Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 4 februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Herren kaller på himmelen og på jorden for han vil dømme sit folk.

Salme 50
Sann fromhet for Herren
Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Jf. Matt 5,17)

I


Herren, Gud over guder, taler, *
han kaller på jorden fra øst til vest.

Gud stråler frem fra Sion, *
skjønnhetens krone.

Vår Gud kommer, han tier ikke.
Foran ham går en fortærende ild, *
omkring ham raser sterke stormer.

Han kaller på himmelen og på jorden; *
for han vil dømme sitt folk:

„Kom sammen hos meg, mine fromme, *
dere som med offer har sluttet pakt med meg.“

Himmelen forkynner hans rettferd, *
for det er Gud som dømmer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren kaller på himmelen og på jorden for han vil dømme sit folk.

Ant. 2 Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg.

II

Hør, mitt folk, for jeg vil tale, *
Israel, jeg vil vitne mot deg. Jeg er Herren din Gud.

Jeg refser deg ikke for dine offergaver, *
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Men jeg trenger ikke okser fra din buskap, *
eller bukker fra din kve.

For mine er alle dyr i skogen, *
og villdyrene på de tusen fjell.

Jeg kjenner alle himmelens fugler *
og krypet på marken tilhører meg.

Var jeg sulten, sa jeg deg det ikke, *
for min er jorden og alt den rommer.

Tror du jeg eter kjøtt av okser *
og drikker blod av bukker?

Bær ditt takkoffer frem for Gud, *
hold dine løfter til den Høyeste!

Kall på meg på nødens dag, *
så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg.

Ant. 3 Den som bringer takkoffer, gir meg ære.

III

Men til den ugudelige sier Gud. +
Hva har du med å forkynne mine bud *
og ta min pakt i din munn?

Du som ikke vil vhe av tukt, *
og kaster mine ord bak din rygg.

Ser du en tyv, slår du følge med ham, *
og med horkarler holder du lag.

Din munn spytter ut ondskap, *
din tunge spinner svik.

Du sitter og snakker mot din bror, *
om din mors sønn taler du ondt.

Slikt har du gjort +
- og jeg skulle tie? *
Mener du jeg er som deg?

Nei, jeg vil refse deg, *
og holde det frem for deg.

Gi akt på dette, dere som glemmer Gud! +
Ellers skal jeg la dere sønderrive, *
og det er ingen som berger.

Den som bringer takkoffer, gir meg ære, *
den rettferdige skal se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Den som bringer takkoffer, gir meg ære.

Uten opphør går vi i forbønn for dere.
For at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje.

Første lesning
2 Tess 3,1-18
Fra Paulus’ annet brev til tessalonikerne
Råd og formaninger


Dere må be for oss, for at Herrens ord kan få fortsette sitt løp i triumf, slik som det er skjedd hos dere, og at vi må bli befridd fra urettferdige folks ondskap, for troen er ikke alles sak. Men Herren er trofast! Og han skal styrke og bevare dere fra alt ondt. Ja, vi har en slik tillit til dere i Herren, at vi er trygge på at dere både gjør og stadig vil gjøre hva vi pålegger dere. Måtte da Herren styre deres sinn hen mot Guds kjærlighet og Kristi utholdenhet.
Vi pålegger dere også, i vår Herres Jesu Kristi navn, å holde dere på avstand fra enhver bror som fører et uordentlig liv, og ikke retter seg etter den overleverte lære, som dere mottok av oss. Dere vet jo på hvilken måte dere kan følge vårt eksempel. Det var ikke noe uordentlig liv vi førte hos dere, og ikke levde vi på andres bekostning, nei, vi slet og strevde med vårt arbeid natt og dag, for ikke å ligge noen av dere til byrde. Ikke slik å forstå at vi ikke kunne ha rett til det; men det var for selv å være et eksempel dere kunne etterfølge. Så gav vi dere også det påbud, dengang vi var hos dere, at dersom noen ikke ville arbeide, skulle han heller ikke ha noe å leve av. Men nå hører vi at det er noen blant dere som lever et uordentlig liv, som ingenting bestiller, samtidig som de er opptatt av alt. Disse pålegger vi og oppfordrer innstendig i vår Herre Jesus Kristus, at de fører et stillferdig og arbeidsomt liv, så de kan leve av hva de selv har tjent.
Hva dere angår, så bli aldri trette av å gjøre hva rett er. Men om der er noen som ikke vil rette seg etter hva vi her har skrevet, så gjør hans navn kjent, slik at ingen har samkvem med ham, og han blir skammet ut. Dermed menes ikke at dere skal behandle ham som en fiende; nei, bare vis ham til rette som en bror.
Og måtte så fredens Herre selv gi dere sin fred, til all tid og under alle forhold. Herren være med dere alle!
Hilsenen er skrevet med min, Paulus’ hånd. Dette er kjennetegnet på alle brev fra meg, slik er det jeg skriver. Vår Herres Jesu Kristi nåde være med dere alle.

Responsorium Jf. 1 Tess 2,13; jf. Ef 1,13

Da dere tok imot Guds ord,
* tok dere imot det, ikke som menneskepåfunn, men som et budskap fra Gud, slik det i sannhet er.
Dere har hørt sannhetens ord, Evangeliet om deres frelse.
* Dere tok imot det, ikke som menneskepåfunn, men som et budskap fra Gud, slik det i sannhet er.

Annen lesning
Fra det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon om Kirken i verden av i dag, Gaudium et spes.
Om menneskets aktivitet


På samme måte som menneskets aktivitet utgår fra mennesket, er den også rettet mot mennesket. For når mennesket handler, forandrer det ikke bare tingene og samfunnet, men det virkeliggjør også seg selv. Det lærer mye, utvikler sine evner og overgår seg selv. Rett forstått er slik vekst mer verdifull enn den ytre rikdom den eventuelt kan forårsake. Mennesket er mer verd i kraft av hva det er enn i kraft av hva det har.
På samme måte er alt det mennesket gjør for å skape mer rettferdighet, større brorskap og en mer human samfunnsordning, verdifullere enn de tekniske landevinninger. Disse kan så å si danne det materielle grunnlag for menneskelig fremskritt, men er ute av stand til alene å virkeliggjøre slikt fremskritt. Av dette følger at målestokken for all menneskelig aktivitet må være å være i samsvar med menneskehetens sanne vel, slik Gud har lagt til rette og villet det, og å gi mennesket, både som individ og som samfunnsmedlem, mulighet for å utvikle seg og fullbyrde sitt kall i dets helhet.
Mange av våre samtidige synes imidlertid å nære frykt for at en nær forbindelse mellom menneskelig aktivitet og religiøs tro skal være til hinder for menneskets, samfunnets og vitenskapens selvstendige stilling. Dersom vi ved den jordiske virkelighets selvstendige stilling forstår at den skapte virkelighet og samfunnet har sin egen lovmessighet og egenverdi som mennesket litt etter litt skal få kjennskap til, avdekke og tilrettelegge, er det fullt ut tillatt å forlange den, for det er ikke bare vår tids mennesker som ønsker slik selvstendighet, den er i samsvar med Skaperens vilje.
Nettopp fordi skaperverket er skapt, følger det at allting har sin egenverdi, ekthet og godhet samt at det er underlagt sin særlige lovmessighet og orden som mennesket må respektere når det har erkjent de metoder som gjelder for de enkelte vitenskaper og teknikker.
Det må her være lov å beklage en viss tenkemåte, som heller ikke har vært fraværende blant kristne fordi man ikke i tilstrekkelig grad har innsett vitenskapens legitime selvstendighet, og som på grunn av de diskusjoner og stridigheter som har oppstått, har ført til at mange mener at tro og vitenskap står i motsetning til hverandre.
Men dersom man forstår uttrykket „den jordiske virkelighets selvstendighet" dit hen, at det skulle bety at skaperverket ikke er avhengig av Gud, og at mennesket kan bruke det uten å ta hensyn til Skaperen, da er det ingen som anerkjenner Guds eksistens, som ikke forstår hvor uriktig slike oppfatninger er. Uten Skaperen fordufter skaperverket.

Responsorium Deut2,7;8,5

Herren din Gud har velsignet deg i alt du har tatt deg fore; han har hatt omsorg for deg på din vandring gjennom den store ørken.
* Herren din Gud har vært med deg, og du har ikke manglet noe.
Som en mann oppdrar sin sønn, slik oppdrog Herren din Gud deg.
* Herren din Gud har vært med deg, og du har ikke manglet noe.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
4. februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss lytte til Herrens røst så vi kan gå inn til hans hvile.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
4. februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Det er godt å prise deg, Herre, forkynne din nåde ved morgengry.

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Det er godt å prise deg, Herre, forkynne din nåde ved morgengry.

Ant. 2 Et nytt hjerte vil jeg gi dere, og en ny ånd inne i dere.

Esekiel (36,24-28)
Herren gir sitt folk nytt liv
De skal vare hans folk; som deres egen Gud skal han vare hos dem (Ap 21,3)


Fra folkeslagene vil jeg hente dere,
samle dere fra alle land, *
hjem til deres eget land vil jeg føre dere.

Jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene, *
jeg skal tvette dere rene for avguders urenhet.

Et nytt hjerte vil jeg gi dere, *
og en ny ånd vil jeg gi inne i dere.

Jeg vil ta hjertet av sten ut av deres kropp, *
og gi dere et hjerte av kjøtt.

Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, +
så dere kan ferdes etter mine lover, *
holde mine bud og handle etter dem.

Da skal dere få bo i det land jeg gav deres fedre. *
Dere skal være mitt folk,
og jeg skal være deres Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Et nytt hjerte vil jeg gi dere, og en ny ånd inne i dere.

Ant. 3 Barn og spebarn lovsynger din herlighet, Herre.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Barn og spebarn lovsynger din herlighet, Herre.

Lesning
2Pet3,13-15a


Vi skal se frem til hva Herren har lovet: Nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet skal bo. Derfor, kjæreste venner, siden dere har dette å se frem til: Legg vinn på å leve i hans fred, la ham finne dere uten plett og lyte! Og tenk på at Herrens langmodighet betyr deres frelse.

Responsorium

Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.
Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.
Da skal min tunge forkynne din rettferd.
+ Hele dagen din frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Forbønner

La oss tilbe Gud, han som ved sin Sønn skjenket verden håp og liv, og sammen ydmykt be til ham og si:
R. Herre, Hør vår bønn.

- Herre, Far til alt som er, du som har latt oss nå frem til begynnelsen på denne dag, gi oss å leve vårt liv med Kristus, din herlighet til lov og pris.
- Gi at den tro, det håp og den kjærlighet som du har utgytt i våre hjerter, alltid må forbli værende i oss.
- Måtte vi alltid ha blikket vendt mot deg, Herre, slik at vi årvåkent svarer når du kaller på oss.
- Vern oss mot ondskapens anslag og fristelser, før oss trygt på veien mot deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du sanne lys og dag uten ende, nå da var morgenbønn atter stiger opp til deg, ber vi: Jag nattemørket bort fra vårt sinn og opplys oss med glansen fra ditt komme. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Himmelske Fader, du gjorde den salige Nicolaus till ett föredöme för sin hjord i lidelse för rättvisan och kyrkans helighet. Hör hans bön för oss och ge oss nåden att leva helt i samklang med vår tro på din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 4 februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Dan 6,27b-28a


Var Gud er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans rike går ikke til grunne, hans velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden.

Hold opp! Dere må innse at jeg er Gud,
Opphøyet over folkene, høyt over hele jorden.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 4 februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Rom 15,5-7


Måtte den Gud, som er opphavet til all standhaftighet og all oppmuntring, la ett og samme sinnelag besjele dere alle, et sinnelag som er i pakt med Kristi Jesu egen ånd. Da kan dere også virkelig med ett hjerte og én munn lovprise vår Herres Jesu Kristi Gud og Far. Og derfor: Ta åpent imot hverandre, slik som Kristus tok imot dere, til Guds ære!

Herren elsker sitt folk.
Han kroner de saktmodige med seier.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 4 februar 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Nils Hermansson biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Fil 4,8.9b


Alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett, alt som er rent, alt som er verd å bli elsket og satt pris på, ja, alt som måtte finnes å være godt og rosverdig, fyll tanke og sinn med det! Da skal fredens Gud være med dere.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.
Love ditt navn i all evighet.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi, som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.
Kompletorium
Den 4 februar 2023
Lørdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.