Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 19 april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Vår Gud kommer, han tier ikke. Halleluja.

Salme 50
Sann fromhet for Herren
Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Jf. Matt 5,17)

I


Herren, Gud over guder, taler, *
han kaller på jorden fra øst til vest.

Gud stråler frem fra Sion, *
skjønnhetens krone.

Vår Gud kommer, han tier ikke.
Foran ham går en fortærende ild, *
omkring ham raser sterke stormer.

Han kaller på himmelen og på jorden; *
for han vil dømme sitt folk:

„Kom sammen hos meg, mine fromme, *
dere som med offer har sluttet pakt med meg.“

Himmelen forkynner hans rettferd, *
for det er Gud som dømmer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Vår Gud kommer, han tier ikke. Halleluja.

Ant. 2 Bær ditt takkoffer frem for Gud. Halleluja.

II

Hør, mitt folk, for jeg vil tale, *
Israel, jeg vil vitne mot deg. Jeg er Herren din Gud.

Jeg refser deg ikke for dine offergaver, *
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Men jeg trenger ikke okser fra din buskap, *
eller bukker fra din kve.

For mine er alle dyr i skogen, *
og villdyrene på de tusen fjell.

Jeg kjenner alle himmelens fugler *
og krypet på marken tilhører meg.

Var jeg sulten, sa jeg deg det ikke, *
for min er jorden og alt den rommer.

Tror du jeg eter kjøtt av okser *
og drikker blod av bukker?

Bær ditt takkoffer frem for Gud, *
hold dine løfter til den Høyeste!

Kall på meg på nødens dag, *
så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Bær ditt takkoffer frem for Gud. Halleluja.

Ant. 3 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, kunnskap om Gud heller enn brennoffer. Halleluja.

III

Men til den ugudelige sier Gud. +
Hva har du med å forkynne mine bud *
og ta min pakt i din munn?

Du som ikke vil vhe av tukt, *
og kaster mine ord bak din rygg.

Ser du en tyv, slår du følge med ham, *
og med horkarler holder du lag.

Din munn spytter ut ondskap, *
din tunge spinner svik.

Du sitter og snakker mot din bror, *
om din mors sønn taler du ondt.

Slikt har du gjort +
- og jeg skulle tie? *
Mener du jeg er som deg?

Nei, jeg vil refse deg, *
og holde det frem for deg.

Gi akt på dette, dere som glemmer Gud! +
Ellers skal jeg la dere sønderrive, *
og det er ingen som berger.

Den som bringer takkoffer, gir meg ære, *
den rettferdige skal se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, kunnskap om Gud heller enn brennoffer. Halleluja.

Mitt hjerte og mitt legeme. Halleluja!
Jubler mot den levende Gud. Halleluja!

Første lesning
Ap 7,1-17
Fra Johannes’ Åpenbaring
En uhyre mengde, merket med segl


Jeg, Johannes, hadde et syn. Jeg så fire engler som stod ved jordens fire hjørner, de holdt jordens fire vinder tilbake, for at ingen vind skulle blåse, hverken over land eller hav eller trær. En annen engel så jeg: Han steg frem fra soloppgangen og bar den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som hadde fått i sin makt å herje land og hav: »Vent med å røre land og hav og trær, til vi har fått satt segl på alle vår Guds tjeneres panner!"
Så hørte jeg tallet på dem som ble merket med seglet: etthundreogfireogførti tusen var det av dem, fra alle Israels stammer:
Av Juda stamme ble tolv tusen merket med segl,
av Rubens stamme, tolv tusen,
av Gads stamme, tolv tusen,
av Asers stamme, tolv tusen,
av Naftalis stamme, tolv tusen,
av Manasse stamme, tolv tusen,
av Simeons stamme, tolv tusen,
av Levis stamme, tolv tusen,
av Issakars stamme, tolv tusen,
av Zebuluns stamme, tolv tusen,
av Josefs stamme, tolv tusen,
og av Benjamins stamme ble tolv tusen merket med segl.
Deretter så jeg dette: En uhyre mengde, så stor at den umulig kunne telles, av mennesker fra alle jordens folk og stammer, raser og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite klær, med palmegrener i sine hender, og de ropte alle med høy røst: »Frelsen hører vår Gud til, han som sitter på tronen, og Lammet!" Hele engleskaren stod i krets om tronen, om presbyterne og de fire levende skikkelser; nå kastet de seg ned for tronen med ansiktet mot jorden i tilbedelse for Gud idet de sa: »Amen! Lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilkommer vår Gud i all evighet. Amen!"
Da tok en av presbyterne til orde og sa til meg: „Disse som er kledd i hvite kjortler, hvem er de og hvor kommer de fra?" »Herre," svarte jeg, »du vet det!" Da sa han til meg: »Dette er de som kommer fra den store trengsel; de har vasket sine kjortler og tvettet dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og dyrker ham dag og natt i hans tempel, og Han som sitter på tronen skal ha sin bolig blant dem. De skal hverken sulte eller tørste mer, og solen skal ikke brenne dem mer, heller ikke den hete vind. For Lammet, som står midt på tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livgivende vann. Og Gud skal tørre hver en tåre av deres øyne."

Responsorium Ap 7,13.14; 6,9

»Disse som er kledd i hvite kjortler, hvem er de og hvor kommer de fra?" Da sa han til meg:
* »Dette er de som kommer fra den store trengsel; de har vasket sine kjortler og tvettet dem rene i Lammets blod." Halleluja!
Under alteret fikk jeg se sjelene til dem som var blitt myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrd de bar.
* »Dette er de som kommer fra den store trengsel; de har vasket sine kjortler og tvettet dem rene i Lammets blod." Halleluja!

Annen lesning
Fra den hellige Beda den ærverdiges kommentar til Peters første brev.
En utvalgt ætt, et kongelig presteskap


„Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap" 1. Dette rosende vitnesbyrd som Moses gav det gamle Gudsfolk, dét overfører nå med rette apostelen Peter til hedningene fordi de er kommet til tro på Kristus, han som lik en hjørnesten knyttet folkeslagene til den frelse som Israel bar i seg. Han kaller dem „en utvalgt ætt" på grunn av deres tro, til forskjell fra dem som forkastet den levende sten, og derfor selv er blitt forkastet. Han kaller dem „et kongelig presteskap" fordi de er blitt ett med hans legeme, han som er den høyeste konge og den sanne prest. Som konge gir han dem del i sitt rike, og som prest renser han bort deres synder ved å ofre sitt blod. Han kaller dem „et kongelig presteskap" slik at de aldri skal glemme å sette sitt håp til det evige rike og alltid bære frem for Gud et ulastelig liv som offer. Han kaller dem videre „et hellig folk, et folk som Gud har gjort til sitt", på samme måte som Paulus når han forklarer profetens ord: „Min rettferdige skal leve i kraft av sin tro; men unndrar han seg, finner min sjel ingen glede i ham." „Men vi," sier Paulus, „vi er ikke av dem som drar seg unna og går fortapt, vi er av dem som tror, og berger vår sjel“2. Og i Apostlenes gjerninger står det: „Dere har den Hellige And satt til tilsynsmenn for å være hyrder for Herrens Kirke som han vant seg ved sitt blod“3. Vi er blitt „et folk som Gud har gjort til sitt" ved vår Frelsers blod, på samme måte som Israels folk fordum unnslapp Egypt ved Lammets blod. Derfor er det at Peter i neste vers minnes det mysterium som ligger skjult i det som skjedde i gammel tid, og som han forklarer skal oppfylles på åndelig vis i det nye Gudsfolk: „Slik at dere kan forkynne hans kraft". De som Moses befridde fra trelldommen i Egypt, sang en triumfsang til Herren etter at de var gått over det Røde Hav og faraos hær var druknet. På samme måte bør også vi, etter å ha mottatt syndenes forlatelse i dåpen, gjengjelde de himmelske velgjerninger med en takksigelse som er nådegaven verdig.
For egypterne som plaget Guds folk, kan også tolkes som mørke og nød, og betegner på en passende måte de synder som forfølger oss, men som ble visket ut i dåpen. Israels barns befrielse og deres ferd til det land som var blitt dem lovet i gammel tid, svarer til vår forløsnings mysterium, for vi er på vei til lyset som strømmer fra den himmelske bolig, alt mens Kristi nåde opplyser oss og viser oss vei. Det var dette nådens lys som ildstøtten og skystøtten viste frem til, de som på hele reisen beskyttet folket mot nattemørket og ad vidunderlige veier førte dem hjem til deres fedrene jord.

Responsorium 1 Pet2,9; Deut 7,6.8b; 13,5b

Dere er en utvalgt ætt, et hellig folk, et folk som Gud har gjort til sitt,
* slik at dere kan forkynne hans kraft som kalte dere inn i sitt underfulle lys. Halleluja!
Herren utvalgte dere og løste dere ut av trellehuset.
* Slik at dere kan forkynne hans kraft som kalte dere inn i sitt underfulle lys. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …


Invitatorium
19. april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
19. april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 La oss lovsynge Gud i evighet. Halleluja!

Salme 84
Lengsel etter Herrens tempel
Herpå jorden har vi ingen hy som består, men vi lengter etter den som skal komme (Hebr 13,14).


Hvor elskelige er dine boliger, *
Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård, *
mitt hjerte og legeme jubler mot den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem
og svalen et rede for sine unger: *
- dine altere, Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus, *
uten opphør skal de lovsynge deg.

Salig den som i deg finner styrke, *
som gjerne går veien til Herrens hus.

De vandrer gjennom den tørre dal
som gjennom kildevang, *
høstregnet fyller den med velsignelse.

Fra høyde til høyde går de, *
på Sion får de skue Gud.

Lytt til min bønn, hærskarenes Gud, vår Herre, *
hør meg, Jakobs Gud.

Gud, vårt skjold, vend blikket hit, *
se på din Salvedes ansikt.

En dag i din forgård er bedre enn tusen andre, *
templets terskel bedre enn gudløses telt.

For Herren er skjold og verge, *
Herren gir nåde og ære.

Herren holder ingen goder tilbake *
for den som vandrer i uskyld.

Herre, hærskarenes Herre, *
salig er den som stoler på deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 La oss lovsynge Gud i evighet. Halleluja!

Ant. 2 Herrens tempel skal reise seg, og alle folkeslag skal strømme til det. Halleluja!

Jesaja (2,2-5)
Herrens tempelfjell reiser seg over fjellene
Alle folk skal komme og tilbe for ditt åsyn (Åp 15,4).


Det skal skje i de siste dager +
at fjellet med Herrens hus
skal grunnfestes høyt over alle fjell, *
løfte seg opp over høydene.

Alle folkeslag skal strømme til det, *
tallrike folk gir seg på vandring.

De sier: „Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, *
der hvor Jakobs Gud har sitt hus,

så han kan lære oss sine veier, *
og vi kan ferdes på hans stier."

For fra Sion skal lov utgå, *
Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal skifte rett mellom hedningefolk, *
felle dom for tallrike folkeslag.

De skal smi sine sverd om til plogskjær, *
sine spyd om til vingårdskniver.

Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, *
ikke lenger lære å føre krig.

Kom, du Jakobs ætt, *
la oss vandre i Herrens lys.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herrens tempel skal reise seg, og alle folkeslag skal strømme til det. Halleluja!

Ant. 3 Herren er konge, forkynn det for alle folkeslag. Halleluja!

Salme 96
Herren, hele verdens konge og dommer
Det er som om de synger en ny sang for tronen, for Lammets åsyn (Jf. Ap 14,3).


Syng en ny sang for Herren, *
syng for Herren, all jorden.

Syng for Herren, pris hans navn, *
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære, *
hans under for alle folk.

Herren er stor og høylovet, *
mer å frykte enn alle guder.

Folkenes guder er intet, *
Herren er himmelens skaper.

Høyhet og herlighet utgår fra ham, *
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Folkeslag og slekter, *
gi Herren ære og makt.

Gi Herren den ære vi skylder hans navn, *
kom til hans forgård med gaver.

Tilbe Herren i hellig skrud, *
bev for hans åsyn all jorden.

Si til folkene: Herren er konge, *
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.

Han dømmer folkene med rettferd, *
himmelen glede seg, jorden juble.

Havet bruse i all sin fylde, *
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd *
for Herrens åsyn, for han kommer.

Han kommer for å dømme jorden. *
Han skal dømme verden med rettferd
og styre folkene med trofasthet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren er konge, forkynn det for alle folkeslag. Halleluja!

Lesning
Rom 10,8b—10


Ordet er deg nær, du har det i din munn og i ditt hjerte. Og ,ordet‘, det er nettopp budskapet om den tro vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og hvis ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med vårt hjerte tror vi, så vi skal oppnå rettferdighet, og med munnen bekjenner vi, så vi skal finne frelse.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som varer og gir evig liv. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som varer og gir evig liv. Halleluja!

Forbønner

La oss opphøye Jesus, han som Faderen har herliggjort og innsatt som arving til alle folkeslag, la oss tilbe ham og si:
R. Ved din seier frels oss, Herre.

- Kristus, du som ved din seier trådte helvetets porter under fot og gjorde synd og død til intet, gi oss seier over synden i oss selv.
- Du som drev døden bort og gav oss nytt liv, gi oss å vandre i et nytt levnet.
- Du som gav liv til de døde og førte alle mennesker fra død til liv, gi evig liv til alle vi møter.
- Du som overveldet dem som voktet din grav og fylte dine disipler med glede, gi dyp og inderlig glede til alle som tjener deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 19 april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Åp 1,17c—18


Jeg så en Menneskesønn som sa til meg: „Jeg er den Første og den Siste, den Levende; jeg var død, men se, jeg er levende for all evighet, for nøklene til døden og dødsriket er i min makt.“

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 19 april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Kol 2,9.10a.l2


I Kristus bor all guddommens fylde legemliggjort, og gjennom ham har også dere del i hans fylde. I dåpen ble dere gravlagt sammen med ham, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på den Guds kraft som oppreiste Kristus fra de døde.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 19 april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
2 Tim 2,8.11


Kom ihu Jesus Kristus, Davids ætling, oppstanden fra de døde! Det er mitt evangelium. For dette ordet står ved makt: Om vi engang døde med ham, skal vi også leve med ham.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 19 april 2021, mandag
3 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Herren skal være ditt lys. Din Gud skal være din ære. Halleluja!

Salme 123
Herren er folkets håp
To blinde... ropte ut: Herre, ha miskunn med oss, du Davids sønn (Matt 20,30).


Til deg løfter jeg mine øyne, *
du som troner i himmelen.

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd, *
som tjenestepiken følger sin frues hånd,

slik følger våre øyne Herren, vår Gud, *
inntil han er oss nådig.

Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss, *
for vi er rikelig mettet med hån.

Vår sjel er mettet til overflod *
med hån fra de rike og spott fra de hovmodige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren skal være ditt lys. Din Gud skal være din ære. Halleluja!

Ant. 2 Snaren er sønderrevet, og vi er sluppet fri. Halleluja!

Salme 124
Vår hjelp er i Herrens navn
Herren sa til Paulus: Frykt ikke ...for jeg er med deg (Apg 18,9-10).


Hadde Herren ikke vært med oss, så skal Israel si, *
hadde Herren ikke vært med oss,

da mennesker reiste seg mot oss, *
levende hadde de slukt oss;

da deres vrede flammet opp mot oss, *
da hadde vannet veltet frem
og flommen revet oss bort;

en rivende strøm hadde overskyllet oss, *
veldige vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren, *
han gav oss ikke til rov for deres tenner.

Vår sjel er som en fugl, *
fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet, *
og vi er sluppet fri.

Vår hjelp er i Herrens navn, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Snaren er sønderrevet, og vi er sluppet fri. Halleluja!

Ant. 3 Når jeg nå heves over jorden, da skal jeg dra alle til meg. Halleluja!

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Når jeg nå heves over jorden, da skal jeg dra alle til meg. Halleluja!

Lesning
Heb 8, lb-3a


Vi har en yppersteprest. Til høyre for Guds majestets trone i himlene har han inntatt sin plass. Der gjør han prestelig tjeneste i det Allerhelligste - i det virkelige tabernakel, det som ikke er gjort av mennesker, men av Herren. For en yppersteprests oppgave er å frembære gaver og ofre.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. A tro på ham som Gud har utsendt, det er det verk Gud krever. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. A tro på ham som Gud har utsendt, det er det verk Gud krever. Halleluja!

Forbønner

La oss i glede påkalle Kristus, han som den Hellige And gjorde levende på ny og gjorde til livgiver for alle, og si:
R. Herre, gi nytt liv til alt som lever.

- Kristus, verdens Frelser, Konge over den nye skapning, vend våre tanker og vårt sinn mot det som er i pakt med ditt rike, der hvor du troner ved Faderens høyre hånd.
- Herre, du som alltid er levende til stede i din Kirke, led den ved den Hellige Ånd frem til hele sannheten.
- Herre, vis barmhjertighet mot alle som er syke, som lider og ligger for døden, slik at alle blir trøstet og styrket ved å kjenne din omsorg.
- Kristus, du lys som ingen nedgang kjenner, nå da dagen er på hell, bærer vi frem for deg vår kjærlighet og ber deg om å la ditt lys skinne for alle våre kjære avdøde.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 19 april 2021
Måndag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.