Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 7 august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

Barmhärtighetens store Gud,
all världens Skapare och ljus,
Treenige, bevara du
ditt goda verk från undergång.

Tag, Herre, i din nåd emot
vår suckan och vårt hjärtas sång,
och låt oss i din härlighet
få glädjas, rena från all skuld.

Bränn bort all ondska, varje svek
med lågan i din kärleks eld,
och håll oss alltid vakande
i väntan på din återkomst.

Se, innan dagen ännu grytt
tillbeder vi ditt majestät.
O att du ville mätta oss
med evigt liv hos dig en gång.

Giv oss, o Fader, nåd därtill,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

O Jesu, styr min vandring så
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

O du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanningen förvisst,
lär mig att fly all lögn, all list.

Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesu, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Salme 136
Påskehymne
Å tale om Guds verk er å lovprise dem (Cassio)

I


Lovpris Herren, for han er god, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris gudenes Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris herrenes Herre, *
for evig varer hans miskunn!

Han alene gjør store under, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte himlene med visdom, *
for evig varer hans miskunn!

Han festet jorden over vannene, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte de store lys, *
for evig varer hans miskunn!

Solen til å råde om dagen, *
for evig varer hans miskunn!

Måne og stjerner til å råde om natten, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

II

Han slo Egyptens førstefødte, *
for evig varer hans miskunn!

Han førte Israel ut fra dem, *
for evig varer hans miskunn!

Med veldig hånd og utstrakt arm, *
for evig varer hans miskunn!

Han kløvde Sivsjøens vann i to, *
for evig varer hans miskunn!

Lot Israel gå tørrskodd over, *
for evig varer hans miskunn!

Farao og hans hær ble styrtet i sjøen, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

III

Gjennom ørkenen førte han sitt folk, *
for evig varer hans miskunn!

Han felte store konger, *
for evig varer hans miskunn!

Han drepte mektige fyrster, *
for evig varer hans miskunn!

Amorittenes konge, Sihon, *
for evig varer hans miskunn!

Og, konge i Basan, *
for evig varer hans miskunn!

Han gav dem landet i arv, *
for evig varer hans miskunn!

Til odel og eie for Israel, sin tjener, *
for evig varer hans miskunn!

Han kom oss ihu i vår ringhet, *
for evig varer hans miskunn!

Han frelste oss fra våre fiender, *
for evig varer hans miskunn!

Det er han som gir føde til alt som lever, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris himmelens Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

Herre, vis meg dine veier.
Og lær meg dine stier.

Første lesning
Hos 5:14 - 7:2
I sin nöd skall de söka mig


Så säger Herren: Jag skall vara som ett lejon mot Efraim och som ett ungt lejon mot Judas hus. Själv griper jag mitt rov och går bort med det, jag släpar det bort utan räddning.
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de har fått lida vad de har förtjänat och börjar söka mitt ansikte.
Ja, i sin nöd skall de söka mig: 'Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar åter göra oss friska, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.'
Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner. Därför har jag delat ut mina hugg genom profeterna, därför har jag dräpt dem genom min muns tal. Så skall domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har behag till kärlek och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer.
Men dessa har på människovis överträtt förbundet. I detta har de handlat trolöst mot mig. Gilead är en stad av ogärningsmän, den är full med blodiga spår. Och lik en rövarskara, som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. De mördar på vägen till Sikem, ja, vad skamligt är gör de. I Israels hus har jag sett gruvliga ting. Där bedriver Efraim sin otukt, där orenar sig Israel. Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd, när jag åter upprättar mitt folk. När jag vill hela Israel, då uppenbarar sig Efraims missgärning och Samariens ondska. Ty de övar falskhet, tjuvar gör inbrott, rövarskaror plundrar på vägarna. Och de betänker inte i sina hjärtan att jag lägger all deras ondska på minnet. De är kringrända av sina egna gärningar, ty dessa har kommit inför mitt ansikte."

Responsorium Matt 9:13; Hos 6:6,4

Gå och lär er vad som menas med orden:
+ Barmhärtighet vill jag se och inte offer, kunskap om Gud och inte brännoffer.
Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner.
+ Barmhärtighet vill jag se och inte offer, kunskap om Gud och inte brännoffer.

Annen lesning
Ur Tertullianus skrift Om bönen.
Bönen är ett andligt offer


Bönen är ett andligt offer, som har satt de andra offren ur funktion. Vad skall jag, heter det, med era många slaktoffer? Jag är trött på brännoffer av vädurar och fett av lamm, och till blod av tjurar och bockar har jag inte behag. Ty vem har begärt detta av er? Evangeliet lär oss vad det är som Gud har begärt. Där sägs det: Den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.
Vi är de sanna tillbedjarna och de sanna prästerna, som ber i anden och i anden offrar vår bön som ett offer som tillkommer Gud och är välbehagligt för honom. Gud har själv önskat det och sett fram mot det. Detta offer bör vi frambära till Guds altare under psalmer och lovsånger med den prydnad som goda gärningar ger. Det skall vara vigt åt ho-nom av hela vårt hjärta, närt av vår tro, utfört i sanning, fel-fritt genom vår oskuld, rent genom vår kyskhet, krönt av kärleken. Det skall förvärva åt oss allt ur Guds hand.
Hur skall Gud kunna neka att höra en bön som sker i ande och sanning? Han fordrar den ju själv. Hur stora bevis på bönhörelse läser vi inte, hör och tror? I gamla tider befriade bönen från eld, vilda djur och svält, och likväl hade ännu inte blivit formulerad av Kristus. Hur mycket mer åstadkommer då inte den kristna bönen? Visserligen ställer den inte ängeln med svalkande dagg mitt i elden, inte tillsluter den lejonets gap, inte ger den skördemännens föda åt de hungriga. Den förtar inte känslan av lidande med sin nåd. Men den hjälper dem som tåligt lider smärta att hålla ut. Den ökar dygden genom nåden så att tron blir medveten om vad som kommer från Gud. Den inser nämligen vad det är den lider för Guds namns skull.
Förut medförde bönen också skada, nedslog fiendehärar och hindrade fruktbringande regn. Nu är det snarare så, att en rättfärdig bön avvärjer all Guds vrede, håller vakt mot fiender och bedes för förföljarna. Är det underligt om den kan framlocka de himmelska källflödena, när den också kunde kalla ned eld från himmelen? Det är bara bönen som påverkar Gud. Kristus har dock velat, att den aldrig skulle framkalla något ont. I stället har han gett den all kraft i det som är gott. Därför måste den komma att återkalla de dödas själar från själva dödens väg. Den vill stärka de svaga, bota de sjuka, befria de besatta, öppna fängelsets portar, lösa de oskyldigas bojor. Den avtvår synderna, driver tillbaka frestelserna, gör slut på förföljelserna, tröstar de klenmodiga, gläder de storsinta. Den följer vandrarna, stillar vågorna, överrumplar rövarna, föder de arma, leder de rika, upprättar de fallna, stöder de stapplande och bevarar dem som står upprätt.
Bönen är trons mur, vår rustning och vårt vapen mot fienden, som ansätter oss från alla håll. Låt oss därför aldrig gå fram obeväpnade! Om dagen måste vi tänka på att hålla vakt, om natten på att vaka. Låt oss, rustade med bönens vapen, slå vakt omkring vår härskares fälttecken! Under bön skall vi vänta på ängelns basunstöt.
Alla änglarna ber ju också. Hela skapelsen ber. Boskapsdjur och vilda djur ber och böjer sina knän. När de lämnar stallet och sina hålor, ser de inte mot himmelen utan att röra munnen. De ger på sitt sätt luft åt sina känslor. På samma sätt spänner fåglarna, när de jagar mot skyn, ut sina vingar i kors och låter höra något som liknar en bön. Vad behöver jag mera säga om plikten att be? Herren själv bad, honom vare ära och makt i evigheternas evigheter.

Responsorium Joh 4:23-24

Sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. + Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. + Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.

Bønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
7. august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II pave og hans ledsagere martyrer, Cajetanus prest

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss lytte til Herrens røst så vi kan gå inn til hans hvile.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
7. august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II pave og hans ledsagere martyrer, Cajetanus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Det er godt å prise Herren.

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Det er godt å prise Herren.

Ant. 2 Jeg påkaller Herrens navn, opphøyer Gud og gir ham ære.

Mose sang (Dt 32,1-12)
Guds velgjerninger mot sitt folk
Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger (Matt 23,37).


Himler, lytt til min tale; *
jord, hør hva jeg har å si!

Min lære risle som regn, *
min tale falle som dugg,

som regnskur på vang, *
som byger på gress og urter.

Jeg vil forkynne Herrens navn, *
opphøye Gud og gi ham ære.

Han er klippen, hans verk er fullkomment, *
rettferdige er alle hans veier.

En trofast Gud, uten svik, *
rettferdig er han og rettvis.

De har syndet, de som var hans lyteløse barn; *
de er en vrang og ulydig slekt.

Er det slik du lønner Herren, *
du folk uten vett og forstand?

Er han ikke din Far og din Skaper, *
han som skapte og utrustet deg?

Tenk på fordums dager, +
gi akt på årene fra slekt til slekt! *
Spør din far og han skal svare,
lytt til de gamles tale!

Da den Høyeste gav folkene deres arv *
og skilte menneskene fra hverandre,

satte han grenser mellom folkene *
etter tallet på Guds sønner.

Herrens del ble hans eget folk, *
Jakob ble hans arvelodd.

I ørkenen gikk han sitt folk i møte, *
i ødemarken der villdyr uler.

Han vernet ham og tok seg av ham, *
han voktet ham som sin øyensten.

Lik en ørn som lærer sine unger å fly, *
svever han over sine små.

Han brer ut sine vingefjær, *
tar dem og bærer dem på sine vinger.

Herren alene fører sitt folk, *
ingen fremmed gud ved hans side.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg påkaller Herrens navn, opphøyer Gud og gir ham ære.

Ant. 3 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Lesning
Rom 12,14-16a


Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann dem ikke! Gled dere med den glade, sørg med den sørgende. Legg alle ett og samme sinnelag for dagen. Stil ikke for høyt, men hold dere snarere blant de ringe.

Responsorium

Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse
Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse
Da skal min tunge forkynne din rettferd.
+ Hele dagen din frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Forbønner

La oss lovprise Kristi godhet og visdom, han som av kjærlighet gikk i døden for alle våre brødre og søstre, særlig for dem som lider ondt. La oss be til ham og si:
R. HERRE, FULLEND VÅR KJÆRLIGHET TIL DEG.

- Vi feirer din oppstandelse ved morgengry og ber om at frukten av ditt frelsesverk må bli til beste for alle mennesker.
- Herre, gi oss i dag å vitne om deg og gjennom deg bære frem en offergave som Faderen tar imot.
- Gi oss å få øye på ditt bilde i alle mennesker og å tjene deg i dem.
- Kristus, du er det sanne vintre og vi er grenene. Gi at vi må bli i deg og bære rik frukt, til ære for Gud, vår Far.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, måtte vår munn og vår sjel prise deg, ja, hele vårt liv. Siden det er en gave fra deg at vi er til, er det ditt alt det vi gjennomlever. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Allmektige Gud, du som gav den salige Sixtus og hans ledsagere kraft til å forkynne ditt ord og vitne om Jesus inntil døden, gjør oss ved Den Hellige Ånd til lydhøre disipler og modige bekjennere av vår tro. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 7 august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II pave og hans ledsagere martyrer, Cajetanus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Deut 8,5b-6


Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Hold budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 7 august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II pave og hans ledsagere martyrer, Cajetanus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
l Kong 2,2b-3


Vær sterk, og vis at du er en mann! Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore.

Før meg på dine lovbuds vei.
For i den har jeg min glede.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt, og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 7 august 2021, lørdag
lørdag - uke II
Sixtus II pave og hans ledsagere martyrer, Cajetanus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Jer 6,16


Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så finner dere hvile.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie.
De er mitt hjertes glede.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 7 august 2021, lørdag
XIX søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Guds kjærleik er den reine kjelda
som all di gjerd må renna frå,
um ho som god for Gud skal gjelda
og for hans åsyn ynde få.

For kjærleik aldri nesten krenkjer,
han aldri fer med ovmod fram.
Han godt om alle trur og tenkjer,
er alltid mild og miskunnsam.

Alt godt han vil mot alle gjera,
er fri for ovund, hat og harm,
vil trutt med brøder børa bera
og gled’ kvar lidande og arm.

Han søkjer det som nesten batar,
um eigen bate ikkje bed.
Han elskar dem som honom hatar,
og gjerne byd sin tiend fred.

Og strid og ufred ned han sonar
og ber all urett logn og blid.
Han allting trur og allting vonar,
han allting toler, allting lid.

Og når me herfrå heim skal fara,
der tru og von uppfylling fær,
skal kjærleik i all æva vara,
udøyelig som Gud han er.

For berre kjærleiken kan fylla
Guds heilage og høge krav.
Gud, lat då Kristi kjærleik gylla
vår veg frå vogga og til grav.


Ant. 1 Herrens navn være lovet fra nå av og til evig tid.

Salme 113
Lovet være Herrens navn
Herskere har han støtt ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Alle Herrens tjenere, *
lovpris Herrens navn.

Velsignet være Herrens navn, *
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad *
høylovet Herrens navn.

Høyt over alle folk står han, *
Herrens ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud, *
i himmel og på jord?

Hvis trone i det høye står, *
som ser til dypest dyp,

som reiser arming opp av støv, *
fra sølen fattig mann,

og benker ham ved fyrsters bord, *
blant stormenn i sitt folk.

Lar barnløs hustru shte glad *
som mor for sønneflokk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens navn være lovet fra nå av og til evig tid.

Ant. 2 Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

Salme 116 (10-19)
Takksigelse i templet
La oss gjennom Kristus bære frem et uopphørlig lovprisningsoffer til Gud (Hebr 13,15).


Jeg trodde, derfor talte jeg, *
såre plaget var jeg.

Full av redsel sa jeg: *
„Alle mennesker lyver."

Hvordan kan jeg gjengjelde Herren *
alt han har gjort for meg?

Frelsens kalk vil jeg løfte *
og påkalle Herrens navn.

For hele folkets åsyn *
vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Kostelig i Herrens øyne *
er hans venners død.

Se, Herre, jeg er jo din tjener, *
din tjener og din tjenerinnes sønn;
du har løst mine lenker.

Jeg vil frembære takkoffer til deg *
og påkalle Herrens navn.

For hele folkets åsyn *
vil jeg innfri mine løfter til Herren,

i forgårdene til Herrens hus, *
i din midte, Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

Ant. 3 Herren Jesus ydmyket seg selv, derfor har Gud opphøyet ham for evig.

Canticum
Filipperbrevet (2,6-11)

Kristus, Guds tjener


Han som er i Guds skikkelse, *
aktet det ikke for rov å være Gud lik.

Men han gav avkall på seg selv, *
tok en tjeners skikkelse og kom i menneskers lignelse.

Som et menneske var han å se til, *
han ydmyket seg selv, ble lydig inntil døden,
ja, døden på et kors.

Derfor har også Gud opphøyet ham, *
og skjenket ham navnet over alle navn,

for at hvert et kne i Jesu navn skal bøye seg, *
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver en tunge skal bekjenne til Gud Faders ære: *
Jesus Kristus er Herre!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren Jesus ydmyket seg selv, derfor har Gud opphøyet ham for evig.

Lesning
Hebr. 13,20-21


Måtte fredens Gud, som førte vår Herre Jesus opp fra de døde, vår store hyrde, som frikjøpte sine får med en evig pakts blod, måtte han utruste dere med all mulig evne til det gode, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss alt det som er ham til behag! Ham være æren i all evighet! Amen.

Responsorium

Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.
Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.
Alle er de gjort med visdom.
+ Dine verker, Herre.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.

Ant. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den ytterste dag.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den ytterste dag.

Forbønner

Kristus følte medynk med folket som fulgte ham ut i ødemarken og ble sultne, og av kjærlighet gjorde han et under for dem. Med dette under i minne, la oss be til ham og si:
R. Herre, vis oss din kjærlighet.

- Herre, vi bekjenner at de goder vi har mottatt i dag, kommer fra deg. Måtte de ikke vende tomme tilbake til deg, men bære frukt i et godt hjerte.
- Du som er lys og frelse for alle folkeslag, beskytt dine vitner du har sendt ut i all verden, og tenn Åndens ild i dem.
- Gi at alle mennesker må arbeide sammen for å skape en bedre verden, i samsvar med hele menneskehetens dypeste ønsker og behov.
- Du som er lege både for sjel og legeme, lindre de sykes smerter, vær hos dem som ligger for døden, se til oss i din miskunn og gi oss styrke.
- Tell nådig våre avdøde med blant de salige, blant dem hvis navn står skrevet i livets bok.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 7 august 2021
Lørdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.