Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 6 august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel.
Ovanför oron och närmare din himmel,
i rymder klara, är oss gott att vara
med dig allena.

Du som dig dolde, klädd i stoft och pina,
se, såsom ljuset dina kläder skina.
Omkring din panna solens eldar stanna
såsom en krona.

O att en gång få skåda det vi trodde,
glans som i stoft och ringhet bland oss bodde,
makt över vågor, altaret i lågor,
himmelen öppen.

Hyddor vi ville här åt himlen bygga,
fasthålla synen, ägande och trygga.
Ett år nödvändigt nu och för beständigt:
Jesus allena.

Åra ske Fadern som der i djupet neder,
Sonen som med oss i tåredalen beder,
Anden som bådar dag då ögat skådar
himlen för evigt. Amen.

Ant. 1 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.

Psalm 84
Längtan till Herrens tempel
Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker stad som skall komma (Heb 13:14)


Hur ljuvlig är inte din boning, *
Herre Sebaot!
     Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, *
     min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus
och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: *
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.
     Saliga de som bor i ditt hus, *
     de lovar dig ständigt.
Saliga de människor som finner sin kraft i dig, *
de som vill vandra till ditt hus.
     När de går genom den torra dalen,
     gör du den rik på källor, *
     och höstregnet höljer den med välsignelser.
Deras kraft växer till mer och mer, *
så träder de fram inför Gud på Sion.
     Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
     lyssna, du Jakobs Gud.
Gud, se till vår sköld, *
akta på din smordes ansikte.
     Ty en dag i dina gårdar *
     är bättre än tusen andra,
jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus *
än vistas i de gudlösas hyddor.
     Ty Herren Gud är sol och sköld, *
     Herren ger nåd och ära,
han vägrar inte dem något gott *
som vandrar i oskuld.
     Herre Sebaot, *
     salig är den människa som förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.

Ant. 2 Ljus går upp för den rättfärdige och för de rättsinniga glädje.

Salme 97
Herrens herlighet når han trer frem til dommen
Denne salmen forteller om verdens frelse og om alle folkenes tro på ham (Athanasius).


Herren er konge, fryd deg, du jord, *
de talløse øyer juble.

Omkring ham er mulm og skyer, *
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Ild farer frem for hans åsyn, *
den fortærer hans fiender.

Hans lyn opplyser jordens riker. *
Jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn, *
for hele jordens Herre.

Himlene kunngjør hans rettferd, *
folkeslagene skuer hans herlighet.

Skam over dem som dyrker bilder,
er stolte av sine guder, *
tilbe Herren, alle guder.

Sion hører det og jubler, Judas døtre synger av fryd *
over dine dommer, Herre.

For du, Herre, er den høyeste over hele jorden, *
høyt hevet over alle guder.

Herren elsker den som hater det onde, *
han vokter sine og frir dem ut.

Lys rinner opp for de rettferdige *
og glede for de rene av hjertet.

Juble i Herren, alle rettferdige, *
lovsyng hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Ljus går upp för den rättfärdige och för de rättsinniga glädje.

Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

Psalm 99
Helig är Herren, vår Gud
Du tronar över keruberna, du som löste jorden från bundenheten vid det onda när du blev oss lik (En bön, citerad av Athanasios)


Herren är nu konung! Därför darrar folken. *
Han tronar på keruberna! Därför skälver jorden.
     Herren är stor i Sion, *
     upphöjd är han över alla folk.
Därför prisar man ditt stora och fruktansvärda namn. *
Ty han är helig.
     Konungen i sin makt älskar vad rätt är. +
     Ja, du håller rättvisa vid makt, *
     rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.
Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall. *
Ty han är helig.
     Mose och Aron var bland hans präster +
     och Samuel bland dem som åkallade hans namn; *
     de ropade till Herren, och han svarade.
Han talade till dem i molnstoden. *
De höll hans vittnesbörd
och den lag som han gav dem.
     Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem, +
     du var mot dem en förlåtande Gud *
     och en hämnare över deras gärningar.
Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed inför hans heliga berg. *
Ty Herren, vår Gud, är helig.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

I molnstoden talade han till dem,
och de höll hans vittnesbörd.

Første lesning
2 Kor 3:7 - 4:6
Skådandet av Herrens härlighet


Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.
När jag nu har detta hopp, kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk, för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort, eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan, när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.
När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel, jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

Responsorium 1 Joh 3:1, 2

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss.
+ Inte endast får vi heta Guds barn, utan vi skall verkligen vara hans barn.
Vi vet att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
+ Inte endast får vi heta Guds barn, utan vi skall verkligen vara hans barn.

Annen lesning
Ur en predikan på Kristi förklarings dag av Anastasius av Sinai.
Det är bra att vi är med


Denna hemlighet uppenbarade Jesus för sina lärjungar på berget Tabor. När han ännu var ibland dem, talade han med dem om Guds rike och om sin återkomst i härlighet. Men då de kanske inte var tillräckligt säkra om det som han hade förkunnat för dem om riket, ville han göra dem övertygade i hjärtats innersta. För att ge dem tro på det som skulle komma, genom en upplevelse i det närvarande, skänkte han dem en underbar, gudomlig uppenbarelse på berget Tabor; en föregripande bild av Gudsriket som skulle komma, alldeles som om han hade sagt till dem: För att ni under mellantiden inte skall falla i otro, säger jag er redan nu: Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sin Faders härlighet.
För att visa att vilja och förmåga är ett i Kristus, tillfogar evangelisten: Jesus tog med Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp pä ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia sta och samtala med honom.
Detta är denna högtids gudomliga under, detta är det frälsande mysterium som fullbordas för oss på berget. Både Kristi död och hans härlighet har fört oss samman. För att vi skall tränga in i djupet av detta mysterium tillsammans med de utvalda bland de lärjungar som uppfyllts av den helige Ande, måste vi lyssna på den gudomliga, heliga rösten som inträngande kallar oss samman från bergets höjd. Dit vill vi skynda oss - jag vågar säga: som Jesus. Han går före oss som vår ledare, här på berget och i himlen. Med honom lyser även vi för dem som ser med andlig blick. Våra inre anletsdrag blir förnyade, gudomliggjorda och lika hans bild. Så blir vi ständigt delaktiga av gudomlig natur och beredda för de högre tingen. Fulla av tillförsikt och glädje skyndar vi till berget och träder in i molnet, liksom Mose och Elia, Jakob och Johannes. Låt dig som Petrus gripas av den gudomliga synen och uppenbarelsen, låt dig förvandlas genom denna underbara förklaring. Höj dig över världen, lämna jorden, lämna köttet, överge skapelsen och vänd dig till Skaparen. Gör som Petrus när han hänryckt säger: Herre, det är bra att vi är med.
Förvisso, Petrus, är det gott att vi är här tillsammans med Jesus och att vi skall vara så i evighet. Vad kunde vara bättre och lyckligare än att vara hos Gud, bli lik honom och inträda i ljuset? Var och en som hade Gud i hjärtat och var förvandlad till hans likhet skulle utropa i glädje: Det är gott att vi är här, där allt är ljus, lycka, salighet och glädje, där hjärtat har vidgat sig och är fyllt av frid och ljuvlighet, där vi ser Kristus, vår Gud. Där tar han sin boning med Fadern och vid sin ankomst säger han: I dag har räddningen nått detta hus. Hos Kristus finns fullheten av evighetens alla skatter. Hon honom avtecknar sig förstlingen och bilderna av alla kommande tider.

Responsorium Matt 17:2,3; jfr Luk 9:32, 34

Jesus ansikte lyste som solen;
+ lärjungarna såg hans härlighet och blev förskräckta.
De såg Mose och Elia stå och samtala med Jesus.
+ Lärjungarna såg hans härlighet och blev förskräckta.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla förbundet vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina äkta barn. Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får ärva det himmelska riket. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
6. august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Han er ærens Konge, kom, la oss tilbe ham.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
6. august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Med strålekrans om tinde
forklaret Jesus stod,
det varmet oss her inne
ved dypest hjerterot.

Ti når han åpenbares
i støvets egn på ny,
skal vi med ham forklares,
ham møte høyt i sky.

Han stod på Tabors høye,
den Guds og Davids Sønn.
Som solen var hans øye,
som lys hans kledning skjønn.

Å hør meg drott, du kjære,
så talte Peter glad,
Her er så godt å være,
ei mer vi skilles ad!

Som venner i Guds bolig
med ham vi skifter ord
om kors og død full rolig,
om seng i sorten jord.

Vårt kors er uten jammer,
vår død er uten brodd,
vår grav et sovekammer,
vår Herres liv vår lodd.

Hans Ånd er her til stede,
hans ord er i vår munn,
ham selv vi ser med glede
nu om en liten stund.

Til Jesu Kristi ære
det tone høyt i sky:
Å her er godt å være
i Herrens kirkely!


eller: Vår Frelsar høgt... ⇓⇑
Ant. 1 Hans ansikt strålte som solen, og hans klær ble skinnende hvite.

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Hans ansikt strålte som solen, og hans klær ble skinnende hvite.

Ant. 2 I dag, da Herren ble forklaret og Faderens røst vitnet om ham, kom Moses og Elia i herlighet og talte med ham om hans bortgang.

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 I dag, da Herren ble forklaret og Faderens røst vitnet om ham, kom Moses og Elia i herlighet og talte med ham om hans bortgang.

Ant. 3 Loven ble gitt ved Moses, profetgaven kom med Elia. De viste seg i herlighet på fjellet og talte med Herren.

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Loven ble gitt ved Moses, profetgaven kom med Elia. De viste seg i herlighet på fjellet og talte med Herren.

Lesning
Åp 21,10.23


I ånden førte han meg opp på et høyt fjell og viste meg den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himmelen, fra Gud. Og byen trengte ikke å få sitt lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser i den, og Lammet selv er dens lampe.

Responsorium

Du kronet ham med herlighet og ære. + Halleluja! Halleluja!
Du kronet ham med herlighet og ære. + Halleluja! Halleluja!
Du satte ham til herre over dine henders verk.
+ Halleluja! Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Du kronet ham med herlighet og ære. + Halleluja! Halleluja!

Ant. Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa: „Dette er min egen Sønn som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!“ Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa: „Dette er min egen Sønn som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!“ Halleluja!

Forbønner

La oss tillitsfullt vende oss i bønn til Gud, vår Herres og Frelsers Jesu Kristi Far, han som lot sin Sønn bli forklaret på fjellet for disiplenes øyne, og si:
R. La oss se lyset, Herre, i ditt lys.

- Mildeste Fader, du som forklaret din elskede Sønn og selv gav deg til kjenne i en lysende sky, gi oss i tro å lytte til Kristi ord.
- Gud, du som metter dine utvalgte av overfloden i ditt hus og gir dem å drikke av dine gleders strøm, gi oss å finne livets kilde i Kristi legeme.
- Gud, du som bød lys skinne frem fra mørket, og som lot ditt lys stråle i våre hjerter for at vi skulle erkjenne din herlighet, gjenspeilet i Kristi Jesu ansikt, fremelsk i oss dragningen til din elskede Sønn.
- Gud, du som har kalt oss med et hellig kall ved den nåde som er blitt åpenbart ved vår Frelsers Jesu Kristi åpenbaring, før livet og udødeligheten frem i lyset ved Evangeliet, så alle mennesker kan se det.
- Kjærligste Far, du som elsket oss med så stor en kjærlighet at vi får kalles Guds barn og være det, gi at vi må bli Kristus lik, den dag han kommer til syne.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 6 august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Jesus ble forklaret mellom Moses og Elia slik at loven og profetene kunne bære vitne om ham.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Jesus ble forklaret mellom Moses og Elia slik at loven og profetene kunne bære vitne om ham.

Kort lesning
Ex 19,9


Herren sa til Moses: Jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre at jeg taler med deg, og stole på deg for alltid.

Du er den fagreste blant menneskenes barn.
Nåde er utgytt på dine lepper.

Bønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 6 august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Gud Herren, vår Frelser, har ført livet og udødeligheten frem i lyset ved Evangeliet.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Gud Herren, vår Frelser, har ført livet og udødeligheten frem i lyset ved Evangeliet.

Kort lesning
Ex 33,9.11a


Når Moses var kommet inn i teltet, senket skystøtten seg og ble stående i teltdøren, og Herren talte med Moses. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, som en mann taler med en annen.

Se hen til ham og strål av glede.
Og dere skal aldri stå til skamme.

Bønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 6 august 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Da disiplene hørte Faderens røst, kastet de seg redselsslagne med ansiktet mot jorden.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant.  Da disiplene hørte Faderens røst, kastet de seg redselsslagne med ansiktet mot jorden.

Kort lesning
2 Kor 3,18


Alle vi som ikke kar noe slør for vårt ansikt, vi lar det gjenspeile Herrens herlighet, idet vi selv forvandles og blir ham lik; stadig vokser hans herlighet i oss, etter hvert som hans Ånd får virke.

Herre, i deg er livets kilde.
I ditt lys ser vi lyset.

Bønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.
Kompletorium
Den 6 august 2021
Høytid


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.