Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du som är gåvan, himlens Ord
och ljus av ljus, av Fadern född,
vid tidens ände trädde fram
att resa världen ur dess fall.

I hjärtat lys med härlig glans
och tänd i oss din kärleks brand.
Må budet om ditt närmande
fördriva från oss fienden.

Då du skall pröva oss till sist,
kan intet döljas för din blick.
Det mörkas makt skall få sin dom,
rättfärdigheten evig lön.

Låt oss, fast mycket ont vi gjort,
ej räknas till de ondas hop
men med de saliga få del
av himmelrikets ljuvlighet.

Din är all makt och härlighet,
0 Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

eller: När vintermörkret... ⇓⇑


Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Psalm 37
De ondas och de godas öden
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5)

I


Var inte förbittrad över de onda, *
avundas inte dem som gör orätt.

Ty de torkar snabbt som gräset *
och vissnar som gröna örter.

Förtrösta på Herren, och gör det goda, *
bo kvar i landet och bevisa trohet,

och ha din lust i Herren *
— då skall han ge dig vad ditt hjärta begär.

Befall din väg åt Herren, *
förtrösta på honom — han skall göra det:

han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset *
och din rätt som middagens sken.

Var stilla inför Herren och förbida honom, +
var inte förbittrad över den vars väg är lyckosam, *
över den man som umgås med ränker.

Avhåll dig från vrede, låt förbittringen fara, *
var inte upprörd, därmed gör du blott illa.

Ty de onda skall utrotas, *
men de som väntar efter Herren skall äga landet.

Ännu en liten tid, så är den gudlöse borta, *
du söker där han fanns, men han finns inte mer.

Men de ödmjuka skall äga landet *
och njuta ostörd fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

II

Den gudlöse stämplar mot den rättfärdige *
och biter samman sina tänder mot honom.

Men Herren ler åt dem, *
ty han ser att deras dag skall komma.

De gudlösa drar sitt svärd och spänner sin båge, +
för att fälla den som är och fattig och förtryckt, *
för att slakta dem som vandrar i redlighet.

Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, *
deras bågar skall brista sönder.

Bättre det lilla som en rättfärdig har *
än många gudlösas stora rikedom.

De gudlösas armar skall brytas sönder, *
men Herren stöder de rättfärdiga.

Herren känner de frommas dagar, *
deras arvslott skall bestå för evigt.

De skall inte komma på skam i den onda tiden, *
i hungerns dagar skall de bli mättade.

Men de gudlösa skall förgås,
Herrens fiender är som ängarnas prakt: *
de försvinner som rök, de försvinner.

Den gudlöse lånar och kan inte betala, *
men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Herrens välsignade skall äga landet, *
men de som han förbannar skall utrotas.

En mans steg blir fasta genom Herren, *
när han har behag till hans väg.

Om han faller, störtar han inte till marken, *
ty Herren håller honom vid handen.

Jag har varit ung och är nu gammal +
men har aldrig sett den rättfärdige övergiven *
eller hans barn gå och tigga sitt bröd.

Han är alltid barmhärtig och villig att låna ut, *
och hans barn är till välsignelse.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, *
så skall du få bo kvar för alltid.

Ty Herren älskar det rätta *
och överger inte sina fromma.

Evigt blir de bevarade, *
men de gudlösas avkomma blir utrotad.

De rättfärdiga skall äga landet *
och bo där för alltid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

III

Den rättfärdiges mun talar visdom, *
hans tunga säger det rätta.

Han bär sin Guds lag i sitt hjärta, *
han går utan att vackla.

Den gudlöse vaktar på den rättfärdige *
och står efter att döda honom,

men Herren överlämnar honom inte i hans hand *
och fördömer honom inte, när han döms.

Hoppas på Herren, *
och håll dig på hans väg,

så skall han upphöja dig till att äga landet, *
du skall se med lust hur de gudlösa utrotas.

Jag såg en gudlös, trotsig i sin makt, *
han sträckte sig hög som en grönskande ceder.

Men när man sedan gick där fram, då var han borta, *
jag sökte efter honom, men han fanns inte mer.

Ge akt på den ostrafflige, se på den redlige, *
hur fridens man har en framtid.

Men överträdarna skall alla förgås, *
de gudlösas framtid blir avskuren.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, *
han är deras värn i tider av nöd.

Herren hjälper dem och befriar dem, +
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, *
ty de tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för vår Gud.

Första läsningen
Jes 30:18-26
Gud skall välsigna sitt folk


Herren väntar, till dess att han kan vara er nådig, han tronar i höghet, till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren - saliga är alla de som väntar efter honom.
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skall dina lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon skall se upp till dina lärare. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, vandra på den." Då skall ni anse som orent silvret med vilket era skurna gudabilder är överdragna, och guldet med vilket era gjutna gudabilder är be-lagda. Du skall kasta ut det som smuts och säga till det: "Bort härifrån!" Och han skall ge regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande, och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skall äta saltad blandsäd som man har kastat med vanna och kastskovel. Och på alla höga berg och alla stora höjder skall bäckar rinna upp med strömmande vatten - när den stora siaktningens dag kommer, då torn skall falla. Och månens ljus skall bli som solens ljus och solens ljus skall bli sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Responsorium Jfr Jes 30:26,18; Ps 27:14

På den dagen skall Herren förbinda sitt folks skador, och domens Gud skall hela såren efter slagen som de har fått.
+ Saliga alla de som väntar på honom.
Vänta på Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja, vänta på Herren.
+ Saliga alla de som väntar på honom.

Andra läsningen
Ur Wilhelm av Saint-Thierrys skrift Om skådandet av Gud.
Kärlekens enhet


Du allena är i sanning Herren! När du härskar över oss, frälser du oss. När vi tjänar dig, är det ingenting annat än att frälsas av dig.
Vad är din frälsning, o Herre, från vilken frälsningen kommer och som låter din välsignelse vila över ditt folk, annat än att vi mottar av dig, för att vi skulle älska dig och älskas av dig?
Därför, Herre, ville du att Sonen vid din högra sida, människan som du utvalt åt dig, skulle kallas Jesus, det vill säga Frälsaren. Han skulle ju frälsa sitt folk ifrån deras synder och han är den ende, i vilken frälsning finns. Han är den som lärde oss älska honom, när han ända till döden på korset först älskade oss. Genom att älska och utkora oss, uppväckte han oss till att älska honom, som först och intill det yttersta älskade oss.
Detta är rättfärdigheten hos människors barn: älska mig, ty jag älskar dig! Men knappast finns någon, som skulle kunna säga: jag älskar dig, för att du skall älska mig!
Men detta är vad du har gjort, ty du har, såsom din kärleks tjänare förkunnar och predikar, först älskat oss för att vi skulle älska dig, inte som om du hade behov av att älskas av oss, utan för att vi inte skulle kunna vara det, till vilket du har skapat oss, på något annat sätt än genom att älska dig. Du skonade inte din egen Son utan utgav honom för oss alla, han som älskade oss och utgav sig för oss.
Detta är ditt Ord till oss, Herre, ditt allsmäktiga Ord, som mitt i tystnaden och det djupa mörker som höll allt fånget, kom från din kungliga tron, för att bekämpa villolärorna och anbefalla den ljuvliga kärleken. Och allt vad det gjorde och allt vad det sade på jorden, ända till smäleken, ända till bespottelsen och slagen, ända till korset och graven, var ingenting annat än ditt tilltal till oss i Sonen. Så utmanade du oss genom din kärlek och uppväckte du vår kärlek till dig.
Du Gud, som är själarnas Skapare, visste att man inte kan tvinga själarna hos människors barn, utan att man måste locka dem till att älska. Ty där tvång råder, finns inte mera frihet. Där frihet inte råder, finns inte heller rättfärdighet. Men du, rättfärdige Herre, ville på ett rättfärdigt sätt frälsa oss, du som inte frälser eller dömer någon annat än med rättfärdighet.
Du ville alltså att vi skulle älska dig, vi som inte skulle kunna frälsas med rättfärdighet på något annat sätt än genom att älska dig. Och inte skulle vi kunna älska dig, om inte kärleken kom från dig. Du, Herre, har alltså, såsom din kärleks apostel säger och vi själva redan har sagt, först älskat oss. Du älskar först alla dem som älskar dig.
Men vi älskar dig med en kärlekens hängivenhet, som är ingiven av dig själv. Din kärlek är godhet, du som ensam är god och det högsta goda. Din kärlek är den helige Ande, som utgår av Fadern och Sonen och som från skapelsens begynnelse svävar över vattnen, det vill säga över de flyktiga människobarnens sinnen. Han erbjuder sig åt alla, drar alla till sig, genom att inspirera och understödja, genom att stävja det onda och stödja det nyttiga, genom att förena Gud med oss och oss med Gud.

Responsorium Jes 54:10,13

Min nåd skall inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla,
+ och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid skall dina barn ha.
Jag är Herren, din Gud, som ger dig kunskap, och leder dig på vägen du vandrar,
+ och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid skall dina barn ha.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.


Invitatorium
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Hör rösten, manande och klar:
"Ur natten bryter dagen fram,
må mörkrets alla makter fly,
ty Kristus närmar sig i skyn."

Var sargad själ må fatta mod
och för sin sjukdom söka bot,
ty nu går morgonstjärnan opp
som skänker åt de slagna hopp.

Se, Lammet nalkas, sänt av Gud
till lösen för all världens skuld.
Så låt oss bedja gråtande
om syndernas förlåtelse.

Må Herren, då han träder fram
en gång i majestät och glans,
ej döma så, som vi förtjänt,
men visa sin barmhärtighet.

Gud Fadern vare tack och lov,
och ära ske hans ende Son
och Anden, Herren, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

eller: Tidens mått... ⇓⇑

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.

Psalm 43
Längtan efter templet
Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)


Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk, *
rädda mig från dessa falska
och orättfärdiga människor.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig? *
Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, *
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare, +
till Gud, som är min glädje och fröjd, *
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.

Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Canticum
Jes 38:10-14b,17b-20
Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje
Jag var död, och se, jag lever ... och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18)


Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, +
jag får gå in genom dödsrikets portar, *
jag blir berövad resten av mina år.

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, *
här i de levandes land,

aldrig mer se en människas ansikte *
utan vistas i förgängelsens rike.

Min hydda rycks upp och flyttas bort, *
den rycks upp som en herdes tält.

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, *
nu skär du ner mig från bommen.

Innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig, *
innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo.

Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, *
innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig.

Jag kved som en svala, +
jag klagade som en duva, *
mina ögon såg matta upp mot höjden.

Men du räddade mig från förintelsens grop, *
du kastade alla mina synder bakom din rygg.

I dödsriket tackar man dig inte, *
i döden prisar man dig inte,

och bland dem som har farit ner i graven *
finns ingen som längre hoppas på din trofasthet.

Endast de levande tackar dig, +
och jag tackar dig med dem, *
fäderna vittnar om din trofasthet för barnen.

Herren har räddat mig. +
Därför sjunger och spelar vi *
i Herrens hus, i alla våra dagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Psalm 65
Högtidlig tacksägelse
Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes)


Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, *
vi vill infria våra löften till dig.

Du som hör bön, *
till dig kommer allt levande.

Våra missgärningar är oss för tunga, *
men du förlåter vad vi brutit.

Salig den du utväljer och låter komma till dig, *
så att han får bo i dina gårdar.

Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, *
det heliga i ditt tempel.

Du gör underbara gärningar *
och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare,

du som är en tillflykt för alla jordens ändar *
och för havet i fjärran,

du som gör bergen fasta genom din kraft, *
ty du är rustad med makt,

du som stillar havens brus, *
deras böljors brus och folkens larm.

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, *
österland och västerland uppfyller du med jubel.

Du visar omsorg om landet och vattnar det, *
du låter det flöda över av rikedom.

Guds källa har vatten till fyllest, +
Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jorden.

Dess fåror vattnar du, *
du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den, *
det som växer på den välsignar du.

Du kröner året med ditt goda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd,

ängarna höljer sig i hjordar, +
och dalarna täcks med säd. *
Allt höjer jubelrop och sjunger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Kort läsning
1 Mos 49:10


Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.

Responsorium

Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Folken skall vandra i ditt ljus,
+ och hans härlighet uppenbaras över dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.

Ant. Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: se, jag kommer för att bo i dig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: se, jag kommer för att bo i dig.

Förbön

Kristus är ljuset som lyser över alla människor. Låt oss i glädje be till honom:
R. Kom, Herre Jesus.

Må ljuset av din närvaro skingra vårt hjärtas mörker
- och göra oss värdiga dina gåvor.
Fräls oss, Herre vår Gud,
- så att vi får lovprisa ditt namn i dag.
Tänd Andens eld i våra hjärtan, så att vi törstar efter dig
- och inget annat önskar än föreningen med dig.
Du som tog våra sjukdomar på dig
- visa dig i dag för de sjuka och döende.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Herre, vi ber om din barmhärtighet och om skydd i alla faror. Hör den helige Nicolaus bön för oss och röj undan hindren på vår väg till dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen


Ant.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Kort läsning
Jer 23:5


Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

Folken skall frukta ditt namn, Herre,
och alla jordens konungar din härlighet.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

Din, Kristus, är all härlighet;
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: Må vi med anden brinnande... ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är... ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel... ⇓⇑
Ant.  Ängeln Gabriel sade till Maria: Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Ängeln Gabriel sade till Maria: Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Kort läsning
Jer 23:6


I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.

Tänk på oss, Herre, du som besöker ditt folk med din nåd.
Kom till oss och hjälp oss.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Din, Kristus, är all härlighet;
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: Du Guds Ande, var vår styrka... ⇓⇑
Ant.  Maria sade: Vad betyder denna hälsning? Jag bävar i mitt innersta, ty jag skall föda Konungen som lämnar min helgedom orörd.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Maria sade: Vad betyder denna hälsning? Jag bävar i mitt innersta, ty jag skall föda Konungen som lämnar min helgedom orörd.

Kort läsning
Jfr Hes 34:15-16


Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sårade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.

Kom, Herre, dröj inte.
Lös ditt folk från deras synder.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 6 december 2022, tisdag
2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du himlaljusens Skapare
och alla trognas härlighet,
0 Kristus, världens Frälsare,
välsigna du vårt hjärtas sång.

Med smärta såg du hur ditt verk
fördärvat låg, av döden märkt,
du skyndade att rädda dem
som skulden tyngt till jorden ned.

När världens afton nalkades
du trädde fram så hög och ren
ur Jungfrumoderns helgedom,
likt konungen ur sitt gemak.

Nu böjes ödmjukt alla knän
Vi vördnad för ditt majestät,
du är den ende mäktige
på jorden och i himmelen.

Vi beder dig, du Helige,
du alla släktens Domare:
bevara oss till livets slut
från frestelser och ont försåt.

All makt och härlighet är din,
o Kristus, Konung, Härskare,
med Fadern och med Hjälparen,
en enda Gud i evighet. Amen.

eller: Conditor alme... ⇓⇑
eller: Se, Herren är nära... ⇓⇑

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.

Psalm 49
Rikedomens tomhet
Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 19:23)

I


Hör detta, alla folk, *
lyssna, ni alla som lever i världen,

både låga och höga, *
rika såväl som fattiga!

Min mun skall tala visdom, *
mitt hjärtas tanke skall vara förstånd.

Jag vill vända mitt öra till lärorikt tal, *
jag vill yppa vid harpan min hemliga kunskap.

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, *
när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar *
och berömmer sig av sin stora rikedom.

Men ingen kan rädda sig själv *
eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet, *
den kan aldrig någonsin betalas,

så att man får leva för alltid *
och undgår att se graven.

Nej, man skall se att visa män dör,
att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, *
de måste lämna sina ägodelar åt andra.

Graven blir deras hem för alltid, +
deras boning från släkte till släkte, *
fast de uppkallat jordagods efter sina namn.

En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.

Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

II

Så går det för dem som förtröstar på sig själva, *
så blir slutet för dem som talar stora ord.

Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, *
ända till dödsriket störtar de ner.

Deras gestalter förtärs av dödsriket *
där nere får de sin boning.

Men Gud skall köpa mig fri, *
han skall rädda mig ur dödsrikets våld.

Frukta inte när en man blir rik, *
när hans hus växer till i härlighet.

Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, *
hans härlighet följer honom inte dit ner.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, *
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,

så skall han dock gå till sina fäder, *
till dem som inte längre ser ljuset.

En människa som, mitt i sin härlighet, är utan förstånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.

Kort läsning
Jfr 1 Kor 1:7-9


Vi väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge oss fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus.

Responsorium

Herre Sebaot, upprätta oss, + låt ditt ansikte lysa över oss.
Herre Sebaot, upprätta oss, + låt ditt ansikte lysa över oss.
Du som tronar på keruberna, träd fram i glans,
+ låt ditt ansikte lysa över oss.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre Sebaot, upprätta oss, + låt ditt ansikte lysa över oss.

Ant. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för vår Gud.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för vår Gud.

Förbön

Kristus, vår Frälsare och Herre, skall i tidens fullbordan komma åter i härlighet. Låt oss be med glädje:
R. Kom, Herre Jesus.

Du vår Återlösare som genom att födas som människa befriade oss från den gamla lagens ok
- fullborda ditt verk i oss och lös oss från allt som hindrar Guds barns frihet.
Du antog allt mänskligt som kan förenas med det gudomliga
- ge oss del av din gudomliga natur, så att vi blir allt det som Gud har ämnat oss till.
Kom till oss och tänd din eld i oss
- och fullkomna det vi i kärlek vill och tänker.
Låt oss som nu måste vandra i tro utan att se dig
- en gång få glädjas åt din anblick i härligheten.
Stänk din kärleks dagg över de avlidnas själar
- de som vi i dag vill nämna inför ditt ansikte.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Herre, vi ber om din barmhärtighet och om skydd i alla faror. Hör den helige Nicolaus bön för oss och röj undan hindren på vår väg till dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 6 december 2022
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Din, Kristus, är all härlighet,
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

eller: (översättning) Frälsarens moder... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg