Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 4 juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Guds menighet syng for vår Skaper i lønn! engler synger med - Guds menighet syng for vår Skaper i lønn!
engler synger med -
Han gav oss til Frelser sin enbårne Sønn.
Så liflig vi leker for Herren!

Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er av gull -
for Jesus vår konge, Guds levende ord!
Så liflig vi leker for Herren!

Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er oss nær -
som bringer oss alltid den evige trøst.
Så liflig vi leker for Herren!


eller: Lat oss prisa Gud... ⇓⇑

Ant. 1 Vær oss nær, du ene, allmektige Gud, Fader og Sønn og Hellige Ånd.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Vær oss nær, du ene, allmektige Gud, Fader og Sønn og Hellige Ånd.

Ant. 2 Faderens kjærlighet, Sønnens nåde, Åndens samfunn, å salige Treenighet!

Salme 35
Herren er en frelser under forfølgelse
De kom sammen og rådslo om en listig utvei til å få Jesus arrestert og henrettet (Matt 26,3.4)

I


Herre, strid imot dem som strir imot meg, *
kjemp mot dem som bekjemper meg.

Grip ditt skjold og ditt verge, *
reis deg, og kom meg til hjelp.

Finn spydet og stridsøksen frem, *
rykk ut mot dem som forfølger meg.

Si til min sjel: *
„Jeg er din frelse."

Jeg skal juble i Herren *
og glede meg over hans frelse.

Da roper jeg ut med kropp og sjel: *
„Herre, hvem er som du?

Du utfrir hjelpeløs mann *
fra den som er ham for sterk.

Du verner den fattige stakkar *
mot den som utnytter ham."

Falske vitner reiser seg mot meg *
og spør meg om slikt som jeg ikke vet.

De gjengjelder godt med ondt, *
jeg kjenner meg helt forlatt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Faderens kjærlighet, Sønnens nåde, Åndens samfunn, å salige Treenighet!

Ant. 3 Faderen er sanndru, Sønnen er sannheten, den Hellige Ånd er sannheten, å salige Treenighet!

II

Da de var syke, gikk jeg i botsdrakt; *
jeg plaget meg selv med faste.

Jeg bad med bøyet hode *
som for en venn eller bror.

Lik en som sørger over sin mor *
gikk jeg i sørgeklær.

Men nå, da jeg vakler, *
flokkes de skadefro om meg;

krøplinger angriper meg, jeg vet ikke hvorfor, *
de river og sliter uten stans.

Frafalne er de og spotter og håner, *
de skjærer tenner mot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Faderen er sanndru, Sønnen er sannheten, den Hellige Ånd er sannheten, å salige Treenighet!

Himlene ble skapt ved Guds ord.
All deres hær ved hans ånde.

Første lesning
1 Kor 2,1-16
Fra første korinterbrev
Guds viljes store mysterium


Da jeg kom til dere, var det ikke som noen mester i talekunst eller filosofi jeg la frem for dere Guds vitnesbyrd. Nei, jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset. Svak, engstelig og med bevende hjerte var det jeg trådte frem for dere. Og om min forkynnelse og mitt budskap fikk virke, var det ikke gjennom besnærende argumenter; de overbeviste gjennom ånd og kraft. Slik at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
Sant nok, også vi taler om visdom, blant dem som er modne for det; men da er det ikke om en visdom som er av denne verden eller stammer fra denne verdens herrer, de som nå forgår. Nei, det vi forkynner, er Guds visdom, hans mysterium - de skjulte planer, som han fra før tidenes opphav har gjort rede, for å gi oss del i sin herlighet. Og det har ingen av denne verdens herrer kjent, for hadde de kjent til det, da hadde de ikke korsfestet ham som er herlighetens Herre. Men som det står skrevet:
'Hva intet øye har sett og intet øre har hørt, og hva som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte; alt hva Gud har gjort rede for dem som elsker ham’ - det har Gud åpenbart for oss gjennom Ånden. For Ånden trenger til bunns i alle ting, selv dybdene i Gud. Kan vel noen annen enn menneskets egen ånd vite hva som bor i dets sinn? Og den Ånd vi har fått del i, den er ikke av denne verden; den kommer fra Gud, og lærer oss å kjenne de gaver Gud har gitt oss. Så taler vi heller ikke om dem med ord som menneskelig visdom har lært oss, men i et språk som Ånden lærer oss; for ting fra Åndens verden må vi uttrykke på dens egen måte, blant dem som hører Ånden til. For et menneske, slik det er av naturen, er ikke mottakelig for det som kommer fra Guds Ånd; for ham er det dårskap, og han er ute av stand til å forstå det, fordi det er ting som må bedømmes ut fra en åndelig innsikt. Det menneske som er opplyst av Anden, derimot, han kan dømme om alt, men selv ikke dømmes av noen. Hvem kjenner vel Herrens tanke, så han skulle gi ham råd? Men vi har del i Kristi tanke.

Responsorium Jf. Ef 1,17.18; 1 Kor 2,12

Måtte vår Herres Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, gi oss den And som gir visdom og åpenbaring, så vi kan lære Gud å kjenne. Måtte han opplyse våre hjerters øyne,
* så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvor rik og herlig arven er for de hellige.
Vi har ikke fått verdens ånd, men den And som er fra Gud.
* Så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvor rik og herlig arven er for de hellige.

Annen lesning
Fra „Brevet til Serapio" av den hellige Athanasios, biskop av Alexandria.
Der hvor lyset er, der er også stråleglansen,
der er også stråleglansens kraft og lysende nåde


La oss nå ta for oss den katolske Kirkes overlevering, det som har vært dens lære og tro fra begynnelsen av, den tro Herren gav, apostlene forkynte og fedrene våket over. Det er den som er Kirkens grunnvoll, og den som faller fra denne troen, kan verken være eller kalles en kristen lenger. Der er altså den hellige og fullkomne Treenighet som er Gud i Faderen og Sønnen og den Hellige And. Den er ikke iblandet noe som er den fremmed, eller noe som kommer utenfra; den består ikke av en skaper og noe som er skapt, men den er fullt og helt rettet mot å skape og å forme. Den er seg selv lik og uatskillelig etter sin natur, og dens virkekraft er én. Faderen gjør nemlig alt gjennom Ordet i den Hellige Ånd, og slik er det at enheten i den hellige Treenighet bevares, og slik har det seg at det i Kirken forkynnes én Gud, „han som er over alle, gjennom alle og i alle"1. „Over alle" som Fader, som opphav, som kilde; „gjennom alle" gjennom Ordet; „i alle" i den Hellige Ånd. Treenigheten begrenser seg ikke til navn eller talemåter uten innhold, men den er Treenighet i sannhet, etter sin eksistens. Slik Faderen er den som er, slik er hans Ord den som er, den Gud som er over alle. Heller ikke den Hellige Ånd er uten egeneksistens, men er til og består virkelig.
Det som Ånden deler ut til hver enkelt, det er det Faderen som skjenker rikelig gjennom Ordet. Alt det som tilhører Faderen, tilhører Sønnen. Derfor er det som Sønnen gir i den Hellige Ånd, Faderens nådegaver. Og når Ånden er i oss, da er også Ordet som gir Ånden, til stede i oss, og i Ordet er Faderen. Det er det dette ordet betyr: „Faderen og jeg vil komme og ta bolig hos ham"2. For der hvor lyset er, der er også stråleglansen3, der er også stråleglansens kraft og lysende nåde.
Det er dette Paulus lærer når han sier til korinterne i sitt annet brev til dem: „Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!"4 Den nåde og den gave som gis, blir gitt i Treenigheten fra Faderen gjennom Sønnen i den Hellige Ånd. For på samme måte som den nåde som blir gitt, kommer fra Faderen gjennom Sønnen, slik kan vi ikke få del i den gave som er i oss, uten i den Hellige Ånd. Når vi har del i ham, har vi Faderens kjærlighet, Sønnens nåde og den Hellige Ånds samfunn.

Responsorium

La oss velsigne Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
* La oss prise og opphøye dem for alltid.
Velsignet være Herren i sin høye himmel, lovet og æret i evighet.
* La oss prise og opphøye dem for alltid.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre …


Invitatorium
4. juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Den sanne Gud, en i tre og tre i en, kom, la oss tilbe ham.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
4. juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Guds menighet syng for vår Skaper i lønn!
engler synger med -
Han gav oss til Frelser sin enbårne Sønn.
Så liflig vi leker for Herren!

Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er av gull -
for Jesus vår konge, Guds levende ord!
Så liflig vi leker for Herren!

Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er oss nær -
som bringer oss alltid den evige trøst.
Så liflig vi leker for Herren!


eller: Lat oss prisa Gud... ⇓⇑
Ant. 1 All høyhet, makt, heder og ære, all tilbedelse og lovprisning tilkommer deg, hellige Treenighet.

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 All høyhet, makt, heder og ære, all tilbedelse og lovprisning tilkommer deg, hellige Treenighet.

Ant. 2 All skapningen lover, tilber og ærer deg med rette, salige Treenighet.

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 All skapningen lover, tilber og ærer deg med rette, salige Treenighet.

Ant. 3 Av ham, ved ham og i ham er alle ting, ham være ære i evighet.

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Av ham, ved ham og i ham er alle ting, ham være ære i evighet.

Lesning
1 Kor 12,4-6


Vel er der forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme; og vel er der forskjellige tjenester, men Herren er den samme; og der er forskjellige kraftytringer, men det er den samme Gud som virker alt i alle.

Responsorium

Deg være pris og ære, + hellige Treenighet.
Deg være pris og ære, + hellige Treenighet.
Vi takker deg fra evighet til evighet.
+ Hellige Treenighet.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Deg være pris og ære, + hellige Treenighet.

Ant. Lovet være den salige Treenighet, alle tings Skaper og Herre, nå og alltid og i evigheters evighet.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Lovet være den salige Treenighet, alle tings Skaper og Herre, nå og alltid og i evigheters evighet.

Forbønner

La oss tilbe og ære Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd idet vi jublende istemmer:
R. Ære være Faderen og Sønnen och Den helige Ånd.

- Hellige Far, vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Gi oss den Hellige Ånd, så han kan gi oss styrke i vår svakhet og gå i forbønn for oss slik du vil.
- Guds Sønn, du bad Faderen sende Trøsteren, den Hellige Ånd, til din Kirke; må han, sannhetens Ånd, bli hos oss alltid.
- Kom, Hellige Ånd, gi oss fylden av dine gaver: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet og godhet. Gjør oss langmodige, trofaste, nøysomme, avholdende og rene.
- Allmektige Far, du sendte din Sønns Ånd i våre hjerter så vi roper: Abba, Far. Gjør at vi ved din Ånd kan bli dine arvinger og Kristi medarvinger.
- Kristus, du sendte Talsmannen fra Faderen, så han kunne vitne om deg. Gjør oss til dine vitner for menneskene.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 4 juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.


Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

Kort lesning
2 Kor 1,21-22


Den som knytter både oss og dere fast til Kristus, den Salvede, er Gud, Gud selv har salvet oss, han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Anden til pant i våre hjerter.

Tre inn gjennom hans porter med glede.
Gi ære til Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige And.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 4 juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.


Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

Kort lesning
Gal 4,4. 5-6


Gud sendte sin Sønn for å gi oss en plass som sønner; og beviset på at dere er hans sønner, er at Gud har inngytt sin Sønns And i våre hjerter, hvor den roper: Abba, Far.

Å milde, velsignede og ærede Treenighet.
Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 4 juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Deg påkaller vi, deg lover vi, deg tilber vi, hellige Treenighet.


Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vårt håp, vår frelse, vår ære, hellige Treenighet.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vi bekjenner at du er i går og i dag den samme, at du lever og kjenner alt, hellige Treenighet!

Kort lesning
Åp 7,12


Lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilkommer vår Gud i all evighet. Amen!

Velsignet er Herren i sin høye himmel.
Lovet og æret i evighet.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 4 juni 2023, søndag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Guds menighet syng for vår Skaper i lønn!
engler synger med -
Han gav oss til Frelser sin enbårne Sønn.
Så liflig vi leker for Herren!

Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er av gull -
for Jesus vår konge, Guds levende ord!
Så liflig vi leker for Herren!

Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er oss nær -
som bringer oss alltid den evige trøst.
Så liflig vi leker for Herren!


eller: Lat oss prisa Gud... ⇓⇑
Ant. 1 Å, sanne, høyeste, evige Treenighet, Fader, Sønn og Hellige Ånd.

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Å, sanne, høyeste, evige Treenighet, Fader, Sønn og Hellige Ånd.

Ant. 2 Utfri oss, gi oss frelse og liv, velsignede Treenighet.

Salme 114
Israels befrielse fra Egypt
Vit at dere som har gitt avkall på verden, også er ført ut av Egypt (Augustin).


Da Israel for ut av Egyptens land, *
da Jakobs ætt forlot det stammende folk,

ble Juda Herrens helligdom, *
og Israel hans kongerike.

Og havet så det og rømte bort, *
og Jordan snudde og rant tilbake.

Da bykset fjellene som unge værer, *
og haugene hoppet som lam.

Hva går av deg at du rømmer, hav, *
og du, Jordan, at du går tilbake?

Hvorfor bykser dere som værer, fjell? *
Hvorfor hopper dere som lam, dere hauger?

For Herrens åsyn skjelv, du jord, *
og bev for Jakobs Gud i age.

Han som forvandler fjell til vann, *
den hårde sten til klare kilder.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Utfri oss, gi oss frelse og liv, velsignede Treenighet.

Ant. 3 Hellig, hellig, hellig Herre Gud allmektig, du som er, som var og som kommer.

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Hellig, hellig, hellig Herre Gud allmektig, du som er, som var og som kommer.

Lesning
Ef 4,3-6


Streb etter å befeste enheten i Anden med fredens bånd. Ett legeme og én Ånd, slik som dere jo er kalt til ett og samme håp. En Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle.

Responsorium

Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.
Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.
Til Gud alene lov og ære.
+ Velsignet være Gud i all evighet.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.

Ant. Deg Fader uten opphav, deg enbårne Sønn, deg Hellige Ånd, vår Talsmann, hellige og udelte Treenighet, deg bekjenner vi med hjerte og munn, deg lovpriser og velsigner vi og synger: Deg være ære i evighet.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Deg Fader uten opphav, deg enbårne Sønn, deg Hellige Ånd, vår Talsmann, hellige og udelte Treenighet, deg bekjenner vi med hjerte og munn, deg lovpriser og velsigner vi og synger: Deg være ære i evighet.

Forbønner

Ved den Hellige Ånd gjorde Faderen Kristi, sin Sønns legeme levende på nytt og gjorde det til liv for oss. La oss løfte vår røst og lovprise den ene og trefoldige Gud og si:
R. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd.

- Far, allmektige, evige Gud, i din Sønns navn send Kirken din Hellige Ånd; måtte han bevare den i kjærlighetens og sannhetens enhet.
- Herre, send arbeidere til din høst, så de kan gjøre alle folkeslag til disipler og døpe dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og styrke dem i troen.
- Herre, hjelp alle som blir forfulgt for din Sønns navns skyld, for han lovet selv at du ville sende dem sannhetens Ånd, så han kan tale gjennom dem.
- Allmektige Far, gi at alle mennesker må erkjenne at du er ett med Ordet og den Hellige Ånd, så de kan tro på, håpe på og elske én Gud.
- Du de levendes Far, gi de avdøde del i den herlighet hvor din Sønn og den Hellige Ånd råder sammen med deg i evigheters evighet.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 4 juni 2023
Høytid


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.