Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 5 august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

På starka vingar lyfts ur natt
den nya dagen med sitt bud.
Som ljuset tänds väck anden upp,
ty Kristus kallar till sitt liv.

"Stå upp ur bädden", är hans rop,
"byt håglöshet mot Andens mod,
var fasta, rena i ert verk,
var vakande, jag kommer snart."

Må himlavalvets gryningsljus
och vindens fläkt i morgonstund
åt de betryckta skänka nåd
att sätta till ditt ljus sitt hopp.

O Jesus, hör vår morgonbön,
ur ångerns bittra tårar född,
behåll vårt hjärta ständigt rent,
håll vakt, att det ej somnar mer.

Driv, Herre, du all slummer bort,
spräng nattens bojor med din arm,
bryt upp den gamla syndens mark,
sänd ut ditt ständigt nya ljus.

Gud Fadern vare evigt lov
och ära ske hans ende Son
och helga Anden, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

Under dagen:

Min själ, har du dock rätt betänkt
den nådetid dig Herren skänkt?
Du med vart slag som hjärtat slår
ett steg mot evigheten går.

Du får ej åter tid som gått,
men skörda vad du här har sått.
Så akta på din nådetid,
att du får ärva evig frid.

Din Gud och Fader söker dig
och kallar dig till livets stig.
Se nu är salighetens dag:
så bruka den till Guds behag.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Det var du som seiret, Herre, til evig tid vil vi feire ditt navn.

Salme 44
Folkets olyckor
I alle disse prøvelser vinner vi en overveldende seier ved ham som gav oss sin kjærlighet (Rom 8,37)

I


Gud, med egne ører har vi hørt det, *
våre forfedre fortalte oss sagn:

Om de storverk du gjorde i deres dager, *
det du gjorde i gammel tid ved din hånd.

For å plante dem drev du folkeslag bort, *
for å utbre dem knuste du folkene.

Ikke var det ved sverd de vant landet, *
ikke seiret de ved sin arm;

men det var ved din høyre, dm arm, *
ved ditt åsyns lys, for du hadde dem kjær.

Det var du, min konge og min Gud, *
som rådet forJakobs seire.

Ved din hjelp slo vi våre fiender til jorden, *
ved ditt navn trådte vi motstanderne i støvet.

Min lit stod ikke til buen, *
sverdet gav ingen seier;

det var du som seiret over folkene *
og dekket våre fiender med skam.

Dagen lang jublet vi i deg, vår Gud, *
uten opphør feiret vi ditt navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Det var du som seiret, Herre, til evig tid vil vi feire ditt navn.

Ant. 2 Skån oss, Herre, gjør oss ikke til spott.

II

Likevel støtte du oss bort med skam, *
du rykker ikke lenger ut med våre hærer.

Du lar oss rømme for fienden, *
motstanderne røver av hjertens lyst.

Du overgir oss som dyr til slakt, *
og sprer oss blant folkeslag.

Til spottpris har du solgt ditt folk, *
på det salget tjente du ikke.

Du gjør oss til spott for våre granner, *
til spe for dem omkring oss.

Du gjør oss til et ordtak blant folkene, *
de trekker på skuldrene og rister på hodet.

Hele dagen står min vanære for meg, *
mitt ansikt rødmer av skam,

under hån og spottende tilrop, *
ved synet av hat og hevn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Skån oss, Herre, gjør oss ikke til spott.

Ant. 3 Reis deg, Herre, kom oss til hjelp for din kjærlighets skyld.

III

Alt dette har skjedd oss, enda vi ikke har glemt deg *
og ikke har sveket din pakt.

Vi har ikke vendt våre hjerter fra deg, *
våre føtter forlot ikke din vei,

da du knuste oss i sjakal enes land *
og dekket oss med dødens skygge.

Hadde vi glemt å tilbe vår Gud, *
rakt hendene ut mot en fremmed gud,

da ville vel Gud ha sett det, *
han som kjenner hva hjertet holder skjult?

For din skyld drepes vi hele dagen, *
vi føres som sauer til slakt.

Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? *
Sov ikke lenger, forkast oss da ikke for alltid!

Hvorfor skjuler du ditt åsyn, *
glemmer vår trengsel og nød?

Strupen fylles av støv, *
og maven er klistret til jorden.

Reis deg, og kom oss tjl hjelp; *
kjøp oss fri for din kjærlighets skyld!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Reis deg, Herre, kom oss til hjelp for din kjærlighets skyld.

Herre, til hvem skulle vi gå?
Du har det evige livs ord.

Første lesning
Hos 1:1-9; 3:1-5
Hoseas hustru och barn. Hosea och den trolösa kvinnan


Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Judas kungars, tid, och i Jerobeams, Joas' sons, Israels kungs, tid.
När Herren först började tala genom Hosea, sade Herren till honom: "Gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder, ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren."
Då gick han bort och tog Gomer, Diblaims dotter, och hon blev havande och födde honom en son. Och Herren sade till honom: "Ge denne namnet Jisreel: ty när ännu en liten tid har gått, skall jag hemsöka Jisreels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israels hus. Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisreels dal."
Och hon blev åter havande och födde en dotter. Då sade han till honom: "Ge denna namnet Lo-Ruhama, ty jag vill inte vidare förbarma mig över Israels hus, så att jag förlåter dem. Men över Judas hus vill jag förbarma mig, och jag skall ge dem frälsning genom Herren, deras Gud. Inte genom båge och svärd och vad till kriget hör skall jag frälsa dem, inte genom hästar och ryttare."
Och när hon hade avvant Lo-Ruhama, blev hon åter havande och födde en son. Då sade han: "Ge denne namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk, ej heller vill jag tillhöra er."
Och Herren sade till mig: "Gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska, liksom Herren älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor."
Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer korn, och därutöver en letek korn. Sedan sade jag till henne: "I lång tid skall du bli sittande för min räkning, utan att få bedriva någon otukt, och utan att ha att skaffa med någon man, och jag skall bete mig på samma sätt mot dig." Ja, i lång tid skall Israels barn få sitta utan kung och furste, utan offer och stöder och utan efod och husgudar. Sedan skall Israels barn omvända sig och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka Herren och hans goda, i kommande dagar.

Responsorium 1 Pet 2:9,10; Rom 9:26

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster.
+ Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.
På den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens söner.
+ Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.

Annen lesning
Ur en kommentar av ärkebiskop Baldwin av Canterbury.
Kärleken är stark som döden


Stark är döden, som har kraft att beröva oss livets gåva. Stark är kärleken, som har kraft att återge oss ett bättre liv. Stark är döden, som har makt att beröva oss vår kropp. Stark är kärleken, som har makt att beröva döden dess byte och återge det åt oss. Stark är döden, som inte någon människa kan motstå. Så stark är kärleken, att den kan triumfera över döden, bryta dess udd, upphäva dess kraft, nedslå dess seger. En gång skall döden förhånas, då skall man säga: Du död, var är din udd? Du död, var är din seger?
Stark såsom döden är kärleken, ty Kristi kärlek är dödens död. Därför heter det: Jag skall bli din död, o död; jag skall bli ditt banesår, o dödsrike.
Även den kärlek varmed vi älskar Kristus är stark såsom döden, eftersom den är liksom en död, nämligen till att utsläcka det gamla livet, att utplåna lasterna, att avlägga de döda gärningarna.
Men även om vår kärlek till Kristus har en viss likhet med hans, så är hans kärlek inte jämförlig med vår och likheten är endast som en analogi. Ty han älskade först och blev, genom den förebild han gav oss i sin kärlek, den signet av vilken vi formas efter hans bild, i det att vi avlägger den jordiska människans bild och tar på oss den himmelska människans. Ty såsom vi är älskade, så skulle vi älska honom. Han efterlämnade åt oss en förebild, för att vi skulle följa i hans fotspår.
Därför är det sagt: Ha mig såsom en signet vid ditt hjärta. Det är som om han hade sagt: Älska mig, såsom jag älskar dig! Ha mig i ditt sinne, i ditt minne, i din åstundan, i din suckan, i din klagan och i din gråt! Kom ihåg, o människa, hurudan jag gjorde dig, hur mycket jag upphöjde dig över andra skapade varelser, men vilken härlighet jag adlade dig, hur jag krönte dig med ära och härlighet, hur jag gjorde dig föga mindre än änglarna, hur jag lade allt under dina fötter.
Men kom ihåg, inte endast allt vad jag gjort dig, utan även vilka bittra och förnedrande ting jag utstått för dig! Och tänk efter, om du inte handlar obilligt mot mig, om du inte älskar mig! Ty vem älskar dig såsom jag? Vem har skapat dig, om inte jag? Vem har återlöst dig, om inte jag?
Du måste dricka kalken som jag drack. Jag törstade och jag drack, jag smakade döden och nedsteg till dödsriket. Men jag uppstod, sedan dödsrikets ångest blivit hävd. Om du vill sträva efter att efterlikna mig, så skall du erfara betryck och liksom korsfästas i dödsriket. Detta är vad jag kräver av dig, vad jag manar och råder dig till: att du, för att inte utan ände korsfästas i dödsriket, något litet låter dig korsfästas såsom vore du i dödsriket. Ty efterföljelsen är såsom ett dödsrike; den liknar straffets plats. Men detta är den väg som för till rikets port. Man måste lida för att så ingå i livet.
Av ditt hjärta fordrar jag - vad den invärtes människan beträffar - kärlek, och - vad den utvärtes människan beträffar - efterföljelsens kamp. Men för att du skall veta, huruvida kärleken är sann, så må du ge akt på din andes styrka. Ty den kärlek som inte är stark såsom döden, är ingen sann kärlek. Ge först akt på min kärlek mot dig och på min död för din skull! När jag gav upp min anda för din skull, så var det inte förföljarnas ondska eller makt, inte dödens våld-samhet, som mot min vilja tog min anda ifrån mig. Nej, det var kärleken, som tvingade mig, som nödgade mig; det var den som gjorde mig stark. Vad döden förmådde hos andra, det förmådde hos mig den kärlek som underkastade sig döden.

Responsorium Höga V 8:6-7; Joh 15:13

Kärleken är stark som döden, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den.
+ De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
+ De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.

Bønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
5. august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss tre frem for Guds åsyn med lovsang.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
5. august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Vekk opp din makt og kom!

Salme 80
Herre, kom og se til din vingård
Kom, Herre Jesus (Åp 22,20).


Hør oss, Israels hyrde, *
du fører Josef som en hjord.

Du troner over kjeruber, *
åpenbar din herlighet for Efraim,
Benjamin og Manasse.

Vis oss din makt og velde *
og kom oss til hjelp.

Gud, før oss tilbake, *
la ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Herre, hærskarenes Gud,
hvor lenge skal din vrede vare? *
Når skal du høre din tjeners bønn?

Du lot dem ete sitt brød i gråt, *
gav dem tårer å drikke til overmål.

Du lar våre granner strides om oss, *
våre fiender spotter oss.

Herre, hærskarenes Gud, før oss tilbake, *
la ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

En vinstokk rykket du opp i Egyptens land. *
Du drev folkeslag bort og plantet den.

Du ryddet grunnen for den, *
den slo rot og fylte landet.

Fjell ble dekket av dens skygge, *
mektige sedertrær av dens ranker.

Den strakte sine grener ut mot havet, *
sine skudd helt frem til elven.

Hvorfor rev du ned gjerdet som vernet den, *
så alle som går forbi kan ribbe den?

Villsvin fra skogen kan ødelegge den *
og markens kryp kan fortære den.

Herre, hærskarenes Gud, vend tilbake, *
se ned fra himmelen.

Ta deg av ditt vintre, *
vern om det du har plantet med din høyre hånd,
om din sønn som du har gitt styrke.

De har brent det opp som avfall. *
De skal gå til grunne ved din harme.

Hold din hånd over ham du har ved din høyre, *
menneskesønnen som du har gitt styrke.

Aldri mer vil vi vike fra deg; gi oss livet igjen, *
så vil vi påkalle dit navn.

Herre, hærskarenes Gud, før oss tilbake, *
la ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Vekk opp din makt og kom!

Ant. 2 Herren er min styrke og lovsang.

Jesaja (12,1—6)
Det gjenløste folks jubel
Den som tørster, han komme til meg for å drikke (Joh 7,37).


Jeg takker deg, Herre, du var vred på meg, *
men din vrede la seg og du trøstet meg.

Se, Gud er min frelser, jeg er trygg, jeg frykter ikke. *
For Herren er min styrke og lovsang;
han er blitt min redning.

Med glede skal dere øse *
vann fra frelsens kilde.

Den dag skal dere si: *
„Takk Herren og påkall hans navn,

gjør kjent blant folkene hans gjerning, *
forkynn hans opphøyede navn!“

Syng for Herren, for han har gjort storverk, *
kunngjør det over hele jorden!

Rop høyt og juble, dere som bor på Sion, *
for stor er Israels Hellige i deres midte.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herren er min styrke og lovsang.

Ant. 3 Juble av glede for Gud, vår styrke, rop med fryd for Jakobs Gud.

Salme 81
Høytidelig fornyelse av pakten
Vokt dere, sd det ikke finnes noen blant dere med et ondt og vantro hjerte (Hebr3,12).


Juble av glede for Gud, vår styrke, *
rop av fryd for Jakobs Gud.

Stem i en sang, la tamburinen lyde, *
den liflige harpe og sitar.

Støt i basun på nymånedagen, *
og på fullmånedagen, vår fest.

For det er en lov for Israel, *
et bud fra Jakobs Gud,

et vitnesbyrd gitt til Josef, *
den gang han drog ut fra Egyptens land.

En røst jeg ikke kjenner sier: *
„Jeg har løftet byrden fra hans skulder,
befridd hans hender fra åket.

Da du var i trelldom, ropte du til meg, *
og jeg fridde deg ut.

Jeg svarte deg fra tordenskyen, *
jeg prøvde deg ved Meribas vann.

Hør mitt folk, jeg formaner deg, *
Israel, om du bare ville høre meg.

Hos deg skal det ikke finnes noen annen gud. *
Du skal ikke tilbe en fremmed gud.

Det er jeg, Herren, din Gud, *
som har ført deg ut av Egyptens land.

Lukk opp din munn, *
og jeg vil fylle den.

Mitt folk har ikke hørt min røst. *
Israel har ikke villet lyde meg.

Så lot jeg dem fare, forherdet som de var, *
og de fulgte sine egne planer.

Om bare mitt folk ville høre meg, *
og Israel vandre på mine veier,

på et øyeblikk skulle jeg slå deres fiender *
og vende min hånd mot det folk som kuer dem.

De som hater Herren, skulle hykle for ham, *
deres ulykkestid skulle aldri ta ende.

Mitt folk ville jeg nære med fineste hvete *
og mette dem med honning fra klippen."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Juble av glede for Gud, vår styrke, rop med fryd for Jakobs Gud.

Lesning
Rom 14,17-19


Guds rike er ikke et spørsmål om mat eller drikke; det består i rettferdighet, fred og glede i den Hellige And. Og den som i dette sinnelag tjener Kristus, han er en mann etter Guds sinn, og får også menneskers bifall. Så la oss da strebe etter det som tjener freden, etter alt som bygger opp fellesskapet.

Responsorium

Ved morgengry, Herre, + tenker jeg på deg.
Ved morgengry, Herre, + tenker jeg på deg.
For du er min hjelper.
+ Jeg tenker på deg.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Ved morgengry, Herre, + tenker jeg på deg.

Ant. Gi ditt folk kunnskap om frelsen og forlat oss våre synder.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Gi ditt folk kunnskap om frelsen og forlat oss våre synder.

Forbønner

Lovet være Gud, vår Far, han som tar vare på sine barn og ikke ringeakter deres bønner. La oss ydmykt be til ham og si:
R. HERRE, OPPLYS VÅRE ØYNE.

- Deg skje takk, Herre, fordi du opplyste oss ved din Sønn. Gi oss å være fylt av lyset fra ham dagen igjennom.
- Din visdom, Herre, lede oss i dag, slik at vi vandrer i et nytt levnet.
- Gi oss å tåle motgang for din skyld, slik at vi kan tjene deg med frimodighet.
- Styr i dag våre tanker, våre følelser og vår gjerning, slik at vi er lydige mot det du i ditt gode forsyn legger til rette for oss.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, du som er det sanne lys og lysets Far, vi ber deg: Gi oss alltid å leve i din kjærlighet, med sinnet vendt mot det som er hellig. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Herre, vi ber deg, tilgi oss våre synder så vi som ofte krenker deg ved våre handlinger, må vinne frelsen på forbønn av din Sønns mor. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 5 august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.

Salme 119 (65-72 IX Teth)

Du har handlet vel med din tjener, Herre, *
etter ditt ord.

Gi meg forstand og innsikt, *
for jeg tror på dine bud.

Før jeg ble ydmyket, for jeg vill. *
Nå holder jeg ditt ord.

Du, den gode, du som gjør vel, *
lær meg din viljes bud.

De hovmodige sverter meg med løgn, *
men jeg holder dine bud av hele mitt hjerte.

Deres hjerte er dvaskt som fett. *
Jeg har min lyst i din lov.

Det var godt for meg å bli ydmyket, *
så jeg kunne lære dine bud.

For meg er loven fra din munn *
bedre enn gull og sølv i mengder.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?

Salme 56 (2-7.9-14)
Tillit til Guds Ord
Kristus blir vist frem i sin lidelse (Hieronymus).


Vær meg nådig, Gud, folk vil meg til livs, *
de trenger seg inn på meg hele dagen.

Mine motstandere plager meg hele tiden, *
mange er de som angriper meg.

Løft meg opp når jeg er reddest. *
Jeg setter min lit til Gud hvis ord jeg lover.

Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. *
Hva kan mennesker gjøre meg?

Dagen lang forvrenger de alt jeg sier. *
De tenker bare på å skade meg.

De legger planer, vokter mine skritt, *
for de ønsker å ta mitt liv.

Du har regnet de dager *
jeg flakket omkring.

Samle nå mine tårer i din lærsekk, *
skriv dem opp i din bok.

Da må mine fiender vike *
den dag jeg roper.

Ett vet jeg, at Gud er for meg, *
med Guds hjelp vil jeg prise hans ord.

Til Herren, hvis ord jeg priser, *
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.

Hva kan mennesker gjøre meg? *
Jeg vil innfri de løfter jeg gav deg, Gud.

Jeg bringer mitt takkoffer frem for deg, *
for du har fridd meg fra døden, min fot fra fall,

så jeg kan vandre for Herrens åsyn *
i de levendes lys.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?


Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Salme 57
Morgenbønn i vanskeligheter
Denne salmen taler om Herrens lidelse (Augustin).


Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg, *
for hos deg skal min sjel søke ly.

Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger *
til ulykken er drevet over.

Jeg roper til Gud, den Høyeste, *
den Gud som gjør vel mot meg.

Han sende sin hjelp fra himmelen
mot dem som vil meg til livs, *
han vise meg sin miskunn og sin troskap.

For jeg er som blant rasende løver *
med tenner som spyd og tunge skarp som sverd.

Vis deg høy over himmelen, Gud. *
Din herlighet lyse over jorden.

De la en snare for min fot. *
Min sjel var knuget ned.

Den grav de grov for meg, *
den ble dem selv til fall.

Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede, *
jeg vil synge og lovprise deg.

Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar, *
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre, *
spille for deg blant alle folkeslag.

For til himmelen rekker din miskunn, Herre, *
din troskap like til skyene.

Vis deg høy over himmelen, Gud, *
din herlighet lyse over jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Kort lesning
Gal 5,13-14


Det er til frihet dere er kalt; la bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. Hele Loven rommes nemlig i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.

Herre, jeg vil løpe dine budords vei.
For du har lettet mitt hjerte for angst.

Bønn

Herre, vi ber deg: Du som skjenket apostlene den Hellige And mens de bad i den tredje time, gi også oss del i Åndens nåde. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 5 august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.

Salme 119 (65-72 IX Teth)

Du har handlet vel med din tjener, Herre, *
etter ditt ord.

Gi meg forstand og innsikt, *
for jeg tror på dine bud.

Før jeg ble ydmyket, for jeg vill. *
Nå holder jeg ditt ord.

Du, den gode, du som gjør vel, *
lær meg din viljes bud.

De hovmodige sverter meg med løgn, *
men jeg holder dine bud av hele mitt hjerte.

Deres hjerte er dvaskt som fett. *
Jeg har min lyst i din lov.

Det var godt for meg å bli ydmyket, *
så jeg kunne lære dine bud.

For meg er loven fra din munn *
bedre enn gull og sølv i mengder.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?

Salme 56 (2-7.9-14)
Tillit til Guds Ord
Kristus blir vist frem i sin lidelse (Hieronymus).


Vær meg nådig, Gud, folk vil meg til livs, *
de trenger seg inn på meg hele dagen.

Mine motstandere plager meg hele tiden, *
mange er de som angriper meg.

Løft meg opp når jeg er reddest. *
Jeg setter min lit til Gud hvis ord jeg lover.

Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. *
Hva kan mennesker gjøre meg?

Dagen lang forvrenger de alt jeg sier. *
De tenker bare på å skade meg.

De legger planer, vokter mine skritt, *
for de ønsker å ta mitt liv.

Du har regnet de dager *
jeg flakket omkring.

Samle nå mine tårer i din lærsekk, *
skriv dem opp i din bok.

Da må mine fiender vike *
den dag jeg roper.

Ett vet jeg, at Gud er for meg, *
med Guds hjelp vil jeg prise hans ord.

Til Herren, hvis ord jeg priser, *
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.

Hva kan mennesker gjøre meg? *
Jeg vil innfri de løfter jeg gav deg, Gud.

Jeg bringer mitt takkoffer frem for deg, *
for du har fridd meg fra døden, min fot fra fall,

så jeg kan vandre for Herrens åsyn *
i de levendes lys.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?


Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Salme 57
Morgenbønn i vanskeligheter
Denne salmen taler om Herrens lidelse (Augustin).


Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg, *
for hos deg skal min sjel søke ly.

Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger *
til ulykken er drevet over.

Jeg roper til Gud, den Høyeste, *
den Gud som gjør vel mot meg.

Han sende sin hjelp fra himmelen
mot dem som vil meg til livs, *
han vise meg sin miskunn og sin troskap.

For jeg er som blant rasende løver *
med tenner som spyd og tunge skarp som sverd.

Vis deg høy over himmelen, Gud. *
Din herlighet lyse over jorden.

De la en snare for min fot. *
Min sjel var knuget ned.

Den grav de grov for meg, *
den ble dem selv til fall.

Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede, *
jeg vil synge og lovprise deg.

Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar, *
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre, *
spille for deg blant alle folkeslag.

For til himmelen rekker din miskunn, Herre, *
din troskap like til skyene.

Vis deg høy over himmelen, Gud, *
din herlighet lyse over jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Kort lesning
Gal 5,16-17


Følg den vei Ånden vil, så går dere ikke etter alle den syndige naturs ønsker. For naturen har ønsker som står i strid med Åndens, og Ånden ønsker som står i strid med naturens; mellom dem består det et gjensidig fiendskap, som er grunnen til at dere ikke gjør hva dere selv vil.

Herre, du den gode, du som gjør vel.
Lær meg din viljes bud.

Bønn

Allmektige, evige Gud, i deg finnes intet mørke, ingen skiftende skygge. Opplys oss med glansen fra ditt lys, slik at vi kan skjelne dine budords vei og gå den med frimodig hjerte. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 5 august 2021, torsdag
torsdag - uke II
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.

Salme 119 (65-72 IX Teth)

Du har handlet vel med din tjener, Herre, *
etter ditt ord.

Gi meg forstand og innsikt, *
for jeg tror på dine bud.

Før jeg ble ydmyket, for jeg vill. *
Nå holder jeg ditt ord.

Du, den gode, du som gjør vel, *
lær meg din viljes bud.

De hovmodige sverter meg med løgn, *
men jeg holder dine bud av hele mitt hjerte.

Deres hjerte er dvaskt som fett. *
Jeg har min lyst i din lov.

Det var godt for meg å bli ydmyket, *
så jeg kunne lære dine bud.

For meg er loven fra din munn *
bedre enn gull og sølv i mengder.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 For meg er loven fra din munn bedre enn gull og sølv i mengder.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?

Salme 56 (2-7.9-14)
Tillit til Guds Ord
Kristus blir vist frem i sin lidelse (Hieronymus).


Vær meg nådig, Gud, folk vil meg til livs, *
de trenger seg inn på meg hele dagen.

Mine motstandere plager meg hele tiden, *
mange er de som angriper meg.

Løft meg opp når jeg er reddest. *
Jeg setter min lit til Gud hvis ord jeg lover.

Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. *
Hva kan mennesker gjøre meg?

Dagen lang forvrenger de alt jeg sier. *
De tenker bare på å skade meg.

De legger planer, vokter mine skritt, *
for de ønsker å ta mitt liv.

Du har regnet de dager *
jeg flakket omkring.

Samle nå mine tårer i din lærsekk, *
skriv dem opp i din bok.

Da må mine fiender vike *
den dag jeg roper.

Ett vet jeg, at Gud er for meg, *
med Guds hjelp vil jeg prise hans ord.

Til Herren, hvis ord jeg priser, *
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.

Hva kan mennesker gjøre meg? *
Jeg vil innfri de løfter jeg gav deg, Gud.

Jeg bringer mitt takkoffer frem for deg, *
for du har fridd meg fra døden, min fot fra fall,

så jeg kan vandre for Herrens åsyn *
i de levendes lys.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg setter min lit til Gud og frykter intet. Hva kan mennesker gjøre meg?


Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Salme 57
Morgenbønn i vanskeligheter
Denne salmen taler om Herrens lidelse (Augustin).


Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg, *
for hos deg skal min sjel søke ly.

Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger *
til ulykken er drevet over.

Jeg roper til Gud, den Høyeste, *
den Gud som gjør vel mot meg.

Han sende sin hjelp fra himmelen
mot dem som vil meg til livs, *
han vise meg sin miskunn og sin troskap.

For jeg er som blant rasende løver *
med tenner som spyd og tunge skarp som sverd.

Vis deg høy over himmelen, Gud. *
Din herlighet lyse over jorden.

De la en snare for min fot. *
Min sjel var knuget ned.

Den grav de grov for meg, *
den ble dem selv til fall.

Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede, *
jeg vil synge og lovprise deg.

Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar, *
så jeg kan vekke morgenrøden.

Blant folkene vil jeg love deg, Herre, *
spille for deg blant alle folkeslag.

For til himmelen rekker din miskunn, Herre, *
din troskap like til skyene.

Vis deg høy over himmelen, Gud, *
din herlighet lyse over jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Til himmelen rekker din miskunn, Herre.

Kort lesning
Gal 5,22.23a.25


Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet og trofasthet, mildhet og selvbeherskelse. Siden vi har fått vårt liv i kraft av Ånden, la oss også ledes av Ånden i vår ferd.

Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå.
På trygge stier lede meg din gode Ånd.

Bønn

Herre, vi ber deg: Gi oss å etterligne din enbårne Sønns tålmodighet og gi oss utholdenhet i motgang. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 5 august 2021, torsdag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Med strålekrans om tinde
forklaret Jesus stod,
det varmet oss her inne
ved dypest hjerterot.

Ti når han åpenbares
i støvets egn på ny,
skal vi med ham forklares,
ham møte høyt i sky.

Han stod på Tabors høye,
den Guds og Davids Sønn.
Som solen var hans øye,
som lys hans kledning skjønn.

Å hør meg drott, du kjære,
så talte Peter glad,
Her er så godt å være,
ei mer vi skilles ad!

Som venner i Guds bolig
med ham vi skifter ord
om kors og død full rolig,
om seng i sorten jord.

Vårt kors er uten jammer,
vår død er uten brodd,
vår grav et sovekammer,
vår Herres liv vår lodd.

Hans Ånd er her til stede,
hans ord er i vår munn,
ham selv vi ser med glede
nu om en liten stund.

Til Jesu Kristi ære
det tone høyt i sky:
Å her er godt å være
i Herrens kirkely!


eller: Vår Frelsar høgt... ⇓⇑
Ant. 1 Jesus tok med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for deres øyne.

Salme 113
Lovet være Herrens navn
Herskere har han støtt ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Alle Herrens tjenere, *
lovpris Herrens navn.

Velsignet være Herrens navn, *
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad *
høylovet Herrens navn.

Høyt over alle folk står han, *
Herrens ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud, *
i himmel og på jord?

Hvis trone i det høye står, *
som ser til dypest dyp,

som reiser arming opp av støv, *
fra sølen fattig mann,

og benker ham ved fyrsters bord, *
blant stormenn i sitt folk.

Lar barnløs hustru shte glad *
som mor for sønneflokk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Jesus tok med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for deres øyne.

Ant. 2 Moses og Elia viste seg for dem og talte med Jesus.

Salme 117
Lovprisning av Guds miskunn
Jeg sier... om hedningene priser Gud, er det alenefor hans miskunns skyld (Rom 15,8.9).


Lovsyng Herren, alle folk, *
pris ham, alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss. *
Herrens troskap varer evig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Moses og Elia viste seg for dem og talte med Jesus.

Ant. 3 Herre, det er godt at vi er her, hvis du vil, kan vi sette opp tre telt: ett for deg, ett for Moses og ett for Elia.

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Herre, det er godt at vi er her, hvis du vil, kan vi sette opp tre telt: ett for deg, ett for Moses og ett for Elia.

Lesning
Fil 3,20-21


Vi har vårt fedreland i himlene, og derfra venter vi vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme så det blir likt hans eget herlighetsfylte, ved den kraft som gjør ham til herre over alt som er.

Responsorium

Prydet i høyhet og storhet trådte du frem for Herren. + Halleluja! Halleluja!
Prydet i høyhet og storhet trådte du frem for Herren. + Halleluja! Halleluja!
For han har kledd deg i heder og herlighet.
+ Halleluja! Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Prydet i høyhet og storhet trådte du frem for Herren. + Halleluja! Halleluja!

Ant. Kristus Jesus, som är utstrålningen av Faderns härlighet och en avbild av hans väsen, som bär upp allt med kraften i sitt ord och har renat oss från synden, han har i dag trätt fram i härlighet på det höga berget.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Kristus Jesus, som är utstrålningen av Faderns härlighet och en avbild av hans väsen, som bär upp allt med kraften i sitt ord och har renat oss från synden, han har i dag trätt fram i härlighet på det höga berget.

Forbønner

På fjellet ble vår Frelser på vidunderlig vis forvandlet for disiplenes øyne. La oss tillitsfullt vende oss i bønn til ham og si:
R. Du vår Gud, vært vårt lys i mørket.

- Kristus, du som ved din forklarelse åpenbarte oppstandelsen for disiplene før du gikk din lidelse i møte, vi ber deg for din hellige Kirke som arbeider midt i verdens elendighet. La dens strev forvandles til glede ved din seier over døden.
- Kristus, du som tok med deg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides opp på et høyt fjell, vi ber deg for vår pave N. og for alle biskopene. Måtte de tjene ditt folk i håpet om oppstandelsen.
- Kristus, du som på fjellet lot ditt ansikt stråle over Moses og Elia, vi ber for jødene, det folk du først gjorde til ditt. La dem nå frem til forløsningens fylde.
- Kristus, du som opplyste all jorden da Skaperens herlighet gikk opp over deg, vi ber deg for alle mennesker av god vilje. Måtte de vandre i ditt lys.
- Kristus, du som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme til ditt herlighetslegeme, vi ber deg for våre avdøde brødre og søstre. La dem få gå inn til din herlighet.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, i din enbårne Sønns forklarelse stadfestet du, med fedrene som vitne, troens mysterier og forkynte det fullkomne barnekår. Gi oss, dine tjenere, å lytte til din elskede Sønns røst, så vi blir hans medarvinger, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 5 august 2021
Høytid


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.