Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom. Halleluja.

Psalm 37
De ondas och de godas öden
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5)

I


Var inte förbittrad över de onda, *
avundas inte dem som gör orätt.

Ty de torkar snabbt som gräset *
och vissnar som gröna örter.

Förtrösta på Herren, och gör det goda, *
bo kvar i landet och bevisa trohet,

och ha din lust i Herren *
— då skall han ge dig vad ditt hjärta begär.

Befall din väg åt Herren, *
förtrösta på honom — han skall göra det:

han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset *
och din rätt som middagens sken.

Var stilla inför Herren och förbida honom, +
var inte förbittrad över den vars väg är lyckosam, *
över den man som umgås med ränker.

Avhåll dig från vrede, låt förbittringen fara, *
var inte upprörd, därmed gör du blott illa.

Ty de onda skall utrotas, *
men de som väntar efter Herren skall äga landet.

Ännu en liten tid, så är den gudlöse borta, *
du söker där han fanns, men han finns inte mer.

Men de ödmjuka skall äga landet *
och njuta ostörd fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom. Halleluja.

Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda. Halleluja.

II

Den gudlöse stämplar mot den rättfärdige *
och biter samman sina tänder mot honom.

Men Herren ler åt dem, *
ty han ser att deras dag skall komma.

De gudlösa drar sitt svärd och spänner sin båge, +
för att fälla den som är och fattig och förtryckt, *
för att slakta dem som vandrar i redlighet.

Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, *
deras bågar skall brista sönder.

Bättre det lilla som en rättfärdig har *
än många gudlösas stora rikedom.

De gudlösas armar skall brytas sönder, *
men Herren stöder de rättfärdiga.

Herren känner de frommas dagar, *
deras arvslott skall bestå för evigt.

De skall inte komma på skam i den onda tiden, *
i hungerns dagar skall de bli mättade.

Men de gudlösa skall förgås,
Herrens fiender är som ängarnas prakt: *
de försvinner som rök, de försvinner.

Den gudlöse lånar och kan inte betala, *
men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Herrens välsignade skall äga landet, *
men de som han förbannar skall utrotas.

En mans steg blir fasta genom Herren, *
när han har behag till hans väg.

Om han faller, störtar han inte till marken, *
ty Herren håller honom vid handen.

Jag har varit ung och är nu gammal +
men har aldrig sett den rättfärdige övergiven *
eller hans barn gå och tigga sitt bröd.

Han är alltid barmhärtig och villig att låna ut, *
och hans barn är till välsignelse.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, *
så skall du få bo kvar för alltid.

Ty Herren älskar det rätta *
och överger inte sina fromma.

Evigt blir de bevarade, *
men de gudlösas avkomma blir utrotad.

De rättfärdiga skall äga landet *
och bo där för alltid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda. Halleluja.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg. Halleluja.

III

Den rättfärdiges mun talar visdom, *
hans tunga säger det rätta.

Han bär sin Guds lag i sitt hjärta, *
han går utan att vackla.

Den gudlöse vaktar på den rättfärdige *
och står efter att döda honom,

men Herren överlämnar honom inte i hans hand *
och fördömer honom inte, när han döms.

Hoppas på Herren, *
och håll dig på hans väg,

så skall han upphöja dig till att äga landet, *
du skall se med lust hur de gudlösa utrotas.

Jag såg en gudlös, trotsig i sin makt, *
han sträckte sig hög som en grönskande ceder.

Men när man sedan gick där fram, då var han borta, *
jag sökte efter honom, men han fanns inte mer.

Ge akt på den ostrafflige, se på den redlige, *
hur fridens man har en framtid.

Men överträdarna skall alla förgås, *
de gudlösas framtid blir avskuren.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, *
han är deras värn i tider av nöd.

Herren hjälper dem och befriar dem, +
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, *
ty de tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg. Halleluja.

Kristus har uppväckts från de döda och skall inte mer dö, halleluja.
Döden är inte längre herre över honom, halleluja.

Första läsningen
1 Joh 2:12-17
Älska inte världen


Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den Onde.
Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde.
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Responsorium 1 Joh 2:17,15

Världen förgår med sina lockelser,
+ men den som gör Guds vilja består för evigt.
Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
+ Men den som gör Guds vilja består för evigt.

Andra läsningen
Ur en predikan på Kristi himmelsfärds dag av Leo den store.
Kristi himmelsfärd är vår upphöjelse


Mina älskade. Dagarna mellan Herrens uppståndelse och hans himmelsfärd har inte varit händelselösa. Stora är de mysterier som här bekräftats, stora är de sanningar som här har uppenbarats. Under denna tid har den grymma döden mist sin fasa, och inte endast själens utan också kroppens odödlighet förkunnas. Under denna tid blir den helige Ande utgjuten, när Herren blåser in den i apostlarna, och den salige aposteln Petrus mottar främst av alla himmelrikets nycklar och därefter omsorgen om Herrens hjord. Under denna tid slår Herren själv följe med de två lärjungarna och förebrår dem deras räddhåga och försagda tröghet, för att all vår egen mörka tvivelsjuka skulle botas. Trons eld och ljus tänds i hjärtana, och deras ljumhet övergår i glöd när Herren tyder Skriften. När brödet bryts, öppnas bordsgästernas ögon, och de blir varse människans förhärligande, ett uppdagande av sanningen långt lyckligare än det som sker med furstarna i vårt släkte, som bringas ur fattningen av sina brott.
Under hela denna tid, som förflyter mellan Herrens uppståndelse och hans himmelsfärd, har Guds försyn berett en undervisning som övertygat både ögon och hjärtan hos lärjungarna: att han verkligen har uppstått, lika väl som han verkligen föddes, led och dog. De saliga apostlarna och alla lärjungarna, som fruktade inför döden på korset och tvekade att tro på uppståndelsen, lät sig övertygas av den uppenbara verkligheten, och när Herren uppfor till himlens höjd, greps de inte av någon sorg utan fylldes tvärtom med stor glädje. Ja, det fanns verkligen en outsägligt stor anledning till glädje: att den mänskliga naturen steg upp till värdigheten över alla himmelska varelser i otaliga heligas åsyn, över änglarnas led, högt över ärkeänglarnas höjder, utan någon inskränkning i sin upphöjelse intill dess att den mottogs på den evige Faderns sida, delaktig på tronen i hans härlighet genom att i Sonen ha del av samma [gudomliga] natur. Ty Kristi himmelsfärd är vår upphöjelse, och hela kroppen är kallad till den härlighet, dit dess huvud har gått före.

Responsorium Jfr Ps 8:2, 6; 113:7

Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen! Du gjorde människan nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du henne,
+ allt lade du under hennes fötter, halleluja.
Du upprättar den ringe ur stoftet, du lyfter den fattige ur dyn.
+ Allt lade du under hennes fötter, halleluja.

Slutbön

Helige Gud, genom påsken blir din kyrka ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som dina barn ge oss osvikligt hopp i väntan på uppståndelsens dag, då allt förvandlas och förnyas. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Halleluja.

Psalm 43
Längtan efter templet
Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)


Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk, *
rädda mig från dessa falska
och orättfärdiga människor.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig? *
Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, *
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare, +
till Gud, som är min glädje och fröjd, *
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Halleluja.

Ant. 2 I din kärlek räddade du mig från förintelsen. Halleluja.

Canticum
Jes 38:10-14b,17b-20
Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje
Jag var död, och se, jag lever ... och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18)


Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, +
jag får gå in genom dödsrikets portar, *
jag blir berövad resten av mina år.

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, *
här i de levandes land,

aldrig mer se en människas ansikte *
utan vistas i förgängelsens rike.

Min hydda rycks upp och flyttas bort, *
den rycks upp som en herdes tält.

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, *
nu skär du ner mig från bommen.

Innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig, *
innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo.

Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, *
innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig.

Jag kved som en svala, +
jag klagade som en duva, *
mina ögon såg matta upp mot höjden.

Men du räddade mig från förintelsens grop, *
du kastade alla mina synder bakom din rygg.

I dödsriket tackar man dig inte, *
i döden prisar man dig inte,

och bland dem som har farit ner i graven *
finns ingen som längre hoppas på din trofasthet.

Endast de levande tackar dig, +
och jag tackar dig med dem, *
fäderna vittnar om din trofasthet för barnen.

Herren har räddat mig. +
Därför sjunger och spelar vi *
i Herrens hus, i alla våra dagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 I din kärlek räddade du mig från förintelsen. Halleluja.

Ant. 3 Du har kommit till jorden och fyllt den med liv som flödar över. Halleluja.

Psalm 65
Högtidlig tacksägelse
Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes)


Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, *
vi vill infria våra löften till dig.

Du som hör bön, *
till dig kommer allt levande.

Våra missgärningar är oss för tunga, *
men du förlåter vad vi brutit.

Salig den du utväljer och låter komma till dig, *
så att han får bo i dina gårdar.

Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, *
det heliga i ditt tempel.

Du gör underbara gärningar *
och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare,

du som är en tillflykt för alla jordens ändar *
och för havet i fjärran,

du som gör bergen fasta genom din kraft, *
ty du är rustad med makt,

du som stillar havens brus, *
deras böljors brus och folkens larm.

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, *
österland och västerland uppfyller du med jubel.

Du visar omsorg om landet och vattnar det, *
du låter det flöda över av rikedom.

Guds källa har vatten till fyllest, +
Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jorden.

Dess fåror vattnar du, *
du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den, *
det som växer på den välsignar du.

Du kröner året med ditt goda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd,

ängarna höljer sig i hjordar, +
och dalarna täcks med säd. *
Allt höjer jubelrop och sjunger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Du har kommit till jorden och fyllt den med liv som flödar över. Halleluja.

Kort läsning
Apg 13:30-33


Gud uppväckte Jesus från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. En kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. En kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Halleluja.

Förbön

Kristus, Guds rena Lamm, har borttagit världens synd och gett oss liv. Låt oss i tacksamhet vända oss till vår himmelske Fader:
R. Du livets källa, ge oss liv.

Gud, livets källa, kom ihåg det rena Lammets död på korset och hans uppståndelse
- och hör honom när han vädjar för oss.
Låt oss rensa bort ondskans och fördärvets surdeg
- och hålla högtid med renhetens och sanningens osyrade bröd.
Låt oss i dag övervinna tvedräktens och avundens synd
- och vara uppmärksamma på våra bröders behov.
Låt evangeliets anda genomsyra vår gemenskap
- så att vi i dag och alla dagar lever enligt dina bud.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Apg 4:11 -12


Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Pet 3:21-22a


Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Kol 3:1-2


Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 11 maj 2021, tisdag
tisdag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Sök det som finns där uppe, inte det som finns på jorden. Halleluja.

Psalm 49
Rikedomens tomhet
Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 19:23)

I


Hör detta, alla folk, *
lyssna, ni alla som lever i världen,

både låga och höga, *
rika såväl som fattiga!

Min mun skall tala visdom, *
mitt hjärtas tanke skall vara förstånd.

Jag vill vända mitt öra till lärorikt tal, *
jag vill yppa vid harpan min hemliga kunskap.

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, *
när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar *
och berömmer sig av sin stora rikedom.

Men ingen kan rädda sig själv *
eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet, *
den kan aldrig någonsin betalas,

så att man får leva för alltid *
och undgår att se graven.

Nej, man skall se att visa män dör,
att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, *
de måste lämna sina ägodelar åt andra.

Graven blir deras hem för alltid, +
deras boning från släkte till släkte, *
fast de uppkallat jordagods efter sina namn.

En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sök det som finns där uppe, inte det som finns på jorden. Halleluja.

Ant. 2 Gud har räddat mig ur dödsrikets våld. Halleluja.

II

Så går det för dem som förtröstar på sig själva, *
så blir slutet för dem som talar stora ord.

Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, *
ända till dödsriket störtar de ner.

Deras gestalter förtärs av dödsriket *
där nere får de sin boning.

Men Gud skall köpa mig fri, *
han skall rädda mig ur dödsrikets våld.

Frukta inte när en man blir rik, *
när hans hus växer till i härlighet.

Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, *
hans härlighet följer honom inte dit ner.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, *
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,

så skall han dock gå till sina fäder, *
till dem som inte längre ser ljuset.

En människa som, mitt i sin härlighet, är utan förstånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gud har räddat mig ur dödsrikets våld. Halleluja.

Ant. 3 Dig, Herre, tillhör storhet och glans och makt och majestät. Halleluja.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Dig, Herre, tillhör storhet och glans och makt och majestät. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 2:4-5


När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt hus¬bygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Halleluja.

Förbön

Kristus har stärkt vårt hopp genom att uppstå från de döda. Vi vill vända oss till honom i uthållig bön:
R. Kristus, livets furste, hör vår bön.

Herre Jesus, ur din öppnade sida kom det fram blod och vatten
- gör kyrkan till din brud utan fläck och skrynka.
Du vår Herde, som efter uppståndelsen gav Petrus uppdraget att vara en herde för fåren
- skänk vår påve N. kärlek och vishet.
Du som lät lärjungarnas nät fyllas till bristningsgränsen
- sänd nya arbetare att fullfölja apostlarnas uppdrag.
Du som lät dina lärjungar finna fisk och bröd på stranden
- låt ingen av våra bröder gå under av hunger.
Jesus, du nye Adam, du ande som ger liv, låt dina bröder formas efter din bild
- så att deras glädje blir fullkomlig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 11 maj 2021
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg