Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 8 august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

Låt oss i nattens mörka tid
i lydnad för profetens ord
besjunga Fadern och hans Son
och Anden, Herren, Hjälparen.

Ty detta är den fasans stund
då Herren sänder ängeln ut
att krossa mörkrets härskarmakt,
allt förstfött i Egyptens land.

Men för det folk som Gud har valt
är frälsningstimman inne strax,
ty Herrens ängel skonar dem
som tecknats med förbundets blod.

Egypten höjer klagorop,
begraver döda i sin jord,
men Israel kan fira glatt
befrielsen i Lammets blod.

Det sanna Israel är vi,
vår glädje du, vårt Påskalamm,
o Kristus, du som övervann
det ondas välde i din död.

Bered oss, Konung, Segrare,
för rikets stora härlighet,
där vi till sist vid Lammets tron
skall sjunga evig glädjesång. Amen.

Under dagen:

Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Giv oss din frälsning, hör vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.

Ant. 1 Herre, jeg vil love deg hver eneste dag. Halleluja!

Salme 145
Lovprisning av Guds majestet
Du er rettferdig, du som er og som var, du Hellige (Åp 16,5).


Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge, *
love ditt navn i all gvighet.

Fra dag til dag vil jeg prise deg, *
evig og alltid prise ditt navn.

Herren er stor og høylovet, *
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt etter slekt skal love ditt verk, *
forkynne din veldige gjerning.

Det skal tales om din herlighets strålende glans, *
og jeg skal fortelle om dine under.

Det skal tales om dine veldige gjerninger, *
og jeg skal berette om dine storverk.

De feirer minnet om all din godhet *
og jubler over din rettferd.

Nådig og barmhjertig er Herren, *
langmodig og rik på miskunn.

Herren er god mot alle, *
hans miskunn favner hele hans verk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, jeg vil love deg hver eneste dag. Halleluja!

Ant. 2 Herre, ditt kongedømme står gjennom alle tider. Halleluja!

II

All skapningen priser deg, Herre, *
dine trofaste lover deg.

De forkynner ditt rikes ære, *
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet, *
ditt rikes strålende prakt.

Ditt rike står gjennom alle tider, *
ditt herrevelde gjennom alle slekter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, ditt kongedømme står gjennom alle tider. Halleluja!

Ant. 3 Rettferdig er Herren i all sin ferd og trofast i all sin gjerning. Halleluja!

III

Herren er trofast i sine ord, *
hellig i all sin gjerning.

Herren støtter dem som faller, *
han reiser dem som er knuget ned.

Alles øyne ser hen til deg, *
og du gir alle føde i rette tid.

Du åpner din hånd, *
og metter alt som lever, med velsignelse.

Herren er rettvis i all sin vei, *
trofast i all sin gjerning.

Herren er nær dem som roper, *
som ærlig kaller på ham.

Han oppfyller deres ønske som frykter ham, *
han hører deres rop og frelser dem.

Herren verner alle som elsker ham, *
men de gudløse utrydder han.

Min munn skal forkynne Herrens pris, *
alt levende signe hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Rettferdig er Herren i all sin ferd og trofast i all sin gjerning. Halleluja!

Min sønn, akt på mine ord.
Og vend ditt øre til min tale.

Første lesning
Hos 11:1-9
När Israel var ung, fick jag honom kär


När Israel var ung, fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son.
Men ju mer de har blivit kallade, dess mer har de dragit sig undan. De frambär offer åt Baalerna, och åt avgudabilderna tänder de offereld.
Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem.
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag lättade oket över deras halsar, jag sänkte mig ned till dem och gav dem föda.
Borde de då inte få vända tillbaka till Egyptens land eller få Assur till sin kung, eftersom de inte vill omvända sig? Ja, svärdet skall rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig, för deras onda planers skull. Ty mitt folks håg står till avfall från mig, och hur mycket man än kallar dem till den som är därovan, så höjer sig ändå ingen.
Men hur skall jag kunna prisge dig, Efraim, och låta dig fara, Israel? Inte kan jag prisge dig som Adma och låta det gå dig som Seboim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.
Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd, jag skall inte vidare fördärva Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag bland er, och med vrede vill jag ej komma.

Responsorium Hos 11:8, 9; Jer 31:3

Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.
+ Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd, ty jag är Gud och inte en människa.
Ja, med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.
+ Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd, ty jag är Gud och inte en människa.

Annen lesning
Ur Katarinas av Sienas Samtal om Guds försyn.
Med kärlekens band


Min Herre, vänd nu din barmhärtighets blick till ditt folk och till din mystiska kropp, den heliga kyrkan. Du kommer att förhärligas ännu mer, om du förlåter alla dessa dina skapade varelser, än om du bara förlåter mig eländiga, som i så mycket har förolämpat dig. Vilken tröst skulle jag få, om jag såg att jag fick leva men ditt folk måste dö? Eller om jag såg mörkret sänka sig över din heliga Brud, som är ljuset, på grund av mina och andra skapade varelsers brister?
Därför vill jag, och jag ber om det som en nåd, att du för-barmar dig över ditt folk i kraft av samma oskapade kärlek som förmådde dig att skapa människan till din avbild och likhet. Vem var anledning till att du bestämde människan för en så stor värdighet? Blott den oskattbara kärlek med vilken du såg din skapade varelse i dig själv och blev förälskad i den.
Jag ser att den genom synden förlorade sin värdighet som den fått av dig. Men du upptändes av samma eld med vilken du skapat den, och du ville finna ett sätt att försona människosläktet. Du gav oss Ordet, din ende Son, som medlare mellan oss och dig.
Han blev vår rättfärdighet. Han lät straffet för vår orättfärdighet drabba sig. Han tog på sig den bot som du lade på honom, Fader, när han tog på sig vår natur och människans bild. O djup av kärlek! Finns det ett hjärta som inte brister vid anblicken av denna Höghet, som stigit ned så djupt som till vår mänskliga natur? Vi är din bild och du är vår bild genom föreningen i din mänskliga natur. Där dolde du din gudom i Adams eländiga moln och fördärvade stoft. Vad förmådde dig därtill? Kärleken. Du, o Gud, blev människa, och människan blev gud. Genom denna din outsägliga kärlek besvär jag dig och ber att du visar barmhärtighet mot dina skapade varelser.

Responsorium Ps 101:1-2

Om nåd och rätt vill jag sjunga, Herre, dig vill jag prisa.
+ Jag vill ropa ut min kunskap om ostrafflighetens väg. När kommer du till mig?
Jag vill leva ostraffligt i mitt hjärtas oskuld, där jag bor i mitt hus.
+ Jag vill ropa ut min kunskap om ostrafflighetens väg. När kommer du till mig?

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
8. august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herre, jeg vil love deg hver eneste dag. Halleluja!

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
8. august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Til himlene rekker din miskunnhet, Gud,
din trofasthet når dine skyer;
din rettferds hånd over bergene ut
er strakt over daler og byer.

Som himlenes favn er din kjærlighet, Gud,
som havenes dyp dine dommer.
Til frelsen fører du sjelene ut,
og skapningens sukk ihukommer.

Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud,
hvor menneskebarnene bygge.
I mulm er kjærlighetsvingen bredt ut,
vi skjuler oss under dens skygge.

Du kveger i ørknen den tørstende sjel,
du berger den bevende due.
Hos deg er livets, det evige vell,
og lys i ditt lys skal vi skue.


Ant. 1 Underfull er Herren i det høye. Halleluja!

Salme 93
Herren Skaperens storhet
Herren vår Gud Allherskeren har overtatt herredømmet, la oss glede oss og juble og gi ham all nere (Åp 19,6-7).


Herren er konge, kledd i høyhet. *
Herren har iført seg styrke.

Jorden er grunnfestet, *
den rokkes ikke.

Din trone står fast fra opphavet av, *
fra evighet er du.

Elvebruset stiger, Herre, *
elvene hever sin røst.

Flodens strømmer stiger, *
vannenes veldige drønn.

Men herligere enn den veldige vannflom, *
herligere enn havets brenning
er Herrens herlighet i det høye.

Ditt vitnesbyrd er sannhet, Herre, *
hellighet skal pryde ditt hus, gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Underfull er Herren i det høye. Halleluja!

Ant. 2 Velsignet er du, Herre, og opphøyet i evighet. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Velsignet er du, Herre, og opphøyet i evighet. Halleluja!

Ant. 3 Lov Herren fra himmelen. Halleluja!

Salme 148
Lovprisningshymne til skapningens Herre
Ham som sitter på tronen og Lammet, dem tilkommer lov og pris, makt og xre i all evighet (Åp 5,13).


Lov Herren fra himmelen, *
lov ham i det høye.

Lov ham, allejians engler, *
lov ham, alle hans hærer.

Lov Herren, sol og måne, *
lov ham, hver lysende stjerne.

Lov ham, himlenes himler, *
og du vann over himmelens hvelv.

De skal prise Herrens navn, *
for han bød og de ble til.

Han gav dem en plass for evig, *
en lov som ikke rokkes.

Lov Herren fra jorden, *
dere havets dyr og store dyp,

ild og hagl, sne og tåke, *
du stormvind som setter hans ord i verk,

fjell og alle hauger, *
frukttrær og alle sedertrær,

ville dyr og all slags fe, *
dyr som kryper og fugler som flyr,

dere jordens konger og alle folk, *
fyrster og jordens høvdinger,

unge menn og jomfruer, *
alle sammen, barn og gamle,

alle skal love Herrens navn, *
for hans navn alene er opphøyet.

Hans herlighet *
omspenner jord og himmel.

Ny kraft og styrke gir han sitt folk, *
til stolthet for alle hans venner,

for Israel - *
det folk som står ham nær.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Lov Herren fra himmelen. Halleluja!

Lesning
Esek 37,12b—14


Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren.

Responsorium

Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.
Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.
Du som sitter ved Faderens høyre.
+ Miskunn deg over oss.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.

Ant. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, har evige liv. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, har evige liv. Halleluja!

Forbønner

La oss rette vår inderlige bønn til Gud, han som sendte den Hellige Ånd for å skinne i alle menneskers hjerter, og si:
R. Lys for ditt folk, Herre.

- Lovet være du, Gud, du som er vårt lys, du som lot oss få nå frem til denne nye dag, din herlighet til lov og ære.
- Du som lot lyset flomme ut over verden da din Sønn stod opp fra de døde, la dette lys skinne for alle mennesker gjennom din Kirke.
- Du som opplyste din enbårne Sønns disipler ved din Ånd, send Ånden inn i din Kirke så den kan tjene deg i troskap.
- Du som er lys for folkeslagene, kom ihu dem som fremdeles sitter i mørke. Åpne deres hjerter og gi dem å erkjenne at du er den ene og sanne Gud.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 8 august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!


Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

Kort lesning
Rom 8,15-16


Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: „Abba! Far!“ Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn.

Hos deg, Herre, er livets kilde.
I ditt lys ser vi lyset.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 8 august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!


Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

Kort lesning
Rom 8,22-23


Vi vet at hele skapningen uten unntagelse fremdeles stønner i fødselsveer. Og ikke den alene, men også vi som alt har fått den første høst av Åndens gaver, også vi sukker i vårt hjertes dyp, mens vi i lengsel venter på at vårt legeme skal bli kjøpt fri.

Min sjel, lov Herren.
Han løser ditt liv fra graven.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 8 august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 I min trengsel ropte jeg til Herren, og han svarte meg. Halleluja!


Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herrens høyre hånd reiser meg opp. Halleluja!


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja!

Kort lesning
2 Tim 1,9


Det er han som har frelst oss, som har kalt og vigslet oss, ikke i kraft av hva vi selv har utrettet, men ut fra sin egen plan og nåde, den som han har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av.

Herren førte dem trygt, de fryktet ikke.
Han førte dem til sitt hellige land.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 8 august 2021, søndag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Lucis Creator optime

Store Skapar av heimsens ljos!
Dagar strøymer som elv mot os,
og i upphavet steig vår jord
herleg fram på ditt skaparord.

Morgon bjart let du fylgja kveld.
Dagen kalla du ljosens tjeld.
Spreid det myrkret som trugar no,
høyr vår bøn, sjå vår tåreflod!

Lat ’kje sjeli i myrkheims band
stengjast ute frå ljosets land,
og på ævlege tankar tom
inkje sjå av din herlegdom.

Inst i himlen me bankar på,
livsens ljos skal hjå Gud me få.
Hjelp oss leggja all vondskap av,
du som sjeli sitt ynde gav!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vera lova i allan tid!


Ant. 1 Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd. Halleluja!

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd. Halleluja!

Ant. 2 Store er alle Guds verker, verdige til ettertanke for alle som elsker dem. Halleluja!

Salme 111
Store er Herrens gjerninger
Stort og underfullt er ditt verk, Herre Gud Allhersker (Ap 15,3).


Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte *
i de rettferdiges råd og forsamling.

Store er alle Guds verk, *
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning, *
og hans rettferd står til evig tid.

Han har reist sine under et varig minne. *
Herren er nådig og barmhjertig.

Han gir føde til dem som frykter ham; *
han minnes sin pakt til evig tid.

Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk, *
da han gav dem hedningefolkenes arv.

Hans henders gjerning er rett og troskap, *
pålitelige er alle hans bud.

De står fast for evig, *
de er gitt i rettvishet og sannhet.

Forløsning sendte han sitt folk, +
han har fastsatt sin pakt til evig tid, *
hans navn er hellig og vekker frykt.

Å frykte Herren er veien til visdom, +
klok er hver som følger den. *
Hans pris skal lyde til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Store er alle Guds verker, verdige til ettertanke for alle som elsker dem. Halleluja!

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allherskeren, har inntatt sitt kongevelde. Halleluja!

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Herren, vår Gud, Allherskeren, har inntatt sitt kongevelde. Halleluja!

Lesning
l Pet 1,3-5


Lovet være Gud, vår Herres Jesus Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en uforgjengelig arv, som aldri plettes til og aldri svinner bort. Og den forvares for dere i himlene, for ved troen er dere beskyttet av Guds kraft inntil frelsen kommer; den er alt rede til å tre frem i dagen i de siste tider.

Responsorium

Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.
Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.
Verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.
+ På himmelens hvelv.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.

Ant. Det brød som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Det brød som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør.

Forbønner

La oss, glade til sinns, påkalle Gud, han som i opphavet skapte verden, gjenskapte den ved Sønnens forløsningsverk, og som daglig fornyer den ved sin kjærlighet, og si:
R. La oss få kjenne din kjærlighet, Herre.

- Vi takker deg, Gud, du som åpenbarer din makt i skaperverket og ditt forsyn i verdens gang.
- Fri oss fra grunnløs frykt og fortvilelse ved din Sønn, han som forkynte fred og vant seier på korset.
- Gi at alle som elsker rettferdighet, uten baktanke må samarbeide om å bygge verden i sann fred.
- Vær de undertrykte nær, befri de fangne, trøst dem som sørger, gi mat til dem som sulter, styrk de svake, la korset seire i dem alle.
- Du som på underfullt vis oppreiste din Sønn i herlighet etter død og grav, la de avdøde få komme inn til livet hos ham.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 8 august 2021
Søndag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Allmektige Gud, vi har i dag feiret din Sønns oppstandelse. Ved nattens komme kaller vi på deg: Bevar oss i natt fra alt ondt. La oss hvile i din fred og i morgen begynne en ny dag med å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.