Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 31 januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 La mitt rop nå frem til deg, Herre, skjul ikke ditt ansikt for meg.

Salme 102
Den landflyktiges bønn
I all vår trengsel gir Gud oss mot og styrke (2 Kor 1,4).

I


Herre, hør min bønn, *
la mitt rop nå frem til deg.

Skjul ikke ditt åsyn for meg på nødens dag! *
Vend ditt øre til meg og svar når jeg roper!

For mine dager svinner som røk, *
mine lemmer brenner som ild.

Mitt hjerte er slått og vissent som gress, *
så jeg glemmer å spise mitt brød.

Jeg sukker og jeg stønner, *
jeg er bare skinn og ben.

Jeg er blitt som pelikanen i ødemarken, *
som uglen på øde steder.

Jeg ligger våken og klager *
som en enslig fugl på taket.

Mine fiender håner meg dagen lang, *
de som roste meg, bruker mitt navn til forbannelse.

Jeg spiser aske for brød *
og blander min drikk med tårer.

Herre, fordi du var harm på meg, *
har du grepet meg og slengt meg bort.

Mine dager er på hell, skyggene blir lange, *
jeg visner bort som gress.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 La mitt rop nå frem til deg, Herre, skjul ikke ditt ansikt for meg.

Ant. 2 Herre, hør de elendiges klage.

II

Men du, Herre, troner til evig tid, *
ditt minne varer fra slekt til slekt.

Du vil reise deg av kjærlighet til Sion; *
nå er tiden inne til å vise nåde, timen er kommet.

Dine tjenere elsker Sions stener, *
de ynkes over dets støv.

Hedningene skal frykte Herrens navn, *
alle jordens konger din herlighet,

når Herren bygger Sion opp igjen *
og viser seg i sin herlighet,

når han hører de elendiges klage *
og ikke forsmår deres bønner.

Dette skal skrives for kommende slekter, *
et nyskapt folk skal love Herren.

For han bøyde seg ned fra sin hellige høysal, *
fra himmelen skuet han ned på jorden,

for å lytte til fangenes sukk *
og løslate dem som var dømt til døden.

Da skal Herrens navn forkynnes på Sion, *
hans lov og pris i Jerusalem,

når folkeslag og kongeriker *
kommer sammen for å tjene Herren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, hør de elendiges klage.

Ant. 3 Du grunnla jorden, Herre, himmelen er dine henders verk.

III

Underveis har han svekket min kraft, *
han har forkortet mine dager.

Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i min levetid. *
Dine år varer fra slekt til slekt.

Du grunnla jorden i gammel tid, *
himmelen er et verk av dine hender.

De skal gå til grunne, men du forblir. *
De skal slites som klesplagg, du skifter dem ut.

De skiftes ut, men du er den samme, *
uten ende er dine år.

Dine tjeneres barn skal få bo i fred, *
deres ætt skal bestå for ditt åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Du grunnla jorden, Herre, himmelen er dine henders verk.

Lytt, mitt folk, til min lov.
Vend øret til ordene fra min munn.

Første lesning
Tess 4,1-18
Fra Paulus’ første brev til tessalonikerne
Et hellig liv og håp om oppstandelsen


Vi har lært dere om hvordan man skal leve for å være etter Guds sinn, og dere lever i pakt med det. Men vi har allikevel en bønn til dere, ja, en inntrengende oppfordring på vår Herres Jesu vegne, om å fortsette med å gjøre fremskritt på den veien! Dere minnes jo hvilke bud vi gav dere på vegne av vår Herre Jesus. For det Gud vil, er at dere skal vie dere ham; det vil si at dere holder dere borte fra all usedelighet, slik at enhver av dere ser på sitt legeme som noe hellig og holder det i ære, og ikke lar seg rive med av sine lidenskaper, slik som hedningene, som ikke kjenner Gud. Og ingen må i disse ting krenke sin bror eller gjøre ham skade. Herren straffer nemlig alt dette, det har vi allerede sagt og høytidelig advart dere om. For Gud har jo ikke kalt oss til et vanhellig liv, men til et liv som er viet ham. Så om noen setter seg ut over dette, da er det ikke et menneske, men Gud selv han ringeakter, for det er jo han som har gitt dere sin Hellige And.
Hva nestekjærlighet angår, trenges det ikke at jeg skriver til dere, for det har dere lært av Gud, å ha kjærlighet til hverandre, og det viser dere også, overfor alle brødrene i hele Makedonia. Men vi oppmuntrer dere allikevel, brødre, til ennå å gjøre fremskritt; til å sette deres ære i å leve et stillferdig liv, så enhver skjøtter sitt eget, og selv gjør sitt arbeid, slik som vi har tilholdt dere det. Dermed lever dere et liv som utenforstående kan ha respekt for, og så kommer dere heller ikke til å trenge hjelp fra andre.
Men nå vil vi heller ikke at dere skal være uvitende om de hensovedes skjebne, for at dere ikke skal sørge slik som de andre, de som ikke har noe håp. For like visst som vi tror at Jesus er død og oppstanden, så skal også Gud føre dem som er sovnet inn i troen på Jesus, sammen med ham. Dette har vi da å si dere som Herrens ord: Vi som lever, som ennå er blitt tilbake når vår Herre kommer, vi skal slett ikke ha noe fortrinn fremfor de hensovede. For når befalingen lyder, når erkeengelens røst og Guds basun gir signalet, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som er døde i samfunn med Kristus, skal først oppstå; derpå skal vi som ennå lever på jorden, sammen med dem bli båret bort på skyer for å komme Herren i møte der oppe. Og siden skal vi alltid være med Herren. Med disse tanker skal dere oppmuntre hverandre.

Responsorium 1 Tess 4,16; Mark 13,27; jf. Matt 24,31

Når befalingen lyder, når erkeengelens røst og Guds basun gir signalet, da skal Herren selv stige ned fra himmelen.
* Han skal sende ut sine engler for å samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense.
Når Menneskesønnen kommer, skal han sende ut sine engler med basunens veldige røst.
* Han skal sende ut sine engler for å samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense.

Annen lesning
Fra den hellige Johannes Boscos brev.
Jeg har alltid arbeidet med kjærlighet


Dersom vi vil dra omsorg for våre elevers sanne salighet og gjøre dem best mulig skikket til å gjøre sin plikt i livet, må dere fremfor alt aldri glemme at dere er i foreldrenes sted for disse kjære ungdommene. For deres skyld har jeg alltid arbeidet med kjærlighet, studert og utført min prestegjerning, og ikke bare jeg, men hele salesianerkongregasjonen.
Hvor ofte i løpet av min lange karriere, kjære sønner, har jeg ikke måttet minne meg selv om denne store sannhet! Det er jo så mye lettere å bli sint enn å bære over, å true en elev heller enn å overtale ham. Ja, jeg vil påstå at det passer vår utålmodighet og vår hovmodighet bedre å straffe de oppsetsige snarere enn å rettlede dem med fast og kjærlig hånd.
Jeg anbefaler dere den kjærlighet Paulus opptrådte med overfor sine nydøpte, og som ofte drev ham til å gråte og bønnfalle når han fant dem lite lydhøre og opprørske mot hans kjærlighet.
Ta dere i vare slik at man ikke tror dere handler i sinne. Når man utmåler straff, er det vanskelig å bevare den sinnsro som er nødvendig for at det ikke skal oppstå mistanke om at vi handler for å vise vår autoritet eller for å gi utløp for sinne.
La oss betrakte som sønner dem vi har i vår varetekt. La oss stille oss i deres tjeneste, så å si, på samme måte som Jesus gjorde, han som kom for å adlyde, ikke for å befale. La oss sky alle former for herskesyke, og la oss ikke herske annet enn for bedre å tjene.
Det var jo slik Jesus forholdt seg til apostlene. Han bar over med dem, uvitende og rå, ja, til og med lite trofaste, som de var. Han opptrådte med slik velvillighet, fortrolighet og vennlighet overfor syndere at noen undret seg, andre ble forarget, og atter andre fattet håp om at det var mulig å få tilgivelse hos Gud. Og derfor befalte han oss å være milde og ydmyke av hjertet.
De er våre sønner. Når vi irettesetter dem, må vi derfor la alt sinne fare, eller i det minste tøyle det slik at det nesten er slukket. Intet opprør i sinnet, ingen forakt i øynene, ingen sarkasme i munnen, men barmhjertighet i øyeblikket og håp for fremtiden, slik det sømmer seg sanne fedre som virkelig forsøker å rettlede og forbedre.
I alvorlige forseelser er det bedre ydmykt å be til Gud enn å la ordene flomme. Slikt sårer sinnet til dem som lytter, og er de skyldige til ingen nytte.

Responsorium Mark 10,13-14; Matt 18,5

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene avviste dem barskt. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem:
* La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.
Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.
* La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.

Bønn

Evige Gud, du kalte den salige Johannes Bosco til far og lærer for de unge. Tenn i oss den kjærlighet som brant i ham, så også vi får arbeide for sjelenes frelse og tjene deg alene. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
31. januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, la oss tilbe Kristus, vår øverste hyrde.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
31. januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Kven kan seia ut den gleda
å få vera Kristi brud,
gå med krans og kvite klede
heim til himmelen, til Gud.

Før eg låg i synd og våde,
tung var all min gang og veg.
Då kom Jesus med sin nåde,
å kor glad han gjorde meg!

Ja, den dagen - å for sæle!
Aldri meir eg gløymer den,
da eg høyrde hyrdingmæle,
då eg vart ein Jesu ven!

Kven kan seia ut den fagnad
å få høyra Jesus til!
Jesus er mitt liv, min lagnad,
hans eg evig vera vil!


Ant. 1 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Salme 101
En rettferdig leders bekjennelse
Dersom dere holder av meg, da holder dere mine bud (Joh 14,15).


Om nåde og rett vil jeg synge, *
synge for deg, min Gud.

Jeg vil gå frem på rettferdighets vei, *
når vil du komme meg imøte?

Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus, *
aldri la øynene hvile på nidingsdåd.

Jeg hater den ondes verk, *
over meg får det ingen makt.

Langt fra meg det falske hjerte, *
den onde kjenner jeg ikke.

Den som taler ondt om sin neste, byr jeg å tie. *
Det stolte øye og det hovmodige hjerte
kan jeg ikke tåle.

Til landets trofaste søker mitt øye, hos meg skal de bo, *
den som vandrer i uskyld, skal tjene meg.

Ingen som farer med svik, skal bo i mitt hus. *
Ingen som taler løgn, skal bestå for mine øyne.

Hver morgen bringer jeg de gudløse til taushet. *
Jeg vil utrydde hver udådsmann av Herrens by.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Ant. 2 La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far.

Asarjas bønn i ildovnen (Dan 3,26-27a.29a.34-41)
Fatt nytt sinn og vend om, for at deres synder kan bli utslettet (Apg 3,19).


Velsignet være du, Herre, våre fedres Gud, *
ditt navn være priset og æret i evighet.

For du er rettferdig i alt du gjør mot oss, *
i all vår ferd har vi syndet.

Vi brøt loven da vi vendte oss bort fra deg, *
ja, i alt har vi storlig syndet.

For ditt navns skyld, forkast oss ikke for alltid, *
opphev ikke din pakt.

Ta ikke fra oss din miskunn, for Abrahams,
din elskedes, skyld, *
på grunn av Isak, din tjener, og Israel, din hellige,

dem du talte til og sa at du ville gjøre
deres avkom tallrikt *
som himmelens stjerner,
som sanden på havets strand.

Men nå, Herre, er vi blitt det minste av alle folk. *
I dag ringeaktes vi over hele jorden for våre synder.

Det finnes i denne tid hverken fyrste, profet eller fører, *
ikke brennoffer eller slaktoffer,
grødeoffer eller røkelsesoffer,

ei heller finnes det noe sted *
hvor vi kan bære førstegrøden frem
for ditt åsyn og finne miskunn.

Men ta imot oss her vi kommer *
med sønderbrutt sjel og ydmyket ånd,

som bar vi frem brennoffer av værer *
og okser og titusenvis fete lam.

Måtte det være vårt offer til deg i dag, *
et offer som tekkes deg.

Måtte det fullbyrdes for ditt åsyn, *
for de skal ikke stå til skamme,
de som setter sin lit til deg.

Nå følger vi deg av hele vårt hjerte, *
frykter deg og søker ditt åsyn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far.

Ant. 3 Guds ord er levende og virksomt med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste sverd.

Salme 144 (1-10)
For seier og fred
Alt makter jeg i ham som gir meg styrke (Fil 4,13).


Lovet være Herren, min klippe, *
han lærer mine hender å stride, mine fingre å slåss.

Han er min miskunn og min festning, *
mitt vern og min redningsmann.

Han er mitt skjold og mitt håp, *
han gir meg seier over alle folk.

Herre, hva er et menneske at du kjennes ved det, *
et menneskebarn at du akter på ham?

Menneskets liv er som vindens pust, *
dets dager som svinnende skygger.

Herre, senk din himmel, stig ned, *
rør ved fjellene så de står i røk.

Slyng lynene ut, spred fiendens flokk, *
skyt dine piler og slå dem med skrekk.

Rekk ut din hånd fra det høye og frels meg, *
fri meg fra vannenes dyp, fra fremmedes vold,

fra alle som taler løgn med sin munn, *
og øver svik med sin høyre hånd.

En ny sang vil jeg synge for deg, å Gud, *
spille for deg på tistrenget harpe.

Du som gir kongene seier, redder David, din tjener, *
fri meg fra det onde sverd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Guds ord er levende og virksomt med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste sverd.

Lesning
Heb 13,7-9a


Glem ikke dem som var deres ledere og forkynte Guds ord for dere; ha stadig for øye den bortgang som kronet deres ferd, og ta eksempel av deres tro! Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av noen av disse nye lærene som dukker opp, for hjertet må finne sin styrke i nåden alene.

Responsorium

Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
De skal ikke tie, hverken dag eller natt, men forkynne Herrens navn.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ant. Det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd som taler i dere.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd som taler i dere.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, den gode hyrde, han som gav sitt liv for fårene, la oss be til ham og si:
R. Herre, vokt ditt folk.

- Kristus, du som viste oss din kjærlighet gjennom Kirkens hellige hyrder, la oss alltid få kjenne din barmhjertighet gjennom dem som leder oss.
- Du som er sjelehyrde gjennom dine stedfortredere, måtte du være den som styrer oss gjennom dem.
- Du som gjennom de hellige hyrder er vår lege for sjel og legeme, vær alltid den som fører oss til liv og hellighet.
- Du som oppdrar din hjord ved helgenenes klokskap og kjærlighet, før oss til større hellighet under dine hyrders veiledning.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, du kalte den salige Johannes Bosco til far og lærer for de unge. Tenn i oss den kjærlighet som brant i ham, så også vi får arbeide for sjelenes frelse og tjene deg alene. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 31 januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.

Salme 119 (137-144 XVIII Sade)

Du er rettferdig, Herre, *
rettvise er dine dommer.

Du gav dine lovbud i rettferd *
og i din store trofasthet.

Min nidkjærhet fortærer meg, *
for mine motstandere glemmer ditt ord.

Ditt ord er som lutret i ild, *
og din tjener har det inderlig kjært.

Liten og foraktet som jeg er, *
har jeg ikke glemt dine bud.

Din rettferdighet er evig rett, *
og din lov er sannhet.

Angst og trengsel grep meg, *
dine bud er min lyst og glede.

Dine bud er rettferdige til evig tid. *
Gi meg innsikt, så jeg kan leve.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.


Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.

Salme 88
En alvorlig syk manns bønn
Dette er deres time, nå er det mørket som rår (Luk 22,53).

I


Herre, min Gud, min frelse, *
dag og natt roper jeg til deg.

La min bønn nå opp til deg, *
lytt til min klage.

For min sjel er mett av ulykker, *
og jeg står ved dødsrikets grense.

Jeg telles alt blant dem som farer ned i dypet. *
Jeg er en ferdig mann,

forkastet lik en av de døde som alt er i graven, *
en du ikke lenger husker, skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i den dypeste grav, *
i avgrunnens mørke.

Din vrede tynger meg, *
dine bølger overskyller meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

II

Du har gjort meg til en skrekk for mine venner
og drevet dem bort. *
Jeg er blitt lukket inne, kan ikke komme ut.

Øyet er trett av å gråte,
jeg rekker hendene opp mot deg, *
Herre, jeg kaller på deg hele dagen.

Tales det om din kjærlighet i graven? *
Skyggene, priser de deg?

Er dine undergjerninger kjent blant de døde, *
din rettferdighet i glemselens land?

Men jeg roper til deg, Herre, *
om morgenen hører du min bønn.

Herre, hvorfor støter du meg bort? *
Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?

Ulykkelig er jeg og døden nær, *
dine redsler har omgitt meg fra min barndom.

Din vrede har rast over meg, *
og dine redsler tilintetgjort meg.

De omgir meg som vann hele dagen *
og omringer meg alle sammen.

Du fjerner mine slektninger og venner, *
mørket er mitt eneste følge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

Kort lesning
1 Joh 3,17-18


En mann som ser sin bror lide nød, og allikevel lukker sitt hjerte for ham, enda han selv har nok av jordisk gods, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine små barn! Kjærligheten skal ikke ytre seg bare i ord; den må være ekte og vise seg i gjerning.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut.
Evig er minnet om rettskaffen mann.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du som utøste den Hellige And, Trøsteren, over apostlene i den tredje time, inngi også oss del i den samme kjærlighetens Ånd, så vi trofast bærer vitnesbyrd om deg for alle mennesker. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 31 januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.

Salme 119 (137-144 XVIII Sade)

Du er rettferdig, Herre, *
rettvise er dine dommer.

Du gav dine lovbud i rettferd *
og i din store trofasthet.

Min nidkjærhet fortærer meg, *
for mine motstandere glemmer ditt ord.

Ditt ord er som lutret i ild, *
og din tjener har det inderlig kjært.

Liten og foraktet som jeg er, *
har jeg ikke glemt dine bud.

Din rettferdighet er evig rett, *
og din lov er sannhet.

Angst og trengsel grep meg, *
dine bud er min lyst og glede.

Dine bud er rettferdige til evig tid. *
Gi meg innsikt, så jeg kan leve.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.


Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.

Salme 88
En alvorlig syk manns bønn
Dette er deres time, nå er det mørket som rår (Luk 22,53).

I


Herre, min Gud, min frelse, *
dag og natt roper jeg til deg.

La min bønn nå opp til deg, *
lytt til min klage.

For min sjel er mett av ulykker, *
og jeg står ved dødsrikets grense.

Jeg telles alt blant dem som farer ned i dypet. *
Jeg er en ferdig mann,

forkastet lik en av de døde som alt er i graven, *
en du ikke lenger husker, skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i den dypeste grav, *
i avgrunnens mørke.

Din vrede tynger meg, *
dine bølger overskyller meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

II

Du har gjort meg til en skrekk for mine venner
og drevet dem bort. *
Jeg er blitt lukket inne, kan ikke komme ut.

Øyet er trett av å gråte,
jeg rekker hendene opp mot deg, *
Herre, jeg kaller på deg hele dagen.

Tales det om din kjærlighet i graven? *
Skyggene, priser de deg?

Er dine undergjerninger kjent blant de døde, *
din rettferdighet i glemselens land?

Men jeg roper til deg, Herre, *
om morgenen hører du min bønn.

Herre, hvorfor støter du meg bort? *
Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?

Ulykkelig er jeg og døden nær, *
dine redsler har omgitt meg fra min barndom.

Din vrede har rast over meg, *
og dine redsler tilintetgjort meg.

De omgir meg som vann hele dagen *
og omringer meg alle sammen.

Du fjerner mine slektninger og venner, *
mørket er mitt eneste følge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

Kort lesning
Deut 30,11.14


Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller for fjerne for deg. Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.

Herre, ditt ord er en lykt for min fot,
et lys på min vei.

Bønn

Gud, du som åpenbarte for Peter ditt råd til frelse for alle folkeslag, gi at alt vi gjør, må være deg til behag og ved din hjelp tjene din kjærlighets og frelses vilje. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 31 januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.

Salme 119 (137-144 XVIII Sade)

Du er rettferdig, Herre, *
rettvise er dine dommer.

Du gav dine lovbud i rettferd *
og i din store trofasthet.

Min nidkjærhet fortærer meg, *
for mine motstandere glemmer ditt ord.

Ditt ord er som lutret i ild, *
og din tjener har det inderlig kjært.

Liten og foraktet som jeg er, *
har jeg ikke glemt dine bud.

Din rettferdighet er evig rett, *
og din lov er sannhet.

Angst og trengsel grep meg, *
dine bud er min lyst og glede.

Dine bud er rettferdige til evig tid. *
Gi meg innsikt, så jeg kan leve.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Nå vet dere det - salige er dere om dere også lever etter det.


Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.

Salme 88
En alvorlig syk manns bønn
Dette er deres time, nå er det mørket som rår (Luk 22,53).

I


Herre, min Gud, min frelse, *
dag og natt roper jeg til deg.

La min bønn nå opp til deg, *
lytt til min klage.

For min sjel er mett av ulykker, *
og jeg står ved dødsrikets grense.

Jeg telles alt blant dem som farer ned i dypet. *
Jeg er en ferdig mann,

forkastet lik en av de døde som alt er i graven, *
en du ikke lenger husker, skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i den dypeste grav, *
i avgrunnens mørke.

Din vrede tynger meg, *
dine bølger overskyller meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 La min bønn nå opp til deg, Herre.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

II

Du har gjort meg til en skrekk for mine venner
og drevet dem bort. *
Jeg er blitt lukket inne, kan ikke komme ut.

Øyet er trett av å gråte,
jeg rekker hendene opp mot deg, *
Herre, jeg kaller på deg hele dagen.

Tales det om din kjærlighet i graven? *
Skyggene, priser de deg?

Er dine undergjerninger kjent blant de døde, *
din rettferdighet i glemselens land?

Men jeg roper til deg, Herre, *
om morgenen hører du min bønn.

Herre, hvorfor støter du meg bort? *
Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?

Ulykkelig er jeg og døden nær, *
dine redsler har omgitt meg fra min barndom.

Din vrede har rast over meg, *
og dine redsler tilintetgjort meg.

De omgir meg som vann hele dagen *
og omringer meg alle sammen.

Du fjerner mine slektninger og venner, *
mørket er mitt eneste følge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jeg roper til deg. Skjul ikke ditt åsyn for meg.

Kort lesning
Jes 55,10-11


Likesom regnet og sneen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden og gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Herren sender sitt bud til jorden.
Hastig løper hans ord.

Bønn

Gud, du som sendte din engel til offiseren Cornelius for å vise ham frelsens vei, gi oss, vi ber deg, å arbeide for at alle mennesker skal bli frelst, slik at vi sammen med dem i din Kirke, når frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 31 januar 2023, tirsdag
Johannes Bosco prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære,
dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være.
Hvor er jeg sæl som kan med liv og med sjel
tjene så nådig en herre!

Å, at jeg kunne i gjerning så gjerne jeg ville
prise deg, Fader, all miskunns og kjærlighets kilde!
Til alt ditt verk gjør meg lærvillig og sterk,
la meg ditt vennskap ei spille!

Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge!
Til din takksigelse løsne min stammende tunge!
Immanuel, du bør i legem og sjel
prises av gamle og unge!

Du er den første og siste, som alle ting bærer,
du er den vise og gode, alt levende nærer.
Intet består, ingen sitt endemål når,
uten ved deg som regjerer.


Ant. 1 Ved Guds nådegave er jeg Evangeliets tjener.

Salme 137 (1-6)
Ved Babylons floder
Folkets fangenskap må betraktes som et bilde på det åndelige fangenskap (Hilarius).


Ved Babylons floder satt vi og gråt, *
mens vi tenkte på Sion.

I piletrærne omkring oss *
hengte vi våre harper.

De som hadde tatt oss til fange, *
ba oss om å synge.

De som hadde ført oss bort, ville høre lystige viser: *
„Syng for oss av Sions sanger!"

Hvordan kan vi synge Herrens sanger *
i et fremmed land?

Glemmer jeg deg, Jerusalem, *
da visne min høyre hånd.

Min tunge klebe seg fast til ganen, *
om jeg slutter å tenke på deg.

Om jeg ikke setter Jerusalem *
over min høyeste glede.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Ved Guds nådegave er jeg Evangeliets tjener.

Ant. 2 Dette er den tro og kloke tjener som Herren har satt til å bestyre sitt hus.

Salme 138
Takksigelse
Kongene på jorden skal føre sine skatter med all sin hellighet til den hellige by (Jf. Åp 21,24).


Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte. *
Du lyttet til mine ord.

For englers åsyn vil jeg lovsynge deg, *
kaste meg ned for ditt hellige tempel.

Jeg lovpriser ditt navn for din godhet, din trofasthet, *
for du har gjort ditt løfte stort, større enn ditt navn.

Den dag jeg ropte, gav du meg svar. *
Min sjel fikk mot og styrke.

Alle jordens konger skal prise deg, Herre, *
for de har hørt løftene fra din munn.

De skal synge om Herrens veier, *
for stor er Herrens ære.

Herren er opphøyet, men han ser til de ringe, *
på avstand gjenkjenner han de hovmodige.

Vandrer jeg i trengsel, holder du meg i live, *
mot fiendens vrede strekker du ut din hånd.

Din høyre er min frelse. *
Alt gjør Herren for meg.

Herre, din miskunn er evig, *
forlat ikke dine henders verk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Dette er den tro og kloke tjener som Herren har satt til å bestyre sitt hus.

Ant. 3 Fårene skal høre min røst, det skal bli én hjord og én hyrde.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Fårene skal høre min røst, det skal bli én hjord og én hyrde.

Lesning
1 Pet 5,1-4


Jeg formaner presbyterne blant dere, i egenskap av embedsbror og vitne om Kristi lidelser, og som delaktig i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er dere betrodd. Og gjør det, ikke som under tvang, men av fri vilje, slik Gud ønsker det; heller ikke for ussel vinnings skyld, men alene av iver og hengivenhet. Og opptre ikke som herrer overfor dem dere har fått å ta vare på, men tre frem som et forbilde for hjorden. Da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner, den dag den øverste hyrde viser seg.

Responsorium

Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Han viet sitt liv til tjeneste for sine brødre.
+ Han som ber meget for folket.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.

Ant. Dette er den tro og kloke forvalter som Herren vil sette over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Dette er den tro og kloke forvalter som Herren vil sette over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, alle menneskers yppersteprest for Guds åsyn, og ydmykt be:
R. Herre, frels ditt folk.

- Du som opplyste din Kirke ved mange hellige og gode hyrder, la ditt kristne folk aldri mangle slike lysende eksempler.
- Du som tilgav folket dets synder da Moses bad deg om det, la dine hellige hyrders forbønner rense din Kirke for synd.
- Du som salvet dine hellige hyrder midt blant deres brødre og gav dem din And, fyll med din Hellige And dem som leder ditt folk.
- Du som gav deg selv for dine hellige hyrder, gi at ingen av dem du vant ved ditt blod, må fjerne seg fra deg.
- Du som gjennom dine hyrder gir det evige liv til fårene, og ikke lar noen rive dem ut av din hånd, frels de avdøde som du gav ditt liv for.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, du kalte den salige Johannes Bosco til far og lærer for de unge. Tenn i oss den kjærlighet som brant i ham, så også vi får arbeide for sjelenes frelse og tjene deg alene. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 31 januar 2023
Tirsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Salme 143 (1—11)
Bønn i nedtrykthet
Mennesket blir ikke rettferdiggjort ved loven, men ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).


Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst, *
svar meg i din trofaste rettferd.

Gå ikke i rette med din tjener. *
Ingen som lever er rettferdig for deg.

Fienden forfølger min sjel, *
knuger mitt liv til jorden.

Han lar meg sitte i stummende mørke, *
lik dem som er døde for evig.

Livsånden slukner i meg. *
Jeg er forferdet i hjertets grunn.

Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk *
og grunner på dine henders gjerning.

Jeg rekker mine hender ut mot deg, *
min sjel tørster etter deg
som uttørket jord etter vann.

Drøy ikke, svar meg, Herre, *
jeg har ikke pust igjen.

Skjul ikke ditt åsyn for meg, *
så jeg blir lik dem som farer ned i graven.

Vis meg hver morgen din kjærlighet, *
til deg setter jeg min lit.

Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, *
for jeg løfter min sjel mot deg.

Fra mine fiender fri meg, Herre, *
jeg søker ly hos deg.

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, *
på trygge stier lede meg din gode ånd.

For ditt navns skyld la meg leve, *
i din rettferd før min sjel ut av trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Lesning
1 Pet 5,8-9

Vær våkne og på vakt! For deres motstander går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen og stå ham imot!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, fordriv denne nattens mørke. La dine tjenere få hvile i fred, så vi ved daggry med glede kan våkne i ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.