Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 20 april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Gud reiser seg, og de som hater ham, flykter for hans åsyn. Halleluja.

Salme 68
Herrens inntog i triumf
Han steg opp i det høye, førte fangene med seg, menneskene gav han gaver (Ef 4,8).

I


Gud reiser seg, og hans fiender spredes, *
de som hater ham, flykter for hans åsyn.

Du driver dem bort som røk. +
De ugudelige går til grunne for Guds åsyn, *
lik voks som smelter for ilden.

Men de rettferdige fryder seg for Guds åsyn, *
de jubler og danser av glede.

Syng for Gud og pris hans navn, *
rydd vei for ham som farer på skyene.

Juble for ham, *
Herren er hans navn.

Farløses far og enkers forsvarer *
er Gud i sin hellige bolig.

Gud lar ensomme finne et hjem, +
setter fanger fri, *
men de opprørske må bo i et øde land.

Å Gud, da du gikk i spissen for ditt folk, *
da du skred frem gjennom ødemarken,

da rystet jorden og himlene dryppet for Gud på Sinai, *
for Guds åsyn, Israels Gud.

Gud, gavmildt lot du regnet strømme, *
ditt utpinte arveland gav du hv på ny.

Der fant din ætt sin bolig, *
den du, Gud, i din godhet har gjort rede
for den fattige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Gud reiser seg, og de som hater ham, flykter for hans åsyn. Halleluja.

Ant. 2 Gud er for oss en Gud som frelser, hos Herren, vår Gud, er det utgang fra døden. Halleluja.

II

Herren gir sin befaling, *
stor er skaren av kvinner som bærer gledesbud:

„Hærkongene er på flukt - de flykter; *
kvinnene hjemme deler byttet.

Mens dere satt hjemme i leiren, +
ble duens vinger dekket med sølv, *
dens vingefjær med det gulgrønne gull.

Da den Allmektige drev kongene bort, *
falt det sne på det mørke fjell."

Et gudefjell er Basanfjellet, *
Basanfjellet med de høye tinder.

Hvorfor, høye tinder, +
se skjevt til det fjell som Herren har valgt til sin bolig, *
der Herren vil bo til evig tid?

Guds hestfolk, hans flammende vogner
teller to myriader; *
Herren er kommet fra Sinai til sin helhgdom.

Du steg opp på fjellet, førte fanger med deg, *
tok gaver fra mennesker, selv blant de gjenstridige,

for der å oppslå din bolig, *
Herre, vår Gud.

Lovet være Herren fra dag til dag. *
Han har omsorg for oss, vår frelses Gud.

Vår Gud er en Gud som frelser. *
Hos Herren, vår Gud, finnes utgang fra døden.

Men Herren knuser fiendens hode *
og skallen på dem som lever i synd.

Herren sier: „Jeg henter dem fra Basan, *
jeg fører dem tilbake fra havets dyp,

så du kan bade dine føtter i blod, *
og dine hunders tunge få sin del av fienden."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Gud er for oss en Gud som frelser, hos Herren, vår Gud, er det utgang fra døden. Halleluja.

Ant. 3 Jordens kongeriker, syng for Gud, syng og spill for Herren. Halleluja.

III

De har sett ditt festtog, Herre, *
min Guds og konges inntog i helligdommen.

I spissen går sangerne, harpespillerne til sist, *
i midten unge piker som slår på tamburiner.

Lovpris Herren i kor, *
Herren, ved Israels kilde.

Først av dem alle gikk Benjamin, den yngste, *
Judas fyrster i purpurkapper,
Sebulons og Naftalis høvdinger.

Din Gud har fastsatt din styrke, *
den styrke, Gud, som du viste for oss.

Ved synet av ditt slott som troner over Jerusalem, *
bringer kongene deg gaver.

Rett din trussel mot uhyret i sivet, *
mot flokkene av okser, disse kalvefolk
som kryper for sølv.

Han spredte stridslystne folk, *
stormenn kommer fra Egypt,
og Nubia strekker sine hender mot Gud.

Jordens riker, syng for Gud, *
spill for ham som rir over himlene,
over opphavets himler.

Se, han hever sin mektige røst; *
gi Gud makten.

Han har herrevelde over Israel, +
i skyene ligger hans makt. *
Du er skremmende, Gud, i din helligdom.

Det er Israels Gud som gir folket styrke og kraft. *
Velsignet være Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jordens kongeriker, syng for Gud, syng og spill for Herren. Halleluja.

Kristus, oppstanden fra de døde, dør ikke mer. Halleluja!
Døden har ikke noe herredømme over ham mer. Halleluja!

Første lesning
Ap 8,1-13
Fra Johannes’ Åpenbaring
Syv engler straffer verden


Da Lammet åpnet det syvende segl, ble det stille i himmelen, og stillheten varte i omkring en halv time. Deretter så jeg de syv engler som står for Guds åsyn, og syv basuner ble overrakt dem. Da kom en annen engel og stilte seg ved alteret; han hadde et kar av gull, og en stor mengde røkelse ble lagt i det, så han kunne bære det frem på gullalteret som stod for tronen, sammen med bønnene fra alle de hellige. Og ved engelens hånd steg nå duften av røkelsen, sammen med alle de helliges bønner, opp for Gud. Så tok engelen karet og fylte det med ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Da lød det tordnende drønn, lyn lyste, og alt rystet og skalv. Og de syv engler gjorde seg rede til å blåse i de syv basuner.
Og den første engel støtte i sin basun. Da falt det hagl og ild blandet med blod over jorden; tredjedelen av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne likeså, og hvert grønt strå ble svidd av.
Og den annen engel støtte i sin basun. Da var det som en uhyre stor brennende masse, et brennende fjell, ble slynget ut i havet. Tredjedelen av havet ble som blod, og tredjedelen av alle levende skapninger i det døde, og tredjedelen av skipene gikk under.
Og den tredje engel støtte i sin basun. Da falt det ned fra himmelen en stor stjerne, flammende som en fakkel; den falt ned over tredjedelen av elvene og kildene. Stjernens navn er ,den bitre1, og bittert ble tredjedelen av vannet; og mange mennesker døde fordi vannet var blitt forgiftet. Og den fjerde engelen støtte i sin basun. Da ble tredjedelen av solen, tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene rammet av mørke, og dagen mistet en tredjedel av sitt lys, og natten likeså.
Og videre så jeg en ørn som fløy oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: „Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, når de siste basunstøt lyder, fra de tre engler som nå skal blåse!“

Responsorium Åp 8,3-4; 5,8

Engelen stilte seg ved templets alter; han hadde et røkelseskar av gull i sin hånd; en stor mengde røkelse ble lagt i det,
* og duften av røkelse steg opp for Guds åsyn. Halleluja!
Hver engel hadde en skål full av røkelse - det er de helliges bønner.
* Og duften av røkelse steg opp for Guds åsyn. Halleluja!

Annen lesning
Fra en preken av den hellige Augustin, holdt i Kartago, over salme 149: „Syng en ny sang for Herren, syng hans pris i de helliges forsamling".
La oss synge en kjærlighetssang for Herren


Vi anbefales å synge en ny sang for Herren. Det nye menneske kan en ny sang. Vi synger når vi er glade, og ved nærmere ettertanke, når vi elsker. Den som har lært seg å elske det nye liv, han har lært seg å synge en ny sang. Hva det nye liv er, minner den nye sang oss om. For alt angår det ene og samme rike - det nye menneske, den nye sang, den nye pakt. Derfor synger det nye menneske både en ny sang og tilhører en ny pakt.
Hver den som elsker, må velge seg ut hva han vil elske. Vi befales altså ikke å la være å elske, men å velge hva vi skal elske. Men hva skal vi velge, dersom vi ikke først er blitt valgt? Kan vi elske, dersom vi ikke blir elsket først? Lytt til apostelen Johannes! Han er den apostel som lå opp til Herrens bryst, og ved det siste måltid drakk han himmelske mysterier. Fylt av en slik drikk og i salig beruselse, gulpet han: »I begynnelsen var Ordet". For en hovmodig ydmykhet, hvilken edruelig beruselse! Han er den store gulper, det vil si forkynner, og blant alt det andre han drakk av Herrens bryst, sa han også dette: „Vi elsker fordi han elsket oss først" 1. Han tillegger mennesket noe stort ved å si, med tanke på Gud: „Vi elsker." Hvem elsker hvem? Mennesker elsker Gud, dødelige elsker den udødelige, syndere den rettferdige, skrøpelige den ubevegelige, skapninger Skaperen. Vi elsker. Og hvordan er dette mulig for oss? „Fordi han elsket oss først." Prøv å finne ut hvordan mennesket kan elske Gud, og du vil ikke finne noen annen forklaring enn den at han elsket oss først. Han vi kom til å elske, gav seg selv, han gjorde oss i stand til å elske. Hva det var han gav oss, og som gjorde oss i stand til å elske, forklarer apostelen Paulus tydeligere der hvor han sier: „Guds kjærlighet er utgytt i våre hjerter." Hvor kommer den fra, denne kjærligheten? Fra oss selv, muligens? Nei. Hvor kommer den da fra? „Ved den Hellige And som er oss gitt"2.
Siden vi har slik en visshet, la oss elske Gud ut fra Gud. Hør bare hva den samme Johannes sier så klart: „Gud er kjærlighet, og den som forblir i kjærligheten, forblir i Gud og Gud forblir i ham"3. Det er for lite å si at kjærligheten kommer fra Gud, men allikevel! Hvem av oss ville våge å si det som Johannes sa: „Gud er kjærlighet." Han sa det, han som visste hva som var i ham. Gud gjør seg til snarvei for oss. Han roper til oss: »Elsk meg, og dere vil ha meg i dere, for dere kan ikke elske meg uten å ha meg i dere."
A brødre, å sønner, å barn av den katolske Kirke, å hellige og himmelske avkom, å dere som er gjenfødt i Kristus og født fra oven, hør på meg, eller snarere hør det som sies gjennom min munn: »Syng en ny sang for Herren!" Ja, sier du, jeg synger jo! Ja, du synger, det er klart jeg hører du synger. Se bare til at ditt liv ikke vitner mot din tunge! Syng, ja, syng med deres stemme, syng med deres hjerte, syng med deres munn, syng med hele deres liv: »Syng en ny sang for Herren!" Lurer dere på hva dere skal synge om ham dere elsker? Det er klart du vil synge om ham du elsker. Hvilken lovsang skal du synge? Det har dere jo hørt: »Syng en ny sang for Herren!" Hva slags lovprisning? »Hans pris i de helliges forsamling."
Lovprisningen av den som besynges, er sangeren selv. Så dere vil lovprise Gud? Vær da det dere sier dere er! Dere er hans lovprisning dersom dere lever rett.

Responsorium Rom 6,4; 1 Joh 3,23; Judit 16,13

Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt levnet.
* Og vi skal elske hverandre, slik han bød oss. Halleluja!
Jeg vil synge en ny sang for min Gud.
* Og vi skal elske hverandre, slik han bød oss. Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre …


Invitatorium
20. april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
20. april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Gud. du gir oss liv på ny, så ditt folk kan gledes i deg. Halleluja!

Salme 85
Vår frelse er nær
Da vår Frelser kom ned til jorden, velsignet Herren sin jord (Origenes)


Herre, du er nådig mot ditt land, *
lar Jakobs fanger vende hjem.

Folkets synder fjerner du, *
skjuler deres ondskap.

Du lar din vrede fare, *
vender om fra din glødende harme.

Før oss tilbake, vår frelses Gud, *
glem din vrede mot oss.

Skal din harme bestå for alltid, *
din vrede fra slekt til slekt?

Vil du ikke gi oss liv på ny, *
så ditt folk kan gledes i deg?

La oss få se din godhet, Herre, *
og gi oss din frelse.

Jeg vil høre hva Herren sier, *
Guds tale er fred for hans folk, hans venner,

for dem som vender sitt hjerte mot ham, *
og ikke vender tilbake til sin galskap.

Hans frelse er nær den som frykter ham, *
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte sannhet, *
rettferdighet skal favne fred.

Sannhet skal spire frem av jorden, *
rettferdighet bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykke, *
og jorden gh sin grøde.

Rettferdighet går foran hans åsyn, *
dens fotspor viser vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gud. du gir oss liv på ny, så ditt folk kan gledes i deg. Halleluja!

Ant. 2 Vi satte vår lit til Herren, og han gav oss fred. Halleluja!

Jesaja (26,1-4.7-9.12)
Hymne etter seier over fienden
Bymuren hviler på tolv grunnvoller (Ap 21,14).


En sterk by har vi, *
murer og festningsvoller er reist til vern for oss.

Slå portene opp, så det rettferdige folk kan dra inn, *
de som holder fast ved sin troskap..

Det er sikkert og visst: du trygger freden *
for den som setter sin lit til deg.

Sett deres lit til Herren til alle tider, *
for Herren er en evig klippe..

Jevn er den rettferdiges sti, *
den rettskafnes veier gjør du rette.

Herre, vi venter på deg på den vei du bød. *
Vi attrår ditt navn og ditt minne..

Om natten stunder min sjel etter deg, *
min ånd i mitt indre søker deg.

Så snart dine dommer rammer jorden, *
lærer de som bor der rettferdighet..

Herre, du gir oss fred, *
alt det vi gjør, fullfører du.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vi satte vår lit til Herren, og han gav oss fred. Halleluja!

Ant. 3 Jorden har gitt sin grøde. Folkene skal fryde seg og juble. Halleluja!

Salme 67
Alle folkeslag skal love Herren
Så skal dere vite at Guds frelse er sendt til hedningene (Apg 28,28).


Gud være oss nådig og velsigne oss, *
han la sitt åsyn lyse over oss.

Dine veier skal kjennes på jorden, *
din frelse blant folkeslag.

Måtte folkene takke deg, Gud, *
alle folkeslag love deg.

Måtte folkene juble pg synge, *
for du dømmer jorden med rettferd.

Du dømmer folkene med rettsinn, *
du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud, *
alle folkeslag love deg.

Landet har gitt sin grøde, *
Gud, vår Gud, har velsignet oss.

Gud velsigne oss, *
all jorden frykte ham.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jorden har gitt sin grøde. Folkene skal fryde seg og juble. Halleluja!

Lesning
Apg 13,30-33


Gud oppvakte Jesus fra de døde, og i mange dager etterpå viste han seg for dem som var kommet sammen med ham fra Galilea og opp til Jerusalem, og som siden er blitt hans vitner overfor folket. Dette er da det glade budskap vi har å bringe dere: At det løfte Gud gav våre fedre, det har han latt gå i oppfyllelse for oss, deres barn, ved å oppreise Jesus - slik som det heter i den annen salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Sann mitt ord. Brød fra himmelen fikk dere ikke av Moses, men nå gir min Far dere det sanne himmelbrød. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Sann mitt ord. Brød fra himmelen fikk dere ikke av Moses, men nå gir min Far dere det sanne himmelbrød. Halleluja!

Forbønner

La oss lovsynge Kristus, han som ved sin kraft gjenreiste sitt drepte legemes tempel, la oss be til ham og si:
R. Herre, gi oss del i fruktene av din oppstandelse.

- Kristus Frelser, du som ved din oppstandelse forkynte glede for kvinnene og apostlene og frelste verden, gjør oss til dine vitner. - Du som lovet at alle skal oppstå til nytt liv, gjør oss til budbringere av ditt Evangelium. - Du som flere ganger viste deg for apostlene og blåste den Hellige Ånd inn i dem, forny Skaperånden i oss. - Du som lovet disiplene at du ville være med dem alle dager inntil verdens ende, vær med oss i dag og alle dager.
Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 20 april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (97-104 XIII Mem)

Herre, hvor høyt jeg elsker din lov, *
hele dagen tenker jeg på den.

Ditt bud gjør meg visere enn mine fiender, *
det er mitt for evig.

Jeg er klokere enn alle mine lærere, *
for jeg grunner på dine vitnesbyrd.

Jeg har større innsikt enn de gamle, *
for jeg lyder dine bud.

Jeg setter ikke min fot på ondskapens stier, *
derfor kan jeg holde ditt ord.

Jeg viker ikke fra dine dommer, *
for du har opplyst meg.

Hvor søtt er ditt ord for min gane, *
søtere enn honning i min munn.

Dine bud har gitt meg innsikt, *
derfor hater jeg hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 74
Klage over templets ruiner
Frykt ikke dem som kan slå legemet i hjel (Matt 10,28).

I


Hvorfor, Gud, vil du forkaste oss for evig? *
Hvorfor brenner du av vrede mot din egen hjord?

Kom ihu ditt folk som du vant deg i fordums dager, *
den arvelodd du frelste, Sions fjell,
som du gjorde til din bolig.

Styr dine skritt mot ruiner uten ende, *
alt som var i din helligdom er trådt ned av fienden.

Dine motstandere har løftet sin røst *
på ditt forsamlingssted,

der har de satt opp sine tegn, *
det var som når økser løftes i tykke skogen.

Alle støtter av tre har de slått i stykker *
med hammer og med øks.

Herre, din helligdom har de gitt over til ilden, *
jevnet din herlighets bolig med jorden.

De sa i sitt hjerte: „Med ett slag vil vi ødelegge det!“ *
De hellige steder i landet har de brent.

Våre egne tegn er borte, profeter finnes ikke mer, *
og ingen av oss vet hvor lenge.

Herre, hvor lenge skal vår motstander håne? *
Skal fienden få spotte ditt navn i all evighet?

Hvorfor holder du din hånd tilbake, *
skjuler din høyre i kappens fold?

Du Gud, er jo konge fra opphavet av. *
Du er den som bringer frelse til jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du som skilte havet ved din makt, *
knuste dragenes hoder i vannet.

Du knuste Leviatans hoder *
og gav dem til føde for ville dyr.

Kilder og bekker lot du bryte frem *
og store elver tørke inn.

Deg tilhører dag og natt, *
for sol og måne trakk du opp en bane.

Du fastsatte jordens grenser, *
sommer og vinter utgår fra din hånd.

Herre, kom ihu dine fienders hån. *
Et uvettig folk spotter ditt navn.

Overgi ikke din turteldue til dyret: *
Glem ikke for alltid ditt arme folk.

Se til din pakt, for målet er fullt, *
fra mørke steder truer vold.

La ikke den undertrykte vende hjem med skam, *
la den fattige og elendige få prise ditt navn.

Herre, reis deg, før din sak. *
Husk den uvettige som håner deg dagen lang.

Glem ikke dine fienders rop, *
larmen fra dem som står deg imot.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Apg 4,11-12


Jesus er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som er blitt hjørnestenen. Og noe annet navn som vi kan frelses ved, er ikke menneskene gitt på denne jord.

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 20 april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (97-104 XIII Mem)

Herre, hvor høyt jeg elsker din lov, *
hele dagen tenker jeg på den.

Ditt bud gjør meg visere enn mine fiender, *
det er mitt for evig.

Jeg er klokere enn alle mine lærere, *
for jeg grunner på dine vitnesbyrd.

Jeg har større innsikt enn de gamle, *
for jeg lyder dine bud.

Jeg setter ikke min fot på ondskapens stier, *
derfor kan jeg holde ditt ord.

Jeg viker ikke fra dine dommer, *
for du har opplyst meg.

Hvor søtt er ditt ord for min gane, *
søtere enn honning i min munn.

Dine bud har gitt meg innsikt, *
derfor hater jeg hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 74
Klage over templets ruiner
Frykt ikke dem som kan slå legemet i hjel (Matt 10,28).

I


Hvorfor, Gud, vil du forkaste oss for evig? *
Hvorfor brenner du av vrede mot din egen hjord?

Kom ihu ditt folk som du vant deg i fordums dager, *
den arvelodd du frelste, Sions fjell,
som du gjorde til din bolig.

Styr dine skritt mot ruiner uten ende, *
alt som var i din helligdom er trådt ned av fienden.

Dine motstandere har løftet sin røst *
på ditt forsamlingssted,

der har de satt opp sine tegn, *
det var som når økser løftes i tykke skogen.

Alle støtter av tre har de slått i stykker *
med hammer og med øks.

Herre, din helligdom har de gitt over til ilden, *
jevnet din herlighets bolig med jorden.

De sa i sitt hjerte: „Med ett slag vil vi ødelegge det!“ *
De hellige steder i landet har de brent.

Våre egne tegn er borte, profeter finnes ikke mer, *
og ingen av oss vet hvor lenge.

Herre, hvor lenge skal vår motstander håne? *
Skal fienden få spotte ditt navn i all evighet?

Hvorfor holder du din hånd tilbake, *
skjuler din høyre i kappens fold?

Du Gud, er jo konge fra opphavet av. *
Du er den som bringer frelse til jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du som skilte havet ved din makt, *
knuste dragenes hoder i vannet.

Du knuste Leviatans hoder *
og gav dem til føde for ville dyr.

Kilder og bekker lot du bryte frem *
og store elver tørke inn.

Deg tilhører dag og natt, *
for sol og måne trakk du opp en bane.

Du fastsatte jordens grenser, *
sommer og vinter utgår fra din hånd.

Herre, kom ihu dine fienders hån. *
Et uvettig folk spotter ditt navn.

Overgi ikke din turteldue til dyret: *
Glem ikke for alltid ditt arme folk.

Se til din pakt, for målet er fullt, *
fra mørke steder truer vold.

La ikke den undertrykte vende hjem med skam, *
la den fattige og elendige få prise ditt navn.

Herre, reis deg, før din sak. *
Husk den uvettige som håner deg dagen lang.

Glem ikke dine fienders rop, *
larmen fra dem som står deg imot.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
1 Pet 3,21-22a


Dåpen er det nå som frelser dere. Den er jo ikke ment som et bad til å vaske av legemlig smuss, men som en god samvittighets bekjennelse til Gud i kraft av Jesu Kristi oppstandelse, han som er gått inn i himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 20 april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (97-104 XIII Mem)

Herre, hvor høyt jeg elsker din lov, *
hele dagen tenker jeg på den.

Ditt bud gjør meg visere enn mine fiender, *
det er mitt for evig.

Jeg er klokere enn alle mine lærere, *
for jeg grunner på dine vitnesbyrd.

Jeg har større innsikt enn de gamle, *
for jeg lyder dine bud.

Jeg setter ikke min fot på ondskapens stier, *
derfor kan jeg holde ditt ord.

Jeg viker ikke fra dine dommer, *
for du har opplyst meg.

Hvor søtt er ditt ord for min gane, *
søtere enn honning i min munn.

Dine bud har gitt meg innsikt, *
derfor hater jeg hver løgnens sti.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 74
Klage over templets ruiner
Frykt ikke dem som kan slå legemet i hjel (Matt 10,28).

I


Hvorfor, Gud, vil du forkaste oss for evig? *
Hvorfor brenner du av vrede mot din egen hjord?

Kom ihu ditt folk som du vant deg i fordums dager, *
den arvelodd du frelste, Sions fjell,
som du gjorde til din bolig.

Styr dine skritt mot ruiner uten ende, *
alt som var i din helligdom er trådt ned av fienden.

Dine motstandere har løftet sin røst *
på ditt forsamlingssted,

der har de satt opp sine tegn, *
det var som når økser løftes i tykke skogen.

Alle støtter av tre har de slått i stykker *
med hammer og med øks.

Herre, din helligdom har de gitt over til ilden, *
jevnet din herlighets bolig med jorden.

De sa i sitt hjerte: „Med ett slag vil vi ødelegge det!“ *
De hellige steder i landet har de brent.

Våre egne tegn er borte, profeter finnes ikke mer, *
og ingen av oss vet hvor lenge.

Herre, hvor lenge skal vår motstander håne? *
Skal fienden få spotte ditt navn i all evighet?

Hvorfor holder du din hånd tilbake, *
skjuler din høyre i kappens fold?

Du Gud, er jo konge fra opphavet av. *
Du er den som bringer frelse til jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du som skilte havet ved din makt, *
knuste dragenes hoder i vannet.

Du knuste Leviatans hoder *
og gav dem til føde for ville dyr.

Kilder og bekker lot du bryte frem *
og store elver tørke inn.

Deg tilhører dag og natt, *
for sol og måne trakk du opp en bane.

Du fastsatte jordens grenser, *
sommer og vinter utgår fra din hånd.

Herre, kom ihu dine fienders hån. *
Et uvettig folk spotter ditt navn.

Overgi ikke din turteldue til dyret: *
Glem ikke for alltid ditt arme folk.

Se til din pakt, for målet er fullt, *
fra mørke steder truer vold.

La ikke den undertrykte vende hjem med skam, *
la den fattige og elendige få prise ditt navn.

Herre, reis deg, før din sak. *
Husk den uvettige som håner deg dagen lang.

Glem ikke dine fienders rop, *
larmen fra dem som står deg imot.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Kol 3,1-2


Er dere oppstandne med Kristus, så streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre! Stem tanke og sinn etter dem, og ikke etter de jordiske ting.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 20 april 2021, tirsdag
3 tirsdag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Fred være med dere. Det er meg. Frykt ikke. Halleluja!

Salme 125
Herren vokter sitt folk
Fred til hele Guds Israel (Gal 6,16).


De som setter sin lit til Herren, *
er som Sions fjell.

Det rokkes ikke, *
det står for evig.

Som fjellene omgir Jerusalem, *
slik hegner Herren om sitt folk fra nå og til evig tid

Herren lar ikke ondskapens herskerstav *
hvile over de rettferdiges arvelodd,

så ingen rettferdig *
rekker hånden ut til urett.

Herre, gjør godt mot de gode, *
mot de oppriktige av hjertet.

Men dem som bøyer av på krokete veier +
måtte Herren drive bort med ugjerningsmenn. *
Fred over Israel!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Fred være med dere. Det er meg. Frykt ikke. Halleluja!

Ant. 2 Stol på Herren, Israel. Halleluja!

Salme 131
Barnlig tillit til Gud
Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn (Matt 11,29).


Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, *
mine øyne er ikke stolte.

Jeg sysler ikke med store ting, *
med det som er over min evne.

Jeg har roet min sjel, *
som avvent barn hos sin mor.

Som barnet på morens fang, *
slik faller min sjel til ro.

Stol på Herren, Israel, *
fra nå og til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Stol på Herren, Israel. Halleluja!

Ant. 3 All skapningen tjene deg, for du talte og alt ble til. Halleluja!

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 All skapningen tjene deg, for du talte og alt ble til. Halleluja!

Lesning
l Pet 2,4-5


Kom til ham, den levende sten - forkastet av menneskene, men i Guds øyne utvalgt og kostelig, og gå selv inn som levende stener i et åndelig byggverk; bli et hellig presteskap, til å frembære åndelige ofre, slike som Gud med glede kan motta gjennom Jesus Kristus.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Guds brød er kommet ned fra himmelen og har gitt verden liv. Halleluja, Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Guds brød er kommet ned fra himmelen og har gitt verden liv. Halleluja, Halleluja!

Forbønner

La oss rope ut vår glede til Kristus, han som hvilte i jordens skjød, men så på nytt fikk skue den nye herlighets lys, og si:
R. Herlighetens konge, hør vår bønn.

- For biskopene, prestene og diakonene, at de må fylle sin tjeneste med iver og nidkjærhet, og føre frem for deg et folk som er rede til all god gjerning, vi ber deg, Herre.
- For lærerne som arbeider i din Kirkes tjeneste, at de med rent hjerte må søke din sannhet, vi ber deg, Herre.
- For legfolket i Kirken, at de må få styrke til å kjempe troens gode strid, og etter å ha fullført sitt løp få den evige lønn i ditt rike, vi ber deg, Herre.
- Du som spikret gjeldsbrevet mot oss til korset og slettet det der, bryt våre lenker og fri oss ut av mørket.
- Du som steg ned i dødsriket og brøt opp dets porter, slipp våre avdøde brødre og søstre inn i ditt rike.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 20 april 2021
Tisdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 143 (1—11)
Bønn i nedtrykthet
Mennesket blir ikke rettferdiggjort ved loven, men ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).


Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst, *
svar meg i din trofaste rettferd.

Gå ikke i rette med din tjener. *
Ingen som lever er rettferdig for deg.

Fienden forfølger min sjel, *
knuger mitt liv til jorden.

Han lar meg sitte i stummende mørke, *
lik dem som er døde for evig.

Livsånden slukner i meg. *
Jeg er forferdet i hjertets grunn.

Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk *
og grunner på dine henders gjerning.

Jeg rekker mine hender ut mot deg, *
min sjel tørster etter deg
som uttørket jord etter vann.

Drøy ikke, svar meg, Herre, *
jeg har ikke pust igjen.

Skjul ikke ditt åsyn for meg, *
så jeg blir lik dem som farer ned i graven.

Vis meg hver morgen din kjærlighet, *
til deg setter jeg min lit.

Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, *
for jeg løfter min sjel mot deg.

Fra mine fiender fri meg, Herre, *
jeg søker ly hos deg.

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, *
på trygge stier lede meg din gode ånd.

For ditt navns skyld la meg leve, *
i din rettferd før min sjel ut av trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
1 Pet 5,8-9

Vær våkne og på vakt! For deres motstander går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen og stå ham imot!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, fordriv denne nattens mørke. La dine tjenere få hvile i fred, så vi ved daggry med glede kan våkne i ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.