Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 3 juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Herren kaller på himmelen og på jorden for han vil dømme sit folk.

Salme 50
Sann fromhet for Herren
Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Jf. Matt 5,17)

I


Herren, Gud over guder, taler, *
han kaller på jorden fra øst til vest.

Gud stråler frem fra Sion, *
skjønnhetens krone.

Vår Gud kommer, han tier ikke.
Foran ham går en fortærende ild, *
omkring ham raser sterke stormer.

Han kaller på himmelen og på jorden; *
for han vil dømme sitt folk:

„Kom sammen hos meg, mine fromme, *
dere som med offer har sluttet pakt med meg.“

Himmelen forkynner hans rettferd, *
for det er Gud som dømmer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren kaller på himmelen og på jorden for han vil dømme sit folk.

Ant. 2 Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg.

II

Hør, mitt folk, for jeg vil tale, *
Israel, jeg vil vitne mot deg. Jeg er Herren din Gud.

Jeg refser deg ikke for dine offergaver, *
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Men jeg trenger ikke okser fra din buskap, *
eller bukker fra din kve.

For mine er alle dyr i skogen, *
og villdyrene på de tusen fjell.

Jeg kjenner alle himmelens fugler *
og krypet på marken tilhører meg.

Var jeg sulten, sa jeg deg det ikke, *
for min er jorden og alt den rommer.

Tror du jeg eter kjøtt av okser *
og drikker blod av bukker?

Bær ditt takkoffer frem for Gud, *
hold dine løfter til den Høyeste!

Kall på meg på nødens dag, *
så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg.

Ant. 3 Den som bringer takkoffer, gir meg ære.

III

Men til den ugudelige sier Gud. +
Hva har du med å forkynne mine bud *
og ta min pakt i din munn?

Du som ikke vil vhe av tukt, *
og kaster mine ord bak din rygg.

Ser du en tyv, slår du følge med ham, *
og med horkarler holder du lag.

Din munn spytter ut ondskap, *
din tunge spinner svik.

Du sitter og snakker mot din bror, *
om din mors sønn taler du ondt.

Slikt har du gjort +
- og jeg skulle tie? *
Mener du jeg er som deg?

Nei, jeg vil refse deg, *
og holde det frem for deg.

Gi akt på dette, dere som glemmer Gud! +
Ellers skal jeg la dere sønderrive, *
og det er ingen som berger.

Den som bringer takkoffer, gir meg ære, *
den rettferdige skal se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Den som bringer takkoffer, gir meg ære.

Uten opphør går vi i forbønn for dere.
For at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje.

Første lesning
Job 13,13-14,6
Fra Jobs bok
Job kaller på Guds dom


Job svarte sine venner og sa: Ti stille og la meg få tale, hva som enn måtte skje med meg! Jeg utsetter meg for fare, jeg setter livet på spill. Jeg venter på ham som vil drepe meg, jeg vil vise ham at min ferd er rett. Og det skal bli min redning; for ingen gudløs kan tre frem for ham. Så hør da godt på mine ord, og lytt til min forklaring!
Se, nå legger jeg frem min sak, jeg vet at jeg har rett. Kan noen føre klagemål mot meg? I så fall ville jeg tie og dø. Bare to ting må du skåne meg for, så slipper jeg å skjule meg for deg: Ta hånden din bort fra meg, og la meg ikke skremmes av redsel for deg! Stevn meg du, så skal jeg svare, eller la meg tale, og svar meg du!
Hvor mange er mine misgjerninger og synder? La meg få vite om min synd og skyld! Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Hvorfor regner du meg som din fiende? Vil du skremme et bortblåst blad og løpe etter et tørt halmstrå? - Hardt er ditt anklageskrift mot meg, du lar meg bøte for min ungdoms synder. Du setter mine føtter i blokken; siden vokter du på meg hvor jeg går, og merker av mine fotspor, enda jeg er som en utslitt skinnsekk, likesom møllspiste klær.
Mennesket, født av en kvinne, lever kort og fylles av uro. Det spirer som blomsten - og visner, det flykter som skyggen og blir ikke stående. Men du holder våkent øye med mannen og stevner ham for din domstol. Kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste. Er mannens dager fastsatt, har du bestemt hvor lenge han skal leve, og har du satt ham en grense som han ikke kommer ut over, så la ham bare være i fred mens han gleder seg over sin arbeidsdag.

Responsorium Jf. Job 13,20.21; jf. Jer 10,24

La meg slippe å skjule meg for ditt åsyn; ta din hånd bort fra meg,
* og la ikke dine redsler skremme meg.
Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i vrede, så du utsletter meg.
* Og la ikke dine redsler skremme meg.

Annen lesning
Homilie av pave Paul VI ved kanoniseringen av martyrene i Uganda den 18. oktober 1964
Martyriets herlighet innvarsler en ny tid


Disse afrikanske martyrer føyer seg til en side i seiersprotokollen, det vil si i martyrologium, som forteller om begivenheter på samme tid uhyggelige og vidunderlige. Denne siden er i sannhet et verdig tillegg til de berømte beretninger fra Afrika i gammel tid, beretninger som vi i våre dager, svake i troen som vi er, trodde aldri ville få en lignende fortsettelse. Hvem kunne vel ane, bare for å gi noen eksempler, at det til de rystende beretninger om martyrene i Scillitum, i Kartago, om den «massa candida» («hvite mengde») av martyrer i Utique som Den hellige Augustin og Prudentius vet å fortelle om, om martyrene i Egypt hvis lovtale vi kan lese hos Johannes Krysostomos, om dem som led martyrdøden under vandalenes forfølgelser, i våre dager skulle tilføyes nye beretninger om heltegjerninger som ikke er mindre prisverdige og ikke mindre strålende? Hvem kunne vel forestille seg at vi til listen over de berømte afrikanske martyrer og bekjennere, disse uforglemmelige skikkelser som Kyprian, Felicitas og Perpetua og den store Augustin, noen sinne skulle komme til å tilføye Karl Lwanga, Mattias Mulumba Kalemba hvis navn er oss så kjære, samt deres tyve ledsagere? Dessuten er det rett og riktig å nevne andre, tilhørende det anglikanske trossamfunn, som led døden for Kristi navns skyld.
Disse afrikanske martyrer legger i sannhet grunnen for en ny tidsepoke, og da mener vi ikke en tid med forfølgelse og religiøse konflikter, men en tid for fornyelse av den kristne tro og av samfunnslivet. For Afrika, dette Afrika som er bestenket med disse martyrenes blod, de første som tilhører den nye tid - og måtte Gud gi at det må være dets siste martyrer, hvor storartet og dyrebart deres offer enn måtte være! - det frie og uavhengige Afrika er i ferd med å fødes på nytt.
Den ugjerning de ble utsatt for, var så avskyelig og så karakteristisk, at den både utgjør og legger for dagen grunnen til at et nytt folk må dannes i pakt med etiske prinsipper, slik at et nytt tenkesett vokser seg sterkt og gis videre til etterslekten. Dette kan både betegne og fremme overgangen fra et enkelt liv i uvitenhet, hvor utmerkede menneskelige verdier riktignok ikke var fraværende, men som var et liv i nedverdigelse og betydningsløshet, fanget som det var i sitt eget slaveri, til dannelsen av et samfunn som utvikler seg i retning av et høyere åndsliv og bedre livsvilkår.

Responsorium

Gud ser oss her vi strider troens strid, hans engler ser oss, Kristus ser oss.
* Hvilken herlighet og lykke det er å kjempe når Gud er til stede, og å motta seierens krans med Kristus som dommer.
La oss væpne oss med all vår kraft, la oss gjøre oss rede til kampen med rent sinn, helhjertet tro, trofasthet og standhaftighet.
* Hvilken herlighet og lykke det er å kjempe når Gud er til stede, og å motta seierens krans med Kristus som dommer.

Bønn

Allsmäktige, evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes åkermark, som vattnats av den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare skörd av människor som bekänner dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
3. juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss lytte til Herrens røst så vi kan gå inn til hans hvile.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
3. juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Det er godt å prise deg, Herre, forkynne din nåde ved morgengry.

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Det er godt å prise deg, Herre, forkynne din nåde ved morgengry.

Ant. 2 Et nytt hjerte vil jeg gi dere, og en ny ånd inne i dere.

Esekiel (36,24-28)
Herren gir sitt folk nytt liv
De skal vare hans folk; som deres egen Gud skal han vare hos dem (Ap 21,3)


Fra folkeslagene vil jeg hente dere,
samle dere fra alle land, *
hjem til deres eget land vil jeg føre dere.

Jeg vil stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene, *
jeg skal tvette dere rene for avguders urenhet.

Et nytt hjerte vil jeg gi dere, *
og en ny ånd vil jeg gi inne i dere.

Jeg vil ta hjertet av sten ut av deres kropp, *
og gi dere et hjerte av kjøtt.

Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, +
så dere kan ferdes etter mine lover, *
holde mine bud og handle etter dem.

Da skal dere få bo i det land jeg gav deres fedre. *
Dere skal være mitt folk,
og jeg skal være deres Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Et nytt hjerte vil jeg gi dere, og en ny ånd inne i dere.

Ant. 3 Barn og spebarn lovsynger din herlighet, Herre.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Barn og spebarn lovsynger din herlighet, Herre.

Lesning
2Pet3,13-15a


Vi skal se frem til hva Herren har lovet: Nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet skal bo. Derfor, kjæreste venner, siden dere har dette å se frem til: Legg vinn på å leve i hans fred, la ham finne dere uten plett og lyte! Og tenk på at Herrens langmodighet betyr deres frelse.

Responsorium

Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.
Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.
Da skal min tunge forkynne din rettferd.
+ Hele dagen din frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Min tunge skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Forbønner

La oss tilbe Gud, han som ved sin Sønn skjenket verden håp og liv, og sammen ydmykt be til ham og si:
R. Herre, Hør vår bønn.

- Herre, Far til alt som er, du som har latt oss nå frem til begynnelsen på denne dag, gi oss å leve vårt liv med Kristus, din herlighet til lov og pris.
- Gi at den tro, det håp og den kjærlighet som du har utgytt i våre hjerter, alltid må forbli værende i oss.
- Måtte vi alltid ha blikket vendt mot deg, Herre, slik at vi årvåkent svarer når du kaller på oss.
- Vern oss mot ondskapens anslag og fristelser, før oss trygt på veien mot deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du sanne lys og dag uten ende, nå da var morgenbønn atter stiger opp til deg, ber vi: Jag nattemørket bort fra vårt sinn og opplys oss med glansen fra ditt komme. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære.Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 3 juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Dan 6,27b-28a


Var Gud er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans rike går ikke til grunne, hans velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden.

Hold opp! Dere må innse at jeg er Gud,
Opphøyet over folkene, høyt over hele jorden.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 3 juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Rom 15,5-7


Måtte den Gud, som er opphavet til all standhaftighet og all oppmuntring, la ett og samme sinnelag besjele dere alle, et sinnelag som er i pakt med Kristi Jesu egen ånd. Da kan dere også virkelig med ett hjerte og én munn lovprise vår Herres Jesu Kristi Gud og Far. Og derfor: Ta åpent imot hverandre, slik som Kristus tok imot dere, til Guds ære!

Herren elsker sitt folk.
Han kroner de saktmodige med seier.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 3 juni 2023, lørdag
lørdag - uke IV
Karl Lwanga og hans ledsagare martyrer

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.

Salme 119 (169-176 XXII Tau)

Mitt rop nå frem til deg, Herre, *
gi meg innsikt etter ditt ord.

Min bønn tre frem for ditt åsyn, *
frels meg etter ditt ord.

Mine lepper strømme over av lovsang, *
for du lærer meg dine bud.

Min tunge lovprise ditt ord, *
for alle dine bud er rettferdige.

Din hånd komme meg til hjelp, *
for det er dine bud jeg har valgt.

Jeg lengter etter din frelse, Herre, *
din lov er min lyst og glede.

La meg leve for å lovsynge deg, *
dine dommer være min hjelp.

Jeg har gått meg vill som det fortapte får, *
kom da og hent din tjener,
for jeg har ikke glemt dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Din hånd komme meg til hjelp, for det er dine bud jeg har valgt.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.

Derfor har Gud, din Gud, +
salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Din trone, Gud, står fast for evig.


Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvirket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg så det nye Jerusalem smykket som en brud for sin brudgom.

Kort lesning
Fil 4,8.9b


Alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett, alt som er rent, alt som er verd å bli elsket og satt pris på, ja, alt som måtte finnes å være godt og rosverdig, fyll tanke og sinn med det! Da skal fredens Gud være med dere.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.
Love ditt navn i all evighet.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi, som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 3 juni 2023, lørdag
Heliga Trefaldighets dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Guds menighet syng for vår Skaper i lønn!
engler synger med -
Han gav oss til Frelser sin enbårne Sønn.
Så liflig vi leker for Herren!

Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er av gull -
for Jesus vår konge, Guds levende ord!
Så liflig vi leker for Herren!

Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er oss nær -
som bringer oss alltid den evige trøst.
Så liflig vi leker for Herren!


eller: Lat oss prisa Gud... ⇓⇑
Ant. 1 All ære tilkommer deg, hellige Treenighet, én Gud, før tidenes opphav, nå og i all evighet.

Salme 113
Lovet være Herrens navn
Herskere har han støtt ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Alle Herrens tjenere, *
lovpris Herrens navn.

Velsignet være Herrens navn, *
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad *
høylovet Herrens navn.

Høyt over alle folk står han, *
Herrens ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud, *
i himmel og på jord?

Hvis trone i det høye står, *
som ser til dypest dyp,

som reiser arming opp av støv, *
fra sølen fattig mann,

og benker ham ved fyrsters bord, *
blant stormenn i sitt folk.

Lar barnløs hustru shte glad *
som mor for sønneflokk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 All ære tilkommer deg, hellige Treenighet, én Gud, før tidenes opphav, nå og i all evighet.

Ant. 2 Velsignet være den hellige Treenighet og udelte Enhet, la oss lovprise Gud, for han har vist oss sin miskunn.

Salme 147 (12-20)
Jerusalems fornyelse
Kom, så skal jeg vise deg bruden, Lammets hustru (Åp 21,9).


Lovsyng Herren, Jerusalem, *
Sion, pris din Gud.

Han gjør dine portbommer sterke *
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker, *
med beste hvete metter han deg.

Han sender sitt bud til jorden, *
hastig løper hans ord.

Som ull lar han sneen falle, *
og drysser rim som aske.

Han kaster hagl ut som smuler, *
og hvem kan stå seg mot hans frost?

Han sender sitt ord, og isen smelter, *
hans vind blåser, da strømmer vannet.

Han forkynte sitt ord for Jakob, *
gav Israel sine bud og dommer.

Slik gjorde han ikke mot andre folk, *
de kjenner ikke hans lovbud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Velsignet være den hellige Treenighet og udelte Enhet, la oss lovprise Gud, for han har vist oss sin miskunn.

Ant. 3 Ære være Gud i Treenighetens Enhet, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And fra evighet til evighet.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Ære være Gud i Treenighetens Enhet, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And fra evighet til evighet.

Lesning
Rom 11,33—36


Hvor avgrunnsdyp er Guds godhet, hans visdom og hans viten! Hvor uransakelige er hans dommer, hvor umulige å spore, hans veier! Hvem kjenner vel Herrens tanke, eller hvem har noen gang vært hans rådgiver? Eller hvem har kunnet gi ham noe som krevde gjengjeld? For alt kommer fra ham, alt er til ved ham, og til ham skal allting vende tilbake. Han være lovet i evighet. Amen.

Responsorium

Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.
Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.
Til Gud alene lov og ære.
+ Velsignet være Gud i all evighet.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Lovet være Faderen og Sønnen og den Hellige And, + velsignet være Gud i all evighet.

Ant. Vi takker deg, Gud, vi takker deg, ene og sanne Treenighet, ene og høyeste Gud, ene og aller helligste Enhet.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Vi takker deg, Gud, vi takker deg, ene og sanne Treenighet, ene og høyeste Gud, ene og aller helligste Enhet.

Forbønner

Ved den Hellige Ånd gjorde Faderen Kristi, sin Sønns legeme levende på nytt og gjorde det til liv for oss. La oss løfte vår røst og lovprise den ene og trefoldige Gud og si:
R. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd.

- Far, allmektige, evige Gud, i din Sønns navn send Kirken din Hellige Ånd; måtte han bevare den i kjærlighetens og sannhetens enhet.
- Herre, send arbeidere til din høst, så de kan gjøre alle folkeslag til disipler og døpe dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og styrke dem i troen.
- Herre, hjelp alle som blir forfulgt for din Sønns navns skyld, for han lovet selv at du ville sende dem sannhetens Ånd, så han kan tale gjennom dem.
- Allmektige Far, gi at alle mennesker må erkjenne at du er ett med Ordet og den Hellige Ånd, så de kan tro på, håpe på og elske én Gud.
- Du de levendes Far, gi de avdøde del i den herlighet hvor din Sønn og den Hellige Ånd råder sammen med deg i evigheters evighet.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens And inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss, når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 3 juni 2023
Høytid


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.