Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig. Halleluja.

Psalm 102
En landsflyktigs klagan
Gud tröstar oss i alla våra svårigheter (2 Kor 1:4)

I


Herre, hör min bön, *
och låt mitt rop komma inför dig.

Dölj inte ditt ansikte, när jag är i nöd, *
hör mig när jag ropar, skynda att svara mig.

Ty mina dagar har försvunnit som rök, *
benen i min kropp bränner som eld.

Mitt hjärta är förbränt som gräs och förvissnat, *
jag glömmer att äta mitt bröd.

För min högljudda suckans skull *
tränger benen i min kropp ut till huden.

Jag är lik en pelikan i öknen, *
jag är som en uggla bland ruiner.

Jag får ingen sömn *
och har blivit lik en ensam fågel på taket.

Hela dagen smädar mig mina fiender, *
de som rasar mot mig förbannar med mitt namn.

Jag äter aska som bröd *
och blandar min dryck med gråt

för din vredes och förtörnelses skull, *
därför att du har gripit mig och kastat bort mig.

Mina dagar är som skuggan, när den förlängs, *
och jag själv förvissnar som gräs.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig. Halleluja.

Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön. Halleluja.

II

Men du, Herre, tronar för tid och evighet, *
man åkallar dig i släkte efter släkte.

Du skall stå upp och förbarma dig över Sion. +
Det är tid att du bevisar det nåd, *
ja, stunden har kommit.

Ty dina tjänare har dess stenar kära, *
de ser med sorg på resterna av dess glans.

Då skall hedningarna frukta Herrens namn *
och alla jordens konungar din härlighet,

när en gång Herren har byggt upp Sion *
och uppenbarat sig i sin härlighet,

när han har vänt sig till de utblottades bön *
och upphört att förakta deras rop.

Må detta tecknas upp för kommande släkten, *
så att det folk som skapas kan lova Herren:

Han har blickat ned från sin heliga höjd, *
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,

för att höra den fångnes klagan *
och befria dödens barn,

för att man i Sion må förkunna Herrens namn *
och sjunga hans lov i Jerusalem,

när alla folk församlas *
och alla riken, för att tjäna Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön. Halleluja.

Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Halleluja.

III

Han har brutit min kraft, *
han har förkortat mina dagar,

Jag säger: Min Gud, ta inte bort mig mitt i livet, *
du vars år varar från släkte till släkte.

I begynnelsen lade du jordens grund, *
och himlarna är dina händers verk.

De skall förgås, men du förblir, *
de skall alla nötas ut som en klädnad,

du skall förvandla dem som man byter sin dräkt, *
och de försvinner.

Men du är densamme, *
och dina år varar utan ände.

Dina tjänares barn skall få bo i landet, *
och deras avkomma skall bestå inför dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Halleluja.

Kristus har uppväckts från de döda och skall inte mer dö, halleluja.
Döden är inte längre herre över honom, halleluja.

Första läsningen
Upp 14:1-13
Den nya sången på berget Sion. Tre änglar varslar om domen


Och jag, Johannes, såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.
Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk, och han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna."
Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade: "Störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukts skull alla folk har fått dricka vredens vin."
Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: "Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han skall få dricka Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar emot märket med dess namn. Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus."
Och jag hörde en röst från himlen som sade: "Skriv: saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem."

Responsorium Jfr Upp 14:7, 6, 7

Jag hörde rösterna av flera änglar som sade:
+ Frukta Gud och ge honom er hyllning. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna, halleluja.
Jag såg en mäktig Guds ängel flyga över himlens mitt, och han sade med hög röst:
+ Frukta Gud och ge honom er hyllning. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna, halleluja.

Andra läsningen
Ur en predikan av Bernhard av Clairvaux.
Efter två dagar skall han göra oss levande


Han skall göra oss levande efter två dagar och på tredje dagen skall han uppväcka oss. Helt visst är det tillbörligt att såsom huvudet gick före så skall lemmarna följa efter. På den sjätte dagen återlöste han människan på korset - samma dag på vilken han i begynnelsen hade skapat henne. På den följande dagen firade han sabbat i graven, sedan han hade fullbordat det verk, som han hade tagit på sig. På den tredje dagen, som är den första av dagar, uppenbarade sig den Nya Människan, han som är förstlingen av de avsomnade, såsom dödens besegrare.
Så bör var och en av oss, vi som följer vårt huvud, så länge som vår skapelses och återlösnings dag varar, inte upphöra att göra bot, inte upphöra att bära vårt kors, utan framhärda däri så som Han framhärdade, ända till dess att Anden säger, att vi får vila oss från våra mödor. Må vi inte lyssna på någon, vare sig kött eller blod eller vilken ande som helst, som försöker övertala oss att stiga ned från korset. Må vi framhärda på korset, dö på korset. Må vi tas ned därifrån av andra händer, inte genom vår egen lättfärdighet. Rättfärdiga män tog ned vårt Huvud från korset; oss må genom hans förbarmande heliga änglar ta ned, så att vi, efter att manligt ha fullbordat korsets dag, på den andra dagen som följer efter döden måtte få njuta den ljuvliga vilan, saligt sova i våra gravar, medan vi väntar på uppfyllelsen av vårt saliga hopp och pä ankomsten av den större Gudens härlighet, han som på tredje dagen omsider skall uppväcka våra kroppar och ge dem samma gestalt som hans egen härlighets kropp.

Responsorium Hos 6:1-2,3

I sin nöd skall de söka mig: Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar göra oss friska, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp,
+ så att vi får leva inför honom. Halleluja.
Han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.
+ Så att vi får leva inför honom. Halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Den som gör min himmelske Faders vilja skall komma in i himmelriket. Halleluja.

Psalm 100
En konungs löfte
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud (Joh 14:15)


Om nåd och rätt vill jag sjunga, *
Herre, dig vill jag prisa.

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg. *
När kommer du till mig?

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus, *
jag vill inte ens se åt det som är orätt,

att öva orättfärdighet hatar jag, *
hos mig skall inget sådant få finnas.

Falskhet skall vara mig fjärran, *
jag vill inte veta av något ont.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa, *
honom vill jag förgöra,

den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, *
honom kan jag inte fördra.

Mina ögon söker de trogna i landet, *
de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg, *
han får vara min tjänare.

Men den som sviker och bedrar får inte bo i mitt hus, *
ingen lögnare skall bestå inför mina ögon.

Morgon efter morgon
skall jag förgöra alla gudlösa i landet *
och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Den som gör min himmelske Faders vilja skall komma in i himmelriket. Halleluja.

Ant. 2 Herre, må folken se den barmhärtighet du visat mot oss. Halleluja.

Canticum
Till Dan B:3-4,6,ll-18
Asarjas bön i den brinnande ugnen
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Prisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud, *
ditt namn skall äras i evighet.

Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, +
dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka, *
och i dina domslut finns alltid sanningen.

I synd och laglöshet avföll vi från dig, *
vi syndade i allt vad vi gjorde.

För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, *
upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss, *
för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull *
och för Israels, som var din helige.

Dem lovade du att ge ättlingar +
lika talrika som himlens stjärnor *
och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk; *
i dag är vi för våra synders skull
obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, +
varken brännoffer eller slaktoffer,
matoffer eller rökelse, *
och ingen plats, där vi kan offra inför dig
och vinna nåd.

Men ta emot oss *
när vi kommer med förkrossad själ
och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar *
och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,
och därtill en fullkomlig lydnad för dig, *
ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat, *
vi fruktar dig och söker oss till dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, må folken se den barmhärtighet du visat mot oss. Halleluja.

Ant. 3 Herren är mitt värn och min räddare. Halleluja.

Psalm 144:1-10
Tacksägelse för seger och fred
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ned, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen,
ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herren är mitt värn och min räddare. Halleluja.

Kort läsning
Apg 13:30-33


Gud uppväckte Jesus från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Halleluja.

Förbön

Kristus, Guds rena Lamm, har borttagit världens synd och gett oss liv. Låt oss i tacksamhet vända oss till vår himmelske Fader:
R. Du livets källa, ge oss liv.

Gud, livets källa, kom ihåg det rena Lammets död på korset och hans uppståndelse
- och hör honom när han vädjar för oss.
Låt oss rensa bort ondskans och fördärvets surdeg
- och hålla högtid med renhetens och sanningens osyrade bröd.
Låt oss i dag övervinna tvedräktens och avundens synd
- och vara uppmärksamma på våra bröders behov.
Låt evangeliets anda genomsyra vår gemenskap
- så att vi i dag och alla dagar lever enligt dina bud.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Herre, vi prisar din makt, och vi åkallar din hjälp i vår svaghet genom den helige Georgs förbön, ty han fick nåden att i lidandet och döden likna din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. Kristus.

Gud, du krönte den helige Adalberts iver som själasörjare med martyriets krona. Ge din kyrka genom hans förmedling och hjälp den nåden att hjorden aldrig saknar omsorg och folket alltid lyssnar till sina herdar och följer dem. Genom din Son Jesus Kristus, vår H

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Apg 4:11 -12


Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Pet 3:21-22a


Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Kol 3:1-2


Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Det Jerusalem som finns i himlen är fritt, det är vår moder. Halleluja.

Psalm 137:1-6
Vid Babels floder
Denna folkets yttre fångenskap bör betraktas som en bild av den andliga fångenskapen (Hilarius)


Vid Babels floder satt vi och grät,
när vi tänkte på Sion, *
i pilträden som stod där hängde vi upp våra harpor.

De som höll oss fångna befallde oss att sjunga, +
våra plågoandar krävde att vi skulle vara glada: *
"Sjung för oss en sång om Sion!"

Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång *
när vi är i främmande lånd?

Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, *
så må min högra hand förtvina.

Min tunga må fastna vid min gom,
om jag inte längre tänker på dig, *
om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det Jerusalem som finns i himlen är fritt, det är vår moder. Halleluja.

Ant. 2 Om än min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv. Halleluja.

Psalm 138
Tacksägelse
Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden (Upp 21:24)


Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, *
inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, *
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning.

Ty du har hållit allt du lovat, *
ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.

Du svarade mig, när jag ropade, *
du gav mig frimodighet och kraft.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig, *
när de får höra dina ord.

De skall sjunga om Herrens vägar, *
ty Herrens ära är stor.

Herren tronar i höjden, men han ser till de ringa *
och känner igen de högmodiga fjärran ifrån.

Om än min väg går genom nöd, *
så behåller du mig vid liv.

Du räcker ut din hand mot mina fienders vrede, *
och din högra hand hjälper mig.

Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd. *
Överge inte dina händers verk!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Om än min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv. Halleluja.

Ant. 3 Dig, Herre, tillhör storhet och glans och makt och majestät. Halleluja.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Dig, Herre, tillhör storhet och glans och makt och majestät. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 2:4-5


När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt hus¬bygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag känner mina får, och de följer mig, och jag ger dem evigt liv. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag känner mina får, och de följer mig, och jag ger dem evigt liv. Halleluja.

Förbön

Kristus har stärkt vårt hopp genom att uppstå från de döda. Vi vill vända oss till honom i uthållig bön:
R. Kristus, livets furste, hör vår bön.

Herre Jesus, ur din öppnade sida kom det fram blod och vatten
- gör kyrkan till din brud utan fläck och skrynka.
Du vår Herde, som efter uppståndelsen gav Petrus uppdraget att vara en herde för fåren
- skänk vår påve N. kärlek och vishet.
Du som lät lärjungarnas nät fyllas till bristningsgränsen
- sänd nya arbetare att fullfölja apostlarnas uppdrag.
Du som lät dina lärjungar finna fisk och bröd på stranden
- låt ingen av våra bröder gå under av hunger.
Jesus, du nye Adam, du ande som ger liv, låt dina bröder formas efter din bild
- så att deras glädje blir fullkomlig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Herre, vi prisar din makt, och vi åkallar din hjälp i vår svaghet genom den helige Georgs förbön, ty han fick nåden att i lidandet och döden likna din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter..

Gud, du krönte den helige Adalberts iver som själasörjare med martyriets krona. Ge din kyrka genom hans förmedling och hjälp den nåden att hjorden aldrig saknar omsorg och folket alltid lyssnar till sina herdar och följer dem. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 23 april 2024
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg