Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 21 april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Halleluja.

Salme 89
Herrens miskunn mot Davids hus
Gud bar oppreist en av Davids rett som han har lovet: Jesus Frelseren (Apg 13,22.23)

I


Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, *
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.

Jeg sier: „Din miskunn bygges opp til evig tid, *
i himmelen grunnfester du din troskap."

„Med min utvalgte sluttet jeg en pakt, *
svor David, min tjener, en ed.

Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid. *
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt."

Himlene priser din herlighet, Herre, *
din trofasthet i de helliges forsamling.

Hvem er Herrens like i det høye? *
Hvem er som han blant guder?

En skremmende Gud i de helliges råd, *
fryktelig for alle som kommer ham nær.

Herre, hærskarenes Gud, hvem er som du? *
Styrke og trofasthet omgir deg.

Du mestrer havets krefter, *
du stiller bølge og brenning.

Du knuste Rahab som en fallen kriger, *
dine fiender spredte du med din sterke arm.

Din er himmelen, din er jorden. *
Du har grunnfestet jorden og alt den rommer.

Alt har du skapt fra nord til syd, *
Tabor og Hermon fryder seg over ditt navn.

Din arm er veldig, din arm er sterk, *
din høyre hånd er løftet.

Rettferd og rett er din trones grunnvoll, *
nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

Salig det folk som kan synge din lov. *
De skal vandre i ditt åsyns lys.

I ditt navn skal de juble hele dągen. *
De roser seg av din rettferd.

For du er deres styrke og pryd. *
Ved din godhet gir du oss kraft.

Til Herren er viet vårt skjold, *
vår konge til Israels hellige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Halleluja.

Ant. 2 Du er Guds Sønn, født som menneske av Davids ætt. Halleluja.

II

Den gang talte du i et syn, *
og du sa til dine venner:

„Jeg har kronet en helt, *
reist opp en ung mann av folket.

Jeg har funnet David, min tjener, *
jeg har salvet ham med hellig olje.

Min faste hånd skal være ham nær, *
og min arm skal gjøre ham sterk.

Han skal ikke lures av fiendens list, *
nidinger skal ikke knuge ham ned.

Jeg skal knuse hans motstander for hans øyne *
og slå enhver som hater ham.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham, *
i mitt navn skal han finne sin styrke.

Jeg lar hans velde nå til havet, *
hans makt til elvene i øst.

Han skal si: Du er mm far, *
min Gud, min frelses klippe.

Og jeg skal gjøre ham til min førstefødte, *
den høyeste blant jordens konger.

Min trofasthet mot ham vil jeg evig bevare, *
min pakt med ham skal stå fast.

Hans ætt skal bestå til evig tid, *
og hans trone så lenge himmelen er til.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du er Guds Sønn, født som menneske av Davids ætt. Halleluja.

Ant. 3 En gang svor jeg David, min tjener: Hans ætt skal bestå til evig tid. Halleluja.

III

„Forlater hans sønner min lov, *
vandrer de ikke etter mitt ord,

om de krenker min vilje *
og ikke holder mine bud,

da straffer jeg deres synder med stokk, *
med slag deres onde gjerning,

men uten å vende min kjærlighet bort, *
for min trofasthet svikter ikke.

Jeg vil ikke bryte min pakt, *
ikke endre det ord som gikk ut av min munn.

Ved min hellighet svor jeg for alltid: *
I sannhet, David svikter jeg ikke.

Hans ætt skal bestå til evig tid *
og hans trone som solen for mitt åsyn.

Den skal evig stå fast som månen, *
det trofaste vitnet i skyen.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 En gang svor jeg David, min tjener: Hans ætt skal bestå til evig tid. Halleluja.

Gud oppreiste Kristus fra de døde. Halleluja!
Så vår tro og vårt håp skal stå til Gud. Halleluja!

Første lesning
Åp 9,1-12
Fra Johannes’ Åpenbaring
Gresshopper plager jorden


Jeg, Johannes, så den femte engel støte i sin basun. Da så jeg en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden; den fikk nøkkelen til Avgrunnens brønn. Og da den åpnet brønnen, veltet det røk opp som av en stor ovn, slik at solen og luften ble formørket av den. Og ut av røken kom det gresshopper, som bredte seg over jorden, og de fikk den samme makt som skorpionene på jorden har. De fikk bud om å spare alt gress, alt grønt og hvert tre, men ikke de mennesker som ikke bar Guds segl på sin panne. Makt til å drepe dem fikk de ikke, men makt til å pine dem i fem måneder; og den smerte de volder menneskene er som skorpionenes stikk. I de dager skal menneskene søke døden uten å finne den, de skal lengte etter døden, men den skal flykte unna dem. Gresshoppene ligner hester som er rustet til krig, deres hoder bar noe som lignet kroner av gull, og deres ansikter lignet menneskeansikter. De hadde hår som kvinner og tenner som løver, og deres bryst var som panser av jern. Lyden av deres vinger var som stridsvogner trukket av mange hester, som styrter seg ut i slaget. De hadde haler med brodd som skorpioner, og med dem kunne de volde menneskene skade i fem måneder. Avgrunnens engel hersker over dem, hans navn er på hebraisk Abaddon og på gresk Apollyon.
Det første ve er over, men to er ennå i vente!

Responsorium Joel 3,3.5; Mark 13,33

Jeg vil gjøre undergjerninger i himmelen og på jorden: blod, ild og røk.
* Og dette skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Halleluja!
Se opp og vær våkne, for dere vet ikke når tiden er inne.
* Og dette skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Halleluja!

Annen lesning
Av den hellige Justin Martyrs første forsvarsskrift for de kristne.
Gjenfødelsens bad


Også måten hvorpå vi som nyskapte ved Kristus, har innviet oss til Gud, vil vi fremstille, for at vi ikke ved å unnlate dette skal pådra oss skinnet av noen uredelighet i fremstillingen. Alle de som er blitt overbeviste og tror at det vi lærer og sier, er sant, og som erklærer seg i stand til å føre et sådant liv, får pålegg om å be og under faste å anrope Gud om forlatelse for de synder de har begått, mens vi ber og faster sammen med dem.
Derpå føres de av oss hen til et sted hvor der er vann, for å bli gjenfødt ved den samme gjenfødelse og på samme måte som vi selv er gjenfødt. Ti i Gud Faders, alle tings Herre, og i vår Frelsers Jesu Kristi og i den Hellige Ands navn mottar de da tvettelsen i vannet. Kristus har jo nemlig sagt: »Dersom dere ikke blir født på ny, skal dere ikke gå inn i himmelrikets rike‘T. Men at det er umulig for dem som en gang er født, igjen å komme inn i morsliv, er klart for alle. Også ved profeten Jesaja er det, som ovenfor anført, sagt på hvilken måte syndere som omvender seg, skal unnfly synden. »Tvett dere, bli rene, fjern ondskapen fra deres sjeler, lær å gjøre godt, fell en god dom for den farløse og rettferdiggjør enken, og kom, så vil vi gå i rette med hverandre, sier Herren; og om deres synder er røde som purpur, vil jeg gjøre dem hvite som ull, og om de er som skarlagen, vil jeg gjøre dem hvite som sne. Men hører dere ikke på meg, da skal sverd fortære dere. Ti Herrens And har talt dette“2.
Men som grunnen hertil har vi fra apostlene lært dette: Ettersom vi ved vår første fødsel kom til verden i ubevissthet, ifølge naturnødvendighet, av fuktig sæd, ved foreldrenes samliv og er oppvokst i slette seder og under dårlig oppdragelse, så blir - for at vi ikke skal vedbli å være nødvendighetens og ubevissthetens, men fritt valgs og vitens barn, og for at vi skal få forlatelse for de synder vi fordum begikk - navnet Gud Fader, som betegner ham som alle tings Herre, nevnt i vannet over dem som velger å gjenfødes, og som gjør bot for sine synder; og intet annet enn dette uttales av dem som fører dåpskandidaten til dåpsbadet. Ti den unevnelige Gud kan ingen gi navn, og om noen skulle våge å si at han har noe navn, er han uhelbredelig avsindig. Dette dåpsbad kalles »opplysning", fordi de som lærer dette, blir opplyst i sitt sinn. Også i Jesu Kristi, den under Pontius Pilatus korsfestedes navn og i den Hellige Ånds navn som ved profetene forutforkynte alt om Jesus Kristus, blir den som opplyses, tvettet.

Responsorium Joh 3,5-6

Jesus sa til Nikodemus: Sannelig, sannelig sier jeg deg:
* Den som ikke blir født av vann og Änd, kan ikke komme inn i Guds rike. Halleluja!
Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Anden, er ånd.
* Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Halleluja!

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
21. april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
21. april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Alle folkeslag skal hylde deg, Herre. Halleluja!

Salme 86
En fattig manns bønn i motgang
Lovet være Gud som alltid står oss bi, i all vår trengsel gir han oss mot og styrke (2 Kor 1,3-4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin ht til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gj erning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, +
så jeg kan vandre i troskap mot deg; *
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg, +
rasende står de meg etter livet, *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, +
din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Alle folkeslag skal hylde deg, Herre. Halleluja!

Ant. 2 Vi skal skue Kongen i hans herlighet. Halleluja!

Jesaja (33,13-16)
Gud dømmer rettferdig
Løftet gjelder dere og deres barn og alle i det fjerne (Apg 2,39).


Dere som er langt borte, hør hva jeg har gjort! *
Dere som er nær, kjenn min styrke!

På Sion er synderne grepet av angst, *
de som er uten Gud, slått av skrekk:

„Hvem av oss kan tåle denne fortærende ild, *
hvem kan bo ved de evige flammer?"

„Den som vandrer i rettferdighet *
og fører rettsindig tale,

den som forakter vinning ved urett og vold, *
som avviser bestikkelser med hånden,

den som lukker sitt øre for tale om bloddåd, *
sine øyne for det som er ondt,

han får bo på høye steder, *
søke tilflukt i en festning bygd på klippen.

Han skal få sitt brød, *
og vannet skal ikke slippe opp for ham.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vi skal skue Kongen i hans herlighet. Halleluja!

Ant. 3 Alt kjød skal skue Guds frelse. Halleluja!

Salme 98
Herren, seierherre og dommer
Denne salmen handler om Herrens første komme og hvordan alle folk skal tro på ham (Athanasius).


Syng en ny sang for Herren, *
underfulle ting har han gjort.

Han har seiret ved sin høyre hånd, *
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse, *
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Han kom sin miskunn ihu, +
sin trofasthet mot Israels hus. *
Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Rop av glede for Herren, all jorden, *
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar, *
til sitar med sangens røst.

Syng av glede for Herren, vår konge, *
til trompeter og hornets klang.

Havet bruse og alt som fyller det, *
hele jorden og alle som bor der.

Elvene klappe i hender, *
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden. *
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Alt kjød skal skue Guds frelse. Halleluja!

Lesning
Rom 6,8-11


Om vi er døde sammen med Kristus, så er det vår tro at vi skal leve sammen med ham. Vi vet at Kristus, oppstanden fra de døde, ikke mer kan dø, at døden ikke har noe herredømme over ham mer. Den død han led, var en død bort fra synden, og det én gang for alle; og det liv han lever, lever han for Gud. Slik skal også dere anse dere for døde for synden og levende for Gud, i Kristus Jesus.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Enhver som får se Sønnen og tror på ham, skal eie evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Enhver som får se Sønnen og tror på ham, skal eie evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Halleluja!

Forbønner

La oss vende oss i bønn til Kristus, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse, og si:
R. Ved din seier frels oss, Herre.

- Kristus, Frelser, du som fylte oss med glede da du overvant døden, du som opphøyet oss og fylte oss med dine rike gaver da du stod opp fra de døde, rør ved våre hjerter og gjør denne dagen hellig for oss ved den Hellige Ånds gave.
- Du som lovsynges av englene i himmelen og tilbes av menneskene på jorden, i denne din oppstandelses tid ber vi deg ta imot vår tilbedelse i ånd og sannhet.
- Herre Kristus, frels oss og utøs din miskunn over ditt folk som venter på oppstandelsens dag. Ha medynk med oss og bevar oss i dag mot alt ondt.
- Herlighetens Konge, du som er vårt liv, gi at vi må tre frem i herlighet sammen med deg når du kommer tilbake.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Herre, vår Gud, du kalte den salige biskop Anselm til å søke din visdom og forkynne din sannhet. Kom vår forstand til hjelp med troens lys, så det du har åpenbart, finner gjenklang i våre hjerter. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 21 april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (105-112 XIV Nun)

Ditt ord er en lykt for mm fot, *
et lys på min vei.

Jeg har svoret å følge dine rettferdige dommer, *
og jeg skal holde dem.

Dypt er jeg nedbøyet i min elendighet, Herre, *
hold meg i live etter ditt ord.

Herre, ta vel imot mitt lovsangsoffer, *
og lær meg dine dommer.

Jeg går alltid med livet i hendene, *
men glemmer ikke din lov.

Om de gudløse legger snarer, *
viker jeg ikke fra dine bud.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie, *
de er mitt hjertes glede.

Jeg bøyer mitt hjerte for dine bud, *
det er min lønn for alltid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 70
Gud, kom meg til hjelp
Herre, frels oss, vi gdr under (Matt 8,25).


Min Gud, kom meg hurtig til hjelp, *
Herre, fri meg ut.

La dem bli til spott og spe, *
de som står meg etter livet.

La dem vike tilbake med skam, *
de som gleder seg over min elendighet.

La dem trekke seg tilbake med skjensel, *
de som roper hånsord.

La alle som søker deg, *
få del i din glede.

La dem som elsker din frelse, *
alltid si: „Høylovet være Herren.“

Men jeg er fattig og elendig, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Du er min tilflukt og min frelse, *
Herre, vær snar tjl å komme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 75
Herren, den høyeste dommer
Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Vi priser deg, Herre, og lover ditt navn. *
Om dine veldige gjerninger taler vi.

„Med rettferdighet skal jeg dømme *
på den dag jeg har fastsatt.

Jorden og alle som bor på den, skal gå til grunne. *
Jeg har grunnfestet jordens søyler."

Den hovmodige skal ikke kjenne seg trygg. *
Den gudløse skal ikke stole på sin styrke.

Vær ikke overmodig. *
Tal ikke frekt med kneisende nakke.

For ikke fra øst eller vest, *
heller ikke fra fjell eller ørken,

men fra Herren kommer dommen. *
Han er den som bøyer ned og opphøyer.

Et skummende beger med krydret vin *
holder Herren i sin hånd.

Han skjenker det ut, *
og de gudløse tømmer bermen til siste dråpe.

Men jeg skal forkynne for alltid. *
Jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

De ugudelige skal miste sin kraft, *
de rettferdige skal kjenne sin styrke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Jf. Rom 4,24-25


Vi tror på ham som oppvakte Jesus Kristus, vår Herre fra de døde, han som ble prisgitt for våre synders skyld og oppreist for vår rettferdiggjørelse.

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 21 april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (105-112 XIV Nun)

Ditt ord er en lykt for mm fot, *
et lys på min vei.

Jeg har svoret å følge dine rettferdige dommer, *
og jeg skal holde dem.

Dypt er jeg nedbøyet i min elendighet, Herre, *
hold meg i live etter ditt ord.

Herre, ta vel imot mitt lovsangsoffer, *
og lær meg dine dommer.

Jeg går alltid med livet i hendene, *
men glemmer ikke din lov.

Om de gudløse legger snarer, *
viker jeg ikke fra dine bud.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie, *
de er mitt hjertes glede.

Jeg bøyer mitt hjerte for dine bud, *
det er min lønn for alltid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 70
Gud, kom meg til hjelp
Herre, frels oss, vi gdr under (Matt 8,25).


Min Gud, kom meg hurtig til hjelp, *
Herre, fri meg ut.

La dem bli til spott og spe, *
de som står meg etter livet.

La dem vike tilbake med skam, *
de som gleder seg over min elendighet.

La dem trekke seg tilbake med skjensel, *
de som roper hånsord.

La alle som søker deg, *
få del i din glede.

La dem som elsker din frelse, *
alltid si: „Høylovet være Herren.“

Men jeg er fattig og elendig, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Du er min tilflukt og min frelse, *
Herre, vær snar tjl å komme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 75
Herren, den høyeste dommer
Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Vi priser deg, Herre, og lover ditt navn. *
Om dine veldige gjerninger taler vi.

„Med rettferdighet skal jeg dømme *
på den dag jeg har fastsatt.

Jorden og alle som bor på den, skal gå til grunne. *
Jeg har grunnfestet jordens søyler."

Den hovmodige skal ikke kjenne seg trygg. *
Den gudløse skal ikke stole på sin styrke.

Vær ikke overmodig. *
Tal ikke frekt med kneisende nakke.

For ikke fra øst eller vest, *
heller ikke fra fjell eller ørken,

men fra Herren kommer dommen. *
Han er den som bøyer ned og opphøyer.

Et skummende beger med krydret vin *
holder Herren i sin hånd.

Han skjenker det ut, *
og de gudløse tømmer bermen til siste dråpe.

Men jeg skal forkynne for alltid. *
Jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

De ugudelige skal miste sin kraft, *
de rettferdige skal kjenne sin styrke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
1 Joh 5,5-6a


Hvem er vel verdens beseirer andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet, ikke med vannet alene, men både med vannet og blodet.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 21 april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (105-112 XIV Nun)

Ditt ord er en lykt for mm fot, *
et lys på min vei.

Jeg har svoret å følge dine rettferdige dommer, *
og jeg skal holde dem.

Dypt er jeg nedbøyet i min elendighet, Herre, *
hold meg i live etter ditt ord.

Herre, ta vel imot mitt lovsangsoffer, *
og lær meg dine dommer.

Jeg går alltid med livet i hendene, *
men glemmer ikke din lov.

Om de gudløse legger snarer, *
viker jeg ikke fra dine bud.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie, *
de er mitt hjertes glede.

Jeg bøyer mitt hjerte for dine bud, *
det er min lønn for alltid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 70
Gud, kom meg til hjelp
Herre, frels oss, vi gdr under (Matt 8,25).


Min Gud, kom meg hurtig til hjelp, *
Herre, fri meg ut.

La dem bli til spott og spe, *
de som står meg etter livet.

La dem vike tilbake med skam, *
de som gleder seg over min elendighet.

La dem trekke seg tilbake med skjensel, *
de som roper hånsord.

La alle som søker deg, *
få del i din glede.

La dem som elsker din frelse, *
alltid si: „Høylovet være Herren.“

Men jeg er fattig og elendig, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Du er min tilflukt og min frelse, *
Herre, vær snar tjl å komme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 75
Herren, den høyeste dommer
Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Vi priser deg, Herre, og lover ditt navn. *
Om dine veldige gjerninger taler vi.

„Med rettferdighet skal jeg dømme *
på den dag jeg har fastsatt.

Jorden og alle som bor på den, skal gå til grunne. *
Jeg har grunnfestet jordens søyler."

Den hovmodige skal ikke kjenne seg trygg. *
Den gudløse skal ikke stole på sin styrke.

Vær ikke overmodig. *
Tal ikke frekt med kneisende nakke.

For ikke fra øst eller vest, *
heller ikke fra fjell eller ørken,

men fra Herren kommer dommen. *
Han er den som bøyer ned og opphøyer.

Et skummende beger med krydret vin *
holder Herren i sin hånd.

Han skjenker det ut, *
og de gudløse tømmer bermen til siste dråpe.

Men jeg skal forkynne for alltid. *
Jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

De ugudelige skal miste sin kraft, *
de rettferdige skal kjenne sin styrke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Ef 4,23-24


La dere nyskape ved å la Anden forvandle deres sinn, og iføre dere et nytt menneske, skapt i Guds bilde, for å leve et rettvendt og fromt liv, i samsvar med sannheten.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 21 april 2021, onsdag
3 onsdag i påsketiden
Anselm biskop og kirkelærer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Deres sorg skal vendes til glede. Halleluja!

Salme 126
Glede og håp i Gud
Som dere deler våre prøvelser, skal dere også dele vår trøst (2 Kor 1,7).


Da Herren førte Sions fanger hjem, *
var vi som drømmende.

Vår munn var full av latter, *
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: *
„Store ting har Herren gjort for dem.“

Ja, Herren har gjort store ting mot oss, *
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake *
som bekkene i Negev.

De som sår med tårer, *
skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted *
for å så sin sæd.

Jublende vender de hjem *
og bærer fulle nek.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Deres sorg skal vendes til glede. Halleluja!

Ant. 2 Om vi lever eller dør, hører vi Herren til. Halleluja!

Salme 127
Det er forgjeves å arbeide uten Herren
Dere er Guds byggverk (1Kor 3,9).


Hvis Herren ikke bygger huset, *
arbeider bygningsmannen forgjeves.

Hvis Herren ikke vokter byen, *
våker vekteren til ingen nytte.

Det er fåfengt å stå opp før daggry, *
arbeide til langt på natt og ete slitets brød.

Herren gir i overflod *
til sine venner mens de sover.

Sønner er Herrens gaver, *
livsens frukt en lønn.

De sønner du får i din ungdom, *
er som piler i heltens hånd.

Salig den mann som har fylt sitt kogger. *
Han blir ikke til skamme
når han taler med fienden ved porten.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Om vi lever eller dør, hører vi Herren til. Halleluja!

Ant. 3 Ved ham, i ham og med ham er alle ting som er. Ham være ære i evighet. Halleluja!

Canticum
Kolosserbrevet (1,12-20)

Kristus er den førstefødte av de levende
og den første som oppstod fra de døde


Takk Faderen med glede, *
han som gjorde oss skikket til de helliges arv i lyset.

Han har revet oss ut av mørkets makt *
og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham er vi frikjøpt *
og har fått tilgivelse for våre synder.

Han er den usynlige Guds bilde, *
all skapningens førstefødte.

For i ham ble alt skapt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige.

Det være seg troner eller herredømmer,
makter eller myndigheter, *
alt ble skapt ved ham og for ham.

Han er før alt, *
og alt består i ham.

Han er hode for legemet, for Kirken. *
Han er opphavet, den førstefødte av de døde,

så at han i ett og alt *
skulle være den fremste.

For i ham har Gud villet la hele fylden bo *
og ved ham forsone alt med seg,

ja, alt på jorden og i himlene, *
da han stiftet fred ved blodet fra hans kors.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Ved ham, i ham og med ham er alle ting som er. Ham være ære i evighet. Halleluja!

Lesning
Heb 7,24-27


Jesus er og blir i evighet, derfor går hans embede aldri over til noen annen. Derav følger også at han helt og fullt kan frelse dem som går gjennom ham til Gud; alltid lever han og kan gå i forbønn for dem. Og en slik yppersteprest var det nettopp vi måtte ha: hellig, uskyldig, ren, skilt fra synderne og opphøyet over alle himler; en yppersteprest som ikke, i likhet med de andre, er nødt til å frembære ofre hver eneste dag, først for seg selv og dernest for folket; for han bragte sitt offer en gang for alle, den gang han ofret seg selv.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Enhver som Faderen betror meg, kommer også til meg, og den som slutter seg til meg, ham vil jeg aldri vise bort. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Enhver som Faderen betror meg, kommer også til meg, og den som slutter seg til meg, ham vil jeg aldri vise bort. Halleluja!

Forbønner

La oss be og bønnfalle Kristus, han som steg opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd, og si:
R. Kristus, du som lever evig, hør vår bønn.

- Herre, kom ihu dem som er i din tjeneste. Gi dem å være eksempler på hellighet og fromhet.
- Gi rettferdighetens og fredens ånd til dem som styrer vårt land, slik at vi kan leve i enighet og fred.
- Styr våre dager mot frelsen, og øk jordens fruktbarhet slik at de sultende får nok å spise.
- Kristus Frelser, du som opplyste all jorden og kalte all skapningen til livet fra forgjengelighet og død, gi våre avdøde brødre og søstre å se det evige lys.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Herre, vår Gud, du kalte den salige biskop Anselm til å søke din visdom og forkynne din sannhet. Kom vår forstand til hjelp med troens lys, så det du har åpenbart, finner gjenklang i våre hjerter. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 21 april 2021
Onsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 31 (1-6)
Tillitsfull bønn i vanskeligheter
Fader, i dine hender overgir jeg min Ånd (Luk 23,46).


Herre, til deg tar jeg min tilflukt, *
la meg aldri i evighet bli til skamme.

Frels meg ved din rettferd, *
lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, *
en borg til frelse.

Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, *
for, Herre, du er mitt vern.

I dine hender overgir jeg min ånd, *
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 130
Fra det dype roper jeg
Han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21).


Fra dypet kaller jeg på deg, Herre, *
Herre, hør min røst.

Gjør ditt øre lydhørt *
for mitt tryglende rop.

Om du gjemmer på misgjerninger, Herre, *
Herre, hvem kan da bli stående?

Men hos deg er tilgivelse, *
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg venter og håper på Herren, *
min sjel håper på hans ord.

Min sjel lenges etter Herren, *
mer enn vekteren lenges etter morgenrøden.

Mer enn vekteren på morgenrøden *
skal Israel vente på Herren.

For hos Herren er barmhjertighet, *
og hos ham er forløsningens fylde.

Og han skal forløse Israel *
fra all dets syndeskyld.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
Ef 4,26-27

Om dere blir vrede, så synd ikke, la ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djevelen noen sjanse.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre Jesus Kristus, mild og ydmyk av hjerte, du gir dem som følger deg en byrde som er lett, et åk som er godt å bære. Vi ber deg, ta imot vår bønn og dagens arbeid og unn oss den hvile vi trenger, så vi kan bli stadig mer villig til å tjene deg, du som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.