Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 2 december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Ännu är det tidigt i världen.
Fridens man fördömdes i rätten.
Domen står ännu fast,
korset står ännu kvar,
myndigheter söker hans vänner.
Ännu är det tidigt i världen.

Ännu är det tidigt på dagen.
Ingen ande blåser i dalen.
Ordet från Guds profet
över de dödas ben
stör ej ännu döden i graven.
Ännu är det tidigt på dagen.

Herrens stund är ännu ej slagen.
Sju sigill har gömt vad han sade.
Fåfäng profetens gråt,
bittert de storas hån.
"Aldrig kommer sanning i dagen.'
Herrens stund är ännu ej slagen.

Hastigt löper Vävarens skyttel.
"Ännu" — se vad ordet betyder:
mönstret som träder fram
liknar ett slaktat lamm,
men det bär en krona som lyser.
Hastigt löper Vävarens skyttel.

Stunden kommer, ja, den är inne:
han, det dömda, trofasta vittnet,
telning av Davids rot,
håller i livets bok.
Han är värd att bryta sigillen.
Stunden kommer, ja, den är inne.

Jord och himmel sjunger tillsammans:
"Dig som dömdes, dig som blev slaktad,
dig hör för evigt till
ära och lov och pris."
Alla folk och folkslag och stammar,
jord och himmel sjunger tillsammans. Amen.

eller:Vredens stora dag är nära,
elden då skall allt förtära,
så var siarsångens lära.

Hela världen, skräckbetagen,
skåda skall de stränga dragen
av sin domare den dagen.

Domsbasuner mäktigt skälla
och ur jordens gravar alla
mänskor framför tronen kalla.

Döden själv skall häpen vara,
när, att inför domen svara,
sig de döda uppenbara.

Boken öppnas, där står skrivet
vad av alla är bedrivet
i det flydda jordelivet.

Uppenbart blir allt som gömdes,
åter framlagt allt som glömdes,
avdömt allt som förr ej dömdes.

Milde Jesus, minns: för mina
synder gick du till din pina;
skjut ej bort mig från de dina.

Trött du vandrat vägar vida
korsets kamp för mig att strida,
att jag skulle nåd förbida.

Du som hamnar kränkta lagen,
låt min skuld från mig bli tagen
innan domens stund är slagen.

När du synderskan benådar
och till rövarn huldrikt skådar,
tröst och hopp du mig ock bådar.

Vredens dag, du underbara,
då envar för dom skall svara!
Vem skall rädda då oss arma?
Gud allsmäktig, dig förbarma!

Jesus Krist, dig till oss vänd
och din frid oss alla sänd. Amen.

Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Salme 136
Påskehymne
Å tale om Guds verk er å lovprise dem (Cassio)

I


Lovpris Herren, for han er god, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris gudenes Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris herrenes Herre, *
for evig varer hans miskunn!

Han alene gjør store under, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte himlene med visdom, *
for evig varer hans miskunn!

Han festet jorden over vannene, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte de store lys, *
for evig varer hans miskunn!

Solen til å råde om dagen, *
for evig varer hans miskunn!

Måne og stjerner til å råde om natten, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

II

Han slo Egyptens førstefødte, *
for evig varer hans miskunn!

Han førte Israel ut fra dem, *
for evig varer hans miskunn!

Med veldig hånd og utstrakt arm, *
for evig varer hans miskunn!

Han kløvde Sivsjøens vann i to, *
for evig varer hans miskunn!

Lot Israel gå tørrskodd over, *
for evig varer hans miskunn!

Farao og hans hær ble styrtet i sjøen, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

III

Gjennom ørkenen førte han sitt folk, *
for evig varer hans miskunn!

Han felte store konger, *
for evig varer hans miskunn!

Han drepte mektige fyrster, *
for evig varer hans miskunn!

Amorittenes konge, Sihon, *
for evig varer hans miskunn!

Og, konge i Basan, *
for evig varer hans miskunn!

Han gav dem landet i arv, *
for evig varer hans miskunn!

Til odel og eie for Israel, sin tjener, *
for evig varer hans miskunn!

Han kom oss ihu i vår ringhet, *
for evig varer hans miskunn!

Han frelste oss fra våre fiender, *
for evig varer hans miskunn!

Det er han som gir føde til alt som lever, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris himmelens Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

Herre, vis meg dine veier.
Og lær meg dine stier.

Første lesning
Jud 1-8.12-13.17-25
Fra Judas’ brev.
Fordømmelse av syndere og oppmuntring til de trofaste


Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som elskes av Gud vår Far og bevares for Jesus Kristus. Miskunn, fred og kjærlighet være med dere i fullt mål!
Kjæreste venner! Jeg hadde et sterkt ønske om å skrive til dere angående vår felles frelse; men nå er jeg blitt nødt til å skrive til dere straks, for å oppmuntre dere til å kjempe for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For visse folk har jo sneket seg inn også blant dere. Alt lenge har de vært merket til sin dom; de er religionens fiender, de bruker vår Guds nåde som dekke for sitt usedelige liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Men da vil jeg minne dere om noe av det dere en gang for alle har fått lære: At Herren først frelste sitt folk fra Egypt, men da det senere var noen som ikke ville tro, styrtet han dem ut i undergangen. Og de engler som ikke tok vare på sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han fengslet i evige lenker, i mørkets dyp, i påvente av dommen på den store dag. Det samme gjelder Sodoma og Gomorra og byene omkring; for også de drev utukt og fulgte et unaturlig begjær, og nå ligger de som en advarsel for alle og lider sin straff i den evige ild.
Ikke desto mindre gjør disse forrykte drømmerne det samme. De besudler naturen, setter seg opp mot Herrens myndighet og spotter himmelske makter. De er skamflekkene på deres kjærlighetsmåltider, hvor de sitter blant dere og fråtser uten å skjemmes, og sørger så vel for seg selv. Skyer uten regn er de, som driver for vinden, trær som ikke bærer, enda det er sent på høst, to ganger er de døde, ingen røtter har de! De er havets ville bølger, og bølgeskummet deres skam, de er villfarne stjerner, som mørkets dyp er rede til å skjule i all evighet.
Men dere, kjæreste venner, glem ikke hva vår Herres Jesu Kristi apostler har forutsagt. For de sa jo til dere: «I de siste tider kommer det folk som spotter, og bare følger sine egne ugudelige begjær.» Det er nettopp disse som trekker opp skiller mellom folk; men selv har de bare sjel og ingen ånd.
Dere derimot, kjæreste venner, dere må bygge dere opp på troens hellige grunnvoll, og stadig be i Den Hellige And. Hold dere i Guds kjærlighet, lev i forventningen om vår Herres Jesu Kristi miskunn, frem til evig liv. Ha selv medlidenhet med de tvilrådige, riv dem ut av ilden og frels dem! Men hva de andre angår, så ha medlidenhet også med dem, men vær samtidig på vakt, og sky like til det klesplagg deres kropp har besmittet. Og Ham som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere, plettfrie, i jubel frem for sin herlighet, - Ham, den ene Gud, vår Frelser gjennom Jesus Kristus, vår Herre, Ham tilhører ære og majestet, makt og velde før all tid, nå og i all evighet. Amen.

Responsorium Tit 2,12-13; Hebr 10,24

La oss leve vårt liv i denne verden sømmelig, rettskaffent og fromt,
* mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud og Frelser Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet.
La oss oppflamme hverandre til innbyrdes kjærlighet og gode gjerninger.
* Mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud og Frelser Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet.

Annen lesning
Fra Den hellige biskop Augustins prekener.
La oss synge Halleluja
for den gode Gud som frir oss fra det onde


La oss synge Halleluja her nede mens vi ennå er i angst og uro, så vi i himmelen en gang kan synge det når vi er fri fra frykt og fare. Hvorfor er vi da urolige her nede? Venter du at jeg ikke skal være urolig når jeg leser: Er vel menneskets liv på jorden noe annet enn en prøvelse? Venter du at jeg ikke skal være urolig når jeg videre får høre: Våk og be så dere ikke kommer i fristelse? Venter du at jeg ikke skal være urolig når det er en slik flom av fristelser at Herrens bønn pålegger oss å si: Forlat oss vår skyld som og vi forlater våre skyldnere? Daglig ber vi, daglig er vi skyldnere. Venter du at jeg skal føle meg trygg når jeg hver dag ber om tilgivelse for mine synder og om hjelp i farene? For når jeg på grunn av de synder jeg har begått, sier: Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere, tilføyer jeg i samme åndedrett, med tanke på de farer som forestår: Led oss ikke inn i fristelse. Og hvordan kan folk ha det godt når de sammen med meg roper: Fri oss fra det onde? Og likevel, brødre, skal vi i den nød vi ennå er i, synge Halleluja for den gode Gud som frir oss fra det onde.
Også her, i farer og fristelser, skal Halleluja lyde både fra andre og fra oss. For Gud er trofast, sier Paulus, og vil ikke la dere bli fristet over evne. La oss derfor også her på jorden synge Halleluia. Ennå er mennesket skyldig, men Gud er trofast. Paulus sier ikke at Gud ikke vil la dere fristes, men: Han vil ikke la dere fristes over evne. Han vil gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle det. Du fristes, men Gud vil også sørge for en utgang så du ikke går under i fristelsen. Som pottemakeren former sitt kar, skal forkynnelsen forme deg, og som karet brennes, skal du herdes i prøvelsen. Men når du kommer i fristelse, skal du tenke på utgangen, for Gud er trofast: Herren skal vokte din inngang og din utgang.
Men en gang skal vi få vårt udødelige og uforgjengelige legeme, og all prøvelse er slutt fordi vårt jordiske legeme er dødt. Hvorfor er det da dødt? På grunn av synden. Men Anden er liv. Hvorfor? På grunn av rettferdigheten. Oppgir vi da vår døde kropp? Nei, hør her: Og så sant hans And som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, skal han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi deres dødelige legemer liv. For nå er legemet jordisk, men da vil det bli åndelig.
A, hvor lykkelig og sorgløst Halleluja der skal lyde — uten noen djevel! Der skal ingen uvenn være, der skal ingen venn dø. Der lyder lovsangen for Gud, og her lyder lovsangen for Gud. Men her lyder den fra urolige sjeler, der fra de frelstes kor. Her lyder den fra dem som skal dø, der fra dem som alltid skal leve. Her i håp, der i oppfyllelse. Her underveis, der i vårt hjemland.
La oss da synge, mine brødre, ikke som underholdning når vi hviler, men som oppmuntring når vi arbeider. Slik pleier de som er underveis, å synge: Syng, men gå videre! Søk lindring i sangen når du sliter og strever, men dyrk ikke dovenskapen. Syng, og gå på! Hva betyr det å «gå på»? A gjøre fremgang i det gode. Det er nemlig ifølge Apostelen noen som går frem fra vondt til verre. Men når du gjør fremgang, det vil si når du «går på», må du gjøre fremgang i det som godt er. Gjør fremgang i den rette tro, i de gode seder! Syng, og gå på!

Responsorium Jf. Tob 13,22.13.14

Dine gater, Jerusalem, skal dekkes med rent gull, og i deg skal synges en gledeshymne.
* Og i hver av dine boliger skal alle istemme: Halleluja.
Du skal skinne i blendende lys, og fra det fjerne kommer folkene til deg.
* Og i hver av dine boliger skal alle istemme: Halleluja.

Bønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse, så vi stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke. Ved vår Herre…


Invitatorium
2. december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss lytte til Herrens røst så vi kan gå inn til hans hvile.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
2. december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Det er godt å prise Herren.

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Det er godt å prise Herren.

Ant. 2 Jeg påkaller Herrens navn, opphøyer Gud og gir ham ære.

Mose sang (Dt 32,1-12)
Guds velgjerninger mot sitt folk
Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger (Matt 23,37).


Himler, lytt til min tale; *
jord, hør hva jeg har å si!

Min lære risle som regn, *
min tale falle som dugg,

som regnskur på vang, *
som byger på gress og urter.

Jeg vil forkynne Herrens navn, *
opphøye Gud og gi ham ære.

Han er klippen, hans verk er fullkomment, *
rettferdige er alle hans veier.

En trofast Gud, uten svik, *
rettferdig er han og rettvis.

De har syndet, de som var hans lyteløse barn; *
de er en vrang og ulydig slekt.

Er det slik du lønner Herren, *
du folk uten vett og forstand?

Er han ikke din Far og din Skaper, *
han som skapte og utrustet deg?

Tenk på fordums dager, +
gi akt på årene fra slekt til slekt! *
Spør din far og han skal svare,
lytt til de gamles tale!

Da den Høyeste gav folkene deres arv *
og skilte menneskene fra hverandre,

satte han grenser mellom folkene *
etter tallet på Guds sønner.

Herrens del ble hans eget folk, *
Jakob ble hans arvelodd.

I ørkenen gikk han sitt folk i møte, *
i ødemarken der villdyr uler.

Han vernet ham og tok seg av ham, *
han voktet ham som sin øyensten.

Lik en ørn som lærer sine unger å fly, *
svever han over sine små.

Han brer ut sine vingefjær, *
tar dem og bærer dem på sine vinger.

Herren alene fører sitt folk, *
ingen fremmed gud ved hans side.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Jeg påkaller Herrens navn, opphøyer Gud og gir ham ære.

Ant. 3 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Lesning
Rom 12,14-16a


Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann dem ikke! Gled dere med den glade, sørg med den sørgende. Legg alle ett og samme sinnelag for dagen. Stil ikke for høyt, men hold dere snarere blant de ringe.

Responsorium

Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse
Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse
Da skal min tunge forkynne din rettferd.
+ Hele dagen din frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Min munn skal forkynne din pris, + hele dagen din frelse

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herre, styr våre skritt inn på fredens vei.

Forbønner

La oss lovprise Kristi godhet og visdom, han som av kjærlighet gikk i døden for alle våre brødre og søstre, særlig for dem som lider ondt. La oss be til ham og si:
R. HERRE, FULLEND VÅR KJÆRLIGHET TIL DEG.

- Vi feirer din oppstandelse ved morgengry og ber om at frukten av ditt frelsesverk må bli til beste for alle mennesker.
- Herre, gi oss i dag å vitne om deg og gjennom deg bære frem en offergave som Faderen tar imot.
- Gi oss å få øye på ditt bilde i alle mennesker og å tjene deg i dem.
- Kristus, du er det sanne vintre og vi er grenene. Gi at vi må bli i deg og bære rik frukt, til ære for Gud, vår Far.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, måtte vår munn og vår sjel prise deg, ja, hele vårt liv. Siden det er en gave fra deg at vi er til, er det ditt alt det vi gjennomlever. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 2 december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Deut 8,5b-6


Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Hold budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 2 december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
l Kong 2,2b-3


Vær sterk, og vis at du er en mann! Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore.

Før meg på dine lovbuds vei.
For i den har jeg min glede.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt, og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 2 december 2023, lørdag
lørdag - uke II

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Jer 6,16


Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så finner dere hvile.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie.
De er mitt hjertes glede.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.
Kompletorium
Den 2 december 2023
Lørdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.