Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Se. detta är en vakans tid
- så talar Skriften manande -
då himmelrikets härskare
skall komma till sin bröllopsfest.

Med tända facklor i sin hand
och under glädjerop och dans
skall då de visa jungfrur
gå att möta själens sanne vän.

Därutanför de fåvitska
skall lämnas kvar i natt och kval;
för sent de klappat på den port
som leder in till rikets bord.

Låt oss med hjärtan brinnande
gå vägen fram med vaksamhet,
beredda för det ögonblick
då Kristus kommer, högtidsklädd.

O Herre, gör oss värdiga
att träda in i ärans sal,
och låt oss med de heliga
där sjunga evig jubelsång. Amen.

Under dagen:

Allena du är lovsång värd,
o Herre, din all rikedom.
Låt ur din gudoms överflöd
oss smaka helig vishets nåd.

Gör själen från den visdom ren
som blott är världsligt övermod,
och böj oss till den ödmjukhet
som följer Kristus på hans väg.

Giv ögat av ditt milda ljus,
gör anden lyhörd för ditt bud,
gör själen ren och uppmärksam,
låt hjärtats öra öppet stå.

Giv oss ett sinne för ditt ord,
ett minne som dig håller kvar,
ett vakande och klart förstånd
och läppar vigda till ditt lov.

Så låt oss prisa dig, o Gud,
för skapelsens och nådens verk,
du Fader, Son och Hjälpare,
du ende Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Psalm 6
En plågad människas bön om Guds förbarmande
Nu är min själ fylld av oro... Fader, förhärliga ditt namn (Joh 12:27-28)


Herre, straffa mig inte i din vrede, *
tukta mig inte i din förtörnelse.

Herre, var mig nådig, jag är utan kraft.*
hela mig, ty benen i min kropp tvinar bort.

Min själ är förfärad, *
ack Herre, hur länge?

Vänd åter, o Herre, befria mig, *
rädda mig i din barmhärtighet.

Ty i döden tänker man inte på dig. *
Vem tackar dig i dödsriket?

Jag är så trött av suckande, +
varje natt dränker jag min säng med gråt, *
den dryper av mina tårar.

Av sorg är mina ögon förmörkade, *
för mina ovänners skull har de åldrats.

Vik bort från mig, alla ogärningsmän, *
ty Herren har hört min högljudda gråt.

Herren har hört min åkallan, *
Herren tar emot min bön.

Alla mina fiender skall drabbas av skam och förfäran, *
de måste plötsligt vika tillbaka i skam.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Psalm 9
Tacksägelse för seger
Han skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda (Credo)

I


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, *
jag vill förkunna alla dina under.

Jag vill vara glad och fröjdas i dig, *
jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

Ty mina fiender viker tillbaka, *
de faller och förgås för ditt ansikte.

Ja, du har skaffat mig rätt och utfört min sak, *
du sitter på din tron som en rättfärdig domare.

Du har straffat folken och förintat de gudlösa *
och utplånat deras namn för evigt.

Fienderna är besegrade, utrotade för alltid, *
deras städer har du ödelagt,
minnet av dem har förgåtts.

Herren tronar i evighet, *
sin tron har han berett till dom.

Med rättfärdighet skall han döma jorden, *
med rättvisa skipa lag bland folken.

Så blir Herren en borg för den förtryckte, *
en borg i tider av nöd,

och de som känner ditt namn förtröstar på dig, *
ty du, Herre, överger ingen som söker dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

II

Lovsjung Herren, som bor i Sion, *
förkunna bland folken hans gärningar.

Ty han som hämnas blodsdåd
har kommit ihåg de förtryckta, *
han har inte glömt deras klagorop.

Var mig nådig, Herre,
se hur jag plågas av dem som hatar mig, *
du som lyfter mig upp från dödens portar,

så att jag kan förkunna ditt lov *
och i Sions portar jubla över din räddning.

Hedningarna har sjunkit ner i den grav som de grävde, *
deras fot har blivit fångad i det nät de lade ut.

Herren har gett sig tillkänna, +
han har avkunnat sin dom, *
han har snärjt den gudlöse i hans händers verk.

De gudlösa viker tillbaka, ner i dödsriket, *
alla hedningar, de som glömmer Gud.

Men den fattige är inte glömd för alltid, *
de förtrycktas hopp är inte evigt förlorat.

Stå upp, Herre, låt inte människor få överhand,
låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte.

Herre, låt förskräckelse drabba dem, *
låt hedningarna inse att de är människor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta.

Första läsningen
Hes 34:1-6,11-16, 23-31
Israels herdar och den gode herden


Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, Herren: Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då inte för hjorden som herdarna borde sörja? I stället åt ni upp det feta, med ullen klädde ni er, det gödda slaktade ni, men om hjorden vårdade ni er inte. De svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte, det sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka, det förlorade uppsökte ni inte, utan med förtryck och hårdhet for ni fram mot dem. Så blev de förskingrade, därför att de inte hade någon herde, de blev till mat åt alla markens djur, ja, de blev förskingrade. Mina får går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. Över hela jorden är mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.
Ty så säger Herren, Herren: Se, jag skall själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en herde letar tillsammans sin hjord, när hans får är spridda omkring ho-nom, så skall också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. Och jag skall föra dem ut från folken och församla dem ur länderna, och skall låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. På goda betesplatser skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de slå sig ned på goda betesmarker, och fett bete skall de ha på Israels berg. Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren.
Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sårade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.
Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde. Jag, Herren, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara hövding bland dem. Jag, Herren, har talat. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna.
Och jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag skall låta regn falla i rätt tid, regnskurar till välsignelse skall det bli. Träden på marken skall bära sin frukt, och jorden skall ge sin gröda, och själva skall de bo i sitt land i trygghet. Och de skall erfara att jag är Herren, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människors hand, som har hållit dem i träldom. De skall sedan inte mer bli ett byte för folken, och markens djur skall ej äta upp dem, utan de skall bo i trygghet, och ingen skall förskräcka dem. Och jag skall åt dem låta en plantering växa upp, som skall bli dem till berömmelse, och de som bor i landet skall inte mer ryckas bort av hunger, ej heller skall de mer lida vanära av folken. Och de skall erfara att jag, Herren, deras Gud, är med dem, och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, Herren.
Ja, ni är mina får, ni är får i min hjord, människor som ni är, och jag är er Gud, säger Herren, Herren.

Responsorium Hes 34:12,13,14; Joh 10:10

Jag skall rädda mina får från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken, och jag skall låta dem komma till sitt eget land.
+ På goda betesplatser skall jag föra dem i bet.
Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
+ På goda betesplatser skall jag föra dem i bet.

Andra läsningen
Ur en predikan av Haymo av Auxerre.
Den gode herden och de svaga fåren


Jag är den gode herden. Kristus kallas inte för herde därför att han på en jordisk herdes vis för ut och för in sina får. Sådana titlar används om honom på ett bildligt sätt för att vi genom det som är synligt skulle få kunskap om det osynliga. Liksom han kallas får på grund av sin oskuld, lamm på grund av sin mildhet, kalv på grund av sin kropps offer, lejon på grund av sin styrka, klippa på grund av sin fasthet, så kallas han herde inte endast därför att han på ett andligt sätt ger mat och näring åt de troende, utan även därför att han genom sitt beskydd försvarar dem mot de bitande vargarna.
Han är den sanne herden som ger oss förstånd och skänker oss andlig kunskap. Han är den sanne herden som i den innevarande tiden styrker oss med sin kropps och sitt blods sakrament och i den tillkommande leder oss fram till skådandets mättnad. Han säger: Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Och vidare: Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Profeten gladde sig över att ha funnit bete i överflöd under denne herdes vård, då han sade: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och vidare: Jag skall mättas, när din härlighet blir uppenbar.
Patriarken Jakob var en förebild av denne herde, och vi läser om honom att han hade fruktan för sina fårs skull. Ty liksom det hör till en herdes uppgift, inte endast att leda de starkare fåren fram till betet utan också att ge läkedom åt de svaga, så leder denne herde inte endast de fullkomligare i kyrkan utan i sin barmhärtighet tar han sig även an de svagare själarna och ger dem sin frälsnings omsorg genom boten. Detta är vad Jakobs ord innebär, när han säger: Min herre, du vet att jag har med mig svaga, dräktiga får. Driver man dessa framåt alltför hårt, dör hela hjorden på en enda dag. Därför sägs det genom profeten Hesekiel: Se, jag skall själv ta mig an mina får och besöka dem. Liksom en herde besöker sin hjord, när hans får är skingrade, skall jag besöka mina får och samla dem tillhopa från alla de orter till vilka de förskingrats. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Hur mycket medlidande denne herde i sin godhet har för de svaga fåren visar den evangeliska liknelsen, där det talas om den gode herden som lämnar de nittionio fåren bland bergen och går bort för att söka det som har gått vilse i dalen och som, när han har funnit det, för det tillbaka till hjorden.
Om vi vill träda fram till denne herdes bord är det nödvändigt att vi förbereder oss genom goda gärningar. När Herren gick mot sitt lidande, överlämnade han åt oss sin kropps och sitt blods sakrament. Vi bereder oss för honom, om vi för hans kärleks skull uthärdar lidanden och prövningar, ty, såsom aposteln säger: Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Responsorium Ps 23:1; 25:5a; 1 Pet 5:2a

Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
+ Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud.
Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den.
+ Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud.

Slutbön

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag i 25 veckan 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss träda fram för Herrens ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O himmelsljus, som strömmar ur
en outtömlig källas djup,
du låter alla dagar bli
en enda dag, som bor i dig.

Du solars sol, som speglad står
i allt som födes och förgår,
med Andens eld i hjärtat brinn.
Bränn där ditt gyllne tecken in.

I kraftfull gärning oss befäst,
i kärleken som håller ut.
Ge mening, Gud, åt det som mest
förtvivlat, tungt och svårt ser ut.

I Kristus vi vår föda har,
ett bröd som delas dag för dag.
Ur Andens brunn den dryck vi får
vars smak all annan övergår.

Låt hjärtat bliva lika rent
som skimret nu i gryningen
och tron som middagstimmens sol;
låt kvällen ge vårt sinne ro.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina ord, *
hör min suckan.

Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
ty jag åkallar dig.

Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.

Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
den som är ond får inte bo hos dig.

Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.

Du förgör dem som talar lögn, *
de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.

Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan,
vänd mot ditt heliga tempel.

Herre, led mig i din rättfärdighet,
trots alla dem som förföljer mig, *
jämna din väg för mig.

Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,

sin tunga gör de hal, *
en öppen grav är deras strupe.

Låt alla dem glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.

Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
du skyddar honom med nåd som med en sköld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet!

Dig, Herre, tillhör storhet och makt
och härlighet och glans och majestät, *
dig tillhör allt i himlen och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.

Rikedom och ära kommer från dig, *
du, Herre, råder över allt.

I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.

Därför tackar vi dig, vår Gud, *
och lovar ditt ärorika namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,

giv åt Herren hans namns ära, *
tillbed Herren i helig skrud.

Herrens röst går över vattnen, +
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.

Herrens röst ljuder med makt, *
Herrens röst ljuder härligt.

Herrens röst bräcker cedrar, *
Herren bräcker Libanons cedrar.

Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
Libanon och Sirjon som unga vildoxar.

Herrens röst sprider blixtrande lågor, +
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.

Herrens röst får hindarna att föda, +
skogarnas klädnad rycker den bort. *
I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.

Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.

Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
Herren skall välsigna sitt folk med fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Kort läsning
2 Thess 3:10b-13


Den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd. Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt.

Responsorium

Lovad vare Herren + från evighet till evighet.
Lovad vare Herren + från evighet till evighet.
Han ensam gör under
+ från evighet till evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lovad vare Herren + från evighet till evighet.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Förbön

Prisad vare Kristus, han som är full av nåd och helig Ande:
R. Herre, ge oss din Ande.

Ge oss en dag av glädje, frid och utan fläck
- så att vi i kväll kan prisa dig med fröjd och rena hjärtan.
Må din ljuvlighet komma över oss
- och må du främja för oss våra händers verk.
Låt ditt ansikte lysa över oss, med din godhet och frid
- så att vi i dag blir hjälpta av din mäktiga hand.
Vänd dig i nåd till alla dem som har bett oss ovärdiga om förbön
- fyll dem med allt som är gott, till kropp och själ.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Rom 13:8,10


Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Driv inte bort mig i vrede, du som har varit min hjälp,
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemensamma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Jak l:19b-20,26


Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jag alltid prisa Herren.
Hans lov skall ständigt vara i min mun.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
1 Pet 1:17b,18a,19


Lev i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Rädda mig, Herre, och var mig nådig.
I församlingarna skall jag lovsjunga dig.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O du som jordens grundval lagt
och himlen höljt i stjärnors prakt
och med allsmäktig fadershand
sträckt gränserna kring hav och land.

Du vindar gör till sändebud,
ur stoft och lågor stiger liv,
och folks och hjärtans rådslag, Gud,
likt vattenbäckar leds till dig.

Blås från vårt hjärtas spegel bort
maktlösa gudars döda stoft
— förblandning, falskhet, vantrons bild —
att vi i dig oss själva blir.

Må gammal synd ej gå igen
och plåga oss. Förinta den!
Låt tron gå dit där källan är:
det ljus som skapar, renar, bär.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss, du beskyddar oss för evigt.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,

Ty de gudlösa spänner bågen, +
de har lagt sin pil på strängen, *
för att i mörkret skjuta på de trogna.

När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"

Herren är i sitt heliga tempel, *
Herrens tron är i himlen.

Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.

Herren prövar den rättfärdige *
men hatar den gudlöse och den som älskar våld.

Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.

Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
de trogna skall skåda hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss, du beskyddar oss för evigt.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
och talar sanning av hjärtat, *
den som inte bär förtal på sin tunga,

den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,

den som föraktar den förkastlige *
men ärar dem som fruktar Herren,

den som aldrig bryter sin ed *
utan håller vad han lovat sin nästa,

den som inte driver ocker med sina pengar *
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.

Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd,
har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han har gett oss, *
den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Kort läsning
Kol 1:9b-11


Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Responsorium

Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, var mig nådig
+ ty jag har syndat mot dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Förbön

Gud har slutit ett förbund med sitt folk, och han upphör inte att göra väl mot oss. Vi tackar honom och ber med tillförsikt:
R. Herre, gör väl mot ditt folk.

Herre, fräls ditt folk
- och välsigna din arvedel.
Samla alla dem som bär det kristna namnet
- så att världen tror på Kristus, honom som du har sänt.
Ge din nåd åt alla som vi känner och som vi älskar
- så att de sprider Kristi väldoft i världen.
Visa din kärlek mot dem som snart skall dö
- och låt deras ögon skåda frälsningen.
Var barmhärtig mot de avlidna
- och låt dem sova fridens sömn i Kristus.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Dina ringa tjänare prisar din storhet, o Herre, och ber att du, som för vår frälsnings skull har vänt din blick till jungfrun Maria, ville upphöja också oss till Guds barns fulla frihet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 25 september 2023
Måndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.

Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
rädda din tjänare som förtröstar på dig.

Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.

Låt mig få glädjas över din hjälp, *
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.

Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.

Lyssna, Herre, till mitt rop, *
och ge akt på mina böner.

Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svara mig.

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
inget är som dina verk.

Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, och du gör under, *
du allena är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.

Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
att jag fruktar ditt namn.

Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,

ty din nåd mot mig är stor, *
och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,

och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.

Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.

Ge mig ett tecken på din godhet: +
låt dem som hatar mig stå där med skam *
och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg