Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 22 april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet. Halleluja.

Salme 73
Hvorfor den rettferdige mishandles?
Salig den mann som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg (Matt 11,6).

I


Ja, Gud er god mot Israel, *
mot dem som er rene av hjertet.

Men jeg var nær ved å snuble, *
mine føtter holdt på å gli ut.

For jeg ble misunnelig på de hovmodige, *
jeg så at det gikk de ugudelige vel.

De nekter seg intet så lenge de lever, *
de er friske og velnærte.

Menneskers møye er de fri for, *
de blir ikke rammet som andre.

Derfor er hovmod deres halsbånd, *
voldsferd er kappen de hyller seg i.

Ondskapen strømmer fra deres indre, *
hjertets tanker trenger seg frem.

De håner og taler ondskapsfullt, *
ovenfra truer de med vold.

De løfter munnen mot himmelen, *
og tungen farer om på jorden.

Derfor vender folket seg til dem, *
og vann i mengder suger de i seg.

De sier: „Hvordan skulle Gud vite om det? *
Har den Høyeste kjennskap til noe?“

Ja, slik er de ugudelige *
som alltid er trygge og øker sin rikdom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet. Halleluja.

Ant. 2 Bytt latteren med gråt og gleden med jammer. Halleluja.

II

Forgjeves har jeg holdt hjertet rent *
og vasket mine hender til tegn på uskyld.

Enda ble jeg plaget hele dagen, *
hver morgen ble jeg tuktet.

Hadde jeg sagt: „Slik vil jeg tale, *
da hadde jeg sveket dine sønners ætt.

Jeg undret meg og grublet på dette, *
en urett jeg ikke kunne fatte.

Til jeg gikk inn i Guds helligdom; *
da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt.

Ja, du fører dem ut på glatte veier. *
Du lar dem falle og gå til grunne.

De blir revet bort *
og ender i redsel.

Likesom en drøm når vi våkner, *
jager du bort deres bilde, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Bytt latteren med gråt og gleden med jammer. Halleluja.

Ant. 3 De som holder seg borte fra deg, går til grunne, for meg er det godt å holde meg nær til min Gud. Halleluja.

III

Så lenge mitt sinn var bittert, mitt hjerte sårt, *
da var jeg dum og uforstandig,
som en flodhest var jeg mot deg.

Men jeg blir hos deg for alltid, *
du har grepet min høyre hånd.

Du leder meg ved ditt råd, *
og siden tar du meg opp i herlighet.

Hvem har jeg ellers i himmelen? *
Har jeg deg, er jeg uten ønsker på jorden.

Om min kropp og mitt hjerte forgår, *
er Gud for evig mitt hjertes klippe, min arvedel.

Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne, *
du gjør ende på alle som er utro mot deg.

For meg er det godt å holde meg nær til Gud, *
i Herren har jeg min tilflukt.
Jeg vil forkynne alt du har gjort.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 De som holder seg borte fra deg, går til grunne, for meg er det godt å holde meg nær til min Gud. Halleluja.

Mitt hjerte og mitt legeme, Halleluja!
Jubler mot den levende Gud. Halleluja!

Første lesning
Åp 13,1-18
Fra Johannes’ Åpenbaring
De to dyrene


Jeg, Johannes, så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og syv hoder, med en krone på hvert av de ti horn, og bespottelige titler skrevet på sine hoder. Dyret jeg så, lignet en panter, men hadde labber som en bjørn og et gap som en løve. Og dragen gav det sin styrke og sin trone, og en uhyre makt. Ett av dets hoder virket dødelig såret, men det dødelige sår ble leget. Hele jorden var i age og undring over dyret og fulgte det; folk falt ned for dragen i tilbedelse fordi den hadde gitt dyret sin makt, og så tilbad de dyret, idet de sa: „Hvem kan vel måle seg med dyret, og hvem kan vel bekjempe det?“ Det ble gitt dyret en munn til å føre store ord og bespottelig tale, og myndighet til å utøve sin makt i toogførti måneder. Da åpnet det sin munn for å spotte Gud, hans navn og hans bolig, og alle dem som bor i himmelen. Så fikk det lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og makt over hver stamme og hver rase, hvert folk og hvert tungemål. Og alle som bor på jorden, skal falle ned for det i tilbedelse - alle de som siden verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i Livets bok, hos Lammet som er ofret.
Den som har ører, han høre: Lenker til dem som skal lenkes; døden ved sverdet til dem som skal falle for sverd! Her vil det bli bruk for de helliges standhaftighet og tro! Deretter så jeg et annet dyr stige opp av jorden; det hadde to horn, som et lam, men det brølte som en drage. Det får hele sin myndighet fra det første dyr og utøver den i dets tjeneste; det får hele jorden og alle som bor på den til å tilbe det første dyret - det hvis sår ble leget. Det gjør store jærtegn; ja, det lar til og med ild falle fra himmelen ned på jorden for alles øyne. Slik forfører det alle dem som bor på jorden, ved de jærtegn det får makt til å gjøre i Dyrets tjeneste. Og det befaler jordens beboere å lage et bilde til ære for dyret - det som var blitt såret med sverd, men var vakt til live igjen. Og det fikk makt til å ånde liv inn i bildet av dyret, så det kunne tale, og makt til å la drepe alle dem som ikke tilbad bildet av dyret. Det sørger for at alle - små og store, rike og fattige, fri menn og slaver - får et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge om han ikke bærer dyrets merke på seg, dets navn eller det tall som svarer til navnet. Her er det bruk for visdom! Den som har forstand, får regne ut dyrets tall. For det er tallet for et menneske - og tallet er 666.

Responsorium Åp 3,5; Matt 10,22

Den som seirer, han skal kles i hvite klær, og hans navn vil jeg aldri slette ut av livets bok,
* og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler. Halleluja!
Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
* Og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler. Halleluja!

Annen lesning
Fra den hellige Basilios den Stores bok „Om den Hellige Ånd“.
Ånden gir liv


Som del av sin plan om å føre oss til livet, skjenket Herren oss dåpens pakt. Dåpen preges både av død og liv. Vannet fremstiller nemlig døden, mens Ånden gir pant på liv. Og dette stiller oss overfor spørsmålet: Hvorfor blandes vannet med Ånden? Fordi hensikten med dåpen er dobbel, nemlig å tilintetgjøre syndens legeme slik at det ikke lenger skal bære frukt for døden, men leve ved Ånden og bære frukt i hellighet. Vannet er bilde på døden og tar imot legemet som i en grav. Ånden inngir livgivende kraft, forynger våre sjeler og fører dem fra den dødelighet som synden var skyld i, til livet slik det var fra opphavet av. Dette er å fødes på nytt, av vann og Ånd: Slik døden skjer fyldest i vannet, slik gir Ånden oss liv. Ved tre neddykkinger og ved samme antall påkallelser forrettes dåpens store mysterium. Ved dette kommer dødens preg klart til uttrykk, samtidig som de døptes sjeler blir opplyst ved å motta kunnskap om Gud.
Dersom det altså finnes noen nåde i vannet, stammer den ikke fra vannets natur, men fra den Hellige Ånds nærvær. For dåpen „er ikke noen avleggelse av kroppens urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud“l. For å gjøre oss skikket til livet etter oppstandelsen, holder Herren opp for oss et liv helt i pakt med Evangeliet. Han pålegger oss å leve uten sinne, å tåle ondt, være ubesudlet av vellyst og ikke pengekjære. Slik gjør han oss i stand til å virkeliggjøre på forhånd og av eget valg det som livet i det hinsidige innebærer av natur.
Gjennom den Hellige Ånd gjeninnsettes vi i paradiset. Vi stiger opp til himlenes rike, på nytt blir vi Guds barn. Det er Ånden som gir oss frimodighet til å kalle Gud vår Far. Han gir oss del i Kristi nåde og gjør at vi kan kalles lysets barn. Gjennom Ånden får vi del i den evige herlighet, kort sagt, eie fylden av all velsignelse, både i denne verden og i den som skal komme. Gjennom Ånden gjenspeiles den skjønne glans av de goder som ligger og venter på oss, som om de allerede var til stede, de gode gaver vi gjennom troen ivrer etter å nyte. Hvis dette er pantet, hvordan ser resten ut? Hvis dette er førstegrøden, hvordan må da ikke avlingen være?

Responsorium

Den Hellige Ånd i en dues skikkelse stiger ned over oss etter dåpens bad, etter syndenes forlatelse.
* Han bærer bud fra himmelen om Guds fred, for Noas ark var et bilde på Kirken. Halleluja!
Salig er vannets mysterium som setter oss fri til det evige liv.
* Han bærer bud fra himmelen om Guds fred, for Noas ark var et bilde på Kirken. Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
22. april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
22. april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Herrens herlighet stråle over oss. Halleluja!

Salme 90
Herrens herlighet komme over oss
En dag er for Herren som tusen år og tusen år som en dag (2 Pet 3,8).


Herre, du har vært oss en bolig *
fra slekt til slekt.

Før fjellene ble til, før jorden og jorderiket ble født, *
fra evighet til evighet er du.

Du byr mennesket vende tilbake til støv og sier: *
„Vend tilbake, menneskebarn."

For tusen år er i dine øyne som én dag, *
som dagen i går og som en nattevakt.

Du skyller dem bort som en drøm om morgenen, *
de er som det groende gress.

Det gror og blomstrer en morgen, *
innen aftenen er det vissent og tørt.

Vi blir oppslukt av din vrede, *
din harme slår oss med skrekk.

Våre misgjerninger holder du deg for øye, *
vår skjulte synd for ditt åsyns lys.

Alle våre dager svinner under din vrede, *
årene går som et pust.

Sytti år er vår levetid, *
åtti for den sterke.

Men de er fulle av møye og tomhet, *
forsvinner hastig og vi med dem.

Hvem har kjent styrken av din vrede, *
hvem frykter din harmes glød?

Lær oss å telle våre dager *
for å vinne hjertets visdom.

Herre, kom! Hvor lenge vil du drøye? *
Ha medynk med dine tjenere.

Mett oss med din miskunn ved daggry, *
og vi skal juble alle våre dager.

Vend straffens dager til glede *
og alle ulykkens år.

La dine tjenere se din gjerning, *
din herlighet stråle over våre barn.

Herre, la din miskunn hvile over oss, *
styrk våre henders gjerning.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens herlighet stråle over oss. Halleluja!

Ant. 2 Mørket skal bli lys for deres åsyn. Halleluja!

Jesaja (42,10-16)
Hymne til Gud, seierherre og frelser
Det er som de synger en ny sang for tronen (Ap 14,3).


Syng en ny sang for Herren, *
lovsyng ham fra jordens ender,

dere som ferdes på havet og alt det rommer, *
dere øyer og alle som bor der!

ørkenen og dens byer heve røsten, *
teltbyene hvor Kedar bor.

De som bor på fjellet, skal juble, *
fra fjelltoppene skal de rope høyt.

Måtte de gi Herren ære, *
på alle øyer forkynne hans pris.

Herren drar ut som en kjempe, *
egger sin harme som en kriger.

Han lar hærropet gjalle, *
viser fiendene sin styrke.

Fra eldgammel tid har jeg tiet, *
jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake.

Nå skriker jeg som en kvinne i barnsnød, *
jeg stønner og snapper etter været.

Jeg vil legge fjell og hauger øde, *
svi av alt grønt som gror på dem.

Elver gjør jeg til fast land *
og myrer tørker jeg ut.

Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner, *
lede dem på ukjente stier.

Mørket foran dem gjør jeg til lys *
og ulendt mark til sletteland.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Mørket skal bli lys for deres åsyn. Halleluja!

Ant. 3 Herren, vår Gud, er stor. Alt det han vil, det gjør han. Halleluja!

Salme 135 (1-12)
Pris Herren, han som gjør under
Dere er et utvalgt folk som skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys (Jf. 1 Pet 2,9).


Lovsyng Herrens navn, *
Herrens tjenere, lovsyng Herren,

dere som tjener i Herrens hus, *
i forgårdene HI Guds tempel.

Lovpris Herren, for han er god, *
lovsyng hans navn for det er herlig.

Herren har kåret Jakob, *
gjort Israel til sin eiendom.

Jeg vet at Herren er stor, *
vår Herre er større enn alle guder.

Alt hva Herren vil, det gjør han, *
i himmel og på jord, i hav og dypest dyp.

Han samler skyer fra jordens ende, sender lyn og regn, *
han henter vinden fra sitt gjemme.

Han slo Egyptens førstefødte, *
både av mann og fe.

Han sendte tegn og under til Egyptens land *
mot farao og hans tjenere.

Han slo utallige folk, *
felte mektige konger,

Sihon, amorittenes konge, Og, konge i Basan *
og alle kongene i Kanaans land.

Han gav deres land til odel og eie, *
for Israel, sitt folk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren, vår Gud, er stor. Alt det han vil, det gjør han. Halleluja!

Lesning
Rom 10,8b—10


Ordet er deg nær, du har det i din munn og i ditt hjerte. Og ,ordet‘, det er nettopp budskapet om den tro vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og hvis ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med vårt hjerte tror vi, så vi skal oppnå rettferdighet, og med munnen bekjenner vi, så vi skal finne frelse.

Responsorium

Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!
Han som for vår skyld ble naglet til korset.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren er oppstanden fra de døde + Halleluja, Halleluja!

Ant. Jeg er den gode hyrde. Jeg fører hjorden til grønne enger. En god hyrde setter sitt liv til for fårene. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Jeg er den gode hyrde. Jeg fører hjorden til grønne enger. En god hyrde setter sitt liv til for fårene. Halleluja!

Forbønner

La oss tillitsfullt vende oss i bønn til Gud, vår Far, han som ble herliggjort ved sin Sønns død og oppstandelse, og si:
R. Herre, opplys vårt sinn.

- Gud, du lysets Far, du som lot lyset skinne ut over verden da Kristus stod opp fra de døde, opplys i dag vårt sinn ved troens lys.
- Du som åpnet for menneskene veien inn til evigheten ved din Sønns oppstandelse, styrk oss i dag i vår gjerning ved håpet om evig liv.
- Du som ved din oppstandne Sønn sendte verden den Hellige And, tenn din kjærlighets ild i våre hjerter.
- Måtte Jesus Kristus som hang på korsets tre for å sette oss fri, være vår frelse og forløsning, i dag og alle dager.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 22 april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Åp 1,17c—18


Jeg så en Menneskesønn som sa til meg: „Jeg er den Første og den Siste, den Levende; jeg var død, men se, jeg er levende for all evighet, for nøklene til døden og dødsriket er i min makt.“

Herren er sannelig oppstanden, Halleluja!
Han har vist seg for Simon, Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 22 april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
Kol 2,9.10a.l2


I Kristus bor all guddommens fylde legemliggjort, og gjennom ham har også dere del i hans fylde. I dåpen ble dere gravlagt sammen med ham, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på den Guds kraft som oppreiste Kristus fra de døde.

Disiplene ble inderlig glade, Halleluja!
Da de så Herren, Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 22 april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort lesning
2 Tim 2,8.11


Kom ihu Jesus Kristus, Davids ætling, oppstanden fra de døde! Det er mitt evangelium. For dette ordet står ved makt: Om vi engang døde med ham, skal vi også leve med ham.

Bli hos oss, Herre, Halleluja!
Det er sent og dagen heller. Halleluja!

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 22 april 2024, mandag
4 mandag i påsketiden

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑
Ant. 1 Den som lever i Kristus, er en ny skapning. Halleluja!

Salme 136
Påskehymne
Å tale om Guds verk er a lovprise dem (Cassiodorus).

I


Lovpris Herren, for han er god, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris gudenes Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris herrenes Herre, *
for evig varer hans miskunn!

Han alene gjør store under, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte himlene med visdom, *
for evig varer hans miskunn!

Han festet jorden over vannene, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte de store lys, *
for evig varer hans miskunn!

Solen til å råde om dagen, *
for evig varer hans miskunn!

Måne og stjerner til å råde om natten, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Den som lever i Kristus, er en ny skapning. Halleluja!

Ant. 2 Vi elsker Gud, fordi han elsket oss først. Halleluja!

II

Han slo Egyptens førstefødte, *
for evig varer hans miskunn!

Han førte Israel ut fra dem, *
for evig varer hans miskunn!

Med veldig hånd og utstrakt arm, *
for evig varer hans miskunn!

Han kløvet Sivsjøens vann i to, *
for evig varer hans miskunn!

Lot Israel gå tørrskodd over, *
for evig varer hans miskunn!

Farao og hans hær ble styrtet i sjøen, *
for evig varer hans miskunn!

Gjennom ørkenen førte han sitt folk, *
for evig varer hans miskunn!

Han felte store konger, *
for evig varer hans miskunn!

Han drepte mektige fyrster, *
for evig varer hans miskunn!

Amorittenes konge, Sihon, *
for evig varer hans miskunn!

Og, konge i Basan, *
for evig varer hans miskunn!

Han gav dem landet i arv, *
for evig varer hans miskunn!

Til odel og eie for Israel, sin tjener, *
for evig varer hans miskunn!

Han kom oss ihu i vår nnghet, *
for evig varer hans miskunn!

Han frelste oss fra våre fiender, *
for evig varer hans miskunn!

Det er han som gir føde til alt som lever, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris himmelens Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vi elsker Gud, fordi han elsket oss først. Halleluja!

Ant. 3 Av hans fylde har vi fått, nåde over nåde. Halleluja!

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Av hans fylde har vi fått, nåde over nåde. Halleluja!

Lesning
Heb 8, lb-3a


Vi har en yppersteprest. Til høyre for Guds majestets trone i himlene har han inntatt sin plass. Der gjør han prestelig tjeneste i det Allerhelligste - i det virkelige tabernakel, det som ikke er gjort av mennesker, men av Herren. For en yppersteprests oppgave er å frembære gaver og ofre.

Responsorium

Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!
Da de så Herren.
+ Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Disiplene ble inderlig glade + Halleluja, Halleluja!

Ant. Jeg har også andre får, som ikke hører til samme kve, også dem må jeg lede, og de skal lyde min røst. Det skal bli én hjord og én hyrde. Halleluja!

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Jeg har også andre får, som ikke hører til samme kve, også dem må jeg lede, og de skal lyde min røst. Det skal bli én hjord og én hyrde. Halleluja!

Forbønner

La oss i glede be til Herren Kristus, han som lot lyset stråle over verden ved sin oppstandelse og si:
R. Kristus, du som er vårt liv, hør vår bønn.

- Herre Jesus Kristus, du som kalte dine disipler til å følge deg på veien, stå din Kirke bi under dens pilegrimsvandring på jorden.
- La ikke dine troende være sene til å tro, men la dem fritt bekjenne at du er dødens seierherre.
- Vær mild mot dem som ennå ikke har gjenkjent deg på veien; vis deg for dem, så de tar imot deg som sin frelser.
- Du som ved korset forsonet alle mennesker i ditt legeme, gi alle folkeslag fred og enhet.
- Du som skal dømme levende og døde, gi syndenes forlatelse til de døde som trodde på deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, du som ved din Sønns fornedrelse gjenreiste den falne verden, fyll dine troende med hellig jubel. La oss som du har revet løs fra syndens trelldom, få nyte den evige glede. Ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 22 april 2024
Måndag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.