Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 27 juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Frels meg, Herre, i din miskun.

Salme 6
Mennesket påkaller den barmhjertige Gud i sin kval
Min sjel er fylt av gru ... Far, frels meg fra denne time (Joh 12,27).


Herre, tukt meg ikke i din vrede,*
refs meg ikke i din harme.

Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak,*
helbred meg, for mitt hjerte er urolig.

Min sjel er grepet av redsel,*
Herre, hvor lenge?

Herre, vend deg hit og berg mitt liv,*
frels meg i dm miskunn.

I døden kommer ingen deg ihu,*
i dødsriket, hvem priser deg der?

Jeg er trett av å sukke,*
med tårer væter jeg mitt leie.

Jeg gråter hver natt;*
min seng blir badet i tårer.

Mitt øye er sløvet av bitter sorg,*
og svekket av all den motstand jeg møter.

Vik fra meg, alle ugjerningsmenn,*
for Herren har hørt min gråt.

Herren hørte da jeg tryglet og bad,*
han har tatt imot mm bønn.

Alle mine fiender skal bli til skamme,*
de skal gripes av redsel og flykte med skam.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Frels meg, Herre, i din miskun.

Ant. 2 For de fattige er Herren en borg i trengelselstider.

Salme 9
Takksigelse etter seieren
Han skal komme igjen for å dømme levende og døde (Credo).

I


Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
berette om alle dine under.

Jeg vil glede og fryde meg i deg, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Da mine fiender trakk seg tilbake, *
snublet de og omkom for ditt åsyn.

Du har forsvart min sak og gitt meg mm rett, *
har satt deg på tronen, du rettvise dommer.

Du truet folkeslag, gjorde ende på de onde *
og utslettet deres navn for evig tid.

Fienden er tilintetgjort, *
ødelagt for alltid.

Du har lagt deres byer i grus, *
ingen minnes dem mer.

Herren troner til evig tid; *
han har reist sitt dommersete.

Han dømmer verden med rettferd, *
feller rettvis dom over folkeslag.

For de undertrykte er Herren en borg, *
en borg i trengselstider.

De stoler på deg, de som kjenner ditt navn, *
for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 For de fattige er Herren en borg i trengelselstider.

Ant. 3 Jeg vil juble over din frelse i Sions porter.

II

Syng for Herren som bor på Sion, *
gjør kjent blant folkene hans store verk.

For han som hevner blod, kommer de hjelpeløse ihu; *
han glemmer ikke deres skrik.

ær meg nådig, Gud, og se den nød *
som mine fiender har voldt meg.

Du løfter meg opp fra dødens porter +
eg kan forkynne dine storverk *
og juble over din frelse i Sions porter.

Folkeslag sank i den grav de grov, *
deres fot ble fanget i garnet de spente.

Herren gav seg til kjenne og holdt dom; *
gudløse ble fanget i egen gjerning.

Til dødsriket skal de gudløse fare, *
alle folkeslag som glemmer Gud.

Men de fattige blir ikke glemt for alltid, *
de hjelpeløse er ikke evig foruten håp.

Herre, reis deg! La ikke mennesker råde, *
la folkeslag få sin dom for ditt åsyn!

Herre, la folkene rammes av redsel, *
så de innser at de bare er mennesker.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg vil juble over din frelse i Sions porter.

Gi meg forstand, så jeg kan følge dine lover.
Og holde dem av hele mitt hjerte.

Første lesning
1 Sam 31,1-4; 2 Sam 1,1-16
Fra første og annen Samuels bok
Sauls død


På den tid gikk filisterne til kamp mot Israel; israelittene flyktet for dem, og det lå mange falne på Gilboafjellet. Filisterne satte etter Saul og sønnene hans og felte Jonatan, Abinadab og Malkisjua, Sauls sønner. Striden ble hard omkring Saul. Bueskytterne traff ham, og han ble hardt såret. Da sa han til våpensveinen sin: «Dra sverdet og støt det gjennom meg, så ikke disse uomskårne skal komme og stikke meg ned og fare ille med meg!» Men våpensveinen ville ikke; han våget det ikke. Da tok Saul selv sverdet og styrtet seg mot det. Da Saul var død, og David hadde vendt tilbake etter at han hadde slått amalekittene, holdt han til i Siklag i to dager. Tredje dagen kom det en mann fra Sauls leir med klærne flerret og med jord på hodet. Da han kom frem til David, kastet han seg ærbødig til jorden. David spurte ham: «Hvor kommer du fra?» Han svarte: «Jeg har flyktet fra Israels leir.» Da sa David til ham: «Hvordan har det gått? Fortell meg det!» Han svarte: «Mennene flyktet fra slaget, og en stor del av hæren falt og mistet livet. Saul og hans sønn Jonatan er også døde.» David spurte unggutten som fortalte ham dette: «Hvordan vet du at Saul og hans sønn Jonatan er døde?» Gutten som kom med meldingen, svarte: «Det traff seg slik at jeg kom opp på Gilboafjellet. Der stod Saul og støttet seg på spydet sitt, mens stridsvognene og hestfolket trengte hardt inn på ham. Han snudde seg etter meg, og da han fikk se meg, ropte han til meg. Jeg svarte: Ja. Da spurte han: Hvem er du? Jeg svarte: Jeg er en amalekitt. Han sa til meg: Kom hit og drep meg! Det svimrer for meg, men ennå er jeg ved full bevissthet. Så gikk jeg bort til ham og gav ham dødsstøtet, for jeg skjønte at han ikke kunne leve når han falt om. Jeg tok diademet han hadde på hodet, og ringen han bar på armen, og bragte dem hit til deg, herre.» Da tok David tak i klærne sine og flerret dem. Det samme gjorde alle mennene som var hos ham. Og de holdt sørgehøytid over Saul og hans sønn Jonatan og over Herrens folk og Israels ætt, fordi de var falt i slaget. De gråt og fastet helt til kvelden. Så spurte David gutten som hadde fortalt ham dette: «Hvor er du fra?» Han svarte: «Jeg er sønn av en innflytter, en amalekitt.» Da sa David til ham: «Hvordan kunne du våge å legge hånd på Herrens salvede og drepe ham?» Og David ropte på en av mennene sine og sa: «Kom hit og hugg ham ned!» Mannen slo ham i hjel, og David sa: «Du er selv skyld i din død. Din egen munn vitnet mot deg da du sa: Jeg har drept Herrens salvede.»

Responsorium 2 Sam 1,21.19

Dere Gilboafjell, måtte det aldri falle dugg eller regn på dere.
* Der falt de sterke i Israel.
La Herren komme til alle fjell omkring, måtte han gå forbi Gilboa.
* Der falt de sterke i Israel.

Annen lesning
Fra Den hellige biskop Augustins prekener
Han er Herren vår Gud, vi er hans hjord


Ordene som vi har sunget,1 rommer vår erkjennelse av at vi er Guds får: «For han er Herren vår Gud som har skapt oss. Han er vår Gud; vi er hans folk, den hjord han leder.» Mennesker som er gjetere, har ikke selv laget de sauene de eier, de har ikke selv skapt de sauene de røkter. Men siden vår Herre Gud er Gud og skaper, har han laget seg sauer for å eie dem og for å fø dem. Og det er ingen annen som har skaffet de sauene som han før, og de sauene han har skaffet, er det ingen annen som røkter.
Vi har altså i denne salmen erkjent at vi er hans får, folket han før, hjorden han leder med sin hånd. La oss høre hva han sier til oss som til sine får. For en stund siden, i min forrige preken, talte han til sine hyrder,2 men i dagens preken taler han til fårene. De ordene han talte til hyrdene, hørte vi på med frykt og beven, dere med sorgløshet.3
Hvordan er det så med dagens ord? Er det kanskje omvendt: vi med sorgløshet, dere med frykt og beven? Nei, slett ikke! For det første: selv om vi er hyrder, så er det slik at hyrden med beven ikke hører bare på, det som sies til hyrdene, men også det som sies til fårene. For hvis han hører på det som sies til fårene i likegyldighet, så har han ikke omsorg for fårene.4 For det andre sa vi også dengang til dere, kjære venner, at dere måtte tenke over to ting når det gjaldt oss: Det ene er at vi er kristne, det andre at vi er innsatt som forstandere. Og når vi er forstandere, regnes vi som hyrder hvis vi er gode. Men siden vi er kristne, er vi også får på lik linje med dere. Enten nå Herren taler til hyrdene eller til fårene, må vi høre på alt med frykt og beven, og vi må ikke la omsorgen vike fra våre hjerter!
Brødre, la oss altså høre hva Herren refser de onde fårene for, og hva han lover sine egne får. Han sier «og dere mine får.» For det første, om dere tenker etter, brødre, hvilken lykke er det ikke å være Guds flokk! Selv i dette livs sorger og trengsler fylles vi av stor glede. For til ham er det sagt: «Du som er gjeter for Israel»,5 og om ham er det sagt: «Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.»6 Han våker altså over oss når vi er våkne, han våker også over oss når vi sover. Hvis da menneskets buskap er trygg når et menneske gjeter den, hvor stor må ikke da vår trygghet være når Gud er vår gjeter, ikke bare fordi han gjeter oss, men også fordi han har skapt oss.
Han sier: «Dere mine får, sier Herren Gud, nå vil jeg skifte rett mellom fårene og mellom værer og bukker.»7 Hva gjør så geitebukkene her i Guds flokk? De er på de samme beiter, ved de samme drikkekilder, og selv om bukkene er utpekt til å havne på venstre side, går de side om side med dem som skal til høyre, og de blir tålt nå, men senere skal de skilles ut. Og her oppøves fårenes tålmodighet for at den skal ligne Guds tålmodighet. For det er han som skal skille ut og stille noen til venstre, andre til høyre.

Responsorium Joh 10,27-28; Esek 34,15

Mine får hører min stemme; jeg kjenner dem og de følger meg. Jeg gir dem evig liv,
* de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen kan rive dem ut av min hånd.
Jeg vil selv fø mine får og la dem hvile.
* De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen kan rive dem ut av min hånd.

Bønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
27. juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss tre frem for Herrens åsyn med lovsang.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
27. juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Salme 5 (2-10.12-13)
Morgenbønn med rop om hjelp
I evighet skal de juble som har tatt i mot Ordet i sitt indre.


Herre, lytt til mitt ord, *
vend øret til min klage.

Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, *
til deg retter jeg min bønn.

Om morgenen hører du min røst, *
tidlig står jeg for ditt åsyn og venter.

Du er ingen Gud som tåler spott, *
den onde får ikke gjeste deg.

Ingen dåre tør stå frem for dine øyne, *
du hater hver udådsmann.

Du lar løgneren gå til grunne, *
for sviker og voldsmann har Herren avsky.

Men ved din store miskunn vil jeg gå inn i ditt hus, *
vendt mot ditt hellige tempel tilbe i ærefrykt.

Herre, led meg i din rettferd for mine fienders skyld, *
jevn veien foran meg.

Det finnes ikke sannhet i deres munn, *
deres indre er fullt av forderv.

Deres strupe er en åpen grav, *
glatt er deres tunge.

Døm dem skyldige, Gud, *
la dem falle for sine onde planer!

Driv dem bort og spre dem, *
for stor er deres synd, de har gjort opprør mot deg.

Alle du tar i ditt vern, *
skal glede seg og juble i all tid.

Du beskytter dem, *
og de fryder seg i deg, de som elsker ditt navn.

Du velsigner den rettferdige, Herre, *
din nåde dekker ham som et skjold.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Ant. 2 Vi takker deg, Herre, vår Gud, og priser ditt herlige navn.

Davids sang (1 Krøn 29,10-13)
Gud alene tilkommer heder og ære
Velsignet er han, vår Herres Jesu Kristi Gud og Far (Ef 1,3).


Lovet være du, Herre, Israels Gud, vår Far, *
fra evighet til evighet.

Herre, deg tilhører storhet og makt, herlighet, ære og høyhet, *
ja, alt i himmel og på jord.

Herre, kongsmakten er din, *
du er opphøyet og har alt i din makt.

Rikdom og ære kommer fra deg, *
du rår over alle ting.

I din hånd er styrke og kraft. *
Du styrker og opphøyer den du vil.

Vi takker deg nå, vår Gud, *
og priser ditt herlige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vi takker deg, Herre, vår Gud, og priser ditt herlige navn.

Ant. 3 Tilbe Herren i hans hellige tempel.

Salme 29
Guds Ord forkynnes
En rost fra himmelen sa: Dette er min Sønn som jeg har kjær (Matt 3,17).


Gi Herren ære, Guds sønner, *
gi Herren ære og makt.

Gi Herren pris og ær hans navn, *
tilbe Herren i hans hellige tempel.

Herrens røst lyder over vannet, *
ærens Gud lar tordenen drønne,
Herren over det veldige hav,

Herrens røst med velde, *
Herrens røst med herlighet.

Herrens røst knekker sedertrær. *
Herren splintrer Libanons sedre.

Han får Libanon til å bykse som en kalv, *
Sirjonfjellet som en okse.

Herren kløver med flammende ild. *
Hans røst får ødemarken til å beve,
Kadesj’ ørken til å skjelve.

Herrens røst får hinden til å kalve, +
trærne til å miste løvet. *
Alt i hans tempel roper: ,,Ære!“

Herren troner over storflommen, *
Herren er konge for evig.

Herren gir kraft til sitt folk, *
Herren signer det med fred.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Tilbe Herren i hans hellige tempel.

Lesning
2 Tes 3,10b—13


Dersom noen ikke vil arbeide, skulle han heller ikke ha noe å leve av. Men nå hører vi at det er noen blant dere som lever et uordentlig liv, som ingenting bestiller, samtidig som de er opptatt av alt. Disse pålegger vi og oppfordrer innstendig i vår Herre Jesus Kristus, at de fører et stillferdig liv, så de kan leve av hva de selv har tjent. Hva dere angår, brødre, så bli aldri trette av å gjøre hva rett er.

Responsorium

Velsignet være Herren + fra evighet til evighet.
Velsignet være Herren + fra evighet til evighet.
Han som alene gjør under. + Fra evighet til evighet.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Velsignet være Herren + fra evighet til evighet.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, han som er full av nåde og den Hellige Ånd, og tillitsfullt si:
R. HERRE, GI OSS DIN ÅND.

- Gi at denne dagen blir fredelig, en dag med glede uten ergrelser, slik at vi, glade og med rene hjerter, på nytt kan prise deg når natten igjen faller på.
- Lys for oss i dag, Herre, og led vårt arbeid.
- La ditt åsyn lyse over oss til fred, vern oss i dag med din mektige hånd.
- Se i nåde til dem som har bedt om vår forbønn, og skjenk dem det de trenger for sjel og legeme.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, måtte din nåde styre våre liv og gi oss utholdenhet. La vår bønn og all vår gjerning ha sitt utspring og sitt mål i deg. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Allmektige Gud, ved din nåde forsvarte den salige biskop Kyrillos Jomfru Marias verdighet som Guds mor. La oss som deler hans tro, bli frelst ved Kristus, din Sønn, som ble menneske for oss, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 27 juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
Rom 13,8.12


La ingen ha noe annet krav på dere enn brorkjærlighet. For ved å elske vår neste, oppfyller vi Loven. For kjærligheten gjør ingen urett mot nesten. Så er da hele Loven oppfylt i kjærligheten.

Du er min hjelper, Herre, støt meg ikke bort.
Forlat meg ikke, Gud min frelse.

Bønn

Gud, vår Far, du som gav menneskene arbeidet som et felles middel til fremgang, gi oss alltid å arbeide i pakt med vårt barnekår hos deg og i nestekjærlighet mot alle. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 27 juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
Jak 1,19-20.26


Til å lytte skal en alltid være rede. Men før en taler, og før en blir harm, skal en gi seg tid! For en sint mann nemmer ikke Guds rettferd. Den som tror han tjener Gud, men ikke holder sin tunge i tømme, han bedrar seg selv, og hans tjeneste for Gud er intet verd.

Jeg vil velsigne Herren til alle tider.
Jeg vil alltid ha hans lovsang i min munn.

Bønn

Gud, du som er herre over vingården og avlingen, du som fordeler oppgavene og gir hver enkelt lønn som fortjent, gi oss å bære dagens byrde uten å klage over det du pålegger oss å gjøre. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 27 juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
l Pet 1,17-19


Lev i ærefrykt for Gud den tid dere ferdes her i fremmed land. Dere vet at det ikke var forgjengelige verdier. sølv eller gull, som fikk dere frikjøpt fra det fåfenge liv dere? fedre gav dere i arv; prisen var blod av et lyteløst og plettfritt offerlam - Kristi kostbare blod.

Forløs meg, Herre, vær meg nådig.
I forsamlingen vil jeg synge din pris.

Bønn

Gud, du som kaller oss sammen i den time da apostlene gikk opp i templet, gi at den bønn vi med ærlig sinn bærer frem for deg i Jesu navn, må bringe frelse til alle som påkaller dette navn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 27 juni 2022, mandag
mandag - uke I
Kyrillos av Alexandria biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Salme 11
Herren, den rettferdiges tilflukt
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal få stillet : sult (Matt 5,6).


Herren er min tilflukt, hvordan kan dere si til meg: *
„Fly opp i fjellet som en fugl?

Se, de gudløse spenner buen *
og legger sin pil på strengen.

I mørket vil de skyte *
på de oppriktige av hjertet.

Når grunnvollen er brutt ned, *
hva makter da den rettferdige?"

Herren er i sin hellige bolig, *
i himmelen har han sin trone.

Hans øyne skuer ut over verden. *
Hans blikk gransker menneskenes barn.

Han ransaker rettferdig og gudløs. *
Han hater den som elsker vold.

Han lar snarer regne ned over de ugudelige; *
ild, svovel og glødende vind er deres begers del.

For Herren er rettvis og elsker rettferd. *
De oppriktige av hjertet skal få se hans åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Ant. 2 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Salme 15
Hvem er verdig til å stå for Guds åsyn?
Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by (Heb 12,22).


Herre, hvem får gjeste ditt telt? *
Hvem skal få bo på ditt hellige fjell?

Den som er ulastelig i sin ferd, *
som gjør hva rett er og taler sannhet uten svik;

den som holder sin tunge i tømme, *
som ikke krenker sin bror og ikke fører skam
over sin neste;

den som ser med forakt på gudløs mann, *
men ærer hver som frykter Herren,

den som sverger seg selv til skade, *
men uten å bryte sitt ord;

den som ikke låner ut mot rente *
og ikke lar seg kjøpe til å skade den uskyldige;

den som gjør alt dette, *
står trygt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Ant. 3 I sin Sønn har Gud utvalgt oss og gjort oss til sine barn.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 I sin Sønn har Gud utvalgt oss og gjort oss til sine barn.

Lesning
Kol l,9b-ll


Vi ber Gud om at dere må få det fulle mål av visdom og åndelig innsikt, slik at dere, helt gjennomtrengt av erkjennelsen av Guds vilje, kan føre et liv som er Herren verdig og etter hans sinn, bære frukt ved alle slags gode gjerninger, vokse gjennom gudserkjennelsen, og, fylt av en styrke som har sitt opphav i Guds egen herlighets kraft, vise dere tålmodige og utholdende under alle forhold.

Responsorium

Helbred meg, Herre, + for jeg har syndet mot deg.
Helbred meg, Herre, + for jeg har syndet mot deg.
Jeg sier: Herre, vær meg nådig.
+ For jeg har syndet mot deg.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Helbred meg, Herre, + for jeg har syndet mot deg.

Ant. Min sjel opphøyer Herren, han som har sett til sin ringe tjenerinne.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Min sjel opphøyer Herren, han som har sett til sin ringe tjenerinne.

Forbønner

Gud har sluttet en evig pakt med sitt folk og aldri opphører hans velgjerninger mot det. La oss derfor bære vår takk og vår bønn frem for ham med tillit i hjertet, og si:
R. Herre, ta vare på ditt folk.

-Herre, frels ditt folk og velsign din arvelodd.
-Gjør til ett alle som smykker seg med kristennavnet, slik at verden kan tro på Kristus, han som du har utsendt.
-Gi din nåde til alle våre venner og bekjente, og gi at de må være som en Kristi vellukt for deg.
-Åpenbar din kjærlighet for dem som ligger for døden, og gi deres øyne å se din frelse.
-Vær barmhjertig mot de avdøde, og gi dem alle å hvile i Kristus.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, ta imot den tjeneste vi, dine tjenere, lovpriser deg med. Måtte du som så til Maria, din ringe tjenerinne, også la oss opphøyes slik at vi får del i forløsningens fylde. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Allmektige Gud, ved din nåde forsvarte den salige biskop Kyrillos Jomfru Marias verdighet som Guds mor. La oss som deler hans tro, bli frelst ved Kristus, din Sønn, som ble menneske for oss, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 27 juni 2022
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.