Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 4 august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney präst

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

Lyfta ur natten låt oss hålla vaka,
psalmernas sötma smaka på vår tunga,
så att för Herren vi med kraft kan sjunga
ljuvliga hymner.

Godhetens Konung, för oss till din tronsal,
där dina helgon samlas efter striden.
Må de oss lära att här troget leva
efter din vilja.

Dig vare ära, evighetens Fader,
enfödde Son, dig tillhör lov och heder,
du som med Anden allt i gudoms enhet
samfällt regerar. Amen.

Under dagen:

Främmande för alla
och av alla känd
är den Gud som kallar —
dold och mot oss vänd.

Obekant och nära —
bli i andakt still!
Markens örter bära
gudomens sigill.

Himlen till en hydda
han åt solen gjort,
och dess tecken tydda
står för den som tror.

Ondskans makt förjagas.
Blind och döv och lytt
ser det rike dagas
som gör allting nytt,

ser hur i Guds händer
staden av kristall
lyfts ur dödens länder:
stoft och syndafall. Amen.Ant. 1 Lær meg Herre, å telle mine dager, så jeg kan bli vis.

Salme 39
Bønn under sykdom
Skapningen er intetheten underlagt,... men et håp har den å se frem til (Rom 8,20).

I


Jeg tenkte: „Jeg vil akte på min ferd, *
så jeg ikke synder med tungen.

Jeg vil holde min munn i tømme, *
så lenge jeg har den gudløse for meg.“

Stille ble jeg og målløs, *
mer enn jeg skulle, holdt jeg min munn;
smerten sved.

Mitt hjerte brant i meg mens jeg grublet, *
ilden flammet opp og jeg talte:

„Herre, la meg få kjenne min utgang, +
mine tilmålte dager, hvor få de er. *
La meg få vite hva tid jeg skal bort.“

Mine dager måler du ut med en håndsbredd, *
min levetid er som intet for deg.

Bare et pust er mannen i sin styrke, *
som en skygge går han sin vei.

Hans strev er tomhet, *
han samler rikdom, men aner ikke for hvem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Lær meg Herre, å telle mine dager, så jeg kan bli vis.

Ant. 2 Herre, hør min bønn og vær ikke døv for min gråt.

II

Hva skal jeg vente på, Herre, *
mitt håp står bare til deg.

Fri meg fra all min synd, *
gjør meg ikke til dårers spott.

Jeg tier, jeg åpner ikke munnen, *
for det var du som gjorde det slik.

Fri meg fra dine slag, *
jeg går til grunne når du slår med din hånd.

Når du tukter og straffer en mann for hans synd, *
fortærer du hans prakt som møllen,
ja, alle mennesker er som et pust.

Herre, hør min bønn, *
vend øret til min klage.

Vær ikke døv for min gråt, *
for jeg er som en fremmed hos deg,
en utlending som alle mine fedre.

Vend fra meg ditt straffende blikk, så lyser jeg opp, *
før jeg går bort og er ikke mer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, hør min bønn og vær ikke døv for min gråt.

Ant. 3 I all evighet håper jeg på Guds miskunn.

Salme 52
Mot den falske tunge
Den som roser seg, skal rose seg av Herren (1 Kor 1,31).


Hvorfor brisker du deg av din ondskap,
du mektige mann? *
Guds miskunn varer tjl evig tid.

Hele dagen pønsker du på ondt, *
din tunge er skarp som en kniv, du farer med svik.

Du velger ondt for godt og løgn for sannferdighet, *
du elsker bitende tale, du svikefulle tunge.

Derfor skal Herren knuse deg, *
ødelegge deg til siste rest.

Han skal rive deg ut av ditt telt *
og utslette deg av de levendes land.

De rettferdige skal se det og frykte, *
og de skal håne ham og si:

„Der er mannen som ikke satte sin lit tjl Gud, *
men stolte på sin rikdom
og trodde seg sterk i sin synd.“

Men jeg er som et frodig oliventre i Herrens hus. *
Jeg stoler på Herrens miskunn for alltid.

Til evig tid vil jeg takke deg, *
for du grep inn.

Jeg setter mitt håp til ditt navn, for det er godt, *
sammen med dem som har deg kjær.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 I all evighet håper jeg på Guds miskunn.

Min sjel håper på hans ord.
Jeg venter og håper på Herren.

Første lesning
Am 9:1-15
Om de bröt sig in i dödsriket, så skulle min hand
hämta fram dem därifrån. Israels kommande upprättelse


Jag såg Herren stå invid altaret, och han sade: Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bävar, och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarleva skall jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem skall kunna undkomma, ingen av dem kunna rädda sig. Om de än bröt sig in i dödsriket, så skulle min hand hämta fram dem därifrån, och for de än upp till himmelen, så skulle jag störta ned dem därifrån. Gömde de sig än på toppen av Karmel, så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ned, och dolde de sig än undan min åsyn på havets botten, så skulle jag där mana fram ormen att bita dem. Om de lät sig föras bort i fången-skap av sina fiender, skulle jag befalla svärdet att där komma och dräpa dem. Ja, jag skall låta mitt öga vila på dem, till deras olycka och inte till deras lycka.
Ty Herren, Herren Sebaot, han som rör vid jorden, då smälter den av ångest och alla dess inbyggare sörjer, ja, hela jorden höjer sig som Nilen och sjunker åter som Egyptens flod,
han som bygger sin sal i himmelen och befäster sitt valv över jorden, han som kallar på havets vatten och utgjuter det över jorden - Herren är hans namn.
Ar ni inte för mig lika med etiopiernas barn, ni Israels barn? säger Herren. Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land och filistéerna från Kaftor och araméerna från Kir? Se, Herrens, Herrens ögon är vända mot detta syndiga rike, och jag skall utplåna det från jordens yta. Dock vill jag inte alldeles förgöra Jakobs hus, säger Herren. Ty se, jag skall låta ett bud utgå, att Israels hus må bli siktat bland alla hedna-folken, som om det siktades i ett såll. Inte det minsta korn skall falla på jorden. Alla syndare i mitt folk skall dö för svärdet, de som nu säger: "Oss skall olyckan ej drabba, över oss skall den inte komma."
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som skall göra detta.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder skall smälta ner.
Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta deras frukt.
Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.

Responsorium Jfr Apg 15:16-17,14

Jag skall vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda, säger Herren.
+ Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen, för att alla de andra människorna skall söka Herren.
Gud såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord, där det står:
+ Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen, för att alla de andra människorna skall söka Herren.

Annen lesning
Ur en skrift av Jean-Marie Vianney.
Anden gör oss seende


Som en vacker vit duva som stiger upp ur vattnet och skakar vingarna på marken, så stiger den helige Ande upp ur de gudomliga fullkomligheternas oändliga ocean och ska-kar av sina av sina vingar över rena själar för att bestänka dem med kärlekens balsam.
Från en själ där Guds Ande bor utgår en väldoft som från en vingård i blom.
När man låter sig ledas av styrkans och ljusets Gud, kan man inte ta miste. Den helige Ande är ljus och kraft. Det är han som lär oss att skilja mellan sant och falskt, mellan gott och ont. Liksom ett par glasögon förstorar saker och ting, så gör den helige Ande så att vi ser ont och gott i stort. Med den helige Ande ser man allt i stort: man ser storheten i varje minsta handling gjord för Gud, och man ser hur stora de minsta synderna är.
Utan den helige Ande är vi som stenar på vägen. Ta i ena handen en våt svamp och i den andra en liten sten. Krama båda likadant - ur den ena får du inte ut någonting, ur den andra kommer rikligt med vatten. Svampen, det är en själ fylld av den helige Ande, och stenen är det hårda och kalla hjärtat där Guds Ande inte bor.
Det är den helige Ande som formar tankarna i de rättfärdigas hjärtan och som formar orden som kommer ur deras mun. De som har de helige Ande frambringar ingenting ont; alla Andens frukter är goda. När Guds Ande är i hjärtat,, vidgar det sig och blir uppfyllt av gudomlig kärlek.
Sakramenten, som vår Herre har instiftat, kan inte frälsa oss utan den helige Ande. Inte ens Herrens död hade kunnat vara till gagn för oss utan Anden. Därför sade Herren till sina apostlar: Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Det var nödvändigt att den helige Ande kom för att nådens skörd skulle bli mogen. Det är med det som med sådden, som du sår i jorden. Utmärkt! Men dessutom behövs sol och regn för att den skall gro och bära ax.
Därför bör ni säga varje morgon: "Min Gud, sänd mig din Ande, som lär mig förstå vem jag är och vem du är."

Responsorium Ps 143:10; Ords 16:16

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
+ Må din gode Ande leda mig på jämn mark.
Långt bättre är att förvärva vishet än guld, förstånd är mer värt att förvärvas än silver.
+ Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

Bønn

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
4. august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, la oss tilbe Kristus, vår øverste hyrde.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
4. august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Kven kan seia ut den gleda
å få vera Kristi brud,
gå med krans og kvite klede
heim til himmelen, til Gud.

Før eg låg i synd og våde,
tung var all min gang og veg.
Då kom Jesus med sin nåde,
å kor glad han gjorde meg!

Ja, den dagen - å for sæle!
Aldri meir eg gløymer den,
da eg høyrde hyrdingmæle,
då eg vart ein Jesu ven!

Kven kan seia ut den fagnad
å få høyra Jesus til!
Jesus er mitt liv, min lagnad,
hans eg evig vera vil!


Ant. 1 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Salme 77
Minnet om Guds verk
Om vi er hardt trengt fra alle kanter, knekket er vi ikke (2 Kor 4,8).


Jeg løftet min røst mot Gud, *
jeg ropte til Gud, og han hørte min bønn.

Jeg søkte Herren på trengselens dag, *
om natten med utstrakte hender, og han skuffet meg ikke.

Min sjel lot seg ikke trøste, *
jeg mintes Gud i avmakt og min sjel syknet hen.

Mine øyne var åpne før morgengry, *
jeg var urolig og tungen målløs.

Jeg tenkte på fordums dager *
og mintes lengst henfarne år.

Jeg gransket mitt hjerte om natten *
og grublet og spurte min ånd etter svar.

Vil Gud forkaste oss evig *
og aldri mer vise nåde?

Er hans miskunn forbi for alltid, *
fra nå og til slektenes ende?

Har Gud da glemt sin medynk, *
har han lukket sitt hjerte i vrede?

Jeg sa: Det er min smerte *
at den Høyestes høyre er ikke som før.

Jeg mintes Herrens verk, *
jeg skal huske dine fordums under.

Jeg tenkte på all din gjerning *
og grunnet på dine verker.

Gud, din vei er hellig, hvilken Gud er stor som vår? *
Du er den Gud som gjør under.

Du åpenbarte din kraft for folkene, *
ved din arm har du gjenløst ditt folk,
sønner av Jakob og Josef.

Vannene så deg, Gud, *
vannene så deg og vred seg i angst,
og urdypet skalv av gru.

Regnets mektige bulder lød, *
skyenes gjallende røst.

Som dine piler for frem *
slik rullet din tordnende stemme.

Lynene lyste til verdens ende, *
jorden ristet og skalv.

Din vei gikk gjennom havet, +
din sti gjennom dypeste vann, *
dine spor kunne ingen se.

Du førte ditt folk som en hjord *
ved Moses’ og Arons hånd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Ant. 2 La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far.

Annas sang (1 Sam 2,1-10)
Den ydmyke gleder seg i Herren
Han støtte herskere ned fra tronen, og opphøyet de ringe; sultne har han mettet med gode gaver (Luk 1,52-53).


Mitt hjerte fryder seg i Herren, *
i Gud finner jeg min styrke.

Min munn er vidt opplatt mot mine fiender, *
for jeg gleder meg over din frelse.

Ingen er hellig som Herren, ingen er til uten deg, *
det er ingen klippe som vår Gud.

Slutt med alt deres hovmodige skryt, *
hold opp med den frekke tale!

For Herren er Gud, han vet alt, *
han prøver hver eneste gjerning.

Den mektiges bue er brutt, *
den svake omgjordet med styrke.

Mette må tjene sitt brød, *
de sultne slutter å streve.

Den ufruktbare blir mor til syv, *
den som er rik på sønner, visner hen.

Det er Herren som råder over liv og død, *
han fører ned i dødsriket og fører opp.

Herren gjør fattig, og han gjør rik *
han fornedrer og han opphøyer.

Han løfter arming opp fra støv, *
fra dyngen fattig mann.

Han benker dem blant stormenn *
og gir dem hedersplass.

For jordens søyler hører Herren til, *
på dem har han bygget verden.

Han verner sine trofastes skritt, +
de onde går til grunne i mørket, *
ikke ved egen kraft er mennesket sterkt.

De som står Herren imot, går til grunne. *
Over dem lar han det tordne fra himmelen.

Herren dømmer den vide jord. *
Han vil gi sin konge styrke, stor kraft til sin salvede.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far.

Ant. 3 Guds ord er levende og virksomt med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste sverd.

Salme 97
Herrens herlighet når han trer frem til dommen
Denne salmen forteller om verdens frelse og om alle folkenes tro på ham (Athanasius).


Herren er konge, fryd deg, du jord, *
de talløse øyer juble.

Omkring ham er mulm og skyer, *
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Ild farer frem for hans åsyn, *
den fortærer hans fiender.

Hans lyn opplyser jordens riker. *
Jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn, *
for hele jordens Herre.

Himlene kunngjør hans rettferd, *
folkeslagene skuer hans herlighet.

Skam over dem som dyrker bilder,
er stolte av sine guder, *
tilbe Herren, alle guder.

Sion hører det og jubler, Judas døtre synger av fryd *
over dine dommer, Herre.

For du, Herre, er den høyeste over hele jorden, *
høyt hevet over alle guder.

Herren elsker den som hater det onde, *
han vokter sine og frir dem ut.

Lys rinner opp for de rettferdige *
og glede for de rene av hjertet.

Juble i Herren, alle rettferdige, *
lovsyng hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Guds ord er levende og virksomt med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste sverd.

Lesning
Heb 13,7-9a


Glem ikke dem som var deres ledere og forkynte Guds ord for dere; ha stadig for øye den bortgang som kronet deres ferd, og ta eksempel av deres tro! Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av noen av disse nye lærene som dukker opp, for hjertet må finne sin styrke i nåden alene.

Responsorium

Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
De skal ikke tie, hverken dag eller natt, men forkynne Herrens navn.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ant. Det er ikke dere som taler, men deres Fars And som taler i dere.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Det er ikke dere som taler, men deres Fars And som taler i dere.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, den gode hyrde, han som gav sitt liv for fårene, la oss be til ham og si:
R. Herre, vokt ditt folk.

- Kristus, du som viste oss din kjærlighet gjennom Kirkens hellige hyrder, la oss alltid få kjenne din barmhjertighet gjennom dem som leder oss.
- Du som er sjelehyrde gjennom dine stedfortredere, måtte du være den som styrer oss gjennom dem.
- Du som gjennom de hellige hyrder er vår lege for sjel og legeme, vær alltid den som fører oss til liv og hellighet.
- Du som oppdrar din hjord ved helgenenes klokskap og kjærlighet, før oss til større hellighet under dine hyrders veiledning.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, i den hellige sogneprest i Ars gav du din Kirke en prest som av hele sitt hjerte tjente ditt folk. Gi at vi på hans forbønn med samme kjærlighet vinner brødre for Kristus og sammen med dem når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 4 august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Salme 119 (57-64 VIII Heth)

Ja, Herren er min lodd og del. *
Jeg har sagt at jeg vil holde dine bud.

Jeg bønnfaller deg av hele mitt hjerte, *
vær meg nådig etter ditt ord.

Jeg har grunnet på mine veier *
og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Jeg iler, jeg nøler ikke *
med å holde dine bud.

De ugudeliges nett snører seg om meg, *
jeg glemmer ikke din lov.

Jeg står opp midt på natten og priser deg *
for dine rettferdige dommer.

Jeg holder meg til alle som frykter deg *
og som tar vare på dine bud.

Jorden er full av din miskunn, *
Herre, lær meg dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.

Salme 55 (2-15.17-24)
Mot falske venner
Han begynte å skjelve av frykt og angst (Mark 14,33).

I


Herre, hør min bønn, *
skjul deg ikke når jeg roper.

Hør på meg og svar meg, *
min sorg gir meg ikke ro..

Jeg skjelver under fiendens rop, *
de gudløse tramper meg ned.

Ondskap velter de innover meg, *
rasende går de løs på meg..

Mitt hjerte skjelver i dødens gru. *
Frykt og beven griper meg,
redsel overvelder meg.

Å, hadde jeg vinger som duen, *
da fløy jeg bort og fant trygghet..

Langt bort ville jeg fly, *
i ørkenen ville jeg slå meg ned.

Herre, skyndsomt ville jeg finne ly for den bitende vind, *
den ødeleggende storm og deres giftige tunge..

Jeg ser vold og kiv i byen. *
Natt og dag vandrer de omkring på dens murer.

Sorg og elendighet rår i byen, den er full av forderv, *
urett og svik viker ikke fra torvet..

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

II

Var det en fiende som krenket meg, *
kunne jeg tåle det.

Reiste en uvenn seg mot meg, *
da flyktet jeg for ham.

Men du var min like, min venn, min fortrolige, *
sammen gledet vi oss over å ferdes i Herrens hus.

Jeg roper til Gud, *
og Herren frir meg ut.

Natt og dag sukker og klager jeg. *
Han vil høre mitt rop.

Hans fred har fridd meg fra den strid de førte mot meg, *
for mange var imot meg.

Gud hører meg, *
han som råder fra evighet, skal ydmyke dem.

De forandrer seg ikke, *
de frykter ikke Gud.

Fienden legger hånd på sine venner, *
han har krenket sin pakt.

Hans tale er glattere enn smør, *
men i hjertet tenker han på strid.

Hans ord er mildere enn olje, *
men gjemmer skarpe sverd.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg. *
Han vil ikke la den rettferdige gå til grunne for evig.

Og du, Gud, vil styrte drapsmann og sviker, *
ned i den dype grav.

Bare halvparten av sine dager får de se, *
men jeg setter min lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

Kort lesning
Deut l,16-17a


Dengang gav jeg deres dommere dette påbud: Hør på deres landsmenn og døm rettferdig når noen har sak med en landsmann eller med en innflytter som bor hos ham. Gjør ikke forskjell på folk når dere dømmer! Både høy og lav skal dere høre på og ikke være redde for noen; for dommen hører Gud til.

Herren er rettvis og elsker rettferd.
De oppriktige av hjertet skal få se hans åsyn.

Bønn

Herre, hellige Far, du trofaste Gud, du som sendte Anden som var lovet, for å forene menneskene som synden hadde splittet, gi oss å fremme enhetens og fredens sak i denne verden. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 4 august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Salme 119 (57-64 VIII Heth)

Ja, Herren er min lodd og del. *
Jeg har sagt at jeg vil holde dine bud.

Jeg bønnfaller deg av hele mitt hjerte, *
vær meg nådig etter ditt ord.

Jeg har grunnet på mine veier *
og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Jeg iler, jeg nøler ikke *
med å holde dine bud.

De ugudeliges nett snører seg om meg, *
jeg glemmer ikke din lov.

Jeg står opp midt på natten og priser deg *
for dine rettferdige dommer.

Jeg holder meg til alle som frykter deg *
og som tar vare på dine bud.

Jorden er full av din miskunn, *
Herre, lær meg dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.

Salme 55 (2-15.17-24)
Mot falske venner
Han begynte å skjelve av frykt og angst (Mark 14,33).

I


Herre, hør min bønn, *
skjul deg ikke når jeg roper.

Hør på meg og svar meg, *
min sorg gir meg ikke ro..

Jeg skjelver under fiendens rop, *
de gudløse tramper meg ned.

Ondskap velter de innover meg, *
rasende går de løs på meg..

Mitt hjerte skjelver i dødens gru. *
Frykt og beven griper meg,
redsel overvelder meg.

Å, hadde jeg vinger som duen, *
da fløy jeg bort og fant trygghet..

Langt bort ville jeg fly, *
i ørkenen ville jeg slå meg ned.

Herre, skyndsomt ville jeg finne ly for den bitende vind, *
den ødeleggende storm og deres giftige tunge..

Jeg ser vold og kiv i byen. *
Natt og dag vandrer de omkring på dens murer.

Sorg og elendighet rår i byen, den er full av forderv, *
urett og svik viker ikke fra torvet..

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

II

Var det en fiende som krenket meg, *
kunne jeg tåle det.

Reiste en uvenn seg mot meg, *
da flyktet jeg for ham.

Men du var min like, min venn, min fortrolige, *
sammen gledet vi oss over å ferdes i Herrens hus.

Jeg roper til Gud, *
og Herren frir meg ut.

Natt og dag sukker og klager jeg. *
Han vil høre mitt rop.

Hans fred har fridd meg fra den strid de førte mot meg, *
for mange var imot meg.

Gud hører meg, *
han som råder fra evighet, skal ydmyke dem.

De forandrer seg ikke, *
de frykter ikke Gud.

Fienden legger hånd på sine venner, *
han har krenket sin pakt.

Hans tale er glattere enn smør, *
men i hjertet tenker han på strid.

Hans ord er mildere enn olje, *
men gjemmer skarpe sverd.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg. *
Han vil ikke la den rettferdige gå til grunne for evig.

Og du, Gud, vil styrte drapsmann og sviker, *
ned i den dype grav.

Bare halvparten av sine dager får de se, *
men jeg setter min lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

Kort lesning
Jes 55,8-9


Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Herre, hærskarenes Gud, hvem er som du?
Styrke og trofasthet omgir deg.

Bønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, du som unner oss hvile ved middagstid, se med velvilje på det arbeid som er påbegynt, rett på det som vi har gjort feil og gi at alt fullendes etter din vilje. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 4 august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Salme 119 (57-64 VIII Heth)

Ja, Herren er min lodd og del. *
Jeg har sagt at jeg vil holde dine bud.

Jeg bønnfaller deg av hele mitt hjerte, *
vær meg nådig etter ditt ord.

Jeg har grunnet på mine veier *
og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.

Jeg iler, jeg nøler ikke *
med å holde dine bud.

De ugudeliges nett snører seg om meg, *
jeg glemmer ikke din lov.

Jeg står opp midt på natten og priser deg *
for dine rettferdige dommer.

Jeg holder meg til alle som frykter deg *
og som tar vare på dine bud.

Jorden er full av din miskunn, *
Herre, lær meg dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg har grunnet på mine veier og vender tilbake til ditt vitnesbyrd.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.

Salme 55 (2-15.17-24)
Mot falske venner
Han begynte å skjelve av frykt og angst (Mark 14,33).

I


Herre, hør min bønn, *
skjul deg ikke når jeg roper.

Hør på meg og svar meg, *
min sorg gir meg ikke ro..

Jeg skjelver under fiendens rop, *
de gudløse tramper meg ned.

Ondskap velter de innover meg, *
rasende går de løs på meg..

Mitt hjerte skjelver i dødens gru. *
Frykt og beven griper meg,
redsel overvelder meg.

Å, hadde jeg vinger som duen, *
da fløy jeg bort og fant trygghet..

Langt bort ville jeg fly, *
i ørkenen ville jeg slå meg ned.

Herre, skyndsomt ville jeg finne ly for den bitende vind, *
den ødeleggende storm og deres giftige tunge..

Jeg ser vold og kiv i byen. *
Natt og dag vandrer de omkring på dens murer.

Sorg og elendighet rår i byen, den er full av forderv, *
urett og svik viker ikke fra torvet..

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Frykt og beven griper meg, hør på meg og svar meg, Herre.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

II

Var det en fiende som krenket meg, *
kunne jeg tåle det.

Reiste en uvenn seg mot meg, *
da flyktet jeg for ham.

Men du var min like, min venn, min fortrolige, *
sammen gledet vi oss over å ferdes i Herrens hus.

Jeg roper til Gud, *
og Herren frir meg ut.

Natt og dag sukker og klager jeg. *
Han vil høre mitt rop.

Hans fred har fridd meg fra den strid de førte mot meg, *
for mange var imot meg.

Gud hører meg, *
han som råder fra evighet, skal ydmyke dem.

De forandrer seg ikke, *
de frykter ikke Gud.

Fienden legger hånd på sine venner, *
han har krenket sin pakt.

Hans tale er glattere enn smør, *
men i hjertet tenker han på strid.

Hans ord er mildere enn olje, *
men gjemmer skarpe sverd.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg. *
Han vil ikke la den rettferdige gå til grunne for evig.

Og du, Gud, vil styrte drapsmann og sviker, *
ned i den dype grav.

Bare halvparten av sine dager får de se, *
men jeg setter min lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg roper til Gud, og Herren frir meg ut.

Kort lesning
1 Sam 16,7b


Gud ser ikke på det som mennesket ser på. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.

Ransak meg Gud, så du kjenner mitt hjerte.
Led meg på evighets vei.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som utstrakte dine hender på korset for å frelse menneskene, gi oss å handle slik du vil og gjøre din frelsegjerning kjent for verden. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 4 august 2021, onsdag
Jean Marie Vianney prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære,
dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være.
Hvor er jeg sæl som kan med liv og med sjel
tjene så nådig en herre!

Å, at jeg kunne i gjerning så gjerne jeg ville
prise deg, Fader, all miskunns og kjærlighets kilde!
Til alt ditt verk gjør meg lærvillig og sterk,
la meg ditt vennskap ei spille!

Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge!
Til din takksigelse løsne min stammende tunge!
Immanuel, du bør i legem og sjel
prises av gamle og unge!

Du er den første og siste, som alle ting bærer,
du er den vise og gode, alt levende nærer.
Intet består, ingen sitt endemål når,
uten ved deg som regjerer.


Ant. 1 Ved Guds nådegave er jeg Evangeliets tjener.

Salme 62
Fred i Gud
Måtte håpets Gud fylle dere med troens glede og fred (Rom 15,13).


Min sjel finner hvile i Gud alene. *
Min frelse kommer fra ham.

Han er min klippe, min frelse, mitt vern. *
Jeg skal aldri falle.

Hvor lenge skal dere gå løs på en mann *
for å slå ham ned, som en hellende vegg,
en falleferdig mur?

Deres planer er løgn, *
deres fryd å forføre med smigrende ord.

De elsker løgn og velsigner med munnen, *
men forbannelsen lever i deres hjerte.

Min sjel finner hvile i Gud alene. *
Mitt håp kommer fra ham.

Han er min klippe, min frelse, mitt vern. *
Jeg skal aldri falle.

Gud er min frelse, min ære, mitt faste fjell, *
jeg søker tilflukt hos ham.

Folk, sett alltid din lit til Gud, *
utøs ditt hjerte for ham, for han er vår tilflukt.

Småfolk er bare et pust, stormenn en løgn. *
På vektskålen vipper de opp, de er lettere enn luft.

Stol ikke på vold, løp ikke rundt for å røve. *
La ikke voksende rikdom besnære ditt sinn.

Én ting sa Gud, to ting har jeg hørt: *
at makten tilhører Gud, han er trofast;

og at han belønner enhver *
etter det han har gjort.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Ved Guds nådegave er jeg Evangeliets tjener.

Ant. 2 Dette er den tro og kloke tjener som Herren har satt til å bestyre sitt hus.

Salme 67
Alle folkeslag skal prise Herren
Dere skal vite at Guds frelse er sendt til hedningene (Apg 28,28).


Gud være oss nådig og velsigne oss, *
han la sitt åsyn lyse over oss.

Dine veier skal kjennes på jorden, *
din frelse blant folkeslag.

Måtte folkene takke deg, Gud, *
alle folkeslag love deg.

Måtte folkene juble og synge, *
for du dømmer jorden med rettferd.

Du dømmer folkene med rettsinn, *
du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud, *
alle folkeslag love deg.

Landet har gitt sin grøde, *
Gud, vår Gud, har velsignet oss.

Gud velsigne oss, *
all jorden frykte ham.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Dette er den tro og kloke tjener som Herren har satt til å bestyre sitt hus.

Ant. 3 Fårene skal høre min røst, det skal bli én hjord og én hyrde.

Canticum
Kolosserbrevet (1,12-20)

Kristus er den førstefødte av de levende
og den første som oppstod fra de døde


Takk Faderen med glede, *
han som gjorde oss skikket til de helliges arv i lyset.

Han har revet oss ut av mørkets makt *
og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham er vi frikjøpt *
og har fått tilgivelse for våre synder.

Han er den usynlige Guds bilde, *
all skapningens førstefødte.

For i ham ble alt skapt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige.

Det være seg troner eller herredømmer,
makter eller myndigheter, *
alt ble skapt ved ham og for ham.

Han er før alt, *
og alt består i ham.

Han er hode for legemet, for Kirken. *
Han er opphavet, den førstefødte av de døde,

så at han i ett og alt *
skulle være den fremste.

For i ham har Gud villet la hele fylden bo *
og ved ham forsone alt med seg,

ja, alt på jorden og i himlene, *
da han stiftet fred ved blodet fra hans kors.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Fårene skal høre min røst, det skal bli én hjord og én hyrde.

Lesning
1 Pet 5,1-4


Jeg formaner presbyterne blant dere, i egenskap av embedsbror og vitne om Kristi lidelser, og som delaktig i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er dere betrodd. Og gjør det, ikke som under tvang, men av fri vilje, slik Gud ønsker det; heller ikke for ussel vinnings skyld, men alene av iver og hengivenhet. Og opptre ikke som herrer overfor dem dere har fått å ta vare på, men tre frem som et forbilde for hjorden. Da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner, den dag den øverste hyrde viser seg.

Responsorium

Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Han viet sitt liv til tjeneste for sine brødre.
+ Han som ber meget for folket.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.

Ant. Dette er den tro og kloke forvalter som Herren vil sette over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Dette er den tro og kloke forvalter som Herren vil sette over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, alle menneskers yppersteprest for Guds åsyn, og ydmykt be:
R. Herre, frels ditt folk.

- Du som opplyste din Kirke ved mange hellige og gode hyrder, la ditt kristne folk aldri mangle slike lysende eksempler.
- Du som tilgav folket dets synder da Moses bad deg om det, la dine hellige hyrders forbønner rense din Kirke for synd.
- Du som salvet dine hellige hyrder midt blant deres brødre og gav dem din And, fyll med din Hellige And dem som leder ditt folk.
- Du som gav deg selv for dine hellige hyrder, gi at ingen av dem du vant ved ditt blod, må fjerne seg fra deg.
- Du som gjennom dine hyrder gir det evige liv til fårene, og ikke lar noen rive dem ut av din hånd, frels de avdøde som du gav ditt liv for.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, i den hellige sogneprest i Ars gav du din Kirke en prest som av hele sitt hjerte tjente ditt folk: Gi at vi på hans forbønn med samme kjærlighet vinner brødre for Kristus og sammen med dem når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 4 august 2021
Onsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

Salme 31 (1-6)
Tillitsfull bønn i vanskeligheter
Fader, i dine hender overgir jeg min Ånd (Luk 23,46).


Herre, til deg tar jeg min tilflukt, *
la meg aldri i evighet bli til skamme.

Frels meg ved din rettferd, *
lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, *
en borg til frelse.

Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, *
for, Herre, du er mitt vern.

I dine hender overgir jeg min ånd, *
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

Ant. 2  Fra dypet kaller jeg på deg, Herre.

Salme 130
Fra det dype roper jeg
Han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21).


Fra dypet kaller jeg på deg, Herre, *
Herre, hør min røst.

Gjør ditt øre lydhørt *
for mitt tryglende rop.

Om du gjemmer på misgjerninger, Herre, *
Herre, hvem kan da bli stående?

Men hos deg er tilgivelse, *
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg venter og håper på Herren, *
min sjel håper på hans ord.

Min sjel lenges etter Herren, *
mer enn vekteren lenges etter morgenrøden.

Mer enn vekteren på morgenrøden *
skal Israel vente på Herren.

For hos Herren er barmhjertighet, *
og hos ham er forløsningens fylde.

Og han skal forløse Israel *
fra all dets syndeskyld.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2  Fra dypet kaller jeg på deg, Herre.

Lesning
Ef 4,26-27

Om dere blir vrede, så synd ikke, la ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djevelen noen sjanse.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre Jesus Kristus, mild og ydmyk av hjerte, du gir dem som følger deg en byrde som er lett, et åk som er godt å bære. Vi ber deg, ta imot vår bønn og dagens arbeid og unn oss den hvile vi trenger, så vi kan bli stadig mer villig til å tjene deg, du som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.