Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 29 januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Den signede dag med fryd vi ser
av havet til oss oppkomme;
den lyse på himlen mer og mer
oss alle til lyst og fromme!
Det kjennes på oss som lysets barn
at natten hun er nu omme!

Den signede stund, den midnattstid,
vår Herre han lot seg føde,
da klarnet det opp i østerlid
til deiligste morgenrøde,
da lyset opprant, som jorden all
skal lysne uti og gløde.

Om levende ble hvert tre i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ei Guds nådes lov
med verdelig røst utsjunge.
Ti evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

Så takker vi Gud, vår Fader god,
som lerken i morgenrøde,
for dagen han oss opprinne lot,
for livet han gav av døde;
den signede dag i Jesu navn
oss alle vårt liv forsøte!

Nu saktelig skrid, du høytidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bekker i eng henrinne,
til frydelig seg til sist de snor
opp under de grønne linde!

Som gull er den årle morgenstund,
når dagen oppstår av døde;
dog kysser oss og med gull i munn
den liflige aftenrøde,
så tindre enn må det matte blikk,
de bleknede kinner gløde.

Så reiser vi til vårt fedreland,
der ligger ei dag i dvale,
der stander en borg så prud og grann
med gammen i gyldne sale,
så frydelig der til evig tid
med venner i lys vi tale!Ant. 1 Hvem kan dra opp til Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter åpnet seg for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

„Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

„Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

„Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

„Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

„Hvem er den herlighetens Konge?" *
„Herren, den veldige, sterk i strid."

„Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

„Hvem er den herlighetens Konge?" *
„Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Hvem kan dra opp til Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?

Ant. 2 Pris vår Gud, alle folkeslag, han holder oss i live. Halleluja!

Salme 66
Hymne for et takksigelsesoffer
Om Herrens oppstandelse og hedningenes omvendelse (Hesykios).

I


Juble for Herren, all jorden, *
lovsyng hans herlige navn.

Gi Gud den ære som tilkommer ham, pris ham og si: *
„Hvor skremmende dine gjerninger er!“

Dine fiender kryper *
for din veldige makt.

All jorden kaster seg ned for deg, *
lovsynger deg og priser ditt navn.

Kom og se hva Herren har gjort, *
hans skremmende gjerninger
blant menneskenes barn.

Han forvandlet hav til land, *
tørrskodd gikk de over elven.

La oss juble og glede oss i ham. *
I sin velde hersker han til evig tid.

Hans øye våker over folkene. *
De gjenstridige kan ikke reise seg mot ham.

Lovpris Herren, alle folk, *
takk og velsign ham med jublende røst.

Han som gir oss livet igjen, *
bevarer våre føtter fra å vakle.

Du har satt oss på prøve, Gud, *
lutret oss slik man renser sølv.

Du lot oss gå i garnet, *
la en bør om våre hofter.

Du satte mennesker over oss; *
vi gikk gjennom ild og vann,
men du førte oss ut til overflod.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Pris vår Gud, alle folkeslag, han holder oss i live. Halleluja!

Ant. 3 Hør, alle dere som frykter Gud, jag vil fortele hva han har gjort for meg. Halleluja!

II

Jeg kommer med brennoffer til ditt hus; *
jeg innfrir mine løfter til deg,

de løfter som kom over mine lepper, *
som min munn gav i min angst.

Som brennoffer gir jeg deg gjøfe; *
røken av bukker stiger til værs,
jeg ofrer både okser og bukker.

Kom og hør, dere som frykter Gud, *
jeg vil fortelle hva han har gjort for meg.

Fra min munn steg ropet opp til ham, *
og min munn var full av lovsang.

Hvis mitt hjerte var fylt av ondskap, *
hadde Herren ikke hørt min bønn.

Men Herren bønnhørte meg, *
han lyttet til min klage.

Lovet være Gud som ikke forkastet min bønn, *
og ikke tok fra meg sin miskunn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Hør, alle dere som frykter Gud, jag vil fortele hva han har gjort for meg. Halleluja!

Guds ord er levende og virksomt.
Skarpere enn noe tveegget sverd.

Første lesning
1 Tess 1,1 - 2,12
Fra Paulus’ første brev til tessalonikerne
Paulus’ forkynnelse for kirken i Tessalonika


Paulus, Silvanus og Timotheos, til kirken i Tessalonika, som lever i samfunn med Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere! Vi takker stadig Gud for dere alle, og minnes dere atter og atter i våre bønner: For vår Guds og Fars åsyn kommer vi ihu hvor virksomme dere har vært i troen, hvor utrettelige i deres kjærlighet, hvor utholdende i håpet, alt i vår Herre Kristus. Brødre, kjære for Gud: Vi vet hvordan dere er blitt utvalgt. For vårt evangelium ble ikke forkynt for dere med ord alene; det viste seg i kraft, ved den Hellige And; det fikk utfolde seg helt og fullt. Dere vet jo selv hvordan vi gikk frem, og hva vi gjorde for dere. Og dere fulgte vårt eksempel, vårt og Herrens eget, og mottok Ordet, tross alle de trengsler det betydde, med den glede som Helligånden gir. Og dermed er dere også selv blitt et eksempel for alle de troende over hele Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde utover, ikke bare over Makedonia og Akaia, men overalt er den tro dere har til Gud, blitt kjent, slik at vi ikke mer behøver å tale om det. For folk kan selv berette om hvordan dere tok imot oss, om hvorledes dere vendte gudebildene ryggen for å tjene den Gud som virkelig lever og er til, og leve i forventningen om hans Sønns komme fra himlene, - Jesus, han som Gud reiste opp fra de døde, og som skal fri oss fra den kommende vrede. Dere vet jo også godt selv, brødre, at vårt besøk hos dere ikke var forgjeves; at enda vi er blitt mishandlet og forhånet i Filippi, hadde vi allikevel, ved vår Guds hjelp, frimodighet til å forkynne dere hans evangelium. Det var en hård kamp! Men så har ikke vår forkynnelse sin rot i villfarelser, bunner ikke i et urent eller svikefullt sinn; nei, det er Gud som har godtatt oss og betrodd oss evangeliet; og på det grunnlag er det vi taler. Det er ikke mennesker vi søker å gjøre til lags med vår forkynnelse, men Gud, - han som gransker våre hjerter. For ikke har vi noengang opptrådt med smiger, det vet dere; heller ikke har vi hatt baktanker om vinning, det er Gud vitne på; heller ikke har vi vært ute etter menneskelige æresbevisninger; verken fra dere eller fra noen andre, skjønt vi nok som Kristi apostler kunne latt dere få føle vår vekt. Nei, vi opptrådte med mildhet blant dere, lik en mor som steller om sine barn; slik at vi i vår ømhet for dere gjerne gav dere del ikke bare i evangeliet fra Gud, men i vårt eget liv, - så kjære var dere blitt oss! Kan dere ikke huske hvor vi strevet og slet? Natt og dag arbeidet vi for ikke å ligge noen av dere til byrde, alt mens vi forkynte dere Guds ord! Og at vi opptrådte uklanderlig blant dere, at vi levde et fromt og rettskaffent liv, det kan dere troende vitne om - likesom Gud selv! Ja, dere vet det: Som en far formaner sine barn, slik har vi formant, oppmuntret og innstendig lagt hver og en av dere på hjerte å føre et liv verdig den Gud som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.

Responsorium Jf. 1 Tess 1,9; 3,12.13

Dere vendte om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans Sønns komme fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde,
* Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.
Måtte Herren gjøre dere stadig rikere på innbyrdes kjærlighet, så han kan styrke deres hjerter, og dere stå uklanderlige i kjærlighet når vår Herre Jesus kommer.
* Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Annen lesning
Av „Brevet til smyrnerne" fra den hellige Ignatius, biskop av Antiokia og martyr.
Kristus har kalt oss til sitt rike og sin herlighet


Ignatius, som også kalles Theoforos („gudbærer“), i en ulastelig ånd og i Guds ord, med ønske om alt godt, hilser Gud Faders og den elskede Jesu Kristi kirke som befinner seg i Smyrna i Asia, den som av miskunn er blitt begunstiget med alle nådegaver, fylt av tro og kjærlighet, som ikke er noen nådegave foruten, som er Gud overmåte velbehagelig og bærer av hellighet.
Jeg priser Jesus Kristus, Gud som har gjort dere så vise; for jeg har forstått at dere er utrustet med en urokkelig tro. Dere er som naglet til Herren Jesu Kristi kors med legeme og ånd, styrket i kjærligheten ved Kristi blod; og dere er fullt og helt overbevist angående vår Herre, han som virkelig er „av Davids ætt etter kjødet"1, Guds Sønn etter Guds vilje og kraft, virkelig født av en jomfru, døpt av Johannes for at all rettferdighet skulle oppfylles ved ham2, virkelig spikret opp i sitt kjød for vår skyld under Pontius Pilatus og fjerdingsfyrsten Herodes - og av denne frukt er vi, av hans gudsalige lidelse - for at han gjennom sin oppstandelse skulle heise et varselstegn3 i sin Kirkes ene legeme for sine hellige og troende, enten de nå befinner seg blant jødene eller blant hedningene.
Alt dette led han for vår skyld for at vi skulle bli frelst. Og han led virkelig døden, slik han også virkelig oppstod, ikke slik visse vantro mennesker sier, nemlig at det bare syntes som om han led døden, slik de selv bare svnes å være til. Som de tenker, slik skal det også gå dem nar de blir uten legemer, demoner som de er.
Jeg på min side vet og tror at han også etter oppstandelsen er i kjødet. Da han kom til dem som var sammen med Peter, sa han til dem: „Ta på meg, kjenn på meg og se at jeg ikke er en demon uten legeme!“4 Og straks rørte de ved ham og kom til tro da de hadde fått del i hans legeme og ånd. Derfor foraktet de også døden og viste seg hevet over den. Etter oppstandelsen spiste og drakk han sammen med dem, som et menneske av kjøtt og blod, selv om han i ånden var ett med Faderen. Jeg formaner dere om dette, mine kjære, vel vitende om at dere også tror slik.

Responsorium Jf. Gal 2,19-20

Jeg er død for loven og lever for Gud. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn,
* han som elsket meg og gav seg selv for meg.
Jeg er korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg.
* Han som elsket meg og gav seg selv for meg.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
29. januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Vi er Herrens folk, den hjord han fører, kom, la oss tilbe ham. Halleluja!

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
29. januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud,
din trofasthet når dine skyer;
din rettferds hånd over bergene ut
er strakt over daler og byer.

Som himlenes favn er din kjærlighet, Gud,
som havenes dyp dine dommer.
Til frelsen fører du sjelene ut,
og skapningens sukk ihukommer.

Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud,
hvor menneskebarnene bygge.
I mulm er kjærlighetsvingen bredt ut,
vi skjuler oss under dens skygge.

Du kveger i ørknen den tørstende sjel,
du berger den bevende due.
Hos deg er livets, det evige vell,
og lys i ditt lys skal vi skue.


Ant. 1 Lovpris Herren, for han er god, evig er hans kjærlighet. Halleluja!

Salme 118
Frelsens jubelsang
Dette er den sten som dere, bygningsmennene, sd med forakt pd, men som er blitt hjørnesten (Apg 4,11).


Lovpris Herren for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

Arons hus forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

De som frykter Herren, forkynne det, *
evig er hans kjærlighet.

I min trengsel ropte jeg til Herren. *
Han svarte og førte meg ut på åpent land.

Herren er med meg, jeg frykter ikke. *
Hva kan et menneske gjøre meg?

Er Herren min hjelper, *
kan jeg se mine fiender i øynene uten frykt.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å sette sin lit til mennesker.

Bedre å ta sin tilflukt til Herren *
enn å stole på jordens mektige.

Hedninger omringet meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

På alle kanter omringet de meg, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De svirret omkring meg som vepser, +
men sluknet som ild i tornekratt, *
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.

De trengte seg inn på meg, de ville slå meg ned, *
men Herren kom meg til hjelp.

Herren er min styrke og lovsang; *
han ble meg til frelse.

Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt! *
Herrens høyre har gjort storverk.

Herrens høyre hånd reiser opp, *
Herrens høyre har gjort storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve *
og forkynne Herrens gjerningen

Hårdt har Herren tuktet meg, *
men han lot meg ikke dø.

Lukk rettferdighetens porter opp for meg. *
Jeg vil ga inn og prise Herren.

Dette er Herrens port. *
Her går de rettferdige inn.

Jeg takker deg, for du hørte mm bønn, *
du ble meg til frelse.

Stenen bygningsmennene vraket, *
er blitt til hjørnesten.

Dette er Herrens verk. *
Det er underfullt i våre_øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, *
en dag til fryd og tfl glede.

A Herre, frels oss da! *
Å Herre, la oss seire!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! *
Vi velsigner dere fra Herrens hus.

Herren er Gud, han skjenker oss lys, *
gå i samlet flokk med palmegrener til hans alter.

Du er min Gud, jeg vil prise deg, *
min Gud, jeg vil opphøye deg.

Jeg takker deg, for du hørte min bønn, *
du ble meg til frelse.

Lovpris Herren, for han er god, *
evig er hans kjærlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Lovpris Herren, for han er god, evig er hans kjærlighet. Halleluja!

Ant. 2 Halleluja! Lov Herren, alt hans verk. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,52-57)
All skapningen lovpriser Herren
Skaperen ... er priset i evighet (Rom 1,25).


Lovet være du, Herre, våre fedres Gud, *
priset og opphøyet i evighet.

Lovet være din herlighets hellige navn, *
høyt lovsunget og herliggjort i evighet.

Lovet være du i din hellige herlighets tempel, *
høyt lovsunget og æret i evighet.

Lovet være du som skuer ned i dypene
der du sitter på kjeruber, *
priset og opphøyet i evighet.

Lovet være du på din kpngetrone, *
høyt lovsunget og høylovet i evighet.

Lovet være du på himmelens hvelv, *
lovsunget og æret i evighet.

Lov Herren, alt Herrens verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja! Lov Herren, alt hans verk. Halleluja!

Ant. 3 Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

Salme 150
Lovsyng Herren
Syng lovsang i din ånd og i din sjel, det er: Lovsyng Gud med sjel og I legeme (Hesykios).


Lovsyng Gud i hans helligdom, *
lov ham i hans mektige hvelving.

Lov ham for hans veldige gjerning, *
lov ham for all hans storhet.

Lov ham til basuners klang, *
lov ham til harpe og sitar.

Lov ham til dans og tromme, *
lov ham til strengelek og fløyter.

Lov ham til tonende cymbaler,
til cymbalers jublende klang, *
alt som har ånde, lovsyng Herren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

Lesning
2 Tim 2,8. 11-13


Kom ihu Jesus Kristus, Davids ætling, oppstanden fra de døde! Det er mitt evangelium. For dette ordet står ved makt: Om vi engang døde med ham, skal vi også leve med ham. Om vi holder ut, skal vi herske med ham. Om vi fornekter ham, skal han fornekte oss. Men om vi er troløse, han forblir trofast! For han kan ikke fornekte seg selv.

Responsorium

Vi priser deg, Herre, vår Gud, + og lover ditt hellige navn.
Vi priser deg, Herre, vår Gud, + og lover ditt hellige navn.
Vi forkynner dine underverk.
+ Og lover ditt hellige navn.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Vi priser deg, Herre, vår Gud, + og lover ditt hellige navn.

Ant. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud, sier Herren.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud, sier Herren.

Forbønner

La oss i glede åpne våre hjerter for Gud, for hans kraft og hans godhet, han som elsker oss og vet hva vi trenger, og si:
R. Herre, til deg setter vi vårt lit.

- Vi lovpriser deg, du allmektige Gud, universets konge, du som kalte oss urettferdige og syndige mennesker til å kjenne din sannhet og tjene din majestet.
- Gud, du som ville åpne for oss din miskunns dør, gi at vi aldri må forville oss bort fra livets vei.
- Vi feirer i dag din elskede Sønns oppstandelse, gi oss å tilbringe denne dagen i Andens glede og fryd.
- Gi bønnens og lovprisningens ånd til oss som tror på deg, slik at vi kan lære å takke deg for alt og i alt.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 29 januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!

Salme 23
Den gode hyrde
Lammet skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets varm (Åp 7,17).


Herren er min hyrde, meg fattes intet. *
Han lar meg ligge i grønne enger.

Han leder meg til hvilens vann *
og gir meg nye krefter.

Han fører meg på rettferds stier *
til ære for sitt navn.

Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, *
skremmer det onde meg ikke.

For du er med meg, *
din kjepp og din stav, de trøster meg.

For fiendens øyne dekker du mitt bord *
og salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Bare miskunn og det som godt er *
skal følge meg alle dager,

og jeg får bo i Herrens hus *
gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!

Salme 76
Takksigelse for seier
Dere skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer (Matt 24,30).

I


Herren er kjent i Juda, *
hans navn er stort i Israel.

Han har reist sitt telt i Jerusalem *
og tatt bolig på Sions fjell.

Der brøt han buens lynende piler, *
ødela krigerens skjold og sverd.

Strålende er du og herlig, *
rikt bytte la du i våre hender.

Modige menn, tunge av søvn, *
sto der med kraftløse armer,

hest og vogn stille som støtter, *
under dine trusler, Jakobs Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

II

Fryktinngytende er du, Herre, *
hvem kan stå for ditt vrede åsyn?

Fra himmelen lyder dine dommer, *
jorden bever og holder seg taus,,

når Herren reiser seg til dommen, *
for å frelse de saktmodige på jorden.

Selv menneskets vrede må lovsynge deg, *
dem som unnslapp din vrede, spenner du deg om livet.,

Gi løfter og hold dem for Herren, deres Gud. *
Dere omkring ham, bring gaver til den fryktinngytende Gud.

Han bøyer fyrsters stolte sinn. *
Alle jordens konger frykter ham.,

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.,


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

Kort lesning
1 Kor 6,19-20


Vet dere kanskje ikke at legemet er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fått av Gud? Og at dere ikke tilhører dere selv, men at dere er kjøpt, og prisen er betalt? Så gjør da også kroppen til et redskap for Guds ære.

Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgårder.
Mitt hjerte og legeme jubler mot den levende Gud.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 29 januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!

Salme 23
Den gode hyrde
Lammet skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets varm (Åp 7,17).


Herren er min hyrde, meg fattes intet. *
Han lar meg ligge i grønne enger.

Han leder meg til hvilens vann *
og gir meg nye krefter.

Han fører meg på rettferds stier *
til ære for sitt navn.

Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, *
skremmer det onde meg ikke.

For du er med meg, *
din kjepp og din stav, de trøster meg.

For fiendens øyne dekker du mitt bord *
og salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Bare miskunn og det som godt er *
skal følge meg alle dager,

og jeg får bo i Herrens hus *
gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!

Salme 76
Takksigelse for seier
Dere skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer (Matt 24,30).

I


Herren er kjent i Juda, *
hans navn er stort i Israel.

Han har reist sitt telt i Jerusalem *
og tatt bolig på Sions fjell.

Der brøt han buens lynende piler, *
ødela krigerens skjold og sverd.

Strålende er du og herlig, *
rikt bytte la du i våre hender.

Modige menn, tunge av søvn, *
sto der med kraftløse armer,

hest og vogn stille som støtter, *
under dine trusler, Jakobs Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

II

Fryktinngytende er du, Herre, *
hvem kan stå for ditt vrede åsyn?

Fra himmelen lyder dine dommer, *
jorden bever og holder seg taus,,

når Herren reiser seg til dommen, *
for å frelse de saktmodige på jorden.

Selv menneskets vrede må lovsynge deg, *
dem som unnslapp din vrede, spenner du deg om livet.,

Gi løfter og hold dem for Herren, deres Gud. *
Dere omkring ham, bring gaver til den fryktinngytende Gud.

Han bøyer fyrsters stolte sinn. *
Alle jordens konger frykter ham.,

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.,


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

Kort lesning
Deut l0,12


Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.

Herre, hvem får gjeste i ditt telt?
Den som er ulastelig i sin ferd og taler sannhet uten svik.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 29 januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!

Salme 23
Den gode hyrde
Lammet skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets varm (Åp 7,17).


Herren er min hyrde, meg fattes intet. *
Han lar meg ligge i grønne enger.

Han leder meg til hvilens vann *
og gir meg nye krefter.

Han fører meg på rettferds stier *
til ære for sitt navn.

Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, *
skremmer det onde meg ikke.

For du er med meg, *
din kjepp og din stav, de trøster meg.

For fiendens øyne dekker du mitt bord *
og salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Bare miskunn og det som godt er *
skal følge meg alle dager,

og jeg får bo i Herrens hus *
gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Den som spiser av dette brød, skal leve i evighet. Halleluja!


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!

Salme 76
Takksigelse for seier
Dere skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer (Matt 24,30).

I


Herren er kjent i Juda, *
hans navn er stort i Israel.

Han har reist sitt telt i Jerusalem *
og tatt bolig på Sions fjell.

Der brøt han buens lynende piler, *
ødela krigerens skjold og sverd.

Strålende er du og herlig, *
rikt bytte la du i våre hender.

Modige menn, tunge av søvn, *
sto der med kraftløse armer,

hest og vogn stille som støtter, *
under dine trusler, Jakobs Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren kommer for å bli lovprist og hyllet blant sine hellige. Halleluja!


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

II

Fryktinngytende er du, Herre, *
hvem kan stå for ditt vrede åsyn?

Fra himmelen lyder dine dommer, *
jorden bever og holder seg taus,,

når Herren reiser seg til dommen, *
for å frelse de saktmodige på jorden.

Selv menneskets vrede må lovsynge deg, *
dem som unnslapp din vrede, spenner du deg om livet.,

Gi løfter og hold dem for Herren, deres Gud. *
Dere omkring ham, bring gaver til den fryktinngytende Gud.

Han bøyer fyrsters stolte sinn. *
Alle jordens konger frykter ham.,

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.,


Ant. 3 Gi løfter og bring gaver til Herren deres Gud. Halleluja!

Kort lesning
Høys 8,6b-7


Kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. Ingen vannflom slukker kjærligheten, elver kan ikke skylle den bort.

Herre, du er min styrke, jeg har deg hjertelig kjær.
Du er mitt vern, mitt horn til frelse.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 29 januar 2023, søndag
IV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Lucis Creator optime

Store Skapar av heimsens ljos!
Dagar strøymer som elv mot os,
og i upphavet steig vår jord
herleg fram på ditt skaparord.

Morgon bjart let du fylgja kveld.
Dagen kalla du ljosens tjeld.
Spreid det myrkret som trugar no,
høyr vår bøn, sjå vår tåreflod!

Lat ’kje sjeli i myrkheims band
stengjast ute frå ljosets land,
og på ævlege tankar tom
inkje sjå av din herlegdom.

Inst i himlen me bankar på,
livsens ljos skal hjå Gud me få.
Hjelp oss leggja all vondskap av,
du som sjeli sitt ynde gav!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vera lova i allan tid!


Ant. 1 I dine helliges herlige lysglans, før morgenstjernen har jeg født deg. Halleluja!

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 I dine helliges herlige lysglans, før morgenstjernen har jeg født deg. Halleluja!

Ant. 2 Salige de som hungrer og tørster etter rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salme 112
En rettferdig mann blir velsignet
Lev som barn av lyset, for det får godhet, rettferd og sannhet til å spire (Ef 5,8-9).


Salig den mann som frykter Herren, *
som har sin lyst i hans bud.

Hans ætt skal være mektig på jorden, *
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus, *
hans rettferd står til evig tid.

Lys bryter frem i mørket for de oppriktige, *
for den som er nådig, barmhjertig og rettferdig.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut, *
som rettvist hevder sin sak.

Han skal aldri i evighet vakle, *
evig er minnet om rettskaffen mann.

For han skal ikke frykte onde rykter, *
i lit til Gud står hans hjerte fast.

Hans sinn er rolig og reddes ikke. *
Til slutt får han se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige, hans rettferd står til evig tid, *
stor blir hans makt og ære.

Den onde må se det og harme seg, +
han skjærer tenner og tæres bort, *
til intet blir den ondes lyst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Salige de som hungrer og tørster etter rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Ant. 3 Pris vår Gud, alle hans tjenere, små og store. Halleluja!

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Pris vår Gud, alle hans tjenere, små og store. Halleluja!

Lesning
Hebr 12,22-24


Dere står foran Sions berg, foran den levende Guds by, det himmelske Jerusalem; her er englenes tusener, her er fest og høytid, her er den forsamling av førstefødte, hvis navn står skrevet i himlene, her er den Gud som er alles dommer, her møter dere åndene av de rettferdige, som nå har nådd fullendelsen, her finner dere Jesus, mellommannen for den nye pakt, og her stenkes et blod som taler sterkere enn Abels.

Responsorium

Herren vår Gud er stor + og veldig er hans makt.
Herren vår Gud er stor + og veldig er hans makt.
Hans innsikt er uten mål.
+ Og veldig er hans makt.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herren vår Gud er stor + og veldig er hans makt.

Ant. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, sier Herren.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, sier Herren.

Forbønner

La oss glede oss i Herren, for fra ham kommer alt som er godt. La oss be til ham av et oppriktig hjerte og si:
R. Herre, hør vår bønn.

- Du universets Far og Herre, du som sendte din Sønn til verden for at ditt navn skulle forherliges overalt, styrk din Kirkes vitnesbyrd blant alle folkeslag.
- Gjør oss lydhøre for apostlenes forkynnelse og trofaste mot troens sannhet.
- Du som elsker rettferd, gi de undertrykte deres rett. Løs de fangnes lenker, gi de blinde synet, oppreis de utstøtte, beskytt innvandrerne.
- Kom dem i møte som allerede er sovnet inn i din fred og gi dem ved din Sønn å nå frem til den hellige oppstandelse fra de døde.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 29 januar 2023
Søndag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Allmektige Gud, vi har i dag feiret din Sønns oppstandelse. Ved nattens komme kaller vi på deg: Bevar oss i natt fra alt ondt. La oss hvile i din fred og i morgen begynne en ny dag med å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.