Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 18 april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja! Stenen var rullet bort fra inngangen til graven. Halleluja!

Salme 145
Lovprisning av Guds majestet
Du er rettferdig, du som er og som var, du Hellige (Åp 16,5).


Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge, *
love ditt navn i all gvighet.

Fra dag til dag vil jeg prise deg, *
evig og alltid prise ditt navn.

Herren er stor og høylovet, *
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt etter slekt skal love ditt verk, *
forkynne din veldige gjerning.

Det skal tales om din herlighets strålende glans, *
og jeg skal fortelle om dine under.

Det skal tales om dine veldige gjerninger, *
og jeg skal berette om dine storverk.

De feirer minnet om all din godhet *
og jubler over din rettferd.

Nådig og barmhjertig er Herren, *
langmodig og rik på miskunn.

Herren er god mot alle, *
hans miskunn favner hele hans verk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja! Stenen var rullet bort fra inngangen til graven. Halleluja!

Ant. 2 Halleluja! Kvinner, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Halleluja!

II

All skapningen priser deg, Herre, *
dine trofaste lover deg.

De forkynner ditt rikes ære, *
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet, *
ditt rikes strålende prakt.

Ditt rike står gjennom alle tider, *
ditt herrevelde gjennom alle slekter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja! Kvinner, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Halleluja!

Ant. 3 Halleluja! Gråt ikke, Maria, for Herren er oppstanden. Halleluja!

III

Herren er trofast i sine ord, *
hellig i all sin gjerning.

Herren støtter dem som faller, *
han reiser dem som er knuget ned.

Alles øyne ser hen til deg, *
og du gir alle føde i rette tid.

Du åpner din hånd, *
og metter alt som lever, med velsignelse.

Herren er rettvis i all sin vei, *
trofast i all sin gjerning.

Herren er nær dem som roper, *
som ærlig kaller på ham.

Han oppfyller deres ønske som frykter ham, *
han hører deres rop og frelser dem.

Herren verner alle som elsker ham, *
men de gudløse utrydder han.

Min munn skal forkynne Herrens pris, *
alt levende signe hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja! Gråt ikke, Maria, for Herren er oppstanden. Halleluja!

Jeg fikk hjelp, mitt liv fikk nye krefter. Halleluja!
Jeg takker av hele mitt hjerte. Halleluja!

Første lesning
Åp 6,1-17
Fra Johannes’ Åpenbaring
Lammet åpner Guds bok


Jeg, Johannes, hadde et syn. Jeg så Lammet åpne det første av de syv segl. Og jeg hørte en av de levende skikkelser si med tordenrøst: „Kom!“ Da så jeg en hvit hest; han som red på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en seierskrans; så red han ut som en seierherre, for å seire igjen.
Og da Lammet åpnet det annet segl, hørte jeg den annen av de levende skikkelser si: „Kom!“ Og en annen hest kom frem; den var ildrød, og han som red på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk slaktet hverandre ned; han ble overrakt et stort sverd.
Og da Lammet åpnet det tredje segl, hørte jeg den tredje levende skikkelse si: „Kom!“ Da så jeg en hest som var grønngul av farve; dens rytter het Pest, og Dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, makt til å drepe folk med sverd, sult og sott, og ved hjelp av jordens ville dyr.
Og da Lammet åpnet det femte segl, fikk jeg under alteret se sjelene til dem som var blitt myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrd de bar. De begynte å rope av all kraft: „Hvor lenge skal det vare, Herre, du hellige og sanndru, før du setter deg til doms over jordens beboere og tar hevn over vårt blod?“ Da fikk hver enkelt av dem en hvit kjortel, og man bad dem ha tålmod enda en liten stund, inntil tallet ble fullt, tallet på deres medtjenere, på de av deres brødre som skulle bli slått ihjel likesom de selv.
Deretter så jeg Lammet åpne det sjette segl. Da inntraff et stort jordskjelv; solen ble sort som en sørgedrakt, hele månen ble rød som blod, og himmelens stjerner falt til jorden som umodne fikener faller når fikentreet rystes av en kraftig vind; himmelen rullet seg sammen som når man ruller sammen en bok, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sin plass. Og jordens konger, dens stormenn og høvdinger, de rike og de mektige, hver slave og hver fri mann, de gjemte seg alle, i fjellenes huler, under berghamrene; og til fjellene og berghamrene sa de: „Fall over oss, og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for Lammets vrede. For den store Vredes dag er kommet, og hvem kan stå seg?“

Responsorium Åp 6,9.10.11

Jeg hørte røstene til dem som lå under Guds alter, de som var blitt myrdet. Hvorfor tar du ikke vårt blod i forsvar? Og Guds stemme gav dem svar:
* Ha tålmod enda en liten stund, inntil tallet på deres brødre er fullt. Halleluja!
De fikk hvite kjortler, og det ble talt til dem.
* Ha tålmod enda en liten stund, inntil tallet på deres brødre er fullt. Halleluja!

Annen lesning
Fra den hellige Justin Martyrs første forsvarsskrift for de kristne.
Feiring av eukaristien


I det måltid som vi kaller „eukaristi“, har ingen annen lov til å ta del enn den som tror at det vi lærer, er sant, som er blitt renset i det bad som gir oss syndsforlatelse og gjenfødelse, og som lever slik Kristus har lært oss. For vi tar ikke imot dette som alminnelig brød eller alminnelig drikk; men på samme måte som Jesus Kristus, vår Frelser, ble menneske av kjøtt og blod ved Guds ord for vår frelses skyld, slik har vi også lært at den mat som er velsignet ved de bønnens ord vi har fra ham, og som vårt kjøtt og blod næres ved når den er forvandlet, den er Jesu kjøtt og blod, han som ble menneske av kjøtt og blod.
For apostlene har i de erindringer de har nedtegnet, og som kalles „evangelier“, fortalt at det var slik det var blitt befalt dem, nemlig at Jesus tok brødet, takket og sa: „Gjør dette til minne om meg, - dette er mitt legeme." På samme måte tok han begeret, takket og sa: „Dette er mitt blod," - og at det var bare dem han gav det til.
Etterpå minner vi alltid hverandre om dette. Og de velstående bistår de trengende, og vi holder alltid sammen. Vi velsigner alle tings Skaper gjennom hans Sønn Jesus Kristus og gjennom den Hellige And for alt det vi bærer frem.
Og på den dag som kalles Solens dag, samles alle som bor både i byen og på landet på ett sted. Da blir apostlenes erindringer og profetenes skrifter lest høyt, så lenge som tiden tillater det. Deretter, etter at lesningene er avsluttet, holder forstanderen en tale hvor han oppfordrer til å etterleve denne gode lære. Deretter reiser vi oss og oppsender bønner. Etter at bønnene er avsluttet, blir det, som før fortalt, frembåret brød og vin og vann, og forstanderen fremsier også bønner og takksigelser som best han kan, og folket svarer sitt bifallende „amen“. Deretter blir de velsignede elementer utdelt og fortært av alle og sendt med diakonene til de fraværende. De velstående og de som ønsker det, yter frivillig hver sitt bidrag. De innsamlede midler blir overlatt forstanderen, og han bistår foreldreløse og enker, dem som av sykdom eller andre grunner er i nød, fanger og fremmede på gjennomreise - kort sagt, han er alle nødlidendes forsørger.
Vi holder våre fellesskapsforsamlinger på Solens dag fordi den er den første dag, den dag da Gud forvandlet mørket og materien og skapte verden, og fordi Jesus Kristus, vår Frelser, på den samme dag stod opp fra de døde. For det var dagen før Saturns dag de korsfestet ham, og dagen etter Saturns dag, det vil si på Solens dag, at han viste seg for sine apostler og disipler og underviste dem i det som vi har fremlagt, også til deres overveielse.

Responsorium

Da Jesus skulle forlate denne verden for å gå til sin Far, innstiftet han sitt legemes og blods sakrament
* til minne om sin dod. Halleluja!
Han gav sitt legeme til spise, sitt blod til drikk og sa: „Gjør dette til minne om meg“.
* Til minne om sin dod. Halleluja!

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
18. april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
18. april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Herren er konge, kledd i høyhet. Halleluja!

Salme 93
Herren Skaperens storhet
Herren vår Gud Allherskeren har overtatt herredømmet, la oss glede oss og juble og gi ham all nere (Åp 19,6-7).


Herren er konge, kledd i høyhet. *
Herren har iført seg styrke.

Jorden er grunnfestet, *
den rokkes ikke.

Din trone står fast fra opphavet av, *
fra evighet er du.

Elvebruset stiger, Herre, *
elvene hever sin røst.

Flodens strømmer stiger, *
vannenes veldige drønn.

Men herligere enn den veldige vannflom, *
herligere enn havets brenning
er Herrens herlighet i det høye.

Ditt vitnesbyrd er sannhet, Herre, *
hellighet skal pryde ditt hus, gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren er konge, kledd i høyhet. Halleluja!

Ant. 2 Hele skapningen skal bli befridd og glede seg i Guds barns frihet. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Hele skapningen skal bli befridd og glede seg i Guds barns frihet. Halleluja!

Ant. 3 Herrens navn være lovet. Hans herlighet stråler over himmel og jord. Halleluja!

Salme 148
Lovprisningshymne til skapningens Herre
Ham som sitter på tronen og Lammet, dem tilkommer lov og pris, makt og xre i all evighet (Åp 5,13).


Lov Herren fra himmelen, *
lov ham i det høye.

Lov ham, allejians engler, *
lov ham, alle hans hærer.

Lov Herren, sol og måne, *
lov ham, hver lysende stjerne.

Lov ham, himlenes himler, *
og du vann over himmelens hvelv.

De skal prise Herrens navn, *
for han bød og de ble til.

Han gav dem en plass for evig, *
en lov som ikke rokkes.

Lov Herren fra jorden, *
dere havets dyr og store dyp,

ild og hagl, sne og tåke, *
du stormvind som setter hans ord i verk,

fjell og alle hauger, *
frukttrær og alle sedertrær,

ville dyr og all slags fe, *
dyr som kryper og fugler som flyr,

dere jordens konger og alle folk, *
fyrster og jordens høvdinger,

unge menn og jomfruer, *
alle sammen, barn og gamle,

alle skal love Herrens navn, *
for hans navn alene er opphøyet.

Hans herlighet *
omspenner jord og himmel.

Ny kraft og styrke gir han sitt folk, *
til stolthet for alle hans venner,

for Israel - *
det folk som står ham nær.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herrens navn være lovet. Hans herlighet stråler over himmel og jord. Halleluja!

Lesning
Apg 10,40-43


Gud oppvakte Jesus på den tredje dag og lot ham stå synlig frem, ikke for hele folket, men for de vitner som Gud i forveien hadde utpekt, nemlig for oss, som hadde sittet til bords med ham etter at han var oppstanden fra de døde. Han bød oss forkynne for folket og vitne at han er den dommer som Gud har satt over levende og døde. Og det er om ham alle profetene vitner at enhver som tror på ham, skal få sine synder tilgitt.

Responsorium

Kristus, du Sønn av den levende Gud, miskunn deg over oss. + Halleluja, Halleluja!
Kristus, du Sønn av den levende Gud, miskunn deg over oss. + Halleluja, Halleluja!
Du som er oppstanden fra de døde.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Kristus, den levande Gudens Son, förbarma dig över oss. + Halleluja, halleluja.

Ant. Kristus måtte lide og stå opp på den tredje dag fra de døde. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Kristus måtte lide og stå opp på den tredje dag fra de døde. Halleluja!

Forbønner

La oss be til Kristus, livets opphavsmann, han som Gud oppreiste fra de døde, og som også skal oppreise oss ved sin kraft, og si:
R. Kristus, vårt liv, frels oss.

- Kristus, du lys som skinner i mørket, du livets fyrste og dødeliges helliggjører, gi oss å bruke denne dagen til din pris og ære.
- Herre, du som gikk lidelsens og korsets vei, gi oss som lider og dør lik deg, med deg få oppstå fra de døde.
- Du Faderens Sønn, du vår lærer og vår bror, du som gjorde oss til et kongerike og til prester for vår Gud, gi oss i glede å bære frem vårt lovoffer til deg.
- Du herlighetens Konge, vi ser frem til den dag da du skal åpenbare deg på ny. La oss få skue ditt åsyn og bli deg lik.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 18 april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Jf. 1 Kor 15,3b—5


Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene; han ble begravet, og han oppstod den tredje dag, fremdeles i henhold til Skriftene, og han ble sett av Kefas, og så av de tolv.

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 18 april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Ef 2,4-6


Gud er rik på miskunn, og om vi var døde på grunn av våre misgjerninger, gjorde han oss levende med Kristus, så stor var hans kjærlighet til oss. Ja, av nåde er dere frelst! Men ikke bare oppvakte han oss fra de døde - han gav oss sete i himlene med Jesus Kristus.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 18 april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, så med forakt på, men som blitt hjørnesten (Apg 4,11).

I


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren mm hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

III

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil gå inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og til glede.

Å Herre, frels oss da! *
A Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Rom 6,4


Ved dåpen er vi altså døde og blitt begravet, sammen med ham, for at også vi skal leve og ferdes i en ny tilværelse, på samme måte som Kristus ved Faderens herlighet ble oppreist fra de døde.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 18 april 2021, søndag
3 søndag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Da han hadde renset oss for synd, tok han sete ved Guds høyre. Halleluja!

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Da han hadde renset oss for synd, tok han sete ved Guds høyre. Halleluja!

Ant. 2 Herren har befridd sitt folk. Halleluja!

Salme 111
Store er Herrens gjerninger
Stort og underfullt er ditt verk, Herre Gud Allhersker (Ap 15,3).


Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte *
i de rettferdiges råd og forsamling.

Store er alle Guds verk, *
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning, *
og hans rettferd står til evig tid.

Han har reist sine under et varig minne. *
Herren er nådig og barmhjertig.

Han gir føde til dem som frykter ham; *
han minnes sin pakt til evig tid.

Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk, *
da han gav dem hedningefolkenes arv.

Hans henders gjerning er rett og troskap, *
pålitelige er alle hans bud.

De står fast for evig, *
de er gitt i rettvishet og sannhet.

Forløsning sendte han sitt folk, +
han har fastsatt sin pakt til evig tid, *
hans navn er hellig og vekker frykt.

Å frykte Herren er veien til visdom, +
klok er hver som følger den. *
Hans pris skal lyde til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren har befridd sitt folk. Halleluja!

Ant. 3 Halleluja! Herren, vår Gud, er Konge. Ham være ære og herlighet. Halleluja!

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Halleluja! Herren, vår Gud, er Konge. Ham være ære og herlighet. Halleluja!

Lesning
Heb 10,12-14


Kristus har frembåret ett eneste offer for synden, og derpå for alltid tatt sete ved Guds høyre; der venter han nå bare på „at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter“. For med ett eneste offer har han for alltid ført dem som han helliger, til fullkommen frelse.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Jesus sa til sine disipler: Bring hit noe av den fisken dere fikk. Peter drog noten på land. Den var full av store fisk. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Jesus sa til sine disipler: Bring hit noe av den fisken dere fikk. Peter drog noten på land. Den var full av store fisk. Halleluja!

Forbønner

La oss tillitsfullt be til Kristus, Herren, han som var død, men som oppstod og nå går i forbønn for oss, og si:
R. Seierrike Konge, hør vår bønn.

- Kristus, du lys og frelse for alle folkeslag, send din Ånds ild over oss som forkynner din oppstandelse.
- Måtte Israel gjenkjenne i deg den Messias de håper på, og måtte all jorden bli fylt av kunnskap om din herlighet.
- Bevar oss i samfunn med dine hellige, og gi oss hvile fra vårt strev, sammen med dem.
- Du som overvant døden, den siste fiende, tråkk under fot det som i oss står deg imot, så vi lever for deg alene, du udødelige seierherre.
- Kristus Frelser, du som ble lydig til døden og opphøyet til Faderens høyre hånd, la våre avdøde brødre og søstre få komme inn i din herlighets rike.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 18 april 2021
Söndag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og til glede. Halleluja!


Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Allmektige Gud, vi har i dag feiret din Sønns oppstandelse. Ved nattens komme kaller vi på deg: Bevar oss i natt fra alt ondt. La oss hvile i din fred og i morgen begynne en ny dag med å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.