Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Vishet, Son av evighet,
allt skapats källa, liv och mål,
låt dina vänner i din nåd
få smaka av din ljuvlighet.

I strid har du en väldig kraft
— du segrar i vårt nederlag —
var då vårt fäste och vår borg,
för sårad kämpe läkedom.

Du är vårt hjärtas jubelsång,
i dig all sanning uppenbar.
In i vår tankes dolda rum
når prövande ditt ögas ljus.

Du gode herde för din hjord,
som söker dem som irrat bort,
låt oss med alla dina lamm
få beta på din rika mark.

Bevara oss till vredens dag
från vilsenhet och flykt och fall,
och när du dömer, räkna oss
till dem du vunnit med ditt blod.

Din, Kristus, är all härlighet,
med Fadern och vår Hjälpare,
du som med alla heliga
regerar i all evighet. Amen.


eller: Till öknens tystnad... ⇓⇑

Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Psalm 37
De ondas och de godas öden
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5)

I


Var inte förbittrad över de onda, *
avundas inte dem som gör orätt.

Ty de torkar snabbt som gräset *
och vissnar som gröna örter.

Förtrösta på Herren, och gör det goda, *
bo kvar i landet och bevisa trohet,

och ha din lust i Herren *
— då skall han ge dig vad ditt hjärta begär.

Befall din väg åt Herren, *
förtrösta på honom — han skall göra det:

han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset *
och din rätt som middagens sken.

Var stilla inför Herren och förbida honom, +
var inte förbittrad över den vars väg är lyckosam, *
över den man som umgås med ränker.

Avhåll dig från vrede, låt förbittringen fara, *
var inte upprörd, därmed gör du blott illa.

Ty de onda skall utrotas, *
men de som väntar efter Herren skall äga landet.

Ännu en liten tid, så är den gudlöse borta, *
du söker där han fanns, men han finns inte mer.

Men de ödmjuka skall äga landet *
och njuta ostörd fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

II

Den gudlöse stämplar mot den rättfärdige *
och biter samman sina tänder mot honom.

Men Herren ler åt dem, *
ty han ser att deras dag skall komma.

De gudlösa drar sitt svärd och spänner sin båge, +
för att fälla den som är och fattig och förtryckt, *
för att slakta dem som vandrar i redlighet.

Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, *
deras bågar skall brista sönder.

Bättre det lilla som en rättfärdig har *
än många gudlösas stora rikedom.

De gudlösas armar skall brytas sönder, *
men Herren stöder de rättfärdiga.

Herren känner de frommas dagar, *
deras arvslott skall bestå för evigt.

De skall inte komma på skam i den onda tiden, *
i hungerns dagar skall de bli mättade.

Men de gudlösa skall förgås,
Herrens fiender är som ängarnas prakt: *
de försvinner som rök, de försvinner.

Den gudlöse lånar och kan inte betala, *
men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Herrens välsignade skall äga landet, *
men de som han förbannar skall utrotas.

En mans steg blir fasta genom Herren, *
när han har behag till hans väg.

Om han faller, störtar han inte till marken, *
ty Herren håller honom vid handen.

Jag har varit ung och är nu gammal +
men har aldrig sett den rättfärdige övergiven *
eller hans barn gå och tigga sitt bröd.

Han är alltid barmhärtig och villig att låna ut, *
och hans barn är till välsignelse.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, *
så skall du få bo kvar för alltid.

Ty Herren älskar det rätta *
och överger inte sina fromma.

Evigt blir de bevarade, *
men de gudlösas avkomma blir utrotad.

De rättfärdiga skall äga landet *
och bo där för alltid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

III

Den rättfärdiges mun talar visdom, *
hans tunga säger det rätta.

Han bär sin Guds lag i sitt hjärta, *
han går utan att vackla.

Den gudlöse vaktar på den rättfärdige *
och står efter att döda honom,

men Herren överlämnar honom inte i hans hand *
och fördömer honom inte, när han döms.

Hoppas på Herren, *
och håll dig på hans väg,

så skall han upphöja dig till att äga landet, *
du skall se med lust hur de gudlösa utrotas.

Jag såg en gudlös, trotsig i sin makt, *
han sträckte sig hög som en grönskande ceder.

Men när man sedan gick där fram, då var han borta, *
jag sökte efter honom, men han fanns inte mer.

Ge akt på den ostrafflige, se på den redlige, *
hur fridens man har en framtid.

Men överträdarna skall alla förgås, *
de gudlösas framtid blir avskuren.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, *
han är deras värn i tider av nöd.

Herren hjälper dem och befriar dem, +
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, *
ty de tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

Nu är den rätta tiden,
nu är frälsningens dag.

Första läsningen
2 Mos 16:1-18, 35
Mannat i öknen


Israels barns hela menighet bröt upp från Elim och kom till öknen Sin, mellan Elim och Sinai, på femtonde dagen i and¬ra månaden efter sitt uttåg ur Egyptens land. Och Israels barns hela menighet knotade mot Mose och Aron i öknen. Israels barn sade till dem: "Ack att vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptens land, där vi satt vid köttgrytorna och hade mat nog att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger."
Då sade Herren till Mose: "Se, jag vill låta bröd från him¬melen regna åt er. Och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så skall jag sätta dem på prov, för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. Och när de på den sjätte dagen tillagar vad de har fört hem, skall det vara dubbelt mot vad de eljest samlar in för varje dag."
Och Mose och Aron sade till alla Israels barn: "I afton skall ni erfara att det är Herren som har fört er ut ur Egyptens land, och i morgon skall ni se Herrens härlighet. Her¬ren har nämligen hört hur ni knotar mot honom. Ty vad är vi, att ni knotar mot oss?" Och Mose sade ytterligare: "Detta skall ske därigenom att Herren i afton ger er kött att äta och i morgon bröd att mätta er med, då nu Herren har hört hur ni knotar mot honom. Ty vad är vi? Det är inte mot oss ni knotar, utan mot Herren."
Och Mose sade till Aron: "Säg till Israels barns hela menighet: Träd fram inför Herren, ty han har hört hur ni knotar." När sedan Aron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig Herrens här¬lighet i molnskyn. Och Herren talade till Mose och sade: "Jag har hört hur Israels barn knotar. Tala till dem och säg: Vid aftontiden skall ni få kött att äta, och i morgon skall ni få bröd att mätta er med. Så skall ni erfara att jag är Herren, er Gud."
Och om aftonen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg dagg fallen runt omkring lägret. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint, såsom fjäll, något fint, likt rimfrost. När Israels barn såg detta, frågade de varandra: "Vad är det?" Ty de visste inte vad det var.
Men Mose sade till dem: Detta är brödet som Herren har gett er till föda. Och så har Herren befallt: Samla av det, var och en så mycket han behöver till mat. En gomer på var person skall ni ta, efter antalet av ert husfolk, var och en åt så många som han har i sitt tält."
Och Israels barn gjorde så, och den ene samlade mer, den andre mindre. Men när de mätte upp det med gomermått, hade den som hade samlat mycket inget över och den som hade samlat litet, honom fattades ingenting. Var och en hade så mycket samlat, som han behövde till mat.
Och Israels barn åt manna i fyrtio år, tills de kom till bebott land. De åt manna, tills de kom till gränsen av Kanaans land.

Responsorium Jfr Vish 16:20; Joh 6:32

Åt ditt folk delade du ut änglars mat; från himlen bjöd du dem ett bröd som var färdigt att ätas,
+ med all tänkbar njutning och anpassat till vars och ens smak.
Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, utan min fader ger er det sanna brödet från himlen.
+ Med all tänkbar njutning och anpassat till vars och ens smak.

Andra läsningen
Ur Augustinus kommentar till Johannesevangeliet.
Livets bröd


Detta är brödet, som stiger ned från himmelen. Mannat betecknade detta bröd, Guds altare betecknade detta bröd. De var sakramentala tecken. Som tecken skiljer de sig [från våra], men de är lika med avseende på den verklighet som de betecknar. Lyssna till aposteln: Jag vill inte, säger han, att ni skall vara okunniga om, att våra fäder alla var under molnskyn, att alla gick genom havet, att alla blev döpta till Moses i molnskyn och i havet, att alla ät samma andliga föda. Alltså: andligen densamma, men kroppsligen en annan, ty dessa åt manna, vi äter något annat, men andligen [åt de] detsamma som vi. Och aposteln tillfogar: Och alla drack samma andliga dryck; men en sak de, en annan vi med avseende på den synliga gestalten, som likväl med avseende på den andliga kraften betecknar detsamma.
Hur kunde det vara samma dryck? De drack, säger han, av den andliga klippa, som följde dem. Och den klippan var Kristus. Därifrån brödet, därifrån drycken. Klippan var ett tecken för Kristus; den sanne Kristus är i Ordet och i köttet. Och hur drack de? Klippan stöttes två gånger med en stav. De två stötarna betecknar korsets två trän. Detta är alltså det bröd, som stiger ned från himlen, så att, om någon äter därav, han inte skall dö. Men detta gäller om sakramentets kraft och inte om det synliga sakramentala tecknet, om det inre ätandet och inte om det [blott] yttre, om den som äter i hjärtat men inte om den som [blott] tuggar med tänderna.
Jag är det levande brödet, som stigit ned från himmelen. Levande, eftersom jag har kommit ner från himlen. Från him¬melen steg också mannat ned, men mannat var skuggan, detta är verkligheten. Om någon äter av det brödet, skall han leva i evighet. Och det bröd, som jag ger, är mitt kött för världens liv. Hur skulle kött kunna ta till sig det kött, som han kallade bröd? Det kallas kött, som köttet inte kan motta, och just därför att det kallas kött, kan köttet inte ta emot det. Men de troende vet vad Kristi kropp är om de blott inte försummar att själva vara Kristi kropp. Må de bli Kristi kropp. Må de bli Kristi kropp, om de vill leva av Kristi Ande. Av Kristi Ande lever intet, utom Kristi kropp.
Vill också du leva av Kristi Ande? Var då i Kristi kropp! Inte lever väl min kropp av din ande? Min kropp lever av min ande och din av din. Inte kan Kristi kropp leva annat än av Kristi Ande. Det är därför som aposteln Paulus, när han talar till oss om detta bröd, säger: Vi är, fastän många, ett enda bröd, en enda kropp.3 O gudsfruktans sakrament, o enhetens tecken, o kärlekens band! Den som vill leva har en plats där han kan leva, något varav han kan leva. Må han träda fram, må han tro, må han bli en lem i kroppen, så att han får liv! Må han inte sky att fogas in bland lemmarna, må han inte bli en förtorkad lem, som förtjänar att skäras bort, må han inte bli en missbildad lem, över vilken man får skämmas! Må han bli en vacker, väl infogad och frisk lem! Må han hålla fast vid kroppen, leva för Gud och av Gud! Må han nu möda sig på jorden, för att sedan regera i himlen!

Responsorium Jfr Joh 6:56,58; 1 Kor 10:16b-17

Den som äter mitt kött förblir i mig och jag i honom. + Detta är brödet som har kommit ner från himlen, den som äter det skall leva i evighet. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. + Detta är brödet som har kommit ner från himlen, den som äter det skall leva i evighet.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.
eller:
Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, n de föra mig till ditt heliga berg.

Psalm 43
Längtan efter templet
Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)


Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk, *
rädda mig från dessa falska
och orättfärdiga människor.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig? *
Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, *
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare, +
till Gud, som är min glädje och fröjd, *
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.
eller:
Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, n de föra mig till ditt heliga berg.

Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Canticum
Jes 38:10-14b,17b-20
Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje
Jag var död, och se, jag lever ... och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18)


Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, +
jag får gå in genom dödsrikets portar, *
jag blir berövad resten av mina år.

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, *
här i de levandes land,

aldrig mer se en människas ansikte *
utan vistas i förgängelsens rike.

Min hydda rycks upp och flyttas bort, *
den rycks upp som en herdes tält.

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, *
nu skär du ner mig från bommen.

Innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig, *
innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo.

Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, *
innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig.

Jag kved som en svala, +
jag klagade som en duva, *
mina ögon såg matta upp mot höjden.

Men du räddade mig från förintelsens grop, *
du kastade alla mina synder bakom din rygg.

I dödsriket tackar man dig inte, *
i döden prisar man dig inte,

och bland dem som har farit ner i graven *
finns ingen som längre hoppas på din trofasthet.

Endast de levande tackar dig, +
och jag tackar dig med dem, *
fäderna vittnar om din trofasthet för barnen.

Herren har räddat mig. +
Därför sjunger och spelar vi *
i Herrens hus, i alla våra dagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Psalm 65
Högtidlig tacksägelse
Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes)


Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, *
vi vill infria våra löften till dig.

Du som hör bön, *
till dig kommer allt levande.

Våra missgärningar är oss för tunga, *
men du förlåter vad vi brutit.

Salig den du utväljer och låter komma till dig, *
så att han får bo i dina gårdar.

Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, *
det heliga i ditt tempel.

Du gör underbara gärningar *
och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare,

du som är en tillflykt för alla jordens ändar *
och för havet i fjärran,

du som gör bergen fasta genom din kraft, *
ty du är rustad med makt,

du som stillar havens brus, *
deras böljors brus och folkens larm.

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, *
österland och västerland uppfyller du med jubel.

Du visar omsorg om landet och vattnar det, *
du låter det flöda över av rikedom.

Guds källa har vatten till fyllest, +
Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jorden.

Dess fåror vattnar du, *
du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den, *
det som växer på den välsignar du.

Du kröner året med ditt goda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd,

ängarna höljer sig i hjordar, +
och dalarna täcks med säd. *
Allt höjer jubelrop och sjunger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Kort läsning
Joel 2:12-13


Nu må ni vända om till mig av allt ert hjärta, säge: Herren, med fasta och gråt och klagan. Ja, riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren, er Gud, ty nådig och barmhärtig är han, tålmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Responsorium

Låt din barmhärtighet komma mig till mötes, + så att jag får leva.
Låt din barmhärtighet komma mig till mötes, + så att jag får leva.
Jag vill hålla ditt ord,
+ så att jag får leva.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Låt din barmhärtighet komma mig till mötes, + så att jag får leva.

Ant. En är er lärare: han som är i himlen, Herren Kristus.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. En är er lärare: han som är i himlen, Herren Kristus.

Förbön

Vi tackar och lovar den himmelske Fadern, som sände sin Son, Ordet som blev kött, för att han skulle vara vår föda och vårt liv. Låt oss bedja:
R. Tala till oss, du Guds Ord.

Låt oss under denna heliga fastetid uppmärksamt lyssna till ditt ord
- så att vi blir väl beredda att med Kristus fira påskens mysterium.
Låt din helige Ande lära oss
- att leda de tvivlande och vilsegångna till Kristus, livets sanning och mening.
Låt oss djupare tränga in i Kristi hemlighet
- och tydligare visa den i vårt liv.
Rena och förnya kyrkan under denna heliga tid
- så att hon blir ett trognare vittne om dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
Joel 2:17


Mellan förhuset och altaret må prästerna, Herrens tjänare, hålla klagogråt och säga: "Herre, skona ditt folk, och låt inte din arvedel bli till vanära, till ett ordspråk bland hedningarna. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?"

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Jer 3:25b


Mot Herren, vår Gud, har vi syndat, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte velat höra Herrens, vår Guds, röst.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
Jes 58:l-2a


Ropa med full hals, utan återhållsamhet. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar — som om de var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 2 mars 2021, tisdag
tisdag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vänd bort din vrede, Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede från bestörta länder!
Vänd bort din vrede, du som har i händer
livet och döden.

Böner så varma alla vi förenar:
Döm ej oss arma så som vi förtjänar!
Gud, dig förbarma! I din nåd allena
har vi vår räddning.

Bojor vi drager av den lott vi ärver,
lustar oss jagar, frestelser omvärver.
Gud, vi är svaga! Vill du oss fördärva
utan försköning?

För Jesu pina, för den törnekrona
han för de sina bar att dem förskona,
låt nåden skina! Oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

Jesus allena hela kan det brutna,
med dig förena det från dig förskjutna,
genom det rena, från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

Låt oss ej falla, låt den förbön gälla
som för oss alla Jesus hördes fälla!
Dig vi åkallar, Gud, all godhets källa,
trefaldigt store! Amen.

eller: Till dig, vår konung... ⇓⇑

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.
eller:
En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd.

Psalm 49
Rikedomens tomhet
Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 19:23)

I


Hör detta, alla folk, *
lyssna, ni alla som lever i världen,

både låga och höga, *
rika såväl som fattiga!

Min mun skall tala visdom, *
mitt hjärtas tanke skall vara förstånd.

Jag vill vända mitt öra till lärorikt tal, *
jag vill yppa vid harpan min hemliga kunskap.

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, *
när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar *
och berömmer sig av sin stora rikedom.

Men ingen kan rädda sig själv *
eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet, *
den kan aldrig någonsin betalas,

så att man får leva för alltid *
och undgår att se graven.

Nej, man skall se att visa män dör,
att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, *
de måste lämna sina ägodelar åt andra.

Graven blir deras hem för alltid, +
deras boning från släkte till släkte, *
fast de uppkallat jordagods efter sina namn.

En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.
eller:
En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd.

Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

II

Så går det för dem som förtröstar på sig själva, *
så blir slutet för dem som talar stora ord.

Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, *
ända till dödsriket störtar de ner.

Deras gestalter förtärs av dödsriket *
där nere får de sin boning.

Men Gud skall köpa mig fri, *
han skall rädda mig ur dödsrikets våld.

Frukta inte när en man blir rik, *
när hans hus växer till i härlighet.

Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, *
hans härlighet följer honom inte dit ner.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, *
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,

så skall han dock gå till sina fäder, *
till dem som inte längre ser ljuset.

En människa som, mitt i sin härlighet, är utan förstånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Kort läsning
Jak 2:14,17,18b


Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? I sig själv, utan gärningar, är den död. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.

Responsorium

Herre, var mig nådig, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, var mig nådig, + ty jag har syndat mot dig.
Hela du min själ,
+ ty jag har syndat mot dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, var mig nådig, + ty jag har syndat mot dig.

Ant. Ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Ni skall inte låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Ni skall inte låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus.

Förbön

Herren Jesus upphöjdes på korset för att dra alla till sig. Låt oss prisa honom och be till honom:
R. Dra allt till dig, Herre.

Herre, må ljuset från ditt kors dra alla till sig
- så att de känner igen dig som vägen, sanningen och livet.
Ge det levande vattnet åt alla som anar vem du är
- så att de inte törstar i evighet.
Skänk ditt ljus åt forskare och konstnärer
- så att de gör oss bättre beredda för ditt rike.
Visa dig för dem som genom egna eller andras synder lämnat dig
- så att de försonas med dig och med din kyrka.
Upptag alla människor i dina eviga boningar
- i gemenskapen med den saliga jungfrun Maria och alla de heliga.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Om detta ber vi Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 2 mars 2021
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg