Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Halleluja.

Psalm 103
Lovsång över Guds barmhärtighet
I sin barmhärtighet och mildhet har Gud kommit ner till oss från höjden (jfr Luk 1:78)

I


Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjort,

han som förlåter dig alla dina missgärningar *
och helår alla dina brister,

han som räddar ditt liv från graven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

han som mättar ditt begär med sitt goda, *
så att du blir ung på nytt som en örn.

Herren gör rättfärdighetens verk *
och skaffar rätt åt alla förtryckta.

Han visade Mose sina vägar, *
Israels barn sina gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Halleluja.

Ant. 2 Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Halleluja.

II

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta *
och vredgas inte för evigt.

Han handlar inte med oss efter våra synder *
och vedergäller oss inte efter våra missgärningar.

Ty så hög som himlen är över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster *
låter han våra överträdelser vara från oss.

Som en fader förbarmar sig över barnen, *
så förbarmar sig Herren
över dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är danade, *
han tänker på att vi är stoft.

En människas dagar är som gräset, *
hon blomstrar som ett blomster på marken.

När vinden går däröver, då finns det inte mer, *
och platsen där hon stod är tom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Halleluja.

Ant. 3 Lova Herren, alla hans verk. Halleluja.

III

Men Herrens nåd varar från evighet till evighet +
över dem som fruktar honom *
och hans rättfärdighet intill barnbarn,

när man håller hans förbund *
och tänker på hans befallningar och gör efter dem.

Herren har ställt sin tron i himlen, *
och hans kungavälde omfattar allt.

Lova Herren, ni hans änglar, +
ni starka hjältar, som utför hans befallning, *
så snart ni hör ljudet av hans befallning.

Lova Herren, alla hans härskaror, *
ni hans tjänare, som uträttar hans vilja.

Lova Herren, alla hans verk, *
överallt i hans välde!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herren, alla hans verk. Halleluja.

Gud har uppväckt Kristus från de döda, halleluja,
så att vi i vår tro kan hoppas på Gud, halleluja.

Första läsningen
Upp 14:14 - 15:4
Skördetiden på jorden. Sju änglar med sju plågor


Jag, Johannes, såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: "Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen." Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades.
Och en annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en vass skära. Och en annan ängel kom ut från altaret, en som hade makt över elden. Och han ropade med hög röst till honom som hade den vassa skäran: "Ta din vassa skära och skörda klasarna på jordens vinstock; dess druvor är mogna." Och ängeln sänkte sin skära ner över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Och vinpressen trampades utanför staden, och blod kom från pressen och sextonhundra stadier därifrån stod det upp till betslet på hästarna.
Och jag såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista eftersom Guds vrede når sitt slut med dem.
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna. Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, folkens konung.
Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Ty du ensam är helig, alla folk skall komma och tillbe dig, din rättfärdighet har uppenbarats.

Responsorium Upp 15:3; 2 Mos 15:11

De sjöng Lammets sång: Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare.
+ Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung! Halleluja.
Vilken bland gudar liknar dig, Herre? Vem är dig lik, du härlige och helige, du som gör under?
+ Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung! Halleluja.

Andra läsningen
Ur Theologische Traktate av Erik Peterson.
Kristendom eller borgerlig trygghet


Att leva i Jesu Kristi uppenbarelse är att leva i den stora bedrövelsen. Men saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta, så heter det i Jesu bergspredikan. Ty han skall torka alla tårar från deras ögon, säger den helige Johannes i Uppenbarelseboken. Saliga de som sörjer, heter det i bergspredikan, de skall bli tröstade. Och återigen instämmer martyren: Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Saliga är ni, heter det slutligen i bergspredi-kan hos Lukas, när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.
När man hör bergspredikans saligprisningar eller läser löftena i Uppenbarelseboken, då märker man att kristendom inte är någon lätt sak. Om något är en motsats till den bekväma borgerlighetens ande, så är det den urkristendom som likt en brinnande utandning slår emot en ur martyrens mun i Uppenbarelseboken. Och dock avslutas allt inte bara med en tröst i det lidande som drabbar, inte bara med ett snyftande i evigheten, utan det sista är sången från dem som står vid himlaoceanens kristallhav och, liksom en gång judarna vid Röda havet, såsom segrare över odjuret sjunger Guds tjänare Mose sång och Lammets sång: Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Ty du ensam är helig, alla folk skall komma och tillbe dig, din rättfärdighet har uppenbarats.
I sång klingar allt ut, ty denna världens stora bedrövelse är ingen instängd smärta utan, för martyren, en bedrövelse som upplysts av Kristi lidande, en av ande genomlyst bedrövelse, som klingar ut i den nya sången. Och även om Satan släppts lös i kosmos, så kommer från martyren inte ett enda ord mot Guds skapelse: Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Och även om lidandets väg - lidandet tillsammans med Kristus - var bitter: Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Och även om den avgrund är fruktansvärd, den som öppnar sig framför oss i Jesu Kristi uppenbarelse: Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Ty du ensam är helig och din rättfärdighet har uppenbarats. Den har uppenbarats i Kristi lidande och i lidandet hos den kyrka som lider med Kristus.
Har vi mod att med den helige Johannes säga: Ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus? Vi vet nu vad Jesu ankomst och Jesu uppenbarelse innebär. O att Gud gav oss alla den heliga Anden, i vilken vi med sanning och uppriktighet kan säga: "Ja, kom, kom, Herre Jesus." Kom till oss i ditt lidande, så att du kan komma till oss i ditt rike.

Responsorium Jes 25:6, 8; Luk 6:23

Herren skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk. Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden.
+ På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på och som skulle frälsa oss, halleluja.
Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen.
+ På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på och som skulle frälsa oss, halleluja.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Upphöjd vare du över himmelen. Halleluja.

Psalm 108
Lovprisning och bön om hjälp
Eftersom Guds Son blivit upphöjd över himmelen, förkunnas hans ära över hela jorden (Arnobius d.y.)


Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna upp, min själ!
Vakna upp, du harpa och du lyra! *
Jag vill väcka gryningen.

Herre, jag vill tacka dig bland folken, *
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

Ty din nåd når ända upp till himmelen, *
din trofasthet ända till skyarna.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Ge seger med din högra hand, bönhör mig, *
så att dina vänner blir räddade.

Gud har sagt i sin helgedom: "Jag skall triumfera, *
jag skall mäta ut Suckots dal och utskifta Sikem.

Mitt är Gilead, mitt är Manasse, *
Efraim är min hjälm och Juda min spira.

Men jag gör Moab till mitt tvättfat, +
jag kastar min sko på Edom, *
jag triumferar över filisteernas land."

Vem skall föra mig till den fasta staden, *
vem leder mig till Edom?

Har du, o Gud, förkastat oss, *
du som inte drar ut med våra härar?

Ge oss hjälp mot ovännen, *
ty människors hjälp är fåfänglighet.

Med Gud kan vi göra mäktiga ting, *
han skall stampa på våra fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Upphöjd vare du över himmelen. Halleluja.

Ant. 2 Herren har låtit rättfärdighet växa upp och lovsång inför alla folk. Halleluja.

Canticum
Jes 61:10 - 62:5
Profetens jubelrop över det nya Jerusalem
Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem ... redo som en brud som är smyckad för sin man (Upp 21:2)


Jag gläder mig och jublar över Herren, *
mitt hjärta fröjdar sig över min Gud,

Han kläder mig i frälsningens klädnad *
och höljer mig i rättfärdighetens mantel,

som när en brudgum sätter diademet på sitt huvud, *
som när en brud blir prydd med sina smycken.

Ty liksom jorden låter sina växter spira fram *
och en trädgård sin sådd växa upp,

så skall Herren låta rättfärdighet växa upp *
och lovsång, inför alla folk.

För Sions skull vill jag inte tiga, *
för Jerusalems skull inte unna mig ro,

förrän dess rättfärdighet strålar som solen *
och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.

Då ser alla folk din rättfärdighet, *
alla kungar din strålande prakt.

Och du skall få ett nytt namn, *
ett namn som Herrens mun skall bestämma.

Du blir en ståtlig krona i Herrens hand, *
ett kungligt diadem i din Guds högra hand.

Aldrig mer skall du kallas "den övergivna", *
ditt land skall aldrig mer kallas "ödemark",

utan du skall få heta "hon som är min glädje", *
och ditt land skall kallas "äkta hustrun".

Ty Herren har sin glädje i dig, *
och ditt land får med honom ingå äkta förbund.

Som när en ung man tar en flicka till sin hustru, *
så skall de som bor i ditt land ingå förbund med dig,

och som en brudgum gläds åt sin brud, *
så skall din Gud glädja sig över dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren har låtit rättfärdighet växa upp och lovsång inför alla folk. Halleluja.

Ant. 3 Herren är konung för evigt, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja.

Psalm 146
Salig den som sätter sitt hopp till Herren
Vi lovsjunger Herren med hela vårt liv, dvs. med alla våra handlingar (Arnobius d.y.)


Jag vill lova Herren, så länge jag lever, *
jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Förlita er inte på furstar, *
inte på en dödlig, han kan inte hjälpa.

När livsanden lämnar honom,
vänder han åter
till den jord som han är kommen från, *
då går alla hans planer om intet.

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud, *
den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

Han har gjort himlen och jorden och havet
och allt som finns i dem, *
han är trofast för evigt.

Han skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de hungrande.

Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon,

Herren upprättar de förnedrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,

Herren bevarar främlingar, +
faderlösa och änkor tar han sig an, *
men de gudlösa för han på villospår.

Herren är konung för evigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är konung för evigt, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja.

Kort läsning
Rom 6:8 -11


När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Halleluja.

Förbön

Gud lät Kristus uppstå och visa sig för sina apostlar. Låt oss bedja:
R. Fader, ge oss Kristi härlighet.

Du himlaljusens Fader, ge oss tacksamma sinnen, ty du har kallat oss till ditt underbara ljus
- för att ge oss din barmhärtighet utan gräns.
Rena och stärk med din Ande vår strävan
- att göra denna värld till ett hem för alla människor.
Visa oss hur vi kan tjäna varandra
- så att människosläktet blir en offergåva, dig till behag.
Fyll oss med din barmhärtighet när den nya dagen gryr
- så att vi hela denna dag har vår glädje i att lova dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Fader i himlen, du gav den helige Fidelis martyriets segerkrans när han av kärlek till dig vann människor för tron. Låt samma kärlek vara grunden för allt vi gör, och låt oss på hans förbön känna den kraft som uppväckte Kristus från de döda. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XIX (145-152)

Jag ropar av allt mitt hjärta. Svara mig. *
Jag vill ta dina stadgar i akt.

Jag ropar till dig, Herre. Hjälp mig, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Jag kommer i gryningen och ropar, *
jag hoppas på dina ord.

Mina ögon hastar före nattens vakter *
till att begrunda ditt löfte.

Herre, hör min röst i din nåd, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Nära är de som samvetslöst jagar mig, *
de som är långt ifrån din lag.

Herre, också du är nära, *
och alla dina bud är sanning.

Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd *
att du har stadgat dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 94
Herren, allas domare
Herren straffar allt sådant ... Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet (1 Thess 4:6,7)

I


Du hämndens Gud, o Herre, *
du hämndens Gud, träd fram i glans.

Res dig, du jordens domare, *
vedergäll de högmodiga vad de har gjort.

Hur länge, Herre, skall de gudlösa, *
hur länge skall de gudlösa triumfera?

Deras mun flödar över av fräckheter, *
alla dessa ogärningsmän förhäver sig.

Ditt folk, Herre, krossar de, *
din arvedel förtrycker de.

Änkor och främlingar dräper de, *
och faderlösa mördar de.

Och de säger: "Herren ser det ju inte, *
Jakobs Gud märker det inte."

Kom då till insikt, ni oförnuftiga i folket. *
Ni dårar, när kommer ni till förstånd?

Den som har planterat örat, skulle han inte höra, *
den som har format ögat, skulle han inte se?

Den som håller folken i tukt, skulle han inte straffa, *
han som lär människorna förstånd?

Herren känner människornas tankar, *
de är bara en vindfläkt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Salig den man som du, Herre, undervisar *
och som du lär genom din lag,

Du bevarar honom för olyckor, *
till dess de gudlösas grav blir grävd.

Herren förskjuter inte sitt folk, *
han överger inte sin arvedel.

Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, *
och alla rättsinniga skall hålla sig till den.

Vem står upp
för att försvara mig mot ögärningsmännen, *
vem bistår mig mot de onda?

Om inte Herren vore min hjälp, *
så bodde jag snart i det tysta.

När jag tänker: "Min fot vacklar", *
Herre, då stöder mig din nåd.

När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta, *
då gläder din tröst min själ.

Kan en besticklig domare ha gemenskap med dig, *
en som godtyckligt straffar, i strid mot lagen,

en som hotar den rättfärdiges liv *
och dömer dem. som är utan skuld?

Men Herren är min borg, *
min Gud är min tillflykt, min klippa.

Han skall vedergälla dem deras orättfärdighet
och förinta dem för deras ondskas skull, *
ja, Herren, vår Gud, skall förinta dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Rom 4:24b-25


Vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XIX (145-152)

Jag ropar av allt mitt hjärta. Svara mig. *
Jag vill ta dina stadgar i akt.

Jag ropar till dig, Herre. Hjälp mig, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Jag kommer i gryningen och ropar, *
jag hoppas på dina ord.

Mina ögon hastar före nattens vakter *
till att begrunda ditt löfte.

Herre, hör min röst i din nåd, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Nära är de som samvetslöst jagar mig, *
de som är långt ifrån din lag.

Herre, också du är nära, *
och alla dina bud är sanning.

Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd *
att du har stadgat dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 94
Herren, allas domare
Herren straffar allt sådant ... Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet (1 Thess 4:6,7)

I


Du hämndens Gud, o Herre, *
du hämndens Gud, träd fram i glans.

Res dig, du jordens domare, *
vedergäll de högmodiga vad de har gjort.

Hur länge, Herre, skall de gudlösa, *
hur länge skall de gudlösa triumfera?

Deras mun flödar över av fräckheter, *
alla dessa ogärningsmän förhäver sig.

Ditt folk, Herre, krossar de, *
din arvedel förtrycker de.

Änkor och främlingar dräper de, *
och faderlösa mördar de.

Och de säger: "Herren ser det ju inte, *
Jakobs Gud märker det inte."

Kom då till insikt, ni oförnuftiga i folket. *
Ni dårar, när kommer ni till förstånd?

Den som har planterat örat, skulle han inte höra, *
den som har format ögat, skulle han inte se?

Den som håller folken i tukt, skulle han inte straffa, *
han som lär människorna förstånd?

Herren känner människornas tankar, *
de är bara en vindfläkt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Salig den man som du, Herre, undervisar *
och som du lär genom din lag,

Du bevarar honom för olyckor, *
till dess de gudlösas grav blir grävd.

Herren förskjuter inte sitt folk, *
han överger inte sin arvedel.

Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, *
och alla rättsinniga skall hålla sig till den.

Vem står upp
för att försvara mig mot ögärningsmännen, *
vem bistår mig mot de onda?

Om inte Herren vore min hjälp, *
så bodde jag snart i det tysta.

När jag tänker: "Min fot vacklar", *
Herre, då stöder mig din nåd.

När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta, *
då gläder din tröst min själ.

Kan en besticklig domare ha gemenskap med dig, *
en som godtyckligt straffar, i strid mot lagen,

en som hotar den rättfärdiges liv *
och dömer dem. som är utan skuld?

Men Herren är min borg, *
min Gud är min tillflykt, min klippa.

Han skall vedergälla dem deras orättfärdighet
och förinta dem för deras ondskas skull, *
ja, Herren, vår Gud, skall förinta dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Joh 5,5-6a


Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XIX (145-152)

Jag ropar av allt mitt hjärta. Svara mig. *
Jag vill ta dina stadgar i akt.

Jag ropar till dig, Herre. Hjälp mig, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Jag kommer i gryningen och ropar, *
jag hoppas på dina ord.

Mina ögon hastar före nattens vakter *
till att begrunda ditt löfte.

Herre, hör min röst i din nåd, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Nära är de som samvetslöst jagar mig, *
de som är långt ifrån din lag.

Herre, också du är nära, *
och alla dina bud är sanning.

Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd *
att du har stadgat dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 94
Herren, allas domare
Herren straffar allt sådant ... Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet (1 Thess 4:6,7)

I


Du hämndens Gud, o Herre, *
du hämndens Gud, träd fram i glans.

Res dig, du jordens domare, *
vedergäll de högmodiga vad de har gjort.

Hur länge, Herre, skall de gudlösa, *
hur länge skall de gudlösa triumfera?

Deras mun flödar över av fräckheter, *
alla dessa ogärningsmän förhäver sig.

Ditt folk, Herre, krossar de, *
din arvedel förtrycker de.

Änkor och främlingar dräper de, *
och faderlösa mördar de.

Och de säger: "Herren ser det ju inte, *
Jakobs Gud märker det inte."

Kom då till insikt, ni oförnuftiga i folket. *
Ni dårar, när kommer ni till förstånd?

Den som har planterat örat, skulle han inte höra, *
den som har format ögat, skulle han inte se?

Den som håller folken i tukt, skulle han inte straffa, *
han som lär människorna förstånd?

Herren känner människornas tankar, *
de är bara en vindfläkt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Salig den man som du, Herre, undervisar *
och som du lär genom din lag,

Du bevarar honom för olyckor, *
till dess de gudlösas grav blir grävd.

Herren förskjuter inte sitt folk, *
han överger inte sin arvedel.

Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, *
och alla rättsinniga skall hålla sig till den.

Vem står upp
för att försvara mig mot ögärningsmännen, *
vem bistår mig mot de onda?

Om inte Herren vore min hjälp, *
så bodde jag snart i det tysta.

När jag tänker: "Min fot vacklar", *
Herre, då stöder mig din nåd.

När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta, *
då gläder din tröst min själ.

Kan en besticklig domare ha gemenskap med dig, *
en som godtyckligt straffar, i strid mot lagen,

en som hotar den rättfärdiges liv *
och dömer dem. som är utan skuld?

Men Herren är min borg, *
min Gud är min tillflykt, min klippa.

Han skall vedergälla dem deras orättfärdighet
och förinta dem för deras ondskas skull, *
ja, Herren, vår Gud, skall förinta dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Ef 4:23-24


Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Natten skall lysa som dagen. Halleluja.

Psalm 139:1-17,23-24
Guds fullkomliga kunskap och omsorg
Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgi¬vare? (Rom 11:34)

I


Herre, du utrannsakar mig och känner mig, +
du känner mig, vare sig jag sitter, eller står, *
du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, *
och med alla mina vägar är du förtrogen.

Ty förrän ett ord är på min tunga, *
så känner du, Herre, det till fullo.

Du omsluter mig på alla sidor *
och håller mig i din hand.

En sådan kunskap är mig alltför underbar, *
den är mig för hög, jag kan inte begripa den.

Vart skall jag gå för din ande, *
och vart skall jag fly för ditt ansikte?

For jag upp till himmelen, så är du där, *
och bäddade j ag åt mig i dödsriket, så är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, *
gjorde jag mig en boning ytterst i havet,

så skulle också där din hand leda mig *
och din högra hand fatta mig.

Och om jag sade: "Mörker må täcka mig *
och ljuset kring mig bli natt",

så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig:
natten skulle lysa som dagen, *
ja, mörkret skulle vara som ljuset.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Natten skall lysa som dagen. Halleluja.

Ant. 2 Jag känner mina får, och mina får känner mig. Halleluja.

II

Ty du har skapat mina njurar, *
du sammanvävde mig i min moders liv.

Jag tackar dig för att jag är danad så underbart. *
Detta vet jag: förunderliga är dina verk.

Benen i min kropp var inte dolda för dig,
när jag bereddes i det fördolda, *
när jag bildades i jordens djup.

Dina ögon såg mig,
när jag ännu knappast var formad, +
alla mina dagar blev skrivna i din bok, *
de var bestämda, innan någon av dem hade kommit.

Gud, hur ofattbara för mig är inte dina tankar, *
hur stor är inte deras mångfald!

Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, *
pröva mig och känn mina tankar,

och se till, om jag är stadd på en olycksväg, *
och led mig på den eviga vägen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag känner mina får, och mina får känner mig. Halleluja.

Ant. 3 Herrens majestät uppfyller himlen, jorden är full av hans lov. Halleluja.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.

I honom äger vi vår frihet, *
förlåtelsen för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde,
född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
både synligt och osynligt,
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
han är till före allting,
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herrens majestät uppfyller himlen, jorden är full av hans lov. Halleluja.

Kort läsning
Heb 7:24-27


Eftersom Jesus är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra överstepräs¬terna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Halleluja.

Förbön

Genom sin Sons uppståndelse har Fadern öppnat det eviga livets portar. Vi ber honom:
R. Du som lät Kristus vinna seger, fräls ditt folk.

Du våra fäders Gud, som förhärligat din Son och uppväckt honom från de döda
- led oss till ett förändrat sinnelag och till det nya livets rikedom.
Du som lett de vilsegångna fåren tillbaka till deras själars herde och vårdare
- bevara herdar och folk i trohet mot apostlarnas lära.
Du som valde din Sons första lärjungar ur det judiska folket
- visa för Israels barn vilka löften du gav deras fäder.
Tänk på de övergivna, föräldralösa och ensamma
- och överge inte dem som Kristus försonat med dig.
Du som kallade Stefanos till dig när han hade sett Jesus stå på din högra sida
- ta emot våra bröder som har väntat på dig i tro och kärlek.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Fader i himlen, du gav den helige Fidelis martyriets segerkrans när han av kärlek till dig vann människor för tron. Låt samma kärlek vara grunden för allt vi gör, och låt oss på hans förbön känna den kraft som uppväckte Kristus från de döda. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 24 april 2024
Onsdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Vi tackar dig, o Herre Krist,
som är vår Frälserman förvisst.
Du för oss alla omsorg bär
med dina helga änglars här.

Vi lägger oss till vila ned.
Åt själen ro och frid bered,
bliv när oss, Herre, var oss huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.

Bevara oss till kropp och själ,
och hjälp oss till vårt sanna väl:
dig hålla kär i lust och nöd,
dig höra till i liv och död.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 31:2-6
En plågad människas bön
Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23:46)


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, +
låt mig aldrig komma på skam, *
befria mig i din rättfärdighet.

Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, *
var mig en fast klippa,
en borg som blir min räddning.

Ty du är mitt bergfäste och min borg, *
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.

Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig, *
ty du är mitt värn.

I din hand befaller jag min ande, *
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 130
Ur djupen ropar jag till dig
Han skall frälsa sitt folk från deras synder (Matt 1:21)


Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner.

Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
Herre, vem kan då bestå?

Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta dig.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
och jag hoppas på hans ord.

Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel, +
ty hos Herren finns nåd, *
väldig är den frälsning som finns hos honom.

Han skall frälsa Israel *
från alla deras synder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
Ef 4:26b-27

Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gångna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg