Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 2 juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus och Petrus martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Min Gud, forkast ikke min bønn, for onde mennesker forfølger meg.

Salme 55
Mot falske venner
Forferdelse og angst kom over Jesus (Mark 14,33).

I


Herre, hør mm bønn, *
skjul deg ikke når jeg roper.

Hør på meg og svar meg, *
min sorg gir meg ikke ro.

Jeg skjelver under fiendens rop, *
de gudløse tramper meg ned.

Ondskap velter de innover meg, *
rasende går de løs på meg.

Mitt hjerte skjelver i dødens gru. *
Frykt og beven griper meg, redsel overvelder meg.

Å, hadde jeg vinger som duen, *
da fløy jeg bort og fant trygghet.

Langt bort ville jeg fly, *
i ørkenen ville jeg slå meg ned.

Herre, skyndsomt ville jeg finne ly for den bitende vind, *
den ødeleggende storm og deres giftige tunge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Min Gud, forkast ikke min bønn, for onde mennesker forfølger meg.

Ant. 2 Herren skal fri oss fra våre fiender og fra deres hånd som hater oss.

II

Jeg ser vold og kiv i byen. *
Natt og dag vandrer de omkring på dens murer.

Sorg og elendighet rår i byen, den er full av forderv, *
urett og svik viker ikke fra torvet.

Var det en fiende som krenket meg, *
kunne jeg tåle det.

Reiste en uvenn seg mot meg, *
da flyktet jeg for ham.

Men du var min like, min venn, min fortrolige, *
sammen gledet vi oss over å ferdes i Herrens hus.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herren skal fri oss fra våre fiender og fra deres hånd som hater oss.

Ant. 3 Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg.

III

Jeg roper til Gud, *
og Herren frir meg ut.

Natt og dag sukker og klager jeg. *
Han vil høre mitt rop.

Hans fred har fridd meg fra den strid de førte mot meg, *
for mange var imot meg.

Gud hører meg, *
han som råder fra evighet, skal ydmyke dem.

De forandrer seg ikke, *
de frykter ikke Gud.

Fienden legger hånd på sine venner, *
han har krenket sin pakt.

Hans tale er glattere enn smør, *
men i hjertet tenker han på strid.

Hans ord er mildere enn olje, *
men gjemmer skarpe sverd.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg. *
Han vil ikke la den rettferdige gå til grunne for evig.

Og du, Gud, vil styrte drapsmann og sviker, *
ned i den dype grav.

Bare halvparten av sine dager får de se, *
men jeg setter min lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg.

Min sønn, gi akt på min visdom.
Lytt til mine ord.

Første lesning
Job 12,1-25
Fra Jobs bok
Job fremlegger Guds overhøyhet over all menneskelig visdom


Da tok Job til orde og sa: Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut. Men jeg har også forstand, jeg står ikke tilbake for dere. Hvem kjenner ikke til dette? Jeg er til latter for mine venner, jeg som ropte til Gud og fikk svar, jeg som er rettskaffen og hederlig. „Bry deg ikke om ulykken!" tenker de som er trygge. „Den venter dem som går og vakler." Voldsmenn får ha sine telt i fred; trygge er de som vekker Guds vrede og tror at de har Gud i sin hånd. Spør bare dyrene, de lærer deg, himmelens fugler gir deg kunnskap. Eller tenk på jorden, den opplyser deg, fisken i havet har noe å fortelle. Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette, at Gud har skapt det med sin kraft? Han har hver levende sjel i sin hånd og rår over ånden i hver manns kropp.
Prøver ikke øret de ord som sies, likesom ganen smaker på maten? Er det bare de gamle som har visdom, bare et langt liv som gir innsikt? Hos Gud er visdom og velde, han legger planer med forstand. Når han river ned, bygger ingen opp; når han stenger for en mann, kan ingen åpne. Se, han demmer for vannet, da tørker det bort; han slipper det ut, og det river jorden med seg. Hos ham er det styrke og klokskap. Han rår over den som farer vill. Rådsherrer fører han barbente bort, og dommere gjør han til dårer. Han løser kongers lenker og binder hoftekledet om dem. Han fører prester barbente bort og styrter mektige menn. Han tar mælet fra pålitelige folk og dømmekraften fra de eldste. Han øser ringeakt ut over fyrster og løser beltet på sterke menn. Han avslører det som er skjult i mørket, og det som er stummende mørkt, bringer han frem i lyset. Han lar folkene vokse - og gjør ende på dem, lar folkeslag bre seg - og fører dem bort. Han tar vettet fra landets høvdinger og fører dem vill i veiløst øde. De famler i mørke, og det lysner ikke, han lar dem rave som drukne menn.

Responsorium Job 12,13.14; 23,13

Hos Gud er visdom og velde, ham tilhører råd og forstand.
* Når han river ned, bygger ingen opp; når han stenger for en mann, kan ingen åpne.
Men han er den eneste, hvem kan hindre ham? Hva han vil, det gjør han.
* Når han river ned, bygger ingen opp; når han stenger for en mann, kan ingen åpne.

Annen lesning
Fra «Forklaringer til Jobs bok“ av pave Gregor den Store
Den som blir spottet av sine venner, slik som jeg, han skal påkalle Gud og han vil bønnhøre ham, for den rettferdiges enfold blir spottet


Det forekommer ikke så rent sjelden at menneskets skrøpelige sinn lar seg forføre av ytre gleder når det får nyte godt av menneskers flyktige gunst på grunn av det gode det gjør, slik at det lar sin indre søken ligge, og gladelig slapper av med det som hører hjemme i det ytre, og finner større glede i å kalles salig enn virkelig å være det. Når det blir oppsatt på å høre seg selv bli rost, forlater det den vei det hadde slått inn på. Derfor ser man at nettopp det som gjorde det prisverdig i Guds øyne, nå gjør at det fjerner seg fra Gud.
Men det skjer også at sinnet holder fast ved sin gode gjerning, og allikevel påkaller menneskers hån. Det handler på beundringsverdig vis, men høster fornærmelser. Lovord kunne ha trukket det i retning av ytre vellykkethet, men ukvemsord støter det bort og gjør at mennesket går i seg selv. Jo mindre det finner i det ytre som det kan slå seg til ro med, jo fastere støtter det seg på Gud i sitt indre. Han fester all lit til sin skaper, og når han blir utsatt for ukvemsord, påkaller han ene og alene det indre vitne. Når menneskers yndest uteblir, kommer menneskets sinn i sin motløshet Gud desto nærmere. Hans bønn blir inderligere, og angrep utenfra renser ham slik at han kan gå dypere i sin indre søken.
Derfor sier dette skriftstedet med rette: „Den som blir spottet av sine venner, slik som jeg, han skal påkalle Gud og han vil bønnhøre ham“, for når onde mennesker kritiserer de gode, blir det tydelig hvem som kan gå god for det de siste gjør. Når de blir angrepet, ifører de seg bønnens våpen og derved slutter de forbund med Gud som hører deres bønn, siden de ytre sett er langt fra å få høre godord fra mennesker.
Legg også merke til hvor klokt det tilføyes: „Slik som jeg", for det finnes dem som blir utsatt for menneskers hån, men som Gud allikevel ikke vil bønnhøre. For når spott rettes mot synd, medfører spotten ingen fortjeneste for dyd.
„For den rettferdiges enfold blir spottet."1 Denne verdens visdom består i å tildekke hjertet med list og knep, å tilsløre hensikten med fagre ord, å fremstille løgn som sannhet og å påvise at sannhet er løgn.
De rettferdiges sannhet, derimot, består i ikke å pønske ut noe for å vise seg frem, å si sin hensikt med rene ord, å elske sannheten for det den er, fly fra all løgnaktighet, å gjøre vel uten å vente gjengjeld, heller tåle ondt enn gjøre det, aldri å søke hevn for urett, å holde for vinning det å tåle forhånelse for sannhetens skyld. Men denne de rettferdiges visdom blir spottet, for denne verdens vise regner renhetens dyd for dumhet å være. Alt det som gjøres uegennyttig, anser de utvilsomt som tåpelig, og alt det som sannheten bifaller i en gjerning, høres for den kjødelige visdom ut som tull.

Responsorium Sal 119, 104-105; Joh 6, 69

Jeg hater hver løgnens sti.
* Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei.
Herre, til hvem skal vi gå? Du har det evige livs ord.
* Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei.

Bønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …


Invitatorium
2. juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig god, velsign hans hellige navn.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
2. juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og trofast ånd.

Salme 51
Herre, miskunn deg over meg
La Ånden forvandle deres sinn og iføre dere et nytt menneske (Ef 4,23.24).


Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn, *
utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Tvett meg for all min ondskap *
og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd, *
den står alltid for meg.

Mot deg alene har jeg syndet, *
gjort det som er ondt i dine øyne.

Derfor er du rettferdig når du taler, *
ulastelig når du dømmer.

Se, i synd er jeg født, *
helt fra mors hv en synder.

Men du elsker sannhet i hjertets grunn, *
lær meg din visdoms dybder.

Rens meg med isop så jeg blir ren, *
tvett meg, og jeg blir hvh som sne.

Fyll meg igjen med fryd og glede, *
la dem danse, de ben du knuste.

Vend ditt åsyn fra min skyld, *
og utslett all min ondskap.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, *
gi meg en ny og trofast ånd.

Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, *
ta ikke fra meg din hellige And.

La meg kjenne din frelses glede på ny, *
hold meg oppe ved din gavmilde Ånd.

Så vil jeg lære synderne dine veier, *
og de villfarne skal vende om til deg.

Fri meg fra blodskyld, du min frelses Gud, *
og min tunge skal synge din lov.

Herre, løs min tunge, *
så min munn kan forkynne din pris.

I slaktoffer finner du ingen glede, *
brennoffer bryr du deg ikke om.

En sønderbrutt ånd er mitt offer, *
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

I din nåde gjør vel mot Sion, *
gjenreis Jerusalems murer.

Da skal du finne behag i rettferdighets offer, *
i brennoffer, slaktoffer og unge okser på ditt alter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og trofast ånd.

Ant. 2 Fryd deg, Jerusalem, for i deg skal alle samles i Herren.

Tobits sang (13,8-11.13-14b. 15-16b)
Takksigelse for folkets befrielse
Han viste meg den hellige by Jerusalem. Guds herlighet lyste utfra den (Åp 21,10-11).


Måtte Guds storverk være på alles lepper, *
alle synge hans pris i Jerusalem.

Jerusalem, du hellige by, *
han vil straffe deg for dine sønners gjerning.

Men så vil han atter vise miskunn *
mot de rettferdiges sønner.

Lovpris Herren som det høver seg,
velsign evighetens konge! *
Da skal din bolig gjenreises under frydesang.

Måtte han gjøre dine bortførte glade, *
og elske dine ulykkelige i slekt etter slekt til evig tid.

Et skinnende lys skal stråle, *
like til jordens ender.

Tallrike folk kommer langveis fra, *
de som bor ved jordens ytterste grenser,
skal søke ditt hellige navn.

De har hendene fulle av gaver, *
gaver til himmelens konge.

Slekt etter slekt skal juble i deg, *
ditt navn, du utvalgte, skal bestå til evig tid.

Kom da og fryd deg over de rettferdiges barn, *
for de skal samles og velsigne evighetens Herre.

Salige de som elsker deg, *
salige de som gleder seg over din fred!

Min sjel, lov Herren, den store konge! *
For Jerusalem skal bygges på ny,
hans hus skal være i byen til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Fryd deg, Jerusalem, for i deg skal alle samles i Herren.

Ant. 3 Deg, Gud, tilkommer lovsang på Sion.

Salme 147 (12-20)
Jerusalems fornyelse
Kom, så skal jeg vise deg bruden, Lammets hustru (Åp 21,9).


Lovsyng Herren, Jerusalem, *
Sion, pris din Gud.

Han gjør dine portbommer sterke *
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker, *
med beste hvete metter han deg.

Han sender sitt bud til jorden, *
hastig løper hans ord.

Som ull lar han sneen falle, *
og drysser rim som aske.

Han kaster hagl ut som smuler, *
og hvem kan stå seg mot hans frost?

Han sender sitt ord, og isen smelter, *
hans vind blåser, da strømmer vannet.

Han forkynte sitt ord for Jakob, *
gav Israel sine bud og dommer.

Slik gjorde han ikke mot andre folk, *
de kjenner ikke hans lovbud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Deg, Gud, tilkommer lovsang på Sion.

Lesning
Gal 2,19b-20


Jeg er korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg som lever, med Kristus som lever i meg. Og om jeg fremdeles lever på jorden, lever jeg i tro på Guds Sønn, han som har viet sin kjærlighet til meg og ofret seg selv for min skyld.

Responsorium

Jeg roper til Gud, den Høyeste, + den Gud som gjør vel mot meg.
Jeg roper til Gud, den Høyeste, + den Gud som gjør vel mot meg.
Han sende sin hjelp fra himmelen og fri meg ut.
+ Den Gud som gjør vel mot meg.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Jeg roper til Gud, den Høyeste, + den Gud som gjør vel mot meg.

Ant. Ved vår Guds barmhjertighet og miskunn har solrenningen fra det høye gjestet oss.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Ved vår Guds barmhjertighet og miskunn har solrenningen fra det høye gjestet oss.

Forbønner

I tillit til Gud, han som har omsorg for alle han har skapt og forløst ved sin Sønn, la oss frembære våre bønner og si:
R. Befest i oss ditt verk, Herre.

- Barmhjertige Gud, styr våre skritt på hellighets vei, så vi alltid søker det som er sant og rett, alt som er verd å elskes.
- For ditt navns skyld, Herre, vend deg ikke bort fra oss. Kom din pakt ihu.
- Ydmykt og angerfullt ber vi deg: Ta imot oss, Herre, for de som setter sin lit til deg, skal aldri stå til skamme.
- Du som har kalt oss til å være profeter i Kristus, gi oss å forkynne dine store gjerninger.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vi ber deg: Gi oss din nåde i rikt mål, slik at vi som ved din hjelp følger dine bud, må finne trøst i dette liv og evig glede i det neste. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Herre, vår Gud, de hellige martyrer Marcellinus og Peter bekjente modig sin tro og gikk i døden for den. Hjelp oss på deres forbønn å vise den samme urokkelige troskap mot deg. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 2 juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.

Salme 119 (161-168 XXI Sin)

Om fyrster forfølger meg uten grunn, *
så frykter mitt hjerte ditt ord.

Jeg fryder meg over ditt ord *
lik en som vinner rikt bytte.

Jeg hater og avskyr løgn, *
men jeg elsker din lov.

Jeg lovpriser deg syv ganger daglig *
for dine rettferdige dommer.

Stor fred har de som elsker dm lov, *
intet får dem til å snuble.

Herre, jeg venter på frelse fra deg, *
jeg holder dine bud.

Min sjel tar vare på dine lovbud, *
jeg elsker dem i sannhet.

Ja, jeg har holdt dine bud og lover, *
alle mine veier ligger åpne for deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.

Salme 133
Gleden over broderkjærligheten
La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud (1 Joh 4,7).


Hvor herlig og godt *
når brødre bor sammen i fred.

Det er som når kostbar olje på hodet
renner ned i skjegget, *
i Arons skjegg, i linningen på hans kjortel.

Det er som når dugg fra Hermon *
faller ned over Sions fjell.

Der har Herren gitt velsignelse, *
liv til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Salme 140 (1—9,13-14)
Du er min tilflukt
Menneskesønnen skal overgis i synderes hender (Matt 26,45).


Fra onde mennesker fri meg, Herre, *
mot voldsmenn vær meg et vern.

De tenker ondt i sitt hjerte, *
ypper til strid hver eneste dag.

De hvesser sin tunge som slangen, *
har ormegift i sin munn.

Vokt meg, Herre, for gudløses hånd, *
vern meg mot voldsmenn, mot dem
som vil føre meg til fall.

De hovmodige legger snarer for meg, *
de spenner garn for min fot,
de har lagt ut feller på min vei.

Jeg sier til Herren: „Du er min Gud. *
Lytt til min tryglende røst.

Herre, min Gud, min frelses styrke, *
du skjermer mitt hode på stridens dag.

Herre, gjør ikke etter de gudløses ønsker, *
la ikke deres renker slå til.“

Jeg vet at Herren fører den ringes sak *
og gir den fattige rett.

De rettferdige skal prise ditt navn, *
de rettsindige bo for ditt åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Kort lesning
Rom 12,17a.19b-20a.21


Gjengjeld aldri ondt med ondt. Overlat straffen til Gud etter Skriftens ord: Straffen hører meg til, jeg skal gjøre gjengjeld, sier Herren. Ja, om din fiende sulter, så gi ham å spise, er han tørst, gi ham å drikke. La ikke det onde få makten over deg, men vinn selv over det onde ved det godes hjelp.

Herrens miskunn er fra evighet til evighet.
Og hans rettferd for dem som holder hans pakt.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som ble ført til korsets pine i den tredje time for å frelse verden, vi ber deg: Tilgi de synder vi har begått og gi oss å holde blikket festet på den lønn du har lovet. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 2 juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.

Salme 119 (161-168 XXI Sin)

Om fyrster forfølger meg uten grunn, *
så frykter mitt hjerte ditt ord.

Jeg fryder meg over ditt ord *
lik en som vinner rikt bytte.

Jeg hater og avskyr løgn, *
men jeg elsker din lov.

Jeg lovpriser deg syv ganger daglig *
for dine rettferdige dommer.

Stor fred har de som elsker dm lov, *
intet får dem til å snuble.

Herre, jeg venter på frelse fra deg, *
jeg holder dine bud.

Min sjel tar vare på dine lovbud, *
jeg elsker dem i sannhet.

Ja, jeg har holdt dine bud og lover, *
alle mine veier ligger åpne for deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.

Salme 133
Gleden over broderkjærligheten
La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud (1 Joh 4,7).


Hvor herlig og godt *
når brødre bor sammen i fred.

Det er som når kostbar olje på hodet
renner ned i skjegget, *
i Arons skjegg, i linningen på hans kjortel.

Det er som når dugg fra Hermon *
faller ned over Sions fjell.

Der har Herren gitt velsignelse, *
liv til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Salme 140 (1—9,13-14)
Du er min tilflukt
Menneskesønnen skal overgis i synderes hender (Matt 26,45).


Fra onde mennesker fri meg, Herre, *
mot voldsmenn vær meg et vern.

De tenker ondt i sitt hjerte, *
ypper til strid hver eneste dag.

De hvesser sin tunge som slangen, *
har ormegift i sin munn.

Vokt meg, Herre, for gudløses hånd, *
vern meg mot voldsmenn, mot dem
som vil føre meg til fall.

De hovmodige legger snarer for meg, *
de spenner garn for min fot,
de har lagt ut feller på min vei.

Jeg sier til Herren: „Du er min Gud. *
Lytt til min tryglende røst.

Herre, min Gud, min frelses styrke, *
du skjermer mitt hode på stridens dag.

Herre, gjør ikke etter de gudløses ønsker, *
la ikke deres renker slå til.“

Jeg vet at Herren fører den ringes sak *
og gir den fattige rett.

De rettferdige skal prise ditt navn, *
de rettsindige bo for ditt åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Kort lesning
1 Joh 3,16


Kristus gav sitt liv for oss, det er kjærlighetens kjennetegn. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Lovpris Herren, for han er god,
For evig varer hans miskunn.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som i den sjette time menløs steg opp på korsets tre mens all verden ble lagt i mørke, unn oss alltid det lys som lar oss tre inn i det evige liv. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 2 juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.

Salme 119 (161-168 XXI Sin)

Om fyrster forfølger meg uten grunn, *
så frykter mitt hjerte ditt ord.

Jeg fryder meg over ditt ord *
lik en som vinner rikt bytte.

Jeg hater og avskyr løgn, *
men jeg elsker din lov.

Jeg lovpriser deg syv ganger daglig *
for dine rettferdige dommer.

Stor fred har de som elsker dm lov, *
intet får dem til å snuble.

Herre, jeg venter på frelse fra deg, *
jeg holder dine bud.

Min sjel tar vare på dine lovbud, *
jeg elsker dem i sannhet.

Ja, jeg har holdt dine bud og lover, *
alle mine veier ligger åpne for deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Stor fred har de som elsker din lov, Herre.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.

Salme 133
Gleden over broderkjærligheten
La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud (1 Joh 4,7).


Hvor herlig og godt *
når brødre bor sammen i fred.

Det er som når kostbar olje på hodet
renner ned i skjegget, *
i Arons skjegg, i linningen på hans kjortel.

Det er som når dugg fra Hermon *
faller ned over Sions fjell.

Der har Herren gitt velsignelse, *
liv til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Salme 140 (1—9,13-14)
Du er min tilflukt
Menneskesønnen skal overgis i synderes hender (Matt 26,45).


Fra onde mennesker fri meg, Herre, *
mot voldsmenn vær meg et vern.

De tenker ondt i sitt hjerte, *
ypper til strid hver eneste dag.

De hvesser sin tunge som slangen, *
har ormegift i sin munn.

Vokt meg, Herre, for gudløses hånd, *
vern meg mot voldsmenn, mot dem
som vil føre meg til fall.

De hovmodige legger snarer for meg, *
de spenner garn for min fot,
de har lagt ut feller på min vei.

Jeg sier til Herren: „Du er min Gud. *
Lytt til min tryglende røst.

Herre, min Gud, min frelses styrke, *
du skjermer mitt hode på stridens dag.

Herre, gjør ikke etter de gudløses ønsker, *
la ikke deres renker slå til.“

Jeg vet at Herren fører den ringes sak *
og gir den fattige rett.

De rettferdige skal prise ditt navn, *
de rettsindige bo for ditt åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Vokt meg for gudløses hånd, Herre, min mektige hjelper.

Kort lesning
1 Joh 4,9-11


Gud har åpenbart sin kjærlighet for oss ved å sende sin enbårne Sønn til verden, og slik gi oss livet ved ham. Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket, men at han elsket oss og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder. Mine kjære! Har Gud vist oss så stor en kjærlighet, da skylder også vi å elske hverandre.

Gud, vårt skjold, vend blikket hit.
Se på din Salvedes ansikt.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som førte den angrende røver med deg fra korsets lidelse til ditt rike, vi bekjenner våre synder og ber deg tillitsfullt om at du etter døden må lede oss jublende inn gjennom paradisets porter. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 2 juni 2023, fredag
fredag - uke IV
Marcellinus og Peters martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Salme 145
Lovprisning av Guds allmakt
Du er rettferdig, Herre, du som er og som var (Ap 16,5).

I


Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge, *
love ditt navn i all evighet.

Fra dag til dag vil jeg prise deg, *
evig og alltid prise ditt navn.

Herren er stor og høylovet, *
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt etter slekt skal love ditt verk, *
forkynne din veldige gjerning.

Det skal tales om din herlighets strålende glans, *
og jeg skal fortelle om dine under.

Det skal tales om dine veldige gjerninger, *
og jeg skal berette om dine storverk.

De feirer minnet om all din godhet *
og jubler over din rettferd.

Nådig og barmhjertig er Herren, *
langmodig og rik på miskunn.

Herren er god mot alle, *
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapningen priser deg, Herre, *
dine trofaste lover deg.

De forkynner ditt rikes ære, *
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet, *
ditt rikes strålende prakt.

Ditt rike står gjennom alle tider, *
ditt herrevelde gjennom alle slekter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Ant. 2 Alles øyne ser hen til deg, Herre, og du gir alle føde i rette tid.

II

Herren er trofast i sine ord, *
hellig i all sin gjerning.

Herren støtter dem som faller, *
han reiser dem som er knuget ned.

Alles øyne ser hen til deg, *
og du gir alle føde i rette tid.

Du åpner dm hånd, *
og metter alt som lever, med velsignelse.

Herren er rettvis i all sin vei, *
trofast i all sin gjerning.

Herren er nær dem som roper, *
som ærlig kaller på ham.

Han oppfyller deres ønske som frykter ham, *
han hører deres rop og frelser dem.

Herren verner alle som elsker ham, *
men de gudløse utrydder han.

Min munn skal forkynne Herrens pris, *
alt levende signe hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Alles øyne ser hen til deg, Herre, og du gir alle føde i rette tid.

Ant. 3 Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes Konge.

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (15,3-4)

Tilbedelseshymne


Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, Allhersker. *
Rettferdige og sanne er dine veier,
du folkenes konge.

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? *
For du alene er hellig.

Alle folkeslag skal komme og kaste seg ned for deg, *
for dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes Konge.

Lesning
Rom 8,1-2


Det finnes ingen fordømmelse for dem som lever i Kristus Jesus. For Åndens lov, som gir liv i Kristus Jesus, har befridd deg fra syndens og dødens lov.

Responsorium

Kristus led døden for våre synders skyld, + for å føre oss frem til Gud.
Kristus led døden for våre synders skyld, + for å føre oss frem til Gud.
Legemlig døde han, men ved Ånden ble han gjort levende.
+ For å føre oss frem til Gud.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Kristus led døden for våre synders skyld, + for å føre oss frem til Gud.

Ant. Herre, kom ihu din miskunn, slik du lovet våre fedre.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herre, kom ihu din miskunn, slik du lovet våre fedre.

Forbønner

La oss tillitsfullt vende oss i bønn til Kristus, for alle som kjenner hans navn, setter sitt håp til ham alene. La oss rope til ham og si:
R. Kyrie eleison.

- Kristus, styrk oss i vår menneskelige skrøpelighet, så vi ikke bringes til fall.
- Når vi feiler og synder, trøst oss med din tilgivelse.
- Du som forarges over synden og tilgir når vi angrer, vend din vrede bort fra oss, selv om vi gjør oss fortjent til å straffes.
- Du som tilgav den angrende kvinnen hennes synder, du som bar det bortkomne får på dine skuldre, vær barmhjertig mot oss syndere.
- La dem som satte sin lit til deg mens de levde her på jorden, få gå inn gjennom himmelens porter som du åpnet ved ditt kors.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, du som ville at din Salvede skulle lide for å frelse hele verden, gi ditt folk nidkjærhet etter å ofre seg til deg som et levende offer, og la det mettes av din kjærlighets fylde. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Herre, vår Gud, de hellige martyrer Marcellinus og Peter bekjente modig sin tro og gikk i døden for den. Hjelp oss på deres forbønn å vise den samme urokkelige troskap mot deg. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 2 juni 2023
Fredag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Jeg roper til deg dag og natt, Herre, min Gud, min frelse.

Salme 88
En alvorlig syk manns bønn
Dette er deres time, nå er det mørket som rår (Luk 22,53).


Herre, min Gud, min frelse, *
dag og natt roper jeg til deg.

La min bønn nå opp til deg, *
lytt til min klage.

For min sjel er mett av ulykker, *
og jeg står ved dødsrikets grense.

Jeg telles alt blant dem som farer ned i dypet. *
Jeg er en ferdig mann,

forkastet lik en av de døde som alt er i graven, *
en du ikke lenger husker, skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i den dypeste grav, *
i avgrunnens mørke.

Din vrede tynger meg, *
dine bølger overskyller meg.

Du har gjort meg til en skrekk for mine venner
og drevet dem bort. *
Jeg er blitt lukket inne, kan ikke komme ut.

Øyet er trett av å gråte, jeg rekker hendene
opp mot deg, *
Herre, jeg kaller på deg hele dagen.

Tales det om din kjærlighet i graven? *
Skyggene, priser de deg?

Er dine undergjerninger kjent blant de døde, *
din rettferdighet i glemselens land?

Men jeg roper til deg, Herre, *
om morgenen hører du min bønn.

Herre, hvorfor støter du meg bort? *
Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?

Ulykkelig er jeg og døden nær,* dine redsler har omgitt meg fra min barndom.

Din vrede har rast over meg, *
og dine redsler tilintetgjort meg.

De omgir meg som vann hele dagen *
og omringer meg alle sammen.

Du fjerner mine slektninger og venner, *
mørket er mitt eneste følge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Jeg roper til deg dag og natt, Herre, min Gud, min frelse.

Lesning
Jer 14,9

Hvorfor er du som en rådvill mann, lik en kriger som ikke kan hjelpe? Du er jo midt iblant oss, Herre, ditt navn er nevnt over oss. Så gå da ikke fra oss!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Allmektige Gud, unn oss i din nåde å forene oss i tro med din enbårne Sønn som led døden og ble gravlagt for at vi skulle oppstå med ham til nytt liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.