forsone alt med seg,

ja, alt på jorden og i himlene, *
da han stiftet fred ved blodet fra hans kors.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Han er all skapningens førstefødte, så han i ett og alt skulle være den fremste.

Lesning
Ef 3,20-21


Gud som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i Kirken og i Kristus Jesus, ned gjennom alle slekter, i all evighet. Amen.

Responsorium

Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.
Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.
La ikke min sjel gå til grunne med syndere.
+ Vis meg din miskunn.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.

Ant. Store ting har Herren gjort mot meg, hellig er hans navn.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Store ting har Herren gjort mot meg, hellig er hans navn.

Forbønner

La oss ydmykt vende oss i bønn til Gud, han som sendte sin Sønn som sitt folks frelser og forbilde, og si:
R. Ditt folk lovsynger deg, Herre.

- Vi takker deg fordi du utvalgte oss til å være frelsens førstegrøde og kalte oss til å få eie vår Herres Jesu Kristi herlighet.
- Gi at alle som bekjenner ditt hellige navn, må holde fast ved ditt ords sannhet og være brennende i kjærligheten til deg.
- Du som har skapt alt, din Sønn ville arbeide med sine hender blant oss mennesker og sammen med oss. Husk alle som må tjene til sitt brød i sitt ansikts sved.
- Kom ihu alle som er gått i tjeneste for sine brødre og søstre. La aldri nederlag og mangel på forståelse gjøre dem motløse.
- Vis miskunn mot våre avdøde brødre og søstre. Overgi dem ikke i onde krefters vold.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vi ber deg: Måtte Kirkens røst nå din miskunns ører når den roper til deg. Gi ditt folk syndenes forlatelse, gjør det trofast mot deg og trygt under ditt vern Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, du som gav den hellige Faustina i oppdrag å utbre din grenseløse barmhjertighets gaver, gi oss ved hennes forbønn og eksempel å ha full tillit til din godhet og raust øve kjærlighetens gjerninger. Ved vår Herre …

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 5 oktober 2022
Onsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

Salme 31 (1-6)
Tillitsfull bønn i vanskeligheter
Fader, i dine hender overgir jeg min Ånd (Luk 23,46).


Herre, til deg tar jeg min tilflukt, *
la meg aldri i evighet bli til skamme.

Frels meg ved din rettferd, *
lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, *
en borg til frelse.

Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, *
for, Herre, du er mitt vern.

I dine hender overgir jeg min ånd, *
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

Ant. 2  Fra dypet kaller jeg på deg, Herre.

Salme 130
Fra det dype roper jeg
Han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21).


Fra dypet kaller jeg på deg, Herre, *
Herre, hør min røst.

Gjør ditt øre lydhørt *
for mitt tryglende rop.

Om du gjemmer på misgjerninger, Herre, *
Herre, hvem kan da bli stående?

Men hos deg er tilgivelse, *
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg venter og håper på Herren, *
min sjel håper på hans ord.

Min sjel lenges etter Herren, *
mer enn vekteren lenges etter morgenrøden.

Mer enn vekteren på morgenrøden *
skal Israel vente på Herren.

For hos Herren er barmhjertighet, *
og hos ham er forløsningens fylde.

Og han skal forløse Israel *
fra all dets syndeskyld.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2  Fra dypet kaller jeg på deg, Herre.

Lesning
Ef 4,26-27

Om dere blir vrede, så synd ikke, la ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djevelen noen sjanse.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre Jesus Kristus, mild og ydmyk av hjerte, du gir dem som følger deg en byrde som er lett, et åk som er godt å bære. Vi ber deg, ta imot vår bønn og dagens arbeid og unn oss den hvile vi trenger, så vi kan bli stadig mer villig til å tjene deg, du som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.