Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 27 april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Herren fridde dem fra deres fienders hånd. Halleluja!

Salme 78

IV


Utallige ganger trosset de ham i ødemarken, *
og voldte ham sorg i ørkenen.

Atter og atter satte de Gud på prøve *
og krenket Israels Hellige.

De husket ikke lenger hva hans ånd hadde gjort *
den dag da han fridde dem ut fra fienden,

da han viste sine tegn i Egypt, *
sine under i Tanis’ land.

Han gjorde deres elver til blod, *
av deres bekker kunne ingen drikke.

Han sendte dem klegg som bet, *
og frosk som herjet iblant dem.

Han gav deres avling til gnagere, *
deres grøde til gresshoppesvermen.

Han ødela deres vinranker med hagl *
og morbærtrærne med rimfrost.

Han satte sykdom på feet, *
lot buskapen rammes av pest.

Han sendte mot dem sin brennende harme - *
vrede, forbitrelse, nød, en sendeferd av ulykkesengler.

Han gav sin vrede fritt løp og sparte dem ikke for døden, *
han overgav deres liv til pest.

Han slo de førstefødte i Egypt, *
manndoms førstegrøde i hamittenes telt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren fridde dem fra deres fienders hånd. Halleluja!

Ant. 2 Herren førte dem til sitt hellige fjell. Halleluja!

V

Han drev sitt folk som en hjord, *
han førte dem i ørkenen som får.

Han førte dem trygt, så de ikke var redde, *
sjøen slukte deres fiender.

Han førte dem til sitt hellige land, *
til fjellet han vant med sin høyre hånd.

Han drev folkeslag bort for dem, *
skiftet deres land som en arv og lot Israel bo i deres telt.

Opprørske satte de den høyeste Gud på prøve *
og rettet seg ikke etter hans bud.

De falt fra, var troløse som sine fedre; *
de sviktet, lik en bue som blir slakk.

De krenket ham med sine offerhauger, *
deres avgudsbilder egget hans nidkjærhet.

Gud hørte det og ble opptent av vrede, *
han forkastet Israel fullt og helt.

Han forlot sin bolig i Sjilo, *
det telt som var hans bolig blant menneskene.

Han lot sin kraft bli bortført som bytte, *
sin herlighet gav han i fiendens hånd.

Sitt folk gav han over til sverdet, *
han ble harm på sitt eiendomsfolk.

Ild fortærte de unge menn, *
ingen bryllupssang ble sunget for de unge piker.

Hans prester falt for sverdet, *
og ingen enker sang klagesang.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herren førte dem til sitt hellige fjell. Halleluja!

Ant. 3 Herren valgte Judas stamme, og satte David til hyrde for Israel, sin eiendom. Halleluja!

VI

Da våknet Herren til live som av en søvn, *
lik en kriger som våkner av rusen.

Han slo sine fiender bakfra *
og gav dem evig skjensel.

Han forkastet Josefs telt, *
og utvalgte seg ikke Efraims stamme.

Men Judas stamme valgte han, *
Sions fjell som han elsker.

Han bygde sin helligdom himmelhøy, *
lik jorden grunnfestet for alltid.

Han valgte David, sin tjener, *
fra sauekveen hentet han ham.

Bort fra søyene tok han ham, *
og satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk,
for Israel, sin eiendom.

Og David gjette dem med oppriktig hjerte, *
han ledet dem med kyndig hånd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren valgte Judas stamme, og satte David til hyrde for Israel, sin eiendom. Halleluja!

Gud har gjenfødt oss til et levende håp. Halleluja!
Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Halleluja!

Første lesning
Åp 18,1-20
Fra Johannes’ Åpenbaring
Babylons fall


Jeg, Johannes, hadde et syn. Jeg så en annen engel stige ned fra himmelen. Den hadde stor myndighet, og glansen fra den kastet lys over jorden. Den ropte av all kraft: „Falt, falt er Babylon, den store! Et tilholdssted for demoner er den blitt, en tilflukt for alle slags vanhellige ånder, et skjul for alle slags urene og avskyelige fugler! For alle folkeslag har latt seg forføre og drukket av vredens vin, jordens konger har levd i utukt med henne, og jordens kjøpmenn har tjent seg rike på hennes grenseløse luksus!" Derpå hørte jeg en annen stemme fra himmelen, som sa: „Mitt folk! Dra ut derfra, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke får del i hennes plager! For hennes synder har tårnet seg opp mot himmelen, og Gud har kommet hennes ugjerninger ihu. Betal henne like for like, ja, gi henne dobbelt igjen, for alt hva hun har forbrutt! Skjenk to ganger opp det beger hun selv har fylt! Som hun levde i luksus og prakt, gi henne sorg og smerte! Hun sier til seg selv: Jeg troner her som dronning, jeg sitter ikke enke, og sorg skal jeg aldri vite av.‘ Men på en eneste dag skal hennes plager komme, sott og sorg og sult, og så skal hun brenne i ild. For han har makt, den Gud og Herre som dømmer henne!"
Da skal jordens konger bryte ut i jammer og klage over henne - de som levde i utukt med henne og delte hennes luksus, - når de ser røken av bålet, der hun går opp i flammer. Langt borte skal de stå, i redsel over den skjebne hun lider, og si: „Ve, ve deg, du store by, du mektige Babylon: I løpet av en eneste time kom dommen over deg.“
Og jordens kjøpmenn skal klage og sørge over henne, fordi ingen lenger vil kjøpe deres skipslaster - ladninger av gull og sølv, av edelstener og perler, av fint lin og purpur, av silke og skarlagen, av tuyatre, av gjenstander av elfenben og allslags kostbart tre, av bronse, jern og marmor, av kanel og hårkrem og parfyme, av røkelse og myrra, vin og olje, av fint mel og av hvete, av sauer og storfe, hester og vogner, av menneskekropper og sjeler! Og den frukt som du satte slik pris på, er blitt borte for deg, og all din luksus og all din prakt er forbi, aldri skal de vende tilbake!
Kjøpmennene, de som har tjent seg rike på henne, skal stå langt borte i redsel over den skjebne hun lider, de skal sørge og klage og si: „Ve, ve deg, du store by, du gikk kledd i fint lin, i purpur og skarlagen, du lyste av gull og edelstener og perler, og i løpet av en eneste time er all denne rikdom lagt øde!“
Og alle som førte skip i havseilas og kystfart, alle sjøfarende og handlende til sjøs, alle stod de langt borte og ropte da de så røken fra flammene: »Hvor finnes vel maken til denne store by?“ Og de strødde støv over sitt hode og ropte i jammer og klage: „Ve, ve, den store by, hvis luksus alle som hadde skip i sjøen kunne tjene seg rik på, på én time er den blitt lagt øde!“
Fryd deg over hennes fall, du himmel, fryd dere, alle hellige, apostler og profeter, for ved den dom han har felt over henne, har Gud gitt dere oppreisning!

Responsorium Jes 52,11.12; Åp 18,4; Jer 51,45

Bryt opp, dra bort fra Babylon, rens dere, dere som bærer Herrens kar. For Herren selv går foran dere,
* og Israels Gud skal samle dere. Halleluja!
Dra bort fra Babylon, mitt folk; enhver må berge sitt liv for Herrens brennende vrede.
* Og Israels Gud skal samle dere. Halleluja!

Annen lesning
Fra den hellige Kyrillos av Alexandrias kommentar til romerbrevet.
Guds miskunn omfatter alle mennesker, og hele jorden er frelst


„Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tok imot dere, til Guds ære. Jeg sier dere at Kristus ble tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, men hedningene skal prise Gud for hans miskunn."
Vi som er mange, utgjør ett legeme og er hverandres lemmer, slik det står skrevet, for Kristus binder oss sammen med kjærlighetens bånd og gjør oss til ett. „For det er han som har gjort de to til ett, revet ned skillemuren og avskaffet loven med dens påbud og forskrifter" 1. Derfor skal vi leve i fred med hverandre, og dersom et lem lider, skal alle lemmene lide sammen med det, og dersom et lem blir hedret, skal alle lemmene glede seg2. „Derfor,“ sier Paulus, „ta imot hverandre, slik Kristus tok imot dere, til Guds ære.“ Vi tar imot hverandre når vi velger å leve i fred, bære hverandres byrder og bevare Åndens enhet i kjærlighetens bånd3. Slik var det Gud tok imot oss i Kristus. For Johannes er sannferdig når han sier at Gud Fader elsket verden slik at han gav sin Sønn for oss 4. Ja, han er blitt gitt i bytte for at vi skulle leve, vi er blitt kjøpt fri fra døden, forløst som vi er fra døden og synden.
Paulus forklarer målet med denne frelsesplan når han sier at Kristus er blitt tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld. Siden Gud på forhånd hadde forkynt for jødenes fedre at han ville velsigne deres avkom, og at de i antall skulle bli som himmelens stjerner, viste Gud seg i kjødet og ble menneske, han som er Gud og Guds Ord, han som holder hele skaperverket sammen og frembringer det, han som sørger for skapningenes velvære fordi han er Gud. Han kom altså til denne verden med et legeme, men ikke for å tjenes, slik han selv sier, men for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for de mange 5. Han sier klart fra om at han var kommet slik for å oppfylle løftet til Israel. Han sier jo: „Jeg er ikke blitt sendt til andre enn til de villfarne får av Israels hus“6.
Paulus taler altså ikke usant når han sier at Kristus ble tjener for de omskårne for å stadfeste løftet til fedrene, og at han er blitt satt til det av Gud Fader, og til å oppnå miskunn for hedningefolkene, slik at også de skulle lovprise Frelseren og Forløseren som altets skaper og byggmester. Siden da den stille fred fra oven nå har senket seg over alle, og hedningene er blitt tatt imot, ser vi at mysteriet i Kristus ikke har forfeilet sitt tilsiktede mål, nemlig mildhet og miskunn. I stedet for dem som falt, ble alt under himmelen frelst ved Guds barmhjertighet.

Responsorium Apg 13,46-47

Det var vår plikt først å forkynne Guds ord for dere. Men siden dere avviser det og ikke anser dere selv verdige til det evige liv,
* se, da går vi til hedningene. Halleluja!
For dette er den befaling vi har fått fra Herren: „Jeg har satt deg til et lys for hedningene."
* Se, da går vi til hedningene. Halleluja!

Bønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss som du har gitt nytt liv i den hellige dåp. Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
27. april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
27. april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Jeg vil lovsynge Herren, stort er hans verk. Halleluja!

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Jeg vil lovsynge Herren, stort er hans verk. Halleluja!

Ant. 2 Jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene. Halleluja!

Esekiel (36,24-28)
Herren gir sitt folk nytt liv
De skal vare hans folk; som deres egen Gud skal han vare hos dem (Ap 21,3)


Fra folkeslagene vil jeg hente dere,
samle dere fra alle land, *
hjem til deres eget land vil jeg føre dere.

Jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene, *
jeg skal tvette dere rene for avguders urenhet.

Et nytt hjerte vil jeg gi dere, *
og en ny ånd vil jeg gi inne i dere.

Jeg vil ta hjertet av sten ut av deres kropp, *
og gi dere et hjerte av kjøtt.

Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, +
så dere kan ferdes etter mine lover, *
holde mine bud og handle etter dem.

Da skal dere få bo i det land jeg gav deres fedre. *
Dere skal være mitt folk,
og jeg skal være deres Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene. Halleluja!

Ant. 3 Gud har lagt alt for hans føtter, og satt ham over Kirken som hode for alle. Halleluja!

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud har lagt alt for hans føtter, og satt ham over Kirken som hode for alle. Halleluja!

Lesning
Rom 14,7-9


Ingen av oss lever for seg selv alene, som heller ingen er alene med sin død. Lever vi, så lever vi for Herren, og dør vi, dør vi for Herren; i livet som i døden hører vi altså Herren til. Derfor var det Kristus døde og fikk liv på ny, for å være både de levendes og de dødes Herre.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Den dag den øverste hyrde viser seg, da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Den dag den øverste hyrde viser seg, da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner. Halleluja!

Forbønner

La oss be til Kristus av hele vårt hjerte, han som åpenbarte for oss det evige liv, og si:
R. Herre, la din oppstandelse gjøre oss rike på nåde.

- Evige hyrde, se til din hjord som har våknet av søvnen, gi oss ditt ord og ditt brød som føde.
- La oss ikke falle som offer for ulver eller gå oss vill som leiekarer, men gi oss trofast å høre din røst.
- Du som står dine forkynnere bi og stadfester deres ord, gi oss i dag å forkynne din oppstandelse i liv og gjerning.
- Vær du den glede som ingen kan ta fra oss, så vi legger bak oss syndens mismot og strekker oss etter det evige liv.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss som du har gitt nytt liv i den hellige dåp. Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 27 april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Rom 5,10-11


Ble vi forsonet med Gud ved hans Sønns død, den gang vi var hans fiender, langt større grunn er det da til at vi skal bli frelst ved hans liv, nå da vi er forsonet, ja, ikke bare forsonet, men også fulle av glad tillit til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi har mottatt forsoningen.

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss som du har gitt nytt liv i den hellige dåp. Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 27 april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Jf. 1 Kor 15,20-22


Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde. For som døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. På samme måte som alle dør med Adam, slik får også alle livet tilbake gjennom Kristus.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss som du har gitt nytt liv i den hellige dåp. Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 27 april 2024, lørdag
4 lørdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
2 Kor 5,14-15


Det er Kristi kjærlighet som driver oss, fordi vi forstår at når én er død på alles vegne, så er hans død alles død. Og når han døde for alle, var det for at det å leve ikke lenger skulle bety bare å leve sitt eget liv, men å leve for ham som er død og oppstanden for oss.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss som du har gitt nytt liv i den hellige dåp. Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 27 april 2024, lørdag
5 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Som røkoffer gjelde min bønn for deg, mine løftede hender som aftenoffer. Halleluja!

Salme 141
Bønn i fare
Ved engelens hånd steg duften av røkelsen sammen med de helliges bønner opp for Gud (Åp 8,4).


Herre, jeg kaller på deg, kom meg hurtig til hjelp, *
lytt til min røst når jeg roper.

Som røkoffer gjelde min bønn for deg, *
mine løftede hender som aftenoffer.

Herre, sett vakt for min munn, *
vokt mine leppers dør.

Bøy ikke mitt hjerte til ondt, *
til å gjøre ugudelig gjerning med ugjerningsmenn.

Jeg vil ikke smake *
deres fine retter.

Når den rettferdige slår meg, *
er det av kjærlighet.

Den ugudeliges olje skal ikke salve mitt hode, *
mot hans ondskap setter jeg min bønn.

Deres høvdinger skal styrtes mot klippen, *
de som elsket å høre meg si:

"Som når en pløyer og velter opp jord, *
strøs våre ben ved dødsrikets gap."

Med øynene vendt mot deg, Herre, +
tar jeg min tilflukt til deg. *
La ikke min sjel gå til grunne.

Herre, frels meg fra deres snarer, *
fra onde menneskers garn.

I sine egne garn skal de fanges, *
men jeg skal gå frem på min vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Som røkoffer gjelde min bønn for deg, mine løftede hender som aftenoffer. Halleluja!

Ant. 2 Du har fridd meg fra fengslet, så jeg kan love ditt navn. Halleluja!

Salme 142
Du er min tilflukt
Ved Herren gikk alt dette i oppfyllelse da han led (Hilarius).


Jeg bønnfaller Herren med høye rop, *
løfter min røst og trygler Herren.

Jeg utøser min sorg for hans åsyn, *
nevner min nød for ham.

Min ånd er såre plaget, *
men du kjenner min vei.

På veien jeg skal vandre, *
har de lagt skjulte snarer.

Jeg ser til høyre og speider, *
men ingen vil kjennes ved meg.

Hvor skal jeg ta min tilflukt? *
Ingen bryr seg om mitt liv.

Herre, jeg roper til deg og sier: *
„Du er min tilflukt, min arv i de levendes land.

Herre, gi akt på mm klage, *
for jeg er såre elendig.

Fri meg fra dem som forfølger meg, *
de er meg for sterke.

Før min sjel ut av fengslet, *
så jeg kan love ditt navn.

De rettferdige skal samle seg om meg *
når du gjør vel mot meg.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Du har fridd meg fra fengslet, så jeg kan love ditt navn. Halleluja!

Ant. 3 Guds Sønn lærte lydighet ved det han led. Slik ble han opphav til evig frelse for alle som gir seg inn under ham. Halleluja!

Canticum
Filipperbrevet (2,6-11)

Kristus, Guds tjener


Han som er i Guds skikkelse, *
aktet det ikke for rov å være Gud lik.

Men han gav avkall på seg selv, *
tok en tjeners skikkelse og kom i menneskers lignelse.

Som et menneske var han å se til, *
han ydmyket seg selv, ble lydig inntil døden,
ja, døden på et kors.

Derfor har også Gud opphøyet ham, *
og skjenket ham navnet over alle navn,

for at hvert et kne i Jesu navn skal bøye seg, *
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver en tunge skal bekjenne til Gud Faders ære: *
Jesus Kristus er Herre!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Guds Sønn lærte lydighet ved det han led. Slik ble han opphav til evig frelse for alle som gir seg inn under ham. Halleluja!

Lesning
1 Pet 2,9-10


Dere er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud kan kalle sitt eget, og skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys: Dere som før ikke var noe folk, dere som før var i unåde og som nå har funnet nåde.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren, ingen kommer til Faderen, uten gjennom meg. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren, ingen kommer til Faderen, uten gjennom meg. Halleluja!

Forbønner

La oss påkalle Kristus, han som er vårt liv og vår oppstandelse, og si:
R. Sønn av den levande Gud, se til ditt folk.

- Vi ber til deg, Kristus, for din katolske Kirke. Helliggjør den, så ditt rike kan opprettes blant alle folkeslag.
- Vi ber til deg for alle dem som lider under sykdom, sorg, undertrykkelse og landflyktighet. La dem finne trøst og hjelp.
- Vi ber for dem som har forvillet seg bort fra dine veier. Skjenk dem din tilgivelse og det nye livs glede.
- Du vår Frelser, du som ble korsfestet og oppstod fra de døde, og som skal komme tilbake for å dømme verden, se mildt på oss syndere på dommens dag.
- Vi ber deg for alle som lever i denne verden, og for alle dem som har forlatt oss i håpet om oppstandelsen.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, allmektige Far, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du elsker med en fars kjærlighet, og la oss som tror på Kristus, vinne sann frihet og arve det evige liv. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 27 april 2024
Lördag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.