Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 21 oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Herren, vår Gud, verner med sitt ord den som er ham tro.

Salme 18
Takksigelse
Hvis Gud er for oss, hvem kan da vare mot oss? (Rom 8,31).

IV


Guds vei er fullkommen, rent er Herrens ord. *
Han er et skjold for alle som tar sin tilflukt til ham.

Hvem er Gud foruten Herren, *
hvem er klippe, om ikke vår Gud?

Det er Gud som gir meg styrke, *
han gjør min vei fullkommen.

Han gir meg føtter som en hind, *
holder meg oppe på høydene.

Han lærer mine hender å stride, *
mine armer å spenne buen av bronse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren, vår Gud, verner med sitt ord den som er ham tro.

Ant. 2 Herre, din høyre hånd er min støtte og min frelse.

V

Du gir meg din frelse til skjold, *
din høyre holder meg oppe, din ydmykhet gjør meg stor.

Du baner vei for mine skritt, *
mine ankler skal ikke vakle.

Jeg forfølger mine fiender og når dem igjen, *
jeg snur ikke før jeg har slått dem.

Jeg knuser dem så de ikke kan reise seg, *
de faller under mine føtter.

Du spenner beltet omkring meg til strid, *
mine motstandere tvinger du i kne.

Du slår mine fiender på flukt, *
og jeg utrydder dem som hater meg.

De roper, men ingen frelser, *
de roper til Herren, han svarer dem ikke.

Jeg knuser dem til støv for vinden, *
jeg koster dem ut som avfall på gaten.

Du berger meg fra folk i strid, *
setter meg til høvding for folkeslag.

Folk jeg ikke kjente, må tjene meg, *
de adlyder uten å nøle.

Fremmede mennesker kryper for meg, *
de fremmede synker sammen, de kommer skjelvende ut av sine borger.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, din høyre hånd er min støtte og min frelse.

Ant. 3 Lovet være Gud, min frelse, som lar meg seire over det onde.

VI

Herren lever! Lovet være min klippe, *
opphøyet være Gud, min frelser!

Det er Gud som lar meg få hevn, *
du legger folkeslag under meg.

Du frir meg fra mine fiender, ja, lar meg beseire dem, *
du berger meg fra voldsmenn.

Derfor vil jeg takke deg, Herre, blant folkene, *
synge til ære for ditt navn.

Han gir sin konge seier, viser troskap mot sin salvede, *
mot David og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lovet være Gud, min frelse, som lar meg seire over det onde.

Åpne du mine øyne, Herre.,
Så jeg kan betrakte din herlige lov.

Første lesning
Est 4d,l.6-7; 5,1-5; 7,1-10
Fra Esters bok.
Kongen og Haman i Esters gjestebud. Haman blir hengt


Den tredje dagen iførte Ester seg sitt dronningskrud. Hun gikk gjennom alle dørene og trådte så frem for kongen. Han satt på tronen iført sitt kongelige skrud. Han så fryktinngytende ut. Dronningen sank sammen, blek og avmektig, og hun falt mot skulderen til den piken hun støttet seg på.
Kongen sa til henne: «Hva har du på hjertet, Ester? Er det noe du ønsker? Om det så er halve riket, skal du få det.» Ester svarte: «I dag er det en spesiell dag for meg. Dersom kongen så synes, vil jeg gjerne at du og Haman kommer i det gjestebud som jeg steller til i dag.» Da sa kongen: «Skynd dere og hent Haman, så vi kan gjøre som Ester ønsker.»
Så kom da kongen og Haman til festen hos dronningen. På festen den andre dagen sa kongen til Ester: «Hva er det, dronning Ester? Hva ønsker du? Hva er det du ber om? Om det så er halve riket, skal du få det.» Da svarte hun: «Dersom kongen har godvilje for meg, ber jeg om å få beholde livet, og at også mitt folk må få leve. For både jeg og mitt folk skal selges som treller, vi skal utryddes og plyndres; vi og våre barn vil bli gjort til treller. Alt dette har jeg holdt for meg selv. Men vår anklager er nå blitt en vanære for kongens hoff.»
Da sa kongen: «Hvem er han som har våget seg til å gjøre noe slikt?» Ester svarte: «Vår fiende er den onde Haman.» Da ble Haman livende redd for kongen og dronningen. Kongen reiste seg fra drikkelaget og gikk ut i haven. Men Haman ga seg til å bønnfalle dronningen, for han skjønte at han var kommet i vanskeligheter. Da kongen kom tilbake fra haven, lå Haman bøyd over dronningens divan mens han ba om nåde. Da ropte kongen: «Vil du til og med voldta min hustru her i mitt eget hus?» Da Haman hørte dette, vendte han seg bort i fortvilelse. Bogatan, en av hoffmennene, sa da til kongen: «Se, Haman har endog gjort i stand en galge for Mordekai, mannen som fortalte om sammensvergelsen mot kongen. Den står klar ved Hamans hus og er femti alen høy.» Da sa kongen: «Heng ham i den.» Så hengte de Haman i den galgen som han hadde reist for Mordekai. Da la kongens harme seg.

Responsorium Jf. Est 10,6; Jes 48,20

Israel ropte til Gud og ble frelst, Herren har frelst sitt folk.
* Han har frelst dem fra alle plager, og gjort store tegn og under blant folkeslagene.
Forkynn det med jubel, rop det ut: Herren har løst ut sin tjener Jakob.
* Han har frelst dem fra alle plager, og gjort store tegn og under blant folkeslagene.

Annen lesning
Fra Den hellige biskop Augustins brev til Proba.
Vi vet ikke hva vi egentlig bør be om


Kanskje spør du ennå hvorfor apostelen sier: Vi vet ikke hva vi egentlig bør be om. For vi kan da ikke tro at han selv eller de som han sa dette til, ikke kjente Herrens bønn.
Men Apostelen viser at heller ikke han selv var fri for denne uvitenhet. Eller visste han kanskje hva han egentlig burde be, den gang det var gitt ham en torn i kjødet, en Satans engel som skulle gi ham en nesestyver, slik at han ikke ble hovmodig p.g.a. sine store åpenbaringer? Tre ganger ba han jo Herren om å ta denne tornen fra ham, så da visste han iallfall ikke hva det var rett å be om. Men til slutt fikk han høre Guds svar som forklarte hvorfor det ikke gikk slik som en så stor mann ba om, og hvorfor det heller ikke burde gå slik: Min nåde er nok for deg, for det er gjennom avmakt at min kraft utfolder sin fulle styrke.
I slike prøvelser som både kan være til gagn og til skade, vet vi altså ikke hva vi bør be om. Disse prøvelser er imidlertid harde og tunge og strider mot våre følelser - svake som vi er. Derfor ber vi likevel - ut fra det ønske alle mennesker har - om at slike prøvelser må bli tatt bort fra oss. Men så mye tillit og lydighet skylder vi Herren vår Gud at vi ikke tror han har glemt oss hvis han ikke fjerner prøvelsene. Nei, da må vi heller håpe på å vinne rikere goder hvis vi fromt utholder det som er ondt. For slik utfolder gjennom avmakt kraften sin fulle styrke. Dette er skrevet for at ikke noen skal komme til å briske seg hvis han blir bønnhørt når han utålmodig ber om noe som det ville være best at han ikke fikk. Men han skal heller ikke miste motet og tvile på Guds miskunn mot ham hvis han ikke blir bønnhørt. For kanskje ber han om noe som ville gjøre ham enda mer ulykkelig hvis han fikk det, eller ødelegge ham fullstendig fordi han ble fordervet av sin medgang. I slike tilfeller vet vi altså ikke hva vi bør be om.
Hvis noe går helt annerledes enn vi ber om, må vi derfor tålmodig bære det og takke Gud i alle ting. Vi skal ikke være det minste i tvil om at det var bedre at Guds vilje skjedde enn at vi fikk vår vilje. For også i dette har Mellommannen gitt oss et forbilde. Han sa: Far, hvis det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men så omformet han den menneskelige vilje som han hadde fått da han ble menneske, og tilføyde straks: Men, ikke det som jeg vil, men det som du vil, Far. Derfor heter det med rette: Ved den enes lydighet blir de mange rettferdiggjort.

Responsorium Mat 7,7-8; Sal 145,18

Be, så skal dere få;
* for alle som ber, skal få; den som leter, skal finne; og den som banker, skal det lukkes opp for.
Herren er nær alle som ærlig kaller på ham.
* For alle som ber, skal få; den som leter, skal finne; og den som banker, skal det lukkes opp for.

Bønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
21. oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, la oss tilbe Herren, for han er vår Gud.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
21. oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Våkn opp, harpe og sitar, så jeg kan vekke morgenrøden.

Salme 57
Morgenbønn under angst og uro
Denne salmen synger om Herrens lidelse (Augustin).


Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg, *
for hos deg skal min sjel søke ly.

Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger *
til ulykken er drevet over.

Jeg roper til Gud, den Høyeste, *
den Gud som gjør vel mot meg.

Han sende sin hjelp fra himmelen mot dem
som vil meg til livs, *
han vise meg sin miskunn og sin troskap.

For jeg er som blant rasende løver *
med tenner som spyd og tunge skarp som sverd.

Vis deg høy over himmelen, Gud. *
Din herlighet lyse over jorden.

De la en snare for min fot. *
Min sjel var knuget ned.

Den grav de grov for meg, *
den ble dem selv til fall.

Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede, *
jeg vil synge og lovprise deg.

Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar, *
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre, *
spille for deg blant alle folkeslag.

For til himmelen rekker din miskunn, Herre, *
din troskap like til skyene.

Vis deg høy over himmelen, Gud, *
din herlighet lyse over jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Våkn opp, harpe og sitar, så jeg kan vekke morgenrøden.

Ant. 2 Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Jeremias (31,10-14)
Det frigitte folks lykke
Jesus skulle dø ... for å samle til ett alle de Guds barn som er spredt omkring (Joh 11,51.52).


Hør Herrens ord, alle folk, *
forkynn det for de fjerne øyer og si:

„Han som spredte Israel, samler det, *
han vokter det som hyrden sin hjord.“

For Herren har løskjøpt Jakob, *
fridd ham fra den hånd som var ham for sterk.

De kommer til Sions fjell under gledesrop, *
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver,

hvete og ny vin og olje, *
småfe og okser.

Som en vannrik have blir deres sjel, *
de skal ikke lenger lide nød.

Da skal unge piker danse av glede, *
gamle og unge fryde seg sammen.

Deres klage vender jeg til fryd, *
jeg trøster og gleder dem etter deres sorg.

Prestene lar jeg få rikelig med fett, *
jeg metter mitt folk med gode gaver.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Ant. 3 Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede.

Salme 48
Takksigelse for folkets frelse
Han førte meg i Ånden opp på et høyt fjell... og viste meg den hellige by Jerusalem (Åp 21,10).


Stor er Herren og høylovet i Guds stad, *
på hans hellige fjell.

Kneisende reiser det seg, *
en glede for all jorden,

Sion, fjellet i nord, *
den store konges by.

Blant Sions palasser *
er det han som er dens borg.

For jordens konger samlet seg, *
de rykket frem i flokk.

Men da de så ham, vek de tilbake, *
slått av redsel flyktet de i hast.

Der ble de grepet av beven, av angst som
hos en fødende kvinne.  *
Vinden fra øst knuste deres Tarsisskip.

Alt det man hadde sagt oss, *
det har vi sett i Guds stad.

Härskarenes Herre er han, *
han lar den bestå til evig tid.

Vi grunner på din miskunnhet, Gud,  *
i ditt hellige tempel.

Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå
til jordens ender, *
full av rettferd er din høyre.

Sions fjell skal glede seg, Judas døtre juble av fryd  *
over dine dommer, Herre.

Gå rundt om Sions borg, *
se på den og tell dens tårn.

Akt på dens voller, dens festningsverker, *
for å si til kommende slekter at han er Gud.

Han er vår Gud til alle tider.  *
Det er han som fører oss.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede.

Lesning
Jes 66,1-2


Så sier Herren: Himmelen er min trone og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere bygge for meg, hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til: De hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord.

Responsorium

Jeg roper av hele mitt hjerte: + Herre, hør min bønn.
Jeg roper av hele mitt hjerte: + Herre, hør min bønn.
Jeg vil følge dine lover.
+ Herre, hør min bønn.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Jeg roper av hele mitt hjerte: + Herre, hør min bønn.

Ant. La oss tjene Herren i hellighet, og han skal befri oss fra våre fiender.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. La oss tjene Herren i hellighet, og han skal befri oss fra våre fiender.

Forbønner

La oss bære vår takk frem for Kristus, han som lar oss se denne dagens lys. La oss be til ham og si:
R. Velsign oss, Herre, helligjør oss!

- Du som ofret deg selv for våre synders skyld, støtt oss i vårt arbeid i dag.
- Du som gleder våre øyne med lyset fra den nye dag, opplys også våre hjerter.
- Gi oss i dag å være tålmodige med alle, slik du var.
- Vis oss hver morgen din kjærlighet, Herre. Måtte vår standhaftighet være din glede.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, om aftenen, morgenen og ved middagstid ber vi deg fordrive syndens mørke fra våre hjerter og lede oss til Kristus, det sanne lys. Han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 21 oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

Kort lesning
Am 4,13


Se, han som former fjellene og skaper vinden, han som lar mennesket vite hvilke tanker han har, han som gjør morgenrøden til mørke og farer frem over jordens høyder - Herren, Allhærs Gud, er hans navn.

Lov Herren alt hans verk.
Lovsyng og opphøy ham i evighet.

Bønn

Herre, vi ber deg: Du som skjenket apostlene den Hellige Ånd mens de bad i den tredje time, gi også oss del i Åndens nåde. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 21 oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

Kort lesning
Am 5,8


Han som skapte Syvstjernen og Orion, han som gjør stummende mørke til morgen og dagen til svarte natt, han som kaller på havets vann og øser det ut over jorden - Herren er hans navn.

Høyhet og prakt er i hans åsyn.
Makt og glans i hans helligdom.

Bønn

Allmektige, evige Gud, i deg finnes intet mørke, ingen skiftende skygge. Opplys oss med glansen fra ditt lys, slik at vi kan skjelne dine budords vei og gå den med frimodig hjerte. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 21 oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.

Salme 119 (17-24 III Ghimel)

Gjør vel mot din tjener, *
så jeg kan leve og holde dine bud.

Gjør blikket klart, så jeg kan se *
de underfulle ting i din lov.

På jorden er jeg en fremmed, *
skjul ikke dine bud for meg.

Min sjel fortæres stadig *
av lengsel etter dine dommer.

De hovmodige, de forbannede har du truet, *
de som farer vill, bort fra dine bud.

Befri meg for ringeakt og spott, *
for jeg holder dine bud.

Om høvdinger legger opp råd mot meg, *
så grunner din tjener på dine bud.

Jeg har min lyst i dine bud, *
din vilje gir meg råd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør blikket klart, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.

Salme 25
Bønn om tilgivelse og frelse
Håpet skuffer ikke (Rom 5,5).

I


Herre, jeg løfter min sjel til deg, *
jeg stoler på deg, min Gud.

La meg ikke bli til skamme, *
la ikke mine fiender håne meg.

Ingen som venter på deg, *
skal stå igjen med skam.

Skamfull, med tomme hender, *
står den som er troløs.

Herre, vis meg dine veier *
og lær meg dine stier.

La din sannhet lære og lede meg. *
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, *
for den er fra evighet.

Glem min ungdoms synder, *
se til meg, Herre, i din kjærlighet,
for din godhets skyld.

Herren er god og rettvis, *
derfor viser han syndere veien.

Til sannhet fører han de små *
og leder dem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, *
for dem som holder hans pakt og hans bud.

For ditt navns skyld, Herre, *
forlat meg min synd, for den er stor.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, vis meg dine veier.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

II

Enhver som frykter Herren, *
får lære av ham den vei han skal ta.

Lykkelig skal han leve, *
hans ætt skal arve landet.

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, *
han rettleder dem ved sin pakt.

Mine øyne er vendt mot Herren, *
han løser min fot fra snaren.

Vend deg til meg, vær meg nådig, *
jeg er ensom og elendig.

Fri meg fra mitt hjertes angst, *
før meg ut av mine trengsler.

Se til min nød og min møye, *
tilgi meg alle mine synder.

Mine fiender, se hvor mange de er, *
hvor voldsomt de hater meg.

Bevar min sjel og fri meg ut. *
Du skjuler min skam, du er mitt vern.

Herre, la uskyld og rettsinn verne meg, *
for jeg håper på deg.

Min Gud, fri Israel ut *
fra all dets nød og trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vend deg til meg, fri meg ut, for jeg er ensom og elendig.

Kort lesning
Am 9,6


Han som har bygget sin høysal i himmelen og reist sin hvelving over jorden, han som kaller på vannet i havet og øser det ut over jorden - Herren er hans navn.

Himlene forkynner Guds ære.
Hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Bønn

Herre, vi ber deg: Gi oss å etterligne din enbårne Sønns tålmodighet og gi oss utholdenhet i motgang. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 21 oktober 2021, torsdag
torsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Salme 30
Takksigelse for frelse fra døden
Kristus takker Faderen etter sin herlige oppstandelse (Cassiodorus).


Herre, jeg opphøyer deg, for du berget meg *
og lot ikke mine fiender glede seg over meg.

Herre, min Gud, jeg ropte til deg *
og du helbredet meg.

Du løftet meg fra dødens land, *
du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren, hele hans folk, *
pris hans hellige navn.

Kort varer hans vrede, *
hele livet hans velbehag.

Om gråt er vår aftengjest, *
er morgenen full av fryd.

Jeg tenkte den gang jeg var trygg: *
„Jeg rokkes aldri i evighet.“

Herre, du festet min trygghet i nåde, *
du skjulte ditt åsyn, da ble jeg redd.

Jeg ropte, min Gud, til deg *
og tryglende bad jeg til Herren:

„Hva vinning har du av mitt blod, *
av at jeg synker i graven?

Kan støvet synge din pris, *
rope din sannhet ut?“

Herre, hør meg i din nåde; *
Herre, kom meg til hjelp.

Du vendte sorgen til dans *
og skiftet min botsdrakt med gledens skrud,

så sjelen kan synge din pris *
og evig takke deg, Herre, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Ant. 2 Salig den hvis synd er tilgitt.

Salme 32
Salig den hvis synd er tilgitt
David priser den mann salig som Gud regner for rettferdig uavhengig av hans gjerninger (Rom 4,6).


Salig den hvis overtredelser er forlatt, *
hvis synd er tilgitt.

Salig det menneske som er uklanderlig for Herren, *
som er funnet uten svik.

Jeg syknet hen så lenge jeg tidde, *
mens min dag var som et eneste skrik.

Dag og natt lå din hånd tungt på meg, *
mitt liv visnet bort
som gress under sommerens hete.

Jeg har latt deg se min synd, *
og ikke skjult mine feilgrep for deg.

Jeg sa: „Jeg vil gå til Herren *
og bekjenne min synd.“

Og du, Herre, har utslettet min skyld, *
du har tilgitt min synd.

Derfor skal den trofaste be til deg i nødens stund. *
Om store vannflommer veller frem,
skal de ikke nå ham.

Du er min tilflukt, du bevarer meg fra trengsel, *
du omgir meg med frelsesjubel.

Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå. *
Mitt blikk skal hvile på deg og jeg skal gi deg råd.

Vær ikke vettløs som hest eller muldyr. *
De må tøyles med tømme og bissel
for å komme til deg.

Talløse plager venter den gudløse. *
Herrens miskunn omgir dem
som setter sin lit til ham.

Gled dere i Herren, rop av fryd, *
oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Salig den hvis synd er tilgitt.

Ant. 3 Herren har gitt ham makt og heder og kongevelde, og alle folkeslag skal tjene ham.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (11,17—18;12,10b—12b)

Om Guds dom


Vi takker deg, Herre Gud, Allhersker, *
du som er og som var,

fordi du har tatt din store makt i eie, *
fordi du har tiltrådt ditt kongevelde.

Folkene er i opprør, *
men din vrede er kommet og tiden
for de dødes dom.

Da skal du lønne dine tjenere profetene, *
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store.

Nå er de kommet, vår Guds frelse, hans kraft og hans rike *
og hans Salvedes makt.

For våre brødres anklager er blitt styrtet, *
han som dag og natt anklager dem for vår Gud.

For de har overvunnet ham ved Lammets blod *
og ved det ord de vitnet om.

De hadde ikke livet for kjært til å gå i døden. *
Derfor fryd dere, himler, og alle som bor der!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren har gitt ham makt og heder og kongevelde, og alle folkeslag skal tjene ham.

Lesning
1 Pet 1,6-9


Dere kan finne grunn til jublende glede, selv om dere nå for en liten stund må gjennomgå smertelige prøvelser av alle slag. For selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; og langt mer verd er en tro som har stått sin prøve. Og slik skal dens ekthet vise seg, og bli dere til lov og pris og ære, den dag Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, uten å ha sett ham; fremdeles ser dere ikke, men i tro på ham lever dere i en gledesjubel, som i sin herlighet er større enn hva ord kan romme fordi dere er i ferd med å nå frem til troens mål: sjelens frelse.

Responsorium

Herren har næret oss + med fineste hvete.
Herren har næret oss + med fineste hvete.
Og mettet oss med honning fra klippen.
+ Med fineste hvete.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Herren har næret oss + med fineste hvete.

Ant. Herren støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herren støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de ringe.

Forbønner

La oss love Gud, vår hjelper, ham som vi setter vår lit til. La oss kalle på ham og si:
R. Se til dine barn, Herre.

- Herre, vår Gud, du som opprettet en evig pakt med ditt folk, gi oss alltid å minnes dine undergjerninger.
- Gi alle biskoper å leve i fullkommen kjærlighet til deg og til hverandre og bevar dine troende i Åndens enhet ved kjærlighetens bånd.
- Gi oss å bygge det jordiske samfunn i samsvar med din vilje, slik at de som bygger huset, ikke arbeider forgjeves.
- Send arbeidere til din høst, slik at ditt navn kan være stort blant folkeslagene.
- Tell våre venner og velgjørere med blant dine hellige, og gi oss, når tiden er inne, samfunn med de salige.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du som opplyser natten og lar lyset på nytt stråle frem etter mørket, gi oss en rolig natt, fri for djevelens plager, slik at vi i morgen tidlig igjen kan stå for ditt åsyn og takke deg. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 21 oktober 2021
Torsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  I håp skal mitt legeme hvile.

Salme 16
Herren er min arvedel
Gud lot ham oppstå og løste ham fra dødens ve (Apg 2,24).


Vern meg, min Gud. *
Jeg håper på deg.

Jeg sier til Herren: *
„Du er min Gud og mitt eneste gode."

Gagnløst er det for meg *
å lite på jordens guder.

Mange plager rammer dem *
som følger fremmede guder.

I deres blodoffer vil jeg ikke ta del. *
Jeg vil ikke ta deres navn i min munn.

Herren er min arvedel, mitt beger. *
Det er du som bestemmer min lodd.

Min jord ble meg tilmålt på fagre enger. *
Jeg gleder meg over min arv.

Jeg priser Herren for hans råd, *
for manende ord i mitt hjerte om natten.

Herren har jeg alltid for øye. *
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, *
i håp skal mitt legeme hvile.

Du overgir ikke min sjel til døden, *
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei, *
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  I håp skal mitt legeme hvile.

Lesning
1 Tess 5,23

Måtte han selv, fredens Gud, hellige dere helt og fullt, og med legeme, sjel og ånd bevare dere helstøpte, så dere kan stå plettfrie frem når vår Herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, forny våre krefter ved nattens hvile etter dagens strev, så vi alltid fornyet ved din nåde, må tjene deg med legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.