Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 5 december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Gud si åsyn til oss vende, Gabriel til jord han sende;
tenar tru åt Ordet tende oss eit himmelljos så bjart.
Ordet yver møyi dala, ljuvt og mildt det hjarta svala
for i ordi som han tala, namnet Eva ave vart.

Ordet vart til kjøt; den reine måtte hava han åleine;
so hev Herrens son, den eine, vilja koma til vår jord.
Utan mann fekk møyi føde, møyarfanget bera grøde;
ingi liding eller møde kjende ho, då ho vart mor.

Verdig ingen er å finne Herrens skoreim løyse, binde,
det er nok for deg å vinne tru på denne løyndom stor:
Mannen er kje verdig funnen, koma nær den klungerrunnen
som i elden er kje brunnen, fyrr han fer or sine skor.

Englerøyst som klokkeljomen båra gjenom heilagdomen;
utan dogg gav staven blomen, møyi fødde blomen lik.
Frukt av frygd og livsens ynde, ikkje sorg og harmsens lynde;
Adam kunne ikkje synde, åt han av ein frukt så rik.

Høyr oss, Jesus, gode broder, heilag byrd for heilag moder,
du som kom til heimsens tjoder, frå Guds trone til ein stall!
Byrdi vår du her hev bore, budde her som me i fåre;
vil du slette synden’ våre, du som einast ikkje fall.

Som di hjord på engjar fine, Frelsar, fylgjer fari dine,
so vår Skapar fylgd av sine inn i Himmeriket skrid.
Der er frelsa, liv som strøymer, Gud i kvila si oss gøymer,
der er ljos som ævleg fløymer, Gud er alt i allan tid.Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Salme 10
Takksigelse
Salige er dere fattige, for Guds rike er deres (Luk 6,20).

I


Herre, hvorfor er du så fjern? *
Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

Ugudelige jager i sitt hovmod den arme, *
men fanges selv ved de knep dę fant på.

Den gudløse priser sin onde lyst, *
den griske forbanner og ringeakter Herren.

Den ugudelige sier i sitt overmot: *
„Gud krever ikke til regnskap.

Det finnes ingen Gud." *
Slik er det han tenker.

Han lykkes alltid i alt han gjør; *
fjernt i det høye er dine dommer.

Av alle sine motstandere blåser han. *
Han sier i sitt hjerte:

„Jeg skal ikke vakle, *
ikke lide nød fra slekt til slekt."

Hans munn er full av forbannelse, svik og vold, *
han har urett og ondskap på tungen.

Han ligger på lur ved gårdene *
og dreper i lønndom uskyldige folk.

Hans øyne speider etter den svake, *
han lurer som løven i krattet.

Han vil gripe den arme i bakhold, *
fange ham og ta ham i garnet.

Han dukker seg ned og krøker seg sammen, *
den vergeløse blir tatt til fange.

„Gud glemmer," slik er hans tanke, *
„han skjuler sitt ansikt og ser det nok aldri."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Ant. 2 Herre, du ser vår elendighet.

II

Herre, reis deg! Løft din hånd, *
glem ikke de elendige.

Hvorfor skal de gudløse ringeakte Gud +
og si ved seg selv: *
„Du krever jo ikke til regnskap."

For du ser både møye og sorg, *
du ser og tar alt i din hånd.

Hen elendige tar sin tilflukt til deg, *
for farløse er du en hjelper,

bryt den ondes og ugudeliges arm, +
krev ham til regnskap for hans ondskap *
og gjør den til intet.

Herren er konge for evig og alltid; *
fremmede folk skal forsvinne fra hans jord.

Herre, du hører de hjelpeløses bønn, *
vender øret til dem og gir dem mot.

He farløse og undertrykte *
hjelper du til deres rett.

Mennesker som hører jorden til, *
skal ikke lenger volde skrekk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du ser vår elendighet.

Ant. 3 Herrens ord er sanne, de står fast for evig.

Salme 12
Bønn om hjelp mot de hovmodige
For vår elendighets skyld sendte Faderen sin Sønn (Augustin).


Hjälp oss, Herre, ty de fromma är borta, *
de trogna är försvunna från jorden.

De talar lögn, den ene med den andre, *
med hala tungor, och med falskhet i hjärtat.

Frels meg, Herre, de fromme er borte, *
trofaste mennesker finnes ikke mer.

Hver mann taler løgn med sin neste, *
med falske lepper og tvedelt sinn.

Ve over alle som taler svik, *
hver tunge som taler store ord.

De sier: „Tungen er vår styrke. +
Vi har leppene med oss. *
Hvem er vår mester?

Herren sier: +
„Fordi vergeløse undertrykkes og fattige stønner,
vil jeg reise meg nå. *
Jeg vil frelse dem som lengter etter hjelp."

Herrens ord er rene som brent sølv, *
lutret i ilden, syv ganger renset.

Herre, du vil bevare oss, *
alltid verne oss mot denne slekt.

Gudløse mennesker svermer omkring *
usseldom hersker blant menneskenes barn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herrens ord er sanne, de står fast for evig.

En røst roper i ødemarken: Rydd vei for Herren
Gjør hans stier rette.

Første lesning
Jes 2,6-22;4,2-6


Du har forkastet ditt folk, Jakobs ætt. For de tar varsler som folk i Østen, driver med spådom som filisterne og gir håndslag til fremmede folk. Deres land er fullt av sølv og gull, det er ingen ende på deres skatter. Deres land er fullt av hester, det er ingen ende på deres vogner. Deres land er fullt av avguder; de bøyer seg og tilber det de har laget med sine hender, det de har gjort med sine fingrer. Da skal menneskene bøyes og hver mann ydmykes. Tilgi dem ikke! Ga inn i fjellet, gjem deg i jorden for Herren som vekker redsel, og for hans storhet og velde! Sine stolte øyne må mannen slå ned, menneskenes hovmod skal bøyes, Herren alene er høy den dagen. For Herren, Allhærs Gud, har fastsatt en dag til dom over alt som er stort og stolt, over alt som rager opp - det skal synke sammen, over alle Libanons sedrer som kneiser og løfter seg høyt, over alle Basans eiker, over alle høye fjell og alle ruvende høyder, over alle kneisende tårn og alle festningsmurer, over alle Tarsis- skip og alle herlige skuter. Da blir mannens stolthet bøyet og hovmodige mennesker ydmyket. Herren alene er høy den dagen. Og med avgudene er det ute for alltid. Da skal folk gå inn i grotter og gjemme seg i jordhuler for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde, når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Den dagen skal menneskene kaste fra seg avgudene av sølv og gull, som de har laget seg og tilber, kaste dem til moldvarp og flaggermus, og komme seg inn i fjellhuler for Herren som vekker redsel, for hans storhet og velde, når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Hold opp med å stole på mennesker! De har bare en pust i sin nese. Hva er de å regne for? (...) Den dagen skal Herrens spire være til pryd og ære og landets frukt bli til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel. De som er blitt tilbake i Sion, og som er igjen i Jerusalem, de skal kalles hellige, alle som er skrevet opp til livet i Jerusalem. Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions døtre og skylt Jerusalems blodskyld vekk med dommens og renselsens ånd, da skal han skape en røksky om dagen og en lysende, luende ild om natten over hele Sion-fjellet og over møteplassene der. For over alt herlig skal det være et dekke, et tak som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul for uvær og regn.

Responsorium

Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet,
+ og Herren alene er høy på den dag.
De skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer i all sin makt og herlighet,
+ og Herren alene er høy på den dag.

Annen lesning
Fra en påskehomilie av den hellige Gregor fra Nazianz.
Den vidunderlige byttehandel


Den sterke hjelp som kom, det var Guds eget Ord, han som er fra evighet, usynlig, grenseløs, ulegemlig, opphav av opphavet, lys av lys, livets og udødelighetens kilde, tro kopi av urbildet, det urokkelige segl, det uforanderlige bilde, Faderens mål og mening. Han kommer til det som er hans eget bilde, ifører seg kjød for kjøds skyld, forenes med fornuft og sjel for min sjels skyld og renser derved likt med likt. I alle ting blir han menneske, dog ikke i synd.
Han ble unnfanget av Jomfruen som Anden på forhånd hadde renset på kropp og sjel, for det å føde må holdes i ære, men enda mer det å være jomfruelig. Han stod frem som Gud iført kjød, og forente to motsetninger, kjød og And. Anden var den som guddommeliggjorde, kjødet ble guddommeliggjort.
For en ny og uhørt krysning! A underlige sammenblanding! Han som er, blir til; den uskapte blir skapt; han som ikke begrenses av noe, begrenses av fornuft og sjel som går imellom guddommeligheten og det dorske kjød.
Han som gjør rik, griper til tiggerstaven; han tigger til seg mitt kjød, slik at jeg kan bli rik på hans guddom. Han som er guddommens fylde, gjør seg til intet; han tilintetgjør for en stund sin egen herlighet, slik at jeg kan få del i hans guddoms fylde.
Hvilken rikdom på godhet! Hvilket mysterium for min skyld! Jeg fikk del i Guds bilde, men tok ikke vare på det. Han tar del i mitt kjød, både for å redde bildet og å gjøre kjødet udødelig. For annen gang stifter han samfunn med oss, og denne annen gang er meget vidunderligere enn den første.
Det var nødvendig at mennesket skulle bli gjort hellig ved at Gud ble menneske. Gud ville sette oss fri etter at tyrannen var blitt overvunnet med makt, og føre oss til seg med Sønnen som mellommann. Slik skulle det legges for dagen at Sønnen gir Faderen forrang i alt, til ære for ham som har lagt alt til rette etter sin frelsesplan.
For den gode hyrde, han som setter sitt liv til for fårene (Joh 10,11), begav seg ut på leting etter det bortkomne får på de fjell og hauger der du ofret (Hos 4,13). Der fant han det villfarne får, og da han hadde funnet det, bar han det på sine skuldre, de selvsamme skuldre som bar treet. Han bar det tilbake til det liv som er ovenfra.
For etter den lampe som går foran, følger det blennende lys; Ordet følger røsten, og brudgommen kommer etter brudgommens venn, han som bereder for Herren et eiendomsfolk (Ex 19,5 etc) og renser det med vann før Anden blir gitt.
Vi trengte en Gud som ble kjød, og som døde så vi skulle leve. Vi er døde med ham for å renses; vi er oppstått med ham, for vi døde med ham; vi er herliggjort med ham, for med ham er vi stått opp fra de døde.

Responsorium

Da tidens fylde kom, sendte Gud sin Sønn til verden, født av en jomfru, loven underlagt,
+ for å løskjøpe dem som var bundet av loven.
For sin store kjærlighets skyld sendte Gud sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse,
+ for å løskjøpe dem som var bundet av loven.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
5. december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, la oss tilbe Herren, Kongen som kommer.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
5. december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Vox clara ecce intonat

No læt ei røyst med sigerklang,
som endar syndenatti lang;
ho kallar oss or dus og draum,
for Kristus kjem i stråleflaum.

So lat oss kasta oket av,
som sjeli sår og sjukdom gav,
ei stjerne blenkjer yver sky,
ho gjev oss kraft og kveikjing ny.

Or høgdi kjem Guds offerlam
og vil oss fria utor skam,
han slettar ut vår syndeskuld,
pris han i tåror frygdefull!

Han kjem i ljos på himmelkvelv,
med’ verdi under trengsler skjelv;
han spreider miskunn, ikkje dom,
og reider oss i himlen rom. Amen.


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter ble åpnet for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

"Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

"Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

"Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

"Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den veldige, sterk i strid."

Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige konge.

Tobits sang (13,1-3b.7-8)
Gud straffer og frelser
Lovet väre Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har gjenfødt oss (1 Pet 1,3).


Velsignet være Gud, som lever evig, *
velsignet være hans kongedømme.

For han straffer og viser miskunn, *
han sender ned til dødsriket i jordens dypeste dyp

og fører opp fra fordervelsen, den store. *
Det finnes intet som kan flykte fra hans hånd.

Dere Israels sønner,
bekjenn ham for hedningenes øyne, *
for han har spredt dere blant dem,

der har han vist sin storhet. *
Opphøy ham for de levendes åsyn,

for han er vår Herre, han er vår Gud, *
han er vår Far, og han er Gud til evig tid.

Han vil straffe dere for deres ondskap, *
men så vil han atter ha miskunn med dere alle

og samle dere fra alle de folkeslag *
som han har spredt dere blant.

Dersom dere vender om til ham av hele deres hjerte
og hele deres sjel, *
og gjør det som er sant og rett i hans øyne,

da skal han vende seg til dere, *
lovsyng ham med høy røst!

Velsign rettferdighetens Herre, *
opphøy evighetens konge!

På min landflyktighets jord bekjenner jeg ham, *
for et syndig folk kunngjør jeg hans makt og storhet.

Syndere, vend om! *
Gjør det som er rett i hans øyne!

Hvem vet? Kanskje vil han da fatte godhet for dere *
og vise dere miskunn?

Jeg opphøyer min Gud, *
min sjel opphøyer himmelens konge
og jubler over hans storhet.

Måtte hans storverk være på alles lepper, *
alle synge hans pris i Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige konge.

Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Salme 33
Lovpris Herrens forsyn
Alt ble skapt ved ham (Joh 1,3).


Rettferdige, juble i Herren, *
opriktige av hjertet, syng hans pris.

Lov Herren med sitar, *
lovsyng ham til tistrenget harpe.

Syng en ny sang for Herren, *
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet, *
han er trofast i all sin gjerning.

Han elsker rett og rettferd, *
jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene ble skapt ved hans ord, *
all deres hær ved hans ånde.

Han samler havets vann,  *
har vannenes dyp i sitt gjemme.

All jorden skjelve for Herren, *
frykt ham alt som lever.

For han taler og det skjer, *
han byder og det står der.

Herren omstøter gudløses råd, *
gjør deres tanker til skamme.

Herrens råd står fast for evig, *
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salig det folk hvis Gud er Herren, *
det folk han har utvalgt til sin arv.

Herren skuer ned fra himmelen, *
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig *
ser han ned på alle som bor på jorden,

han som har skapt deres hjerte, *
han som gir akt på deres verk.

En konges makt kan ikke frelse, *
helten berges ikke ved sin store kraft.

Hesten bringer ingen seier, *
redder ingen, selv med all sin styrke.

Herrens øye hviler på dem som frykter ham, *
som bier på hans miskunn,

for å fri deres sjel fra døden, *
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel venter med lengsel på Herren, *
han er vårt skjold og vårt verge.

Vårt hjerte fryder seg i ham,  *
hans hellige navn er vår tilflukt.

Herre, la din miskunn hvile over oss,  *
for vi setter vår lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Lesning
Gen 49,10


Kongespir skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til den rette Konge kommer, han som folkene skal lyde.

Responsorium

Over deg, Jerusalem, stråler Herren frem.
Over deg, Jerusalem, stråler Herren frem.
Hans herlighet åpenbares over deg.
Over deg, Jerusalem, stråler Herren frem.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Over deg, Jerusalem, stråler Herren frem.

Ant. En kvist skal skyte av Isai stubb. All jorden skal fylles av Herrens herlighet. Alt kjød skal se Guds frelsende kraft.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. En kvist skal skyte av Isai stubb. All jorden skal fylles av Herrens herlighet. Alt kjød skal se Guds frelsende kraft.

Forbønner

Gud, vår allmektige Far, strekker på nytt ut sin hånd for å ta Israels rest i eie. Derfor ber vi:
R. Herre, komme ditt rike.

- Herre, gi oss å bære frukt som er omvendelsen verdig, så vi kan ta imot ditt rike som er nær.
- Herre, bered en vei i våre hjerter for ditt Ord som kommer, så hans herlighet åpenbares i oss.
- Riv ned vårt hovmots fjell og fyll vår svakhets dal.
- Riv ned de murer av hat som skiller mellom nasjoner, og gjør rette de veier som fører til enighet mellom alle folk.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 5 december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Ævlege frelsa og allheimsens liv,
ljoset frå ævebrunnar,
syrgjande såg du all manneætt døy,
gå i si synd til grunnar.

Gåva åt freistaren trælekår var,
øydde vart liv og helse,
skiftande ætter i myrkeheim dreiv,
då rann eit ljos med frelse.

Miskunnsam tok du vår manne-ham på,
bar han med oss i kvide,
utan å gå frå den himmelske stad
hev i det låge du lide.

Gleda di gav du, vår lekam og sjel
skirsla du, at me måtte
eige den ævlege bustad hjå Gud,
Himlen som sjølv du åtte.

Rettferdiggjering for menneskeborn
den gong var frelsargåva,
men når du atter i skyene kjem
fridom du hev oss lova,

at me deg må i herlegdom sjå,
når du til doms vil kalle,
og i ukrenkjelegt skrud me skal få
faret ditt fylgje alle.


Ant.  Profetene har forkynt at Frelseren skal fødes av Jomfru Maria.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Profetene har forkynt at Frelseren skal fødes av Jomfru Maria.

Kort lesning
Jer 23,5


Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet.

Folkene skal frykte ditt navn, Herre,
og alle jordens konger din herlighet.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 5 december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Ævlege frelsa og allheimsens liv,
ljoset frå ævebrunnar,
syrgjande såg du all manneætt døy,
gå i si synd til grunnar.

Gåva åt freistaren trælekår var,
øydde vart liv og helse,
skiftande ætter i myrkeheim dreiv,
då rann eit ljos med frelse.

Miskunnsam tok du vår manne-ham på,
bar han med oss i kvide,
utan å gå frå den himmelske stad
hev i det låge du lide.

Gleda di gav du, vår lekam og sjel
skirsla du, at me måtte
eige den ævlege bustad hjå Gud,
Himlen som sjølv du åtte.

Rettferdiggjering for menneskeborn
den gong var frelsargåva,
men når du atter i skyene kjem
fridom du hev oss lova,

at me deg må i herlegdom sjå,
når du til doms vil kalle,
og i ukrenkjelegt skrud me skal få
faret ditt fylgje alle.


Ant.  Engelen talte til Maria og sa: Vær hilset, du nådefylte, Herren er med deg velsignet er du fremfor alle kvinner.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Engelen talte til Maria og sa: Vær hilset, du nådefylte, Herren er med deg velsignet er du fremfor alle kvinner.

Kort lesning
Jer 23,6


I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Herre, kom oss ihu av kjærlighet til ditt folk.
Se til oss med din frelse.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 5 december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Ævlege frelsa og allheimsens liv,
ljoset frå ævebrunnar,
syrgjande såg du all manneætt døy,
gå i si synd til grunnar.

Gåva åt freistaren trælekår var,
øydde vart liv og helse,
skiftande ætter i myrkeheim dreiv,
då rann eit ljos med frelse.

Miskunnsam tok du vår manne-ham på,
bar han med oss i kvide,
utan å gå frå den himmelske stad
hev i det låge du lide.

Gleda di gav du, vår lekam og sjel
skirsla du, at me måtte
eige den ævlege bustad hjå Gud,
Himlen som sjølv du åtte.

Rettferdiggjering for menneskeborn
den gong var frelsargåva,
men når du atter i skyene kjem
fridom du hev oss lova,

at me deg må i herlegdom sjå,
når du til doms vil kalle,
og i ukrenkjelegt skrud me skal få
faret ditt fylgje alle.


Ant.  Maria sa: Hvilken hilsen er dette? For min sjel er urolig og jeg skal føde Kongen som ikke krenker min jomfrudom.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Maria sa: Hvilken hilsen er dette? For min sjel er urolig og jeg skal føde Kongen som ikke krenker min jomfrudom.

Kort lesning
Esek 34,15-16


Jeg vil selv fø min hjord og selv la den få hvile, sier Herren, Israels Gud. De bortkomne vil jeg lete etter og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og sterke vil jeg vokte og fø på rett vis.

Kom, Herre, drøy ikke lenger.
Løs ditt folk fra dets misgjerninger.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 5 december 2023, tirsdag
tirsdag - advent uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Conditor alme siderum

Ditt skaparljos i stjernor bur,
ditt æveliv i deim som trur.
Vår Krist, som hev oss atterløyst,
me kallar på deg: høyr vår røyst!

I trældomsband var livet lagt,
i synd og sott og myrkemakt,
då steig du frå ditt himmelrom
til jordi ned med lækjedom.

Det stunda mot den siste kveld,
då skein det upp ein stråleeld,
frå møyarfang til pinslekross
du himmelteiknet vart for oss.

Vår Gud, kor er di makt vel stor!
Ved namnet ditt skjelv himmel, jord,
for deg må bogna alle kne,
dei kjenner teiknet: blod og tre.

A heilag Gud, til deg me bed
som døma skal kvar ættarled:
hjelp oss i striden, store Far,
mot myrkemakt og fiend hard.

Med lov og takk me prisar deg
vår store Gud, vårt ljos på veg.
Utalde folkeslag ein gong
skal kveda deg sin hyllingssong. Amen


Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Salme 20
Bønn for kongens seier
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst (Apg 2,21).


Herren bønnhøre deg på nødens dag, *
Jakobs Gud berge deg ved sitt navn.

Han sende deg hjelp fra sin helligdom. *
Han støtte deg fra Sion.

Han komme dine offergaver ihu, *
og finne ditt brennoffer godt.

Han gi deg etter ditt hjertes ønske, *
og fullføre alt du håper på.

Så vi kan juble over din frelse og opphøye Guds navn. *
Herren oppfylle alle dine bønner.

Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier. *
Han svarer ham fra sin høye himmel med
storverk av sin høyre hånd.

Noen setter sin lit til vogner og hester. *
Vi påkaller Herren vår Guds navn.

De snubler og faller. *
Vi holder oss oppreist og står støtt.

Herre, gi kongen seier. *
Hør oss den dag vi roper til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Salme 21 (2-8.14)
Takksigelse for kongens seier
Han fikk livet igjen og stod opp, hans dager er uten ende (Ireneus).


Herre, kongen fryder seg over din styrke, *
din frelse fyller ham med jublende glede.

Du har oppfylt hans hjertes ønske *
og ikke avslått hans leppers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, *
du har satt en krone av gull på hans hode.

Han bad deg om liv og du gav ham det, *
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp, *
med glans og prakt har du omgitt ham.

Du har satt ham til velsignelse for alle tider. *
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Kongen setter sin lit til Herren. *
Den Høyestes nåde verner ham mot fall.

Herre, reis deg i din velde. *
Med sang og spill vil vi ære din makt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Lesning
1 Kor 1,7b—9


Dere lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Og han skal også gjøre dere urokkelige inntil siste stund, så ingen kan anklage dere på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, og av ham var det dere ble kalt til fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Responsorium

Kom og befri oss, + Herre Gud, allmektig.
Kom og befri oss, + Herre Gud, allmektig.
Vis oss ditt åsyn, og vi skal bli frelst.
+ Herre Gud, allmektig.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Kom og befri oss, + Herre Gud, allmektig.

Ant. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Halleluja!

Forbønner

Guds evige Ord, kommet i kjødet, viser oss den nye og levende vei til sin himmelske helligdom. Ydmykt ber vi ham:
R. Kom, Herre, frels oss.

- Gud, det er i deg vi lever, beveger oss og er, kom, vis oss at vi er ditt folk.
- Du som ikke er langt borte fra noen av oss, vis deg nå for alle som søker deg.
- Du de fattiges Far og de lidendes Trøster, gi frihet til fangne og glede til sorgtunge.
- Du som hatet døden og elsket livet, fri oss og alle de døde fra den evige død.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 5 december 2023
Tirsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Salme 143 (1—11)
Bønn i nedtrykthet
Mennesket blir ikke rettferdiggjort ved loven, men ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).


Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst, *
svar meg i din trofaste rettferd.

Gå ikke i rette med din tjener. *
Ingen som lever er rettferdig for deg.

Fienden forfølger min sjel, *
knuger mitt liv til jorden.

Han lar meg sitte i stummende mørke, *
lik dem som er døde for evig.

Livsånden slukner i meg. *
Jeg er forferdet i hjertets grunn.

Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk *
og grunner på dine henders gjerning.

Jeg rekker mine hender ut mot deg, *
min sjel tørster etter deg
som uttørket jord etter vann.

Drøy ikke, svar meg, Herre, *
jeg har ikke pust igjen.

Skjul ikke ditt åsyn for meg, *
så jeg blir lik dem som farer ned i graven.

Vis meg hver morgen din kjærlighet, *
til deg setter jeg min lit.

Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, *
for jeg løfter min sjel mot deg.

Fra mine fiender fri meg, Herre, *
jeg søker ly hos deg.

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, *
på trygge stier lede meg din gode ånd.

For ditt navns skyld la meg leve, *
i din rettferd før min sjel ut av trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Lesning
1 Pet 5,8-9

Vær våkne og på vakt! For deres motstander går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen og stå ham imot!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, fordriv denne nattens mørke. La dine tjenere få hvile i fred, så vi ved daggry med glede kan våkne i ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

eller: (översättning)

Frälsarens moder, du ljuva, som är och städse förbliver,
himmelens härliga port och havets strålande stjärna,
uppres de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger!
Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave.
Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare. Amen.