Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 3 juni 2024, mandag
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Frels meg, Herre, i din miskun.

Salme 6
Mennesket påkaller den barmhjertige Gud i sin kval
Min sjel er fylt av gru ... Far, frels meg fra denne time (Joh 12,27).


Herre, tukt meg ikke i din vrede,*
refs meg ikke i din harme.

Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak,*
helbred meg, for mitt hjerte er urolig.

Min sjel er grepet av redsel,*
Herre, hvor lenge?

Herre, vend deg hit og berg mitt liv,*
frels meg i dm miskunn.

I døden kommer ingen deg ihu,*
i dødsriket, hvem priser deg der?

Jeg er trett av å sukke,*
med tårer væter jeg mitt leie.

Jeg gråter hver natt;*
min seng blir badet i tårer.

Mitt øye er sløvet av bitter sorg,*
og svekket av all den motstand jeg møter.

Vik fra meg, alle ugjerningsmenn,*
for Herren har hørt min gråt.

Herren hørte da jeg tryglet og bad,*
han har tatt imot mm bønn.

Alle mine fiender skal bli til skamme,*
de skal gripes av redsel og flykte med skam.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Frels meg, Herre, i din miskun.

Ant. 2 For de fattige er Herren en borg i trengelselstider.

Salme 9
Takksigelse etter seieren
Han skal komme igjen for å dømme levende og døde (Credo).

I


Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
berette om alle dine under.

Jeg vil glede og fryde meg i deg, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Da mine fiender trakk seg tilbake, *
snublet de og omkom for ditt åsyn.

Du har forsvart min sak og gitt meg mm rett, *
har satt deg på tronen, du rettvise dommer.

Du truet folkeslag, gjorde ende på de onde *
og utslettet deres navn for evig tid.

Fienden er tilintetgjort, *
ødelagt for alltid.

Du har lagt deres byer i grus, *
ingen minnes dem mer.

Herren troner til evig tid; *
han har reist sitt dommersete.

Han dømmer verden med rettferd, *
feller rettvis dom over folkeslag.

For de undertrykte er Herren en borg, *
en borg i trengselstider.

De stoler på deg, de som kjenner ditt navn, *
for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 For de fattige er Herren en borg i trengelselstider.

Ant. 3 Jeg vil juble over din frelse i Sions porter.

II

Syng for Herren som bor på Sion, *
gjør kjent blant folkene hans store verk.

For han som hevner blod, kommer de hjelpeløse ihu; *
han glemmer ikke deres skrik.

ær meg nådig, Gud, og se den nød *
som mine fiender har voldt meg.

Du løfter meg opp fra dødens porter +
eg kan forkynne dine storverk *
og juble over din frelse i Sions porter.

Folkeslag sank i den grav de grov, *
deres fot ble fanget i garnet de spente.

Herren gav seg til kjenne og holdt dom; *
gudløse ble fanget i egen gjerning.

Til dødsriket skal de gudløse fare, *
alle folkeslag som glemmer Gud.

Men de fattige blir ikke glemt for alltid, *
de hjelpeløse er ikke evig foruten håp.

Herre, reis deg! La ikke mennesker råde, *
la folkeslag få sin dom for ditt åsyn!

Herre, la folkene rammes av redsel, *
så de innser at de bare er mennesker.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg vil juble over din frelse i Sions porter.

Gi meg forstand, så jeg kan følge dine lover.
Og holde dem av hele mitt hjerte.

Første lesning
Job 29,1-10; 30,1.9-23
Fra Jobs bok
Job klager over sin nød


Job fortsatte med sin vise tale. Han sa: A, om jeg hadde det som før, dengang Gud vernet om meg, da hans lampe lyste over mitt hode, og jeg gikk gjennom mørket i hans lys, slik jeg hadde det i ungdommens dager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt, da den Allmektige ennå var med meg, og jeg hadde mine sønner omkring meg, da jeg kunne bade mine føtter i melk, og bekker av olje rant ned fra berget. Når jeg gikk ut til byens port og tok mitt sete på torget, da trakk de unge seg tilbake så snart de fikk øye på meg, de gamle reiste seg og ble stående. Høvdinger holdt opp med å tale og la hånden på sin munn. Stormenn tidde stille, tungen deres hang fast ved ganen.
Nå ler de bare av meg, de som er yngre av år. Det var deres fedre jeg aktet så lite at jeg ikke satte dem blant mine gjeterhunder. Nå synger de spotteviser om meg, og sladderen deres går ut over meg. De avskyr meg og holder seg borte, de unnser seg ikke for å spytte på meg. Gud har gjort min buestreng slakk, og han har ydmyket meg; derfor holder de seg ikke i tømme når de møter meg. Deres avkom har reist seg på høyre side og spenner bena under meg; de baner seg vei for å skade meg. De bryter opp mine stier og gjør hva de kan for å ødelegge meg, enda ingen hjelper dem. De kommer som gjennom en vid revne, mellom ruiner velter de frem.
Redsler har styrtet over meg; min ære feies vekk som av vinden, min hjelp forsvinner som en sky. Nå er min livskraft borte, jeg må oppleve vonde dager. Om natten gjennombores mine ben, og mine smerter stilner ikke. Med kraft tar Gud tak i min kledning og snører den om meg som en skjortekrave. Han har støtt meg ned i sølen, jeg er blitt som støv og aske.
Jeg roper til deg, men du svarer ikke; jeg står der, og du bare ser på meg. Du har snudd om og er nådeløs mot meg, du kjemper imot meg med veldig hånd. Du løfter meg opp i stormen så jeg farer av sted og går til grunne mens stormen raser. Jeg vet at du fører meg til dødsriket, til stedet hvor alle levende samles.

Responsorium Job 30,17.19; 7,16

Om natten gjennombores mine ben, mine smerter stilner ikke av.
* Han har støtt meg ned i sølen, jeg er blitt som støv og aske.
La meg være, Herre! Mine dager er som et pust.
* Han har støtt meg ned i sølen, jeg er blitt som støv og aske.

Annen lesning
Homilie av pave Paul VI ved kanoniseringen av martyrene i Uganda den 18. oktober 1964
Martyriets herlighet innvarsler en ny tid


Disse afrikanske martyrer føyer seg til en side i seiersprotokollen, det vil si i martyrologium, som forteller om begivenheter på samme tid uhyggelige og vidunderlige. Denne siden er i sannhet et verdig tillegg til de berømte beretninger fra Afrika i gammel tid, beretninger som vi i våre dager, svake i troen som vi er, trodde aldri ville få en lignende fortsettelse. Hvem kunne vel ane, bare for å gi noen eksempler, at det til de rystende beretninger om martyrene i Scillitum, i Kartago, om den «massa candida» («hvite mengde») av martyrer i Utique som Den hellige Augustin og Prudentius vet å fortelle om, om martyrene i Egypt hvis lovtale vi kan lese hos Johannes Krysostomos, om dem som led martyrdøden under vandalenes forfølgelser, i våre dager skulle tilføyes nye beretninger om heltegjerninger som ikke er mindre prisverdige og ikke mindre strålende? Hvem kunne vel forestille seg at vi til listen over de berømte afrikanske martyrer og bekjennere, disse uforglemmelige skikkelser som Kyprian, Felicitas og Perpetua og den store Augustin, noen sinne skulle komme til å tilføye Karl Lwanga, Mattias Mulumba Kalemba hvis navn er oss så kjære, samt deres tyve ledsagere? Dessuten er det rett og riktig å nevne andre, tilhørende det anglikanske trossamfunn, som led døden for Kristi navns skyld.
Disse afrikanske martyrer legger i sannhet grunnen for en ny tidsepoke, og da mener vi ikke en tid med forfølgelse og religiøse konflikter, men en tid for fornyelse av den kristne tro og av samfunnslivet. For Afrika, dette Afrika som er bestenket med disse martyrenes blod, de første som tilhører den nye tid - og måtte Gud gi at det må være dets siste martyrer, hvor storartet og dyrebart deres offer enn måtte være! - det frie og uavhengige Afrika er i ferd med å fødes på nytt.
Den ugjerning de ble utsatt for, var så avskyelig og så karakteristisk, at den både utgjør og legger for dagen grunnen til at et nytt folk må dannes i pakt med etiske prinsipper, slik at et nytt tenkesett vokser seg sterkt og gis videre til etterslekten. Dette kan både betegne og fremme overgangen fra et enkelt liv i uvitenhet, hvor utmerkede menneskelige verdier riktignok ikke var fraværende, men som var et liv i nedverdigelse og betydningsløshet, fanget som det var i sitt eget slaveri, til dannelsen av et samfunn som utvikler seg i retning av et høyere åndsliv og bedre livsvilkår.

Responsorium

Gud ser oss her vi strider troens strid, hans engler ser oss, Kristus ser oss.
* Hvilken herlighet og lykke det er å kjempe når Gud er til stede, og å motta seierens krans med Kristus som dommer.
La oss væpne oss med all vår kraft, la oss gjøre oss rede til kampen med rent sinn, helhjertet tro, trofasthet og standhaftighet.
* Hvilken herlighet og lykke det er å kjempe når Gud er til stede, og å motta seierens krans med Kristus som dommer.

Bønn

Allsmäktige, evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes åkermark, som vattnats av den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare skörd av människor som bekänner dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
3. juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som kröner martyrerna med härlighetens segerkrans.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
3. juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
A, kor heilag er vår høgtid,
martyrdomens minnedag,
då i vyrdnad me lyt prise
dei som vann dei store slag.

Klårt for augo strålar teikni,
martyrdygder grant seg tér,
all den venleik som dei åtte
frå sin skapar no me ser.

All sin hug og tru og hjarta
til sin Gud dei yvergav;
aldri yvervunne gjekk dei
gjenom pinslor til si grav.

Fengsla, slegne, pinte vart dei,
fyrr dei gjenom trengsla vann,
eld og sverd i kjøtet herja,
martyrdauden mange fann.

Men når soleis gjenom pinslor
deira lekam under gjekk,
vann dei sæleløn i Himlen,
Kristi ljuve trøyst dei fekk.

Dei som ikkje verdi ansa,
men hev stridt so hard ein strid,
verde var med Himlens englar
vera saman allan tid.

De som ervingar med Kristus
er til Himmerikes løn,
dykk me bed for Gud å bera
fram vår hjartans trong i bøn,

at me etter yverferdi
til eit anna liv fær rom
miliom Herrens sæle vener,
fegnast i hans herlegdom.


Ant. 1 Mitt i sina kval såg Kristi martyrer himlens härlighet, och de ropade: Herre, hjälp oss.

Salme 5 (2-10.12-13)
Morgenbønn med rop om hjelp
I evighet skal de juble som har tatt i mot Ordet i sitt indre.


Herre, lytt til mitt ord, *
vend øret til min klage.

Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, *
til deg retter jeg min bønn.

Om morgenen hører du min røst, *
tidlig står jeg for ditt åsyn og venter.

Du er ingen Gud som tåler spott, *
den onde får ikke gjeste deg.

Ingen dåre tør stå frem for dine øyne, *
du hater hver udådsmann.

Du lar løgneren gå til grunne, *
for sviker og voldsmann har Herren avsky.

Men ved din store miskunn vil jeg gå inn i ditt hus, *
vendt mot ditt hellige tempel tilbe i ærefrykt.

Herre, led meg i din rettferd for mine fienders skyld, *
jevn veien foran meg.

Det finnes ikke sannhet i deres munn, *
deres indre er fullt av forderv.

Deres strupe er en åpen grav, *
glatt er deres tunge.

Døm dem skyldige, Gud, *
la dem falle for sine onde planer!

Driv dem bort og spre dem, *
for stor er deres synd, de har gjort opprør mot deg.

Alle du tar i ditt vern, *
skal glede seg og juble i all tid.

Du beskytter dem, *
og de fryder seg i deg, de som elsker ditt navn.

Du velsigner den rettferdige, Herre, *
din nåde dekker ham som et skjold.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Mitt i sina kval såg Kristi martyrer himlens härlighet, och de ropade: Herre, hjälp oss.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Davids sang (1 Krøn 29,10-13)
Gud alene tilkommer heder og ære
Velsignet er han, vår Herres Jesu Kristi Gud og Far (Ef 1,3).


Lovet være du, Herre, Israels Gud, vår Far, *
fra evighet til evighet.

Herre, deg tilhører storhet og makt, herlighet, ære og høyhet, *
ja, alt i himmel og på jord.

Herre, kongsmakten er din, *
du er opphøyet og har alt i din makt.

Rikdom og ære kommer fra deg, *
du rår over alle ting.

I din hånd er styrke og kraft. *
Du styrker og opphøyer den du vil.

Vi takker deg nå, vår Gud, *
og priser ditt herlige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Ant. 3 Alla martyrer, lova Herren i höjden.

Salme 29
Guds Ord forkynnes
En rost fra himmelen sa: Dette er min Sønn som jeg har kjær (Matt 3,17).


Gi Herren ære, Guds sønner, *
gi Herren ære og makt.

Gi Herren pris og ær hans navn, *
tilbe Herren i hans hellige tempel.

Herrens røst lyder over vannet, *
ærens Gud lar tordenen drønne,
Herren over det veldige hav,

Herrens røst med velde, *
Herrens røst med herlighet.

Herrens røst knekker sedertrær. *
Herren splintrer Libanons sedre.

Han får Libanon til å bykse som en kalv, *
Sirjonfjellet som en okse.

Herren kløver med flammende ild. *
Hans røst får ødemarken til å beve,
Kadesj’ ørken til å skjelve.

Herrens røst får hinden til å kalve, +
trærne til å miste løvet. *
Alt i hans tempel roper: ,,Ære!“

Herren troner over storflommen, *
Herren er konge for evig.

Herren gir kraft til sitt folk, *
Herren signer det med fred.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Alla martyrer, lova Herren i höjden.

Lesning
2 Kor 1,3-5


Lovet være Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, - en Far så inderlig barmhjertig, en Gud som alltid står oss bi! I all vår trengsel gir han oss mot og styrke, slik at vi, takket være den trøst vi selv får fra Gud, også skal kunne stå andre bi i deres nød. For som Kristi lidelser kommer inn over oss i rikt mål, likeså rikelig får vi hjelp og trøst gjennom Kristus.

Responsorium

De rettferdige skal leve evig.
De rettferdige skal leve evig.
Guds miskunn skal hvile over dem.
De skal leve evig.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
De rettferdige skal leve evig.

Ant. Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull: dem hör himmelriket till.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull: dem hör himmelriket till.

Forbønner

La oss feire vår Frelser, det sanndru vitne, for martyrenes skyld, de som gikk i døden for Guds Ord, og si:
R. Du har løskjøpt oss til Gud ved ditt blod.

- Ved dine martyrer som frivillig gikk i døden for å vitne om troen, gi oss, Herre, sann åndelig frihet.
- Ved dine martyrer som ofret liv og blod, gi oss, Herre, standhaftighet og redelighet i troen.
- Ved dine martyrer som tok opp sitt kors og fulgte etter deg, gi oss, Herre, mot og kraft til å bære de prøvelser som livet byr på.
- Ved dine martyrer som har tvettet sine kjortler i Lammets blod, gi oss, Herre, nåde til å stå imot kjødets fristelser og verdens forlokkelser.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære.Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 3 juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
Rom 13,8.12


La ingen ha noe annet krav på dere enn brorkjærlighet. For ved å elske vår neste, oppfyller vi Loven. For kjærligheten gjør ingen urett mot nesten. Så er da hele Loven oppfylt i kjærligheten.

Du er min hjelper, Herre, støt meg ikke bort.
Forlat meg ikke, Gud min frelse.

Bønn

Gud, vår Far, du som gav menneskene arbeidet som et felles middel til fremgang, gi oss alltid å arbeide i pakt med vårt barnekår hos deg og i nestekjærlighet mot alle. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 3 juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
Jak 1,19-20.26


Til å lytte skal en alltid være rede. Men før en taler, og før en blir harm, skal en gi seg tid! For en sint mann nemmer ikke Guds rettferd. Den som tror han tjener Gud, men ikke holder sin tunge i tømme, han bedrar seg selv, og hans tjeneste for Gud er intet verd.

Jeg vil velsigne Herren til alle tider.
Jeg vil alltid ha hans lovsang i min munn.

Bønn

Gud, du som er herre over vingården og avlingen, du som fordeler oppgavene og gir hver enkelt lønn som fortjent, gi oss å bære dagens byrde uten å klage over det du pålegger oss å gjøre. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 3 juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.

Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lov gleder hjertet og gir øynene glans.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.

Salme 7
En rettferdig manns bønn under falske anklager
Se, dommeren står alt for døren (Jak 5,9).

I


Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly, *
frels meg og fri meg fra alle som jager meg;

så de ikke sliter min sjel i stykker, *
river meg bort som en løve uten at noen redder.

Herre, min Gud, har jeg gjort det, *
er det urett i mine hender?

Har jeg gjengjeldt en venn med ondt for godt *
og plyndret min motstander uten grunn?

La da fienden jage meg og fange meg, *
trampe mitt liv til jorden, og kaste min ære i støvet.

veis deg, Herre, i vrede, *
stå opp mot mine fienders harme.

akn opp, min Gud, du som stevner til doms, *
la folkemengden samles om deg.

ia sete høyt over dem. *
Herren holder dom over folkene.

øm meg, Herre, etter min rettferd og uskyld. *
Gjør slutt på gudløses ondskap.

len la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud, *
du som prøver hjerte og nyrer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren vil reise seg og dømme folkene med rettferdighet.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

II

Gud er det skjold som verner meg, *
han frelser de oppriktige av hjertet.

Gud er den rettferdige, sterke, tålmodige dommer, *
en Gud som hver dag feller dom.

Fienden kan hvesse sitt sverd, *
spenne buen og sikte.

Men det er mot seg selv han lager drepende våpen, *
og hans piler bhr til brann.

Se, han er svanger med ondskap, *
har unnfanget udåd og føder svik.

Han grov en grav, hulte den ut, *
bare for selv å falle i den.

Hans udåd faller tilbake på ham selv, *
hans vold rammer hans eget hode.

Jeg takker Herren for hans rettferd, *
lovsynger den Høyestes navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud er den rettferdige og sterke dommer, han frelser de oppriktige av hjertet.

Kort lesning
l Pet 1,17-19


Lev i ærefrykt for Gud den tid dere ferdes her i fremmed land. Dere vet at det ikke var forgjengelige verdier. sølv eller gull, som fikk dere frikjøpt fra det fåfenge liv dere? fedre gav dere i arv; prisen var blod av et lyteløst og plettfritt offerlam - Kristi kostbare blod.

Forløs meg, Herre, vær meg nådig.
I forsamlingen vil jeg synge din pris.

Bønn

Gud, du som kaller oss sammen i den time da apostlene gikk opp i templet, gi at den bønn vi med ærlig sinn bærer frem for deg i Jesu navn, må bringe frelse til alle som påkaller dette navn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 3 juni 2024, mandag
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Du lyser, høge martyrdrott,
som krune smidd av gull;
hjå Fader din i himmelslott
me ser deg frygdefull.

Høyr du dei bøner som me bed,
og i ditt namn ber fram:
For dine heilagmenn me kved,
fri oss frå synd og skam!

For det var du som siger vann,
vår Gud, i martyrblod;
og styrken sin hjå deg dei fann,
dei store sendebod.

Du sigrar yver syndi vår
når me forlating fær,
og gjev oss sæle barnekår;
du alt i alle er.

Me lovar deg, vår Fader god,
og Sonen du oss gav,
og Heilaganden som ber
bod um siger yver grav.


Ant. 1 De heligas kroppar vilar i gravens frid, och deras namn lever för evigt.

Salme 11
Herren, den rettferdiges tilflukt
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal få stillet : sult (Matt 5,6).


Herren er min tilflukt, hvordan kan dere si til meg: *
„Fly opp i fjellet som en fugl?

Se, de gudløse spenner buen *
og legger sin pil på strengen.

I mørket vil de skyte *
på de oppriktige av hjertet.

Når grunnvollen er brutt ned, *
hva makter da den rettferdige?"

Herren er i sin hellige bolig, *
i himmelen har han sin trone.

Hans øyne skuer ut over verden. *
Hans blikk gransker menneskenes barn.

Han ransaker rettferdig og gudløs. *
Han hater den som elsker vold.

Han lar snarer regne ned over de ugudelige; *
ild, svovel og glødende vind er deres begers del.

For Herren er rettvis og elsker rettferd. *
De oppriktige av hjertet skal få se hans åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 De heligas kroppar vilar i gravens frid, och deras namn lever för evigt.

Ant. 2 Jag såg själarna av dem som blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd.

Salme 15
Hvem er verdig til å stå for Guds åsyn?
Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by (Heb 12,22).


Herre, hvem får gjeste ditt telt? *
Hvem skal få bo på ditt hellige fjell?

Den som er ulastelig i sin ferd, *
som gjør hva rett er og taler sannhet uten svik;

den som holder sin tunge i tømme, *
som ikke krenker sin bror og ikke fører skam
over sin neste;

den som ser med forakt på gudløs mann, *
men ærer hver som frykter Herren,

den som sverger seg selv til skade, *
men uten å bryte sitt ord;

den som ikke låner ut mot rente *
og ikke lar seg kjøpe til å skade den uskyldige;

den som gjør alt dette, *
står trygt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Jag såg själarna av dem som blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd.

Ant. 3 Dessa heliga har offrat sina kroppar för förbundets skull, de har tvättat sina kläder i Lammets blod.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Dessa heliga har offrat sina kroppar för förbundets skull, de har tvättat sina kläder i Lammets blod.

Lesning
1 Pet 4,13-14


Kjæreste venner! Gled dere bare, i samme mål som dere får del i Kristi lidelser, for da skal dere også kunne motta ham med jubel, den dag han trer frem i sin herlighet. Og blir dere forhånet for Kristi skyld, så regn dere for lykkelige, for da hviler hans herlighet, ja, Guds egen And, over dere.

Responsorium

Gled dere i Herren, + juble, dere rettferdige.
Gled dere i Herren, + juble, dere rettferdige.
Lovsyng Herren, dere rene av hjertet.
+ Juble, dere rettferdige.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Gled dere i Herren, + juble, dere rettferdige.

Ant. I himlen gläder sig de heliga som följde Kristus efter ända till döden. Av kärlek till honom gav de sitt blod, nu får de jubla med honom utan ände.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. I himlen gläder sig de heliga som följde Kristus efter ända till döden. Av kärlek till honom gav de sitt blod, nu får de jubla med honom utan ände.

Forbønner

I den time da martyrenes Konge gav sitt legeme ved den siste nattverd og viet det til korset, la oss bære frem vår takk for ham og si:
R. Herre, vi lovpriser deg.

- Herre, vi lovpriser deg fordi du elsket oss inntil enden, du som er vår Frelser og martyriets forbilde og opphavsmann.
- Fordi du kaller til liv hver synder som angrer og gjør bot.
- Fordi du betrodde Kirken ditt blod, den nye og evige pakts blod, utgydt til syndenes forlatelse, så den stadig på nytt kan bære det frem for Gud.
- For hver en dag vi får nåde til å leve i troens utholdenhet.
- Fordi du i dag har gitt mange brødre og søstre del i din død.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære.Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 3 juni 2024
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.