Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 26 maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

O Kristus, Gud av evighet,
som frälsning åt de dina ger,
den skapelse som fallen var
du återställt och helat har.

Du på kerubens vingar for
till Fadern, och din plats du tog
på högra sidan om hans tron.
Gudomlig makt åt dig betros.

För dig nu böjes alla knän
på jorden och i himmelen
och under jorden. Och ditt namn
bekänns i varje folk och stam.

Med bävan Herrens änglar ser
hur skapelsens förvandling sker.
Stoft som av jorden kommet var
i himmelen sin boning tar.

Du är Guds åkers förstlingsskörd.
Ditt största under nu du gör:
du bar vår kropp, och i din kropp
till himmelen vi lyftes opp.

Förlåtelse oss, Jesu, ge,
och till din ankomst oss bered,
när som vår Domare i skyn
du står i glans för allas syn.

Den lovsång, Jesu, till dig går
som bortom alla stjärnor når,
o du som oss förena kan
med Fadern och den helge And'. Amen.Ant. 1 Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham som farer på skyene. Halleluja!

Salme 68
Herrens inntog i triumf
Han steg opp i det høye, førte fangene med seg, menneskene gav han gaver (Ef 4,8).

I


Gud reiser seg, og hans fiender spredes, *
de som hater ham, flykter for hans åsyn.

Du driver dem bort som røk. +
De ugudelige går til grunne for Guds åsyn, *
lik voks som smelter for ilden.

Men de rettferdige fryder seg for Guds åsyn, *
de jubler og danser av glede.

Syng for Gud og pris hans navn, *
rydd vei for ham som farer på skyene.

Juble for ham, *
Herren er hans navn.

Farløses far og enkers forsvarer *
er Gud i sin hellige bolig.

Gud lar ensomme finne et hjem, +
setter fanger fri, *
men de opprørske må bo i et øde land.

Å Gud, da du gikk i spissen for ditt folk, *
da du skred frem gjennom ødemarken,

da rystet jorden og himlene dryppet for Gud på Sinai, *
for Guds åsyn, Israels Gud.

Gud, gavmildt lot du regnet strømme, *
ditt utpinte arveland gav du hv på ny.

Der fant din ætt sin bolig, *
den du, Gud, i din godhet har gjort rede
for den fattige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham som farer på skyene. Halleluja!

Ant. 2 Du steg opp til det høye og førte fangene bort. Halleluja!

II

Herren gir sin befaling, *
stor er skaren av kvinner som bærer gledesbud:

„Hærkongene er på flukt - de flykter; *
kvinnene hjemme deler byttet.

Mens dere satt hjemme i leiren, +
ble duens vinger dekket med sølv, *
dens vingefjær med det gulgrønne gull.

Da den Allmektige drev kongene bort, *
falt det sne på det mørke fjell."

Et gudefjell er Basanfjellet, *
Basanfjellet med de høye tinder.

Hvorfor, høye tinder, +
se skjevt til det fjell som Herren har valgt til sin bolig, *
der Herren vil bo til evig tid?

Guds hestfolk, hans flammende vogner
teller to myriader; *
Herren er kommet fra Sinai til sin helhgdom.

Du steg opp på fjellet, førte fanger med deg, *
tok gaver fra mennesker, selv blant de gjenstridige,

for der å oppslå din bolig, *
Herre, vår Gud.

Lovet være Herren fra dag til dag. *
Han har omsorg for oss, vår frelses Gud.

Vår Gud er en Gud som frelser. *
Hos Herren, vår Gud, finnes utgang fra døden.

Men Herren knuser fiendens hode *
og skallen på dem som lever i synd.

Herren sier: „Jeg henter dem fra Basan, *
jeg fører dem tilbake fra havets dyp,

så du kan bade dine føtter i blod, *
og dine hunders tunge få sin del av fienden."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du steg opp til det høye og førte fangene bort. Halleluja!

Ant. 3 De har sett ditt inntog, Herre, min Guds og Konges festtog opp til helligdommen. Halleluja!

III

De har sett ditt festtog, Herre, *
min Guds og konges inntog i helligdommen.

I spissen går sangerne, harpespillerne til sist, *
i midten unge piker som slår på tamburiner.

Lovpris Herren i kor, *
Herren, ved Israels kilde.

Først av dem alle gikk Benjamin, den yngste, *
Judas fyrster i purpurkapper,
Sebulons og Naftalis høvdinger.

Din Gud har fastsatt din styrke, *
den styrke, Gud, som du viste for oss.

Ved synet av ditt slott som troner over Jerusalem, *
bringer kongene deg gaver.

Rett din trussel mot uhyret i sivet, *
mot flokkene av okser, disse kalvefolk
som kryper for sølv.

Han spredte stridslystne folk, *
stormenn kommer fra Egypt,
og Nubia strekker sine hender mot Gud.

Jordens riker, syng for Gud, *
spill for ham som rir over himlene,
over opphavets himler.

Se, han hever sin mektige røst; *
gi Gud makten.

Han har herrevelde over Israel, +
i skyene ligger hans makt. *
Du er skremmende, Gud, i din helligdom.

Det er Israels Gud som gir folket styrke og kraft. *
Velsignet være Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De har sett ditt inntog, Herre, min Guds og Konges festtog opp til helligdommen. Halleluja!

Herren åpnet deres øyne. Halleluja!
Så de kunne tyde Skriften. Halleluja!

Første lesning
Ef 4,1-24
Fra brevet til efeserne
Han steg opp i det høye, førte fanger med seg


Jeg formaner dere, jeg som selv er Kristi fange, til å leve på en måte som svarer til det kall dere har mottatt: et liv i ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Bær over med hverandre i kjærlighet, og streb etter å befeste enheten i Ånden med fredens bånd. Ett legeme og én Ånd, slik som dere jo er kalt til ett og samme håp. En Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle.
Men hver enkelt av oss har fått seg tilmålt sin egen del av Kristi nådegaver. Derfor heter det også: „Han steg opp i det høye, førte fanger med seg, menneskene gav han gaver.“ Dette at han steg opp, betyr imidlertid at han først steg ned, til jordens lavere regioner. Og han som steg ned, han er den samme som steg opp, høyt over alle himler, for å omfatte hele Altet. Og hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være profeter, til andre, evangelister, til atter andre, hyrder og lærere, og alt dette for å gjøre de hellige fullt skikket til sin oppgave, og således bygge opp Kristi legeme, så vi alle til sist blir ett, i troen på og den fulle erkjennelse av Guds Sønn, og når frem til det modne menneske, som har nådd sin fulle vekst og i seg virkeliggjør Kristi hele fylde.
Da er vi ikke lenger barn, som lar seg kaste omkring av bølgene og hvirvle rundt i blåsten fra alle slags nye lærer, som et bytte for menneskenes falske spill og listige forførelseskunster. Men gjennom et liv i sannhet og kjærlighet skal vi vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham er det at hele legemet vokser sin vekst og blir oppbygd i kjærlighet, sammenføyd og sammenholdt ved alle sine støttende ledd, som gir hver enkelt del den kraft den trenger.
Som Herrens vitne har jeg da den alvorlige formaning til dere: Lev ikke lenger som hedningene! For de lever som blinde, i en verden av illusjoner; og deres hårde hjerter har skapt hos dem en uvitenhet så stor at de er blitt fremmede for livet i Gud. Så avstumpet er de nå at de har brutt alle bånd og kastet seg ut i alle slags utskeielser, uten noen gang å kunne få nok. Men det er ikke dette dere har lært om Kristus, så sant det da er ham dere har lyttet til og ham dere er blitt undervist ved, jeg mener Kristus, som han i sannhet er i Jesus! Nei, da lærte dere å oppgi deres tidligere livsførsel, å gjøre dere fri av det gamle menneske, som lar seg narre av sine lidenskaper og derfor går oppløsningen i møte; så skulle dere i stedet la dere nyskape, ved å la Anden forvandle deres sinn, og iføre dere et nytt menneske, skapt i Guds bilde, for å leve et rettvendt og fromt liv, i samsvar med sannheten.

Responsorium Ef 4,8; Sal 67,19; 47,6

Kristus steg opp til det høye og førte fanger med seg.
* Menneskene gav han gaver. Halleluja!
Gud steg opp under jubelrop, Herren til hornets klang.
* Menneskene gav han gaver. Halleluja!

Annen lesning
Fra en preken av den hellige Augustin til Kristi himmelfartsdag.
Ingen er steget opp til himmelen unntagen han som er steget ned fra himmelen


I dag er vår Herre Jesus Kristus steget opp til himmelen - måtte vårt hjerte slå følge med ham! La oss legge oss apostelens ord på hjertet når han sier: „Er dere da oppstandne med Kristus, så stem sinnet etter det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Søk det som er der oppe, og ikke det som er på jorden" 1. Slik han steg opp til himmelen uten å forlate oss, slik er vi allerede hos ham der oppe uten at det som er blitt lovet oss, er blitt virkelighet i legemlig forstand.
Han er allerede opphøyet over alle himler, men samtidig lider han på jorden under alt det vi, hans lemmer, må gjennomgå. Dette vitner han om når han roper fra himmelen: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?“2, og et annet sted sier han: «Jeg var sulten, og dere gav meg å spise“3. Hvorfor skulle ikke også vi arbeide slik på jorden at vi kan hvile oss hos ham i himmelen ved troen, håpet og kjærligheten, som binder oss til ham? Han som er der oppe, er allikevel sammen med oss her nede; og vi, som er her nede, er allikevel sammen med ham der oppe. For ham er dette mulig i kraft av hans guddom, hans makt og hans kjærlighet; vi makter det ikke i kraft av guddommelighet, slik som han, men av kjærlighet makter vi det, kjærligheten til ham.
Han forlot ikke himmelen da han steg ned til oss, han forlot ikke oss da han igjen steg opp til himmelen. For han vitner selv om at han var der, samtidig som han var her, ved å si: «Ingen er steget opp til himmelen, unntagen han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, han som er i himmelen“4. Dette sier han på grunn av den enhet som finnes mellom oss og ham, for han er vårt hode og vi er hans legeme. Dette er ikke mulig for noen annen enn ham, fordi vi er ham i kraft av det som gjør at han er Menneskesønnen på grunn av oss, og fordi vi er Guds sønner på grunn av ham. Apostelen sier det slik: «Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, selv om de er mange, er ett legeme, slik er det også med Kristus“5. Han sier ikke at Kristus er slik i seg selv, nei, han sier at Kristus forholder seg slik til sitt legeme. Kristus er altså mange lemmer og ett legeme.
Han steg ned fra himmelen av miskunnhet, og ingen er steget opp unntagen han, etter at han har gjort det slik at også vi er i ham, av nåde. Slik har det seg at ingen uten Kristus er steget ned, og heller ikke er noen annen steget opp enn Kristus. Ikke slik å forstå at den verdighet som tilkommer hodet, blir spredt rundt i legemet, men slik at det ene legeme umulig kan adskilles fra hodet.

Responsorium Apg 1,3.9.4

Etter sin lidelse og død viste han seg for dem i førti dager og talte til dem om Guds rike.
* Og de så ham løftes opp, og en sky tok ham bort for deres øyne.
Han bød dem ikke å forlate Jerusalem, men vente på hva Faderen hadde lovet.
* Og de så ham løftes opp, og en sky tok ham bort for deres øyne.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
26. maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Halleluja! Kristus steg opp under jubelrop. Kom, la oss tilbe ham. Halleluja!

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
26. maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Vår Gud frå æva, høge drott,
som fridom ned til folki bar;
på sigerveg til himmelslott
me fylgjer dine fotefar.

Høgt yver sol og stjernehav
di krune skin i glans og glod.
Gud Fader sjølv deg makti gav
å styra der si heilag-tjod.

For deg din skapning bøygjer seg
i helheim, jord og himmeltjeld,
og kvar ei tunge prisar deg
som tendrar no på jord din eld.

Og englar skjelv når dei fær sjå
kor brått vår lagnad hev seg snudd;
no syndugt kjøt kan reinleik få
av kjøtet som hjå oss hev budd.

Ver gleda vår i Himmerik
og løni vår hjå Fader din,
du allheimsdrott som vart oss lik
og enno i din lekam skin!

Ved foteskamlen din me bed
deg løysa oss frå synd og skam.
Lyft hjarto upp til ljos og fred,
leid oss til himlen miskunnsam!

Og når du kjem i skyi att,
straff ikkje oss i vreide då,
men gjev oss av din nådeskatt
og lat oss livets krune få!

Me hyller deg på denne dag:
Heil deg, vår Krist, i sigerskrud!
Med alle jordheims folkeslag
me prisar deg, Trieinig Gud!


eller: Om salighet og glede... ⇓⇑
eller: Til himmels for den ærens drott... ⇓⇑
Ant. 1 Menn fra Galilea, hvorfor stirrer dere mot himmelen? Den Jesus som er steget opp fra dere til himmelen, skal komme tilbake på samme vis. Halleluja!

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Menn fra Galilea, hvorfor stirrer dere mot himmelen? Den Jesus som er steget opp fra dere til himmelen, skal komme tilbake på samme vis. Halleluja!

Ant. 2 Opphøy kongenes Konge og syng en lovsang til Guds pris. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Opphøy kongenes Konge og syng en lovsang til Guds pris. Halleluja!

Ant. 3 Vi har sett ham som er steget opp, skyene tok ham bort for våre øyne. Halleluja!

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Vi har sett ham som er steget opp, skyene tok ham bort for våre øyne. Halleluja!

Lesning
Heb 10,12-14


Kristus har frembåret ett eneste offer for synden, og derpå for alltid tatt sete ved Guds høyre; der venter han nå bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. For med ett eneste offer har han for alltid ført dem som han helliger, til fullkommen frelse.

Responsorium

Kristus steg opp i det høye. + Halleluja, Halleluja!
Kristus steg opp i det høye. + Halleluja, Halleluja!
Og førte fangene ut.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Kristus steg opp i det høye. + Halleluja, Halleluja!

Ant. Jeg går til min Far og deres Far, til min Gud og deres Gud. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Jeg går til min Far og deres Far, til min Gud og deres Gud. Halleluja!

Forbønner

La oss lovsynge Herren, han som er opphøyet over jorden og drar alt til seg, og jublende istemme:
R. Kristus, du er herlighetens konge.

- Herre Jesus, herlighetens Konge, du som en gang for alle ofret deg selv som syndoffer og så steg opp til Faderens høyre side som seierherre, før dem som du har helliggjort, til evig fullkommenhet.
- Du som er prest til evig tid og mellommann for den nye pakt, du som alltid lever og går i forbønn for oss, frels ditt folk som ber til deg.
- Du som trådte levende frem etter din lidelse og i førti dager viste deg for disiplene, befest oss i troen.
- Du som lovet apostlene Anden, slik at de skulle være dine vitner til verdens ende, styrk vårt vitnesbyrd ved Åndens kraft.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 26 maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Vår Gud frå æva, høge drott,
som fridom ned til folki bar;
på sigerveg til himmelslott
me fylgjer dine fotefar.

Høgt yver sol og stjernehav
di krune skin i glans og glod.
Gud Fader sjølv deg makti gav
å styra der si heilag-tjod.

For deg din skapning bøygjer seg
i helheim, jord og himmeltjeld,
og kvar ei tunge prisar deg
som tendrar no på jord din eld.

Og englar skjelv når dei fær sjå
kor brått vår lagnad hev seg snudd;
no syndugt kjøt kan reinleik få
av kjøtet som hjå oss hev budd.

Ver gleda vår i Himmerik
og løni vår hjå Fader din,
du allheimsdrott som vart oss lik
og enno i din lekam skin!

Ved foteskamlen din me bed
deg løysa oss frå synd og skam.
Lyft hjarto upp til ljos og fred,
leid oss til himlen miskunnsam!

Og når du kjem i skyi att,
straff ikkje oss i vreide då,
men gjev oss av din nådeskatt
og lat oss livets krune få!

Me hyller deg på denne dag:
Heil deg, vår Krist, i sigerskrud!
Med alle jordheims folkeslag
me prisar deg, Trieinig Gud!


eller: Om salighet og glede... ⇓⇑
eller: Til himmels for den ærens drott... ⇓⇑
Ant.  Du är upphöjd över himlarna, Herre, vår Gud. Halleluja.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (2-7)
Lovsyng Herren, alle tings skaper
Solrenning fra det høye skal gjeste oss... og styre våre skritt inn på fredens vei (Luk 1,78.79).


Himlene forkynner Guds ære, *
hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Dag bærer bud dl dag, *
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale, *
det er ingen lyd å høre.

De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord. *
På himmelen reiser han solen et telt.

Som en brudgom går den ut av sitt kammer, *
gleder seg som en helt til å løpe sin bane.

Dens løp går fra himmelrand til himmelrand, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Du är upphöjd över himlarna, Herre, vår Gud. Halleluja.

Kort lesning
Åp 1,17c-18


Jeg så en Menneskesønn som sa til meg: Jeg er den Første og den Siste, den Levende; jeg var død, men se, jeg er levende for all evighet, for nøklene til døden og dødsriket er i min makt.

La ikke angst og uro ta motet fra dere. Halleluja!
Jeg går til min Far. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 26 maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Vår Gud frå æva, høge drott,
som fridom ned til folki bar;
på sigerveg til himmelslott
me fylgjer dine fotefar.

Høgt yver sol og stjernehav
di krune skin i glans og glod.
Gud Fader sjølv deg makti gav
å styra der si heilag-tjod.

For deg din skapning bøygjer seg
i helheim, jord og himmeltjeld,
og kvar ei tunge prisar deg
som tendrar no på jord din eld.

Og englar skjelv når dei fær sjå
kor brått vår lagnad hev seg snudd;
no syndugt kjøt kan reinleik få
av kjøtet som hjå oss hev budd.

Ver gleda vår i Himmerik
og løni vår hjå Fader din,
du allheimsdrott som vart oss lik
og enno i din lekam skin!

Ved foteskamlen din me bed
deg løysa oss frå synd og skam.
Lyft hjarto upp til ljos og fred,
leid oss til himlen miskunnsam!

Og når du kjem i skyi att,
straff ikkje oss i vreide då,
men gjev oss av din nådeskatt
og lat oss livets krune få!

Me hyller deg på denne dag:
Heil deg, vår Krist, i sigerskrud!
Med alle jordheims folkeslag
me prisar deg, Trieinig Gud!


eller: Om salighet og glede... ⇓⇑
eller: Til himmels for den ærens drott... ⇓⇑
Ant.  Från himlens högsta höjd gick han ut, och till himlens yttersta gräns steg han upp. Halleluja.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (2-7)
Lovsyng Herren, alle tings skaper
Solrenning fra det høye skal gjeste oss... og styre våre skritt inn på fredens vei (Luk 1,78.79).


Himlene forkynner Guds ære, *
hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Dag bærer bud dl dag, *
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale, *
det er ingen lyd å høre.

De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord. *
På himmelen reiser han solen et telt.

Som en brudgom går den ut av sitt kammer, *
gleder seg som en helt til å løpe sin bane.

Dens løp går fra himmelrand til himmelrand, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Från himlens högsta höjd gick han ut, och till himlens yttersta gräns steg han upp. Halleluja.

Kort lesning
Heb 8,1b-3a


Vi har en slik yppersteprest. Til høyre for Guds Majestets trone i himlene har han inntatt sin plass. Der gjør han prestelig tjeneste i det Allerhelligste - i det virkelige tabernakel, det som ikke er gjort av mennesker, men av Herren. For en yppersteprests oppgave er å frembære gaver og ofre.

Herren har beredt en trone for ham. Halleluja!
Han har beredt ham et kongedømme i himmelen. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 26 maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Vår Gud frå æva, høge drott,
som fridom ned til folki bar;
på sigerveg til himmelslott
me fylgjer dine fotefar.

Høgt yver sol og stjernehav
di krune skin i glans og glod.
Gud Fader sjølv deg makti gav
å styra der si heilag-tjod.

For deg din skapning bøygjer seg
i helheim, jord og himmeltjeld,
og kvar ei tunge prisar deg
som tendrar no på jord din eld.

Og englar skjelv når dei fær sjå
kor brått vår lagnad hev seg snudd;
no syndugt kjøt kan reinleik få
av kjøtet som hjå oss hev budd.

Ver gleda vår i Himmerik
og løni vår hjå Fader din,
du allheimsdrott som vart oss lik
og enno i din lekam skin!

Ved foteskamlen din me bed
deg løysa oss frå synd og skam.
Lyft hjarto upp til ljos og fred,
leid oss til himlen miskunnsam!

Og når du kjem i skyi att,
straff ikkje oss i vreide då,
men gjev oss av din nådeskatt
og lat oss livets krune få!

Me hyller deg på denne dag:
Heil deg, vår Krist, i sigerskrud!
Med alle jordheims folkeslag
me prisar deg, Trieinig Gud!


eller: Om salighet og glede... ⇓⇑
eller: Til himmels for den ærens drott... ⇓⇑
Ant.  Han lyfte sina händer, välsignade dem och fördes upp till himlen. Halleluja.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (2-7)
Lovsyng Herren, alle tings skaper
Solrenning fra det høye skal gjeste oss... og styre våre skritt inn på fredens vei (Luk 1,78.79).


Himlene forkynner Guds ære, *
hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Dag bærer bud dl dag, *
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale, *
det er ingen lyd å høre.

De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord. *
På himmelen reiser han solen et telt.

Som en brudgom går den ut av sitt kammer, *
gleder seg som en helt til å løpe sin bane.

Dens løp går fra himmelrand til himmelrand, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 19 (8-15)
Lovpris Gud, Lovens Herre
Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen (Matt 5,48).


Herrens lov er fullkommen, *
den gir sjelen styrke.

Herrens vitnesbyrd er trofast, *
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. *
Herrens bud er rent, gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid. *
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull, skinnende gull i mengde, *
søtere enn den beste honning.

Din tjener kommer dem ihu, *
stor lønn har den som holder dem.

Hvem vet hvor ofte han feiler? *
Forlat meg mine skjulte synder.

Vern din tjener mot hovmod, *
la det ikke få makt over meg.

Da blir jeg uten lyte, *
fri for store synder.

La mine ord være deg til behag, *
mitt hjertes tanker nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser, min klippe.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Han lyfte sina händer, välsignade dem och fördes upp till himlen. Halleluja.

Kort lesning
Kol 3,1-2


Er dere da oppstandne med Kristus, så streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre! Stem tanke og sinn etter dem, og ikke etter de jordiske ting.

Opphøy kongenes Konge. Halleluja!
Syng en lovsang til Guds pris. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 26 maj 2022, torsdag
Kristi Himmelfart

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Vår Gud frå æva, høge drott,
som fridom ned til folki bar;
på sigerveg til himmelslott
me fylgjer dine fotefar.

Høgt yver sol og stjernehav
di krune skin i glans og glod.
Gud Fader sjølv deg makti gav
å styra der si heilag-tjod.

For deg din skapning bøygjer seg
i helheim, jord og himmeltjeld,
og kvar ei tunge prisar deg
som tendrar no på jord din eld.

Og englar skjelv når dei fær sjå
kor brått vår lagnad hev seg snudd;
no syndugt kjøt kan reinleik få
av kjøtet som hjå oss hev budd.

Ver gleda vår i Himmerik
og løni vår hjå Fader din,
du allheimsdrott som vart oss lik
og enno i din lekam skin!

Ved foteskamlen din me bed
deg løysa oss frå synd og skam.
Lyft hjarto upp til ljos og fred,
leid oss til himlen miskunnsam!

Og når du kjem i skyi att,
straff ikkje oss i vreide då,
men gjev oss av din nådeskatt
og lat oss livets krune få!

Me hyller deg på denne dag:
Heil deg, vår Krist, i sigerskrud!
Med alle jordheims folkeslag
me prisar deg, Trieinig Gud!


eller: Om salighet og glede... ⇓⇑
eller: Til himmels for den ærens drott... ⇓⇑
Ant. 1 Han er steget opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Halleluja!

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Han er steget opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Halleluja!

Ant. 2 Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang. Halleluja!

Salme 47
Herren er universets konge
Han sitter ved Faderens høyre hånd og på hans rike skal det ikke vare ende (Credo).


Klapp i hendene, alle folk, *
lovsyng Gud med jublende røst.

For fryktinngytende er Herren, den Høyeste, *
den store konge over hele jorden.

Han legger folkeslag under oss, *
folkeferd under våre fotter.

Gud velger for oss en arvelodd, *
Jakobs, hans elskedes glede.

Gud stiger opp under jubelrop, *
Herren til hornets klang.

Syng, ja syng for vår Gud, *
syng, ja syng for vår konge.

For Herren er all jordens konge, *
syng for Gud med fryd.

Gud hersker over alle folk, *
sitter på sin hellighets trone.

Folkenes fyrster samles *
med folket som tilhører Abrahams Gud.

Ham tilhører jordens konger, *
høyt er han opphøyet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang. Halleluja!

Ant. 3 Nå er Menneskesønnen forherliget, og Gud er forherliget i ham. Halleluja!

Canticum
Johannes’Åpenbaring (11,17—18;12,10b—12b)

Om Guds dom


Vi takker deg, Herre Gud, Allhersker, *
du som er og som var,

fordi du har tatt din store makt i eie, *
fordi du har tiltrådt ditt kongevelde.

Folkene er i opprør, *
men din vrede er kommet og tiden
for de dødes dom.

Da skal du lønne dine tjenere profetene, *
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store.

Nå er de kommet, vår Guds frelse, hans kraft og hans rike *
og hans Salvedes makt.

For våre brødres anklager er blitt styrtet, *
han som dag og natt anklager dem for vår Gud.

For de har overvunnet ham ved Lammets blod *
og ved det ord de vitnet om.

De hadde ikke livet for kjært til å gå i døden. *
Derfor fryd dere, himler, og alle som bor der!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Nå er Menneskesønnen forherliget, og Gud er forherliget i ham. Halleluja!

Lesning
l Pet 3,18.22


Kristus led, den ene gang, for våre synders skyld; rettferdig døde han for de urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Legemlig ble han drept, men i kraft av sin ånd ble han oppreist til nytt liv, han som er gått inn i himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, mens engler, „myndigheter“ og „krefter“ har underkastet seg hans velde.

Responsorium

Jeg går til min Far og deres Far. + Halleluja, Halleluja!
Jeg går til min Far og deres Far. + Halleluja, Halleluja!
Til min Gud og deres Gud.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Jeg går til min Far og deres Far. + Halleluja, Halleluja!

Ant. Herlige Konge, mektige Herre, som i dag er steget opp over alle himler, etterlat oss ikke farløse, men send oss sannhetens And som Faderen har lovet. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herlige Konge, mektige Herre, som i dag er steget opp over alle himler, etterlat oss ikke farløse, men send oss sannhetens And som Faderen har lovet. Halleluja!

Forbønner

La oss i glede lovprise Kristus som sitter ved Faderens høyre hånd, og si:
R. Kristus, du er herlighetens konge.

- Herlighetens Konge, du som førte vårt skrøpelige menneskelegeme opp til himmelens herlighet, ta bort våre synder og gi oss tilbake den verdighet vi hadde i skapelsens morgen.
- Du som steg ned til oss på kjærlighetens vei, la oss på samme vei stige opp til deg.
- Du som lovet at du ville dra alle til deg, tillat ikke at en eneste av oss blir skilt fra ditt legeme.
- Dit du drog forut i herlighet, la oss følge etter i hjerte og sinn.
- Nå venter vi på deg som sann Gud og dommer. Gi at vi en gang får skue deg som den barmhjertige Herre i din herlighet, sammen med alle de døde.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 26 maj 2022
Helgdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og til glede. Halleluja!


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.