Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 18 januar 2021, mandag


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Ett heligt tempel reser sig mot himmelen,
av Andens rika gåvor härligt strålande,
av Kristi blod, likt kunglig purpur, glänsande,
av dyrbar oljas vällukt ljuvligt doftande
och ädelt smyckat av gudomlig skönhets prakt.

Må dina öron lyssna till vår bön, o Gud,
och dina ögon vaka över detta hus;
låt dina änglar bära till oss bud om fred
och nåd från himlen falla likt ett vårligt regn.
Må vi beredas här för ditt Jerusalem.

Av ljuvligt manna i vår öken mättade
och av en kostlig dryck från kalken livade
låt dina vänner, från allt ont bevarade,
med glädje vandra vägen till ditt paradis
och där få skåda dig med avhöljt ansikte.

O Gud treenig, Fader, Son och Hjälpare,
som bor i ljuset, dit ej dödligt öga når,
och i de hjärtan som i tro dig tar emot,
dig tillhör äran, väldet och all härlighet,
du som regerar nu och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar!

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter åpnet seg for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

„Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

„Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

„Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

„Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

„Hvem er den herlighetens Konge?" *
„Herren, den veldige, sterk i strid."

„Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

„Hvem er den herlighetens Konge?" *
„Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar!

Ant. 2 Hur ljuvliga är inte din boning, Herre Sebaoth!

Psalm 84
Längtan till Herrens tempel
Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker stad som skall komma (Heb 13:14)


Hur ljuvlig är inte din boning, *
Herre Sebaot!
     Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, *
     min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus
och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: *
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.
     Saliga de som bor i ditt hus, *
     de lovar dig ständigt.
Saliga de människor som finner sin kraft i dig, *
de som vill vandra till ditt hus.
     När de går genom den torra dalen,
     gör du den rik på källor, *
     och höstregnet höljer den med välsignelser.
Deras kraft växer till mer och mer, *
så träder de fram inför Gud på Sion.
     Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
     lyssna, du Jakobs Gud.
Gud, se till vår sköld, *
akta på din smordes ansikte.
     Ty en dag i dina gårdar *
     är bättre än tusen andra,
jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus *
än vistas i de gudlösas hyddor.
     Ty Herren Gud är sol och sköld, *
     Herren ger nåd och ära,
han vägrar inte dem något gott *
som vandrar i oskuld.
     Herre Sebaot, *
     salig är den människa som förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hur ljuvliga är inte din boning, Herre Sebaoth!

Ant. 3 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Psalm 87
Jerusalem, alla folks moder
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Herren älskar Sion,
som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob. *
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad:
     Rahab och Babel
     skall jag nämna bland mina bekännare, +
     liksom Filisteen och Sor och Kush *
     - även om dem skall det heta: "Där är de alla födda."
Men om Sion skall det sägas:
"Det är hon som har fött oss", *
och den Högste skall hålla Sion vid makt.
     När Herren tecknar upp folken, +
     då skall han räkna så: *
     "Där är de alla födda."
Och under sång och dans skall de säga: *
"Alla mina källor är i dig."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning.

Første lesning
1 Pet 2:1-17
Det andliga templet


Lägg bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, i Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, ett stenblock man stöter emot, en sten man snavar över. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.
Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren.

Responsorium Jfr Tob 13:16c; Upp 21:10-11

Jerusalems portar är byggda av safir och smaragd.
+ Av ädelsten är alla dess murar.
Den heliga staden kommer ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Den lyser som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.
+ Av ädelsten är alla dess murar.

Annen lesning
Ur en predikan av Augustinus.
Bönens hus


Vad denna församling nu firar är helgandet av ett bönens hus. Detta är alltså våra böners hus - Guds hus är vi själva. Om vi själva är Guds hus, må vi under denna tidsålder byggas upp, så att vi vid denna tidsålders slut blir helgade. Byggnaden, eller snarare uppbyggandet, innebär möda, helgandet glädje.
Vad som där skedde, när bönens hus reste sig, det sker på visst sätt, när de på Kristus troende församlas. Ty genom att komma till tro är det såsom när stockar huggs i skogar och stenar ut ur bergen. I sanning, när de troende undervisas, döps och tar gestalt, huggs de liksom till, riktas de och jämnas de till under hantverkares och byggmästares händer.
Men något Herrens hus blir de verkligen inte, försåvitt de inte sammanfogas av kärleken. Om dessa stockar och stenar inte bands samman med varandra i en bestämd ordning, om de inte knöts samman på ett harmoniskt sätt, om de inte genom att låda vid varandra liksom älskade varandra, kunde ingen träda in i huset. Men när du i en byggnad ser, att stenar och stockar sluter väl till varandra, träder du trygg in och fruktar inte, att den skall rasa samman.
När alltså Herren Kristus ville träda in i och ta sin boning i oss, sade han, som om det vore fråga om att bygga upp något: Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Ett bud ger jag er, säger han. Ni var nämligen gamla människor, ni byggde ännu inte ett hus åt mig, ni låg i spillror som ett hop- rasat hus. Älska alltså varandra, så att ni reser er ur er gamla människas hoprasade hus.
Må ni alltså besinna, älskade bröder, att detta hus fortfarande, såsom det är förutsagt och utlovat, befinner sig under byggnad över hela världen. Ty när huset byggdes upp efter fångenskapen, sade man, såsom det heter i en annan psalm: Sjung till Herren den nya sången, sjung till Herren hela jorden. Vad som där kallades en ny sång, kallade Herren ett nytt bud. Ty vad kunde väl sjunga den nya sången, om inte den nya kärleken? Att sjunga är älskandes sak. Av helig kärlek brinner rösten hos den som sjunger.

Responsorium Jfr Jes 56:7; 1 Kung 8:27

Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt hus.
+ Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte.
+ Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Gud, av levande och utvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
18. januar 2021, mandag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
18. januar 2021, mandag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
O Herre, la ditt rike
på jorden her nedstige
med kraft og nådens And,
at løse syndens bånd,
på det kan man fornemme
at Gud hos folket bor,
og at du, Gud, har hjemme
hos dem som på deg tror.

Hvor Herrens duk utbredes,
hvor kalk og disk beredes,
hvor Ånd og vann og blod
gir kraft i hjerterot;
hvor håp og tro tillike
har bluss og lamper tent,
der er Guds nådes rike
på jorden til oss sendt.

La all din hjord seg glede!
Dens hyrder du beklede
med Arons hellighet!
Gi vekst til Ordets sæd!
At det til verdens ende
må alltid fremgang få,
så hver sin Gud kan kjenne,
de store som de små.

Men liksom du bevarte,
for dine gjester sparte
den beste vin til sist,
o, søte Jesu Krist!
Så tror vi og du flytter
oss til ditt himmerik,
opp fra all jordens hytter
til fryd evindelig!


Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Lesning
Jes 56,7


Jeg fører dem til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt hus der de kan be. Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

Responsorium

Stor er Herren, vår Gud, + verdig til pris og ære.
Stor er Herren, vår Gud, + verdig til pris og ære.
I Guds stad på hans hellige fjell.
+ Verdig til pris og ære.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Stor er Herren, vår Gud, + verdig til pris og ære.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Forbønner

Siden vi er levende stener i Kristi legemes tempel, la oss be til Faderen for hans hellige Kirke, bekjenne vår tro på den og si:
R. Her er Guds hus og himmelens port.

- Far, rens din Kirkes vingård, vokt den med omsorg og dyrk den med kjærlighet inntil den fyller jorden, vidunderlig å se til.
- Evige hyrde, beskytt og øk din Kirke, la den bli en eneste hjord med din Sønn, den ene hyrde.
- Allmektige Far, så ditt Ord på Kirkens åkerland og gi hundre fold til din evige høst.
- All visdoms Gud, hellige ditt hus og hele ditt husfolk. La mennesket se den himmelske by, det nye Jerusalem, bruden kronet med ære.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 18 januar 2021, mandag


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.


Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.


Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

Kort lesning
1 Kor 3,16-17


Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds And bor i dere? Og ødelegger noen Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette templet er - dere selv.

Herre, jeg elsker ditt hus,
og stedet der din herlighet bor.

Bønn

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 18 januar 2021, mandag


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.


Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.


Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

Kort lesning
2 Kor 6,16bc


Den levende Guds tempel, det er vi, slik som Gud har sagt det: Jeg vil bo iblant dem og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Be om fred for Jerusalem.
Det gå dem vel som elsker deg.

Bønn

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 18 januar 2021, mandag


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.


Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.


Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

Kort lesning
Jer 7,2b.4-5a.7a


Hør Herrens ord, alle dere som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe Herren. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: „Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!" Men dersom dere forbedrer deres adferd og gjerninger, da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted.

Gå til hans porter med takk.
Inn i hans forgård med lovsang.

Bønn

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 18 januar 2021, mandag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

O Herre, la ditt rike
på jorden her nedstige
med kraft og nådens And,
at løse syndens bånd,
på det kan man fornemme
at Gud hos folket bor,
og at du, Gud, har hjemme
hos dem som på deg tror.

Hvor Herrens duk utbredes,
hvor kalk og disk beredes,
hvor Ånd og vann og blod
gir kraft i hjerterot;
hvor håp og tro tillike
har bluss og lamper tent,
der er Guds nådes rike
på jorden til oss sendt.

La all din hjord seg glede!
Dens hyrder du beklede
med Arons hellighet!
Gi vekst til Ordets sæd!
At det til verdens ende
må alltid fremgang få,
så hver sin Gud kan kjenne,
de store som de små.

Men liksom du bevarte,
for dine gjester sparte
den beste vin til sist,
o, søte Jesu Krist!
Så tror vi og du flytter
oss til ditt himmerik,
opp fra all jordens hytter
til fryd evindelig!


Ant. 1 En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.
Derfor har Gud, din Gud,

salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Ant. 2 Med glädje får vi komma till Herrens hus.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy dht øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvhket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans heliga! Halleluja.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans heliga! Halleluja.

Lesning
Åp 21,2-3.22.27


Jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Gud har oppslått sin bolig blant menneskene! Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk; som deres egen Gud skal han være blant dem. Noe tempel så jeg ikke i byen, for der er templet Gud Herren, Allherskeren, og Lammet. Noe vanhellig skal ikke komme inn i den, heller ingen som dyrker styggedom og falskhet, - bare de som er innskrevet i Livets Bok hos Lammet.

Responsorium

Salige er de som bor + i ditt hus, Herre.
Salige er de som bor + i ditt hus, Herre.
De skal lovsynge deg for alltid.
+ I ditt hus, Herre.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Salige er de som bor + i ditt hus, Herre.

Ant. Detta är den plats som Herren har utvalt till sin boning. Detta är det tempel som Herren har helgat för att hans namn skall bli åkallat. Mitt namn skall vara där, säger Herren.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Detta är den plats som Herren har utvalt till sin boning. Detta är det tempel som Herren har helgat för att hans namn skall bli åkallat. Mitt namn skall vara där, säger Herren.

Forbønner

Warning: include(nforb/kiv.html): failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/nbreviar/vesper/nvd.php on line 214 Warning: include(): Failed opening 'nforb/kiv.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/nbreviar/vesper/nvd.php on line 214
Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 18 januar 2021
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

eller: (översättning)

Frälsarens moder, du ljuva, som är och städse förbliver,
himmelens härliga port och havets strålande stjärna,
uppres de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger!
Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave.
Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare. Amen.