Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Halleluja.

Psalm 73
Varför blir den rättfärdige ansatt?
Salig är den som inte kommer på fall för min skull (Matt 11:6)

I


Sannerligen, Gud är god mot Israel, *
mot dem som har rena hjärtan!

Men jag hade så när stapplat med mina fötter, *
mina steg var nära att slinta,

ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, *
när jag såg att det gick dem väl i deras gudlöshet.

De lever fria från plågor ända till sin död, *
deras kroppar är välnärda och friska.

De drabbas inte av olycka som andra dödliga *
och behöver inte lida som andra människor.

Därför är högmod deras halsprydnad, *
våld är den klädnad som höljer dem.

Deras ögon skådar fram ur fetma, *
deras inbillningar har ingen gräns.

De talar idel hånfulla, elaka ord, *
med höga åthävor talar de.

Med sin mun stiger de upp i himlen, *
och deras tunga far fram över jorden.

Deras folk vänder sig till dem *
och super så in vattnet i fulla drag.

Och de säger: "Hur skulle Gud kunna veta det? *
Skulle sådan kunskap finnas hos den Högste?"

Ja, så är det med de gudlösa: *
det går dem alltid väl, och de växer i makt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Halleluja.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg. Halleluja.

II

Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent *
och tvättade mina händer i oskuld:

jag blev ju plågad hela dagen, *
och tuktan kom över mig varje morgon.

Om jag hade sagt: "Jag vill tala som de", *
då hade jag svikit dina barn, ditt släkte.

Men när jag tänkte efter för att förstå, *
syntes det mig alltför svårt,

till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut *
och insåg vad som drabbar dem:

Sannerligen, du ställer dem på slipprig mark, *
du störtar dem i fördärv.

De blir plötsligt förintade, *
de rycks bort och får ett slut med förskräckelse.

Som det är med en dröm, Herre, när man vaknar, +
så aktar du dem för intet, *
som skuggbilder när man vaknar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg. Halleluja.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig. Halleluja.

III

När mitt hjärta förbittrades *
och jag kände styng i mitt inre,

då var jag oförnuftig, utan förstånd, *
som ett oskäligt djur var jag inför dig.

Dock förblir jag alltid hos dig, *
du håller mig vid min högra hand.

Du leder mig efter ditt råd *
och skall sedan upptaga mig med ära.

Vem har jag i himlen utom dig! *
När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden.

Om än min kropp och min själ försmäktar, *
är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.

De som viker bort ifrån dig skall gå under, *
du förgör var och en som trolöst avfaller från dig.

Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud.
Jag söker min tillflykt hos Herren. *
Jag skall vittna om alla dina gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig. Halleluja.

Min själ och min kropp, halleluja,
jublar mot levande Gud, halleluja.

Första läsningen
Upp 13:1-18
De två odjuren


Jag, Johannes, såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: "Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?"
Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare skall tillbe honom, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.
Du som har öron, hör detta. Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap, och den som skall dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro.
Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts. Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge levande ande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Responsorium Upp 3;5; Matt 10:22b

Den som segrar skall kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok,
+ och jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar, halleluja.
Den som håller ut till slutet skall bli räddad.
+ Och jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar, halleluja.

Andra läsningen
Ur Basilios den stores skrift om den helige Ande.
Anden gör levande


Herren, som ordnar livets gång, har instiftat dopets förbund åt oss. Det innehåller en bild av död och liv: vattnet framställer döden, Anden borgar om liv. Detta förklarar varför vattnet är förenat med Anden. Det beror på att dopet har ett dubbelt syfte: att den syndiga kroppen berövas sin makt, så att den inte längre bär frukt ät döden, och att människan lever av Anden, och bär frukt i helgelse. Vattnet framställer döden, kroppen sänks ned i det som i graven; men Anden ingjuter en levandegörande kraft, som återställer våra själar från synd och död till deras ursprungliga liv. Det är alltså detta som menas med att födas på nytt av vatten och Ande. I vattnet fullbordas döden, och Anden frambringar nytt liv.
Genom tre ösningar och lika många rop till Gud genomförs dopets stora mysterium. På så sätt åskådliggörs döden, och de som blir döpta får samtidigt sina själar upplysta av gudomlig kunskap.
Om det ges nåd genom vattnet, så är det inte på grund av vattnets natur utan på grund av Andens närvaro. Dopet betyder ju inte att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Gud bereder oss alltså till att leva ett liv som är värdigt uppståndelsen, och förelägger oss en evangelisk vandel: att inte vredgas, att tålmodigt utstå det onda, att inte älska njutningar, att vara fria från girighet. Han vill att vi skall föregripa det som egentligen hör till den kommande tidsåldern, så att vi redan nu börjar utföra det genom vår fasta föresats.
Det är genom Anden som vi återfår Paradiset, stiger upp till himlen, adopteras som Guds barn. Genom Anden vågar vi kalla Gud vår Fader, får vi del av Kristi nåd, heter vi ljusets söner, mottar vi den eviga härligheten, kort sagt äger vi välsignelsens hela fullhet, både nu och i den kommande världen. Det goda som hålls i förvar åt oss enligt löftena, som vi väntar i tro att få njuta, ser vi nu liksom i en spegel, alldeles som om vi redan hade det. Om underpanten är sådan, hurudan blir då inte gåvan själv? Och om försmaken är sådan, hurudan blir då inte fullkomningen?

Responsorium

Den heliga Anden sänker sig som en duva över vår kropp, då den befriad från synden stiger upp ur dopet.
+ Anden bjuder frid från himlen, där kyrkan förebildas av Guds förbundsark, halleluja.
vattnets saliga sakrament, där vi befrias till evigt liv.
+ Anden bjuder frid från himlen, där kyrkan förebildas av Guds förbundsark, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan
måndag i 4 påskveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Må Herrens härlighet vila över oss Halleluja.

Psalm 90
Må Herrens ljuvlighet komma över oss
För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag (2 Pet 3:8)


Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen, *
ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Du låter människorna vända åter till stoft, *
du säger: "Vänd åter, ni människor."

Ty tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
de är som en nattvakt.

Du sköljer dem bort, *
de är som en sömn.

Om morgonen liknar de gräset som frodas: +
det blomstrar upp och frodas om morgonen, *
men om aftonen torkar det bort och förvissnar.

Ty vi förgås genom din vrede, *
genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort.

Du ställer våra missgärningar inför dig, *
våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.

Alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse, *
vi slutar våra år som en suck.

Vårt liv varar sjuttio år *
eller åttio år, om det blir långt,

och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, *
det går snabbt förbi, vi flyger bort.

Vem besinnar din mäktiga vrede *
och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats vishet.

Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.

Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss, *
så många år som vi har lidit olycka.

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras barn.

Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet. *
Ge framgång åt våra händers verk.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Må Herrens härlighet vila över oss Halleluja.

Ant. 2 Jag skall göra mörkret framför dem till ljus. Halleluja.

Canticum
Jes 42:10-16
Lovsång över Gud, segraren och befriaren
De sjöng en ny sång inför tronen (Upp 14:3)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
förkunna hans lov över hela jorden.

Må havet jubla och allt som finns i det, *
öarna och alla som bor på dem.

Stäm upp, du öken med dina städer, *
ni byar som Kedar bebor.

Sjung av glädje, ni som bor i Sela, *
ropa från bergens toppar.

Förkunna Herrens härlighet, *
bred ut hans ära över öarna.

Herren drar ut till strid som en hjälte, *
han eggar upp sig som en krigare.

Han uppger härskri, han ropar högt, *
när han visar sin makt mot sina fiender:

"Under långa tider har jag tigit, *
jag var stilla och höll mig tillbaka.

Men nu skall jag ropa som en födande kvinna, *
jag vill skaffa mig luft och andas ut.

Jag skall föröda bergen och höjderna *
och låta gräset på dem förtorka.

Jag skall göra floder till land *
och låta sjöar torka ut.

Jag skall leda de blinda på en väg de inte känner, *
på obekanta stigar skall jag föra dem.

Jag skall göra mörkret framför dem till ljus, *
och det som är krokigt skall jag räta ut."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag skall göra mörkret framför dem till ljus. Halleluja.

Ant. 3 Herren kan göra allt vad han vill. Halleluja.

Psalm 135:1-12
Lovsång till Herren för hans storverk
Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (jfr 1 Pet 2:9)


Lova Herrens namn, *
lova det, ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens hus, *
i gårdarna till vår Guds hus.

Lova Herren, ty Herren är god, *
lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

Herren har utvalt Jakob åt sig, *
Israel till sin egendom.

Detta vet jag: Herren är stor, *
att vår Herre är förmer än alla gudar.

Herren kan göra allt vad han vill, *
i himlen och på jorden, i haven och i alla djup,

Han låter molnen stiga upp från jordens ände, +
han sänder blixtar och regn, *
och släpper ut vinden ur sitt förråd.

Han slog de förstfödda i Egypten, *
både människor och boskap,

han sände tecken och under över dig, Egypten, *
över farao och alla hans tjänare,

han besegrade väldiga folk *
och dräpte mäktiga kungar:

Sihon, amoreernas kung,
Og, kungen av Bashan, *
och alla Kanaans riken,

och gav deras land i arv åt Israel, *
till arvslott åt sitt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren kan göra allt vad han vill. Halleluja.

Kort läsning
Rom 10:8b-10


Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta — det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag är den gode herden, jag för mina får på bete, och jag ger mitt liv för fåren. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag är den gode herden, jag för mina får på bete, och jag ger mitt liv för fåren. Halleluja.

Förbön

Gud vår Fader har blivit förhärligad genom sin Sons död och uppståndelse. Vi ber till honom i tro och förtröstan:
R. Må ljuset från från den Uppståndne skingra vårt mörker.

Du himlaljusens Fader, som upplyst världen med ljuset från Kristi uppståndelse
- upplys i dag våra sinnen med trons ljus.
Du som genom din Sons uppståndelse öppnat evighe¬tens portar
- låt vårt arbete i dag näras av hoppet om evigt liv.
Du som genom uppståndelsen har sänt den helige Ande över världen
- tänd kärlekens eld i våra hjärtan.
Du som utlämnade din Son i döden för att befria oss
- låt honom i dag bli vårt liv och vår hälsa.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Jfr Upp 1:13,17c-18


Jag såg någon som var lik en människoson. Han sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet och har nycklarna till döden och dödsriket."

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Jfr Kol 2:9-10,12


I Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsli¬gats och tagit sin boning. Och i honom har ni nått er fullhet, när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
2 Tim 2:8,11


Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 22 april 2024, måndag
måndag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Halleluja.

Psalm 136
Guds gärningar i historien
Att lovsjunga är att berätta om Herrens välgärningar (Cassiodorus)

I


Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.

Tacka gudarnas Gud, * evigt varar hans nåd.

Tacka herrarnas Herre, *
evigt varar hans nåd.

Han ensam gör under, *
evigt varar hans nåd.

Han skapade himlen med vishet, *
evigt varar hans nåd.

Han bredde ut jorden på vattnen, *
evigt varar hans nåd.

Han gjorde de stora ljusen, *
evigt varar hans nåd,

solen till att råda över dagen, *
evigt varar hans nåd,

måne och stjärnor tillsatt råda över natten, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Halleluja.

Ant. 2 Vi älskar därför att han först älskade oss. Halleluja.

II

Han slog de förstfödda i Egypten, *
evigt varar hans nåd,

och förde Israel ut därifrån, *
evigt varar hans nåd,

med sin starka hand, sin mäktiga arm, *
evigt varar hans nåd.

Röda havet klöv han mitt itu, *
evigt varar hans nåd,

och lät Israel gå rakt igenom, *
evigt varar hans nåd.

och vräkte farao och hans här i Röda havet, *
evigt varar hans nåd.

Han ledde sitt folk i öknen, *
evigt varar hans nåd.

Han slog mäktiga kungar, *
evigt varar hans nåd,

och dräpte väldiga kungar, *
evigt varar hans nåd:

Sihon, amoreernas kung, *
evigt varar hans nåd,

och Og, kungen av Bashan, *
evigt varar hans nåd.

Han gav deras land till arvedel, *
evigt varar hans nåd,

till arvedel åt sin tjänare Israel, *
evigt varar hans nåd.

Han tänkte på oss i vår förnedring, *
evigt varar hans nåd.

Han ryckte oss ur våra fienders grepp, *
evigt varar hans nåd.

Han ger bröd åt allt levande, *
evigt varar hans nåd.

Tacka himmelens Gud, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vi älskar därför att han först älskade oss. Halleluja.

Ant. 3 Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Halleluja.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd,
har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han har gett oss, *
den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Halleluja.

Kort läsning
Heb 8:lb-3a


Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag har också andra får. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag har också andra får. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Halleluja.

Förbön

Låt oss vända oss i bön till Kristus, som genom sin uppståndelse har givit världen liv. Låt oss säga:
R. Kristus, livets furste, hör vår bön.

Herre Jesus Kristus, du som slog följe med lärjungarna på vägen
- var din kyrka nära under hennes pilgrimsfärd på jorden.
Tillåt inte att vi är tröga att tro
- utan låt oss bekänna dig som dödens överman.
Kom ihåg dem som inte känner igen dig på sin väg
- och visa dig som deras Frälsare.
Du som på korset i din egen kropp har försonat alla
- ge fred och enhet åt jordens folk.
Du domare över levande och döda
- ge syndernas förlåtelse åt de avlidna som trodde på dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 22 april 2024
Måndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.

Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
rädda din tjänare som förtröstar på dig.

Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.

Låt mig få glädjas över din hjälp, *
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.

Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.

Lyssna, Herre, till mitt rop, *
och ge akt på mina böner.

Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svara mig.

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
inget är som dina verk.

Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, och du gör under, *
du allena är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.

Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
att jag fruktar ditt namn.

Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,

ty din nåd mot mig är stor, *
och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,

och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.

Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.

Ge mig ett tecken på din godhet: +
låt dem som hatar mig stå där med skam *
och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg