Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Våra fäder har berättat för oss om Herrens makt och de under han gjort.

Psalm 78:1-39
Herrens godhet och folkets trolöshet
Allt detta är exempel som talar till oss (jfr 1 Kor 10:6)

I


Lyssna, mitt folk, till min undervisning, *
vänd era öron till mina ord.

Jag vill öppna min mun till att lära er, *
uppenbara förborgade ting från fordom.

Vad vi har hört och känner, +
vad våra fäder har berättat, *
det vill vi inte dölja för deras barn.

För kommande släkten vill vi förkunna Herrens lov *
och hans makt och de under han har gjort.

Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob *
och stiftade en lag i Israel,

han påbjöd den för våra fäder, *
och de skulle kungöra dessa ting för sina barn.

Så skulle de bli kända för kommande släkten, +
för barn som en gång skulle födas, *
och dessa skulle stå upp och berätta dem för sina barn.

Då skulle de sätta sitt hopp till Gud
och inte glömma Guds verk *
utan ta hans bud i akt.

Och de skulle inte bli som sina fäder, *
ett motsträvigt och upproriskt släkte,

ett släkte vars hjärta inte var ståndaktigt *
och vars ande inte var trofast mot Gud.

Efraims barn, välbeväpnade bågskyttar, *
vände om på stridens dag.

De höll inte Guds förbund *
och ville inte följa hans låg.

De glömde hans gärningar, *
de under han låtit dem se.

Inför deras fäder hade han gjort under, *
på Soans mark, i Egyptens land.

Han klöv havet och lät dem gå rakt igenom *
och lät vattnet stå som en hög.

Han ledde dem om dagen med molnskyn *
och hela natten med eldens sken.

Han klöv sönder klippor i öknen *
och gav dem rikligen att dricka, som ur väldiga hav.

Rinnande bäckar lät han framgå ur klippan *
och vatten flyta fram som strömmar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Våra fäder har berättat för oss om Herrens makt och de under han gjort.

Ant. 2 Israels barn fick äta den andliga matten och dricka ur den andliga klippa som följde dem.

II

Ändå fortsatte de att synda mot honom *
och trotsade den Högste i öknen.

De satte Gud på prov i sina hjärtan, *
de begärde mat för sin lystnad.

De talade mot Gud, de sade: *
"Kan väl Gud duka ett bord i öknen?

Visst slog han klippan, så att vatten flödade *
och bäckar strömmade fram,

men kan han också ge bröd *
eller skaffa kött åt sitt folk?"

Herren förgrymmades när han hörde det, +
eld flammade upp mot Jakob, *
vrede kom över Israel,

eftersom de inte trodde på Gud *
och inte hade tillit till hans frälsande makt.

Han gav befallning åt skyarna i höjden *
och öppnade himmelens dörrar,

han lät manna regna över dem till föda, *
och sände dem korn från himmelen.

Änglabröd fick människor äta, *
han gav dem mat i överflöd.

Han lät östanvinden fara ut på himmelen, *
i sin makt förde han sunnanvinden fram.

Och han lät kött regna över dem som stoft, *
bevingade fåglar som havets sand.

Han lät det falla ner i sitt läger, *
runt omkring sin boning.

Då åt de och blev mätta, *
han lät dem få vad de begärde.

Men ännu hade de inte stillat sitt begär, *
ännu var maten i deras mun,

då kom Guds vrede över dem, +
han sände död bland deras förnämsta *
och slog ner Israels unga män.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Israels barn fick äta den andliga matten och dricka ur den andliga klippa som följde dem.

Ant. 3 De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud den Högste var deras förlossare.

III

Ändå fortsatte de att synda *
och trodde inte på hans under.

Då lät han deras dagar försvinna i förgängelse, *
deras år i plötslig undergång.

När Gud hade slagit dem, då frågade de efter honom *
och vände om och sökte honom.

De tänkte på att Gud var deras klippa, *
att Gud den Högste var deras förlossare,

och de talade inställsamt för honom med sin mun *
och hycklade för honom med sin tunga.

Men de höll sig inte ståndaktigt till honom, *
de var inte trogna i hans förbund.

Dock, han är barmhärtig, +
han förlät deras synd *
och ville inte förinta sitt folk.

Därför avvände han ofta sin vrede *
och lät inte hela sin förtörnelse bryta fram.

Han tänkte på att de var svaga och förgängliga, *
en vind som far bort och inte kommer åter.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud den Högste var deras förlossare.

Över din uppståndelse, Kristus, halleluja,
gläder sig himmel och jord, halleluja.

Första läsningen
Upp 17:1-18
Domen över Babylon


En av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig, Johannes, och sade: "Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. Henne har kungarna på jorden horat med, och jordens invånare har berusat sig med hennes otukts vin." Och han förde mig i anden ut i öknen. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran.
Och ängeln sade till mig: "Vad undrar du över? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Odjuret som du såg, det var men är inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse har sina namn skrivna i livets bok, de skall undra när de ser odjuret som var och inte är men skall komma. Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på och de är också sju kungar. Fem har fallit, en finns nu, och en har inte kommit än, och när han kommer skall han stanna bara en kort tid. Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde och ändå en av de sju, och han går mot sin undergång. Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung."
Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan bor, de är länder och människomassor och folk och språk. Och de tio hornen som du såg och odjuret, de skall hata skökan och göra henne utblottad och naken, de skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingett dem viljan att utföra hans avsikt och att med en och samma avsikt ge sitt rike åt odjuret, tills Guds ord är förverkligade. Och kvinnan som du såg är den stora staden, den som har kungavälde över kungarna på jorden."

Responsorium Upp 17:14; 6:2b

Kungarna på jorden skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, + eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung, halleluja.
En segerkrans gavs åt honom, och han kom fram som segrare och för att segra. + Eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung, halleluja.

Andra läsningen
Ur Clemens av Roms första brev till korinthierna.
Krigstjänsten


Detta är vägen, mina kära, där vi finner frälsningen: Jesus Kristus, våra offers överstepräst, beskyddaren och hjälparen i vår svaghet. Genom honom skådar vi upp mot himlens höjder. I honom ser vi Guds rena och höga ansikte avspeglas. Genom honom öppnades vårt hjärtas ögon. Genom honom växer vårt oförståndiga och förmörkade sinne upp till hans underbara ljus. Genom honom ville Herren låta oss smaka den odödliga kunskapen. Han som är utstrålningen av Guds härlighet, är så mycket högre än änglarna som det namn som han har fått i arv är förmer än deras.
Låt oss alltså göra vår krigstjänst, mina bröder, med all uthållighet under hans fullkomliga befallningar. Låt oss se på dem som gör krigstjänst åt våra härskare, i vilken god ordning, hur villigt och hur lydigt de utför sina befallningar. Inte alla är härförare, befälhavare för tusen, hundra eller femtio man och så vidare, utan var och en fullgör i sin ställning vad som ålagts av kungen och befälet. De stora kan inte vara utan de små, inte heller de små utan de stora. Det finns ett visst samspel i allt, och däri ligger nyttan.
Låt oss ta vår kropp som exempel: Huvudet är utan fötterna ingenting, inte heller fötterna utan huvudet. Vår kropps minsta lemmar är nödvändiga och nyttiga för hela kroppen. Men alla samverkar och följer en enda vilja för att hela kroppen skall hållas vid liv.
Därför skall hela vår kropp bevaras i Kristus Jesus, och var och en underordna sig sin nästa, alltefter den nådegåva han fått. Den starke skall stödja den svage och den svage se upp till den starke. Den rike skall hjälpa den fattige, och den fattige får tacka Gud för att han fått någon som kunde hjälpa honom i hans nöd. Den vise skall inte låta sin vishet framträda i ord utan i goda gärningar. Den ödmjuke skall inte vittna om sig själv utan låta en annan ge vittnesbörd om sig. Den som är kysk får inte skryta, eftersom han vet att det är en annan som ger honom återhållsamheten. Låt oss alltså besinna, mina bröder, av vilket stoft vi blivit till, hurdana och vilka vi var när vi kom till världen, ur vilken grav och vilket mörker den som danat och skapat oss har fört oss in i sin värld, han som berett sina välgärningar, innan vi kommit till. Då vi nu har allt detta från honom, bör vi på allt sätt tacka honom. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Responsorium Kol 1:18; 2:12b, 9-10,12a

Han är huvudet för kroppen, kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda.
+ I honom har ni uppstått genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda, halleluja.
I honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Med honom har ni begravts i dopet.
+ I honom har ni uppstått genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan
fredag i 4 påskveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Kristus har utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Halleluja.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *
och rena mig från min synd.

Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat *
och gjort vad ont är i dina ögon.

Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.

Se, i synd är jag född, *
och i synd har min moder avlat mig.

Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
och utplåna alla mina skulder.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
och ta inte din heliga ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.

Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
och syndarna skall omvända sig till dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta.

Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
brännoffer och heloffer, *
då skall man offra tjurar på ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Kristus har utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Halleluja.

Ant. 2 Jerusalem, Guds stad, du skall stråla av ljus. Halleluja.

Canticum
Tob 13:8-11,13-14b,15-16b
Tacksägelse för folkets befrielse
Han visade mig den heliga staden Jerusalem ... full av Guds härlighet (Upp 21:10-11)


Prisa Herren, alla utvalda, lova hans storhet. *
Fira glädjedagar och tacka honom.

Jerusalem, du heliga stad,
han skall slå dig för vad du gjort, *
men han skall också förbarma sig över de rättfärdiga

Tacka Herren, det är gott för dig, +
prisa evighetens konung, *
så skall ditt tempel med jubel byggas upp på nytt.

Måtte han låta alla de fångna få glädjas hos dig
och ge alla de olyckliga sin kärlek hos dig, *
släktled efter släktled i evighet.

Ett strålande ljus skall nå till jordens gränser, +
Många folk skall komma till dig fjärran ifrån, *
de skall komma från världens ände

för att bo nära Herren Guds heliga namn, *
de skall bära fram sina gåvor till himlens konung.

Släktled efter släktled
skall de sjunga glädjesånger i dig, *
och den utvalda stadens namn skall bestå i evighet.

Gläd dig då och jubla med de rättfärdiga, *
ty de skall alla samlas och prisa evighetens herre.

Saliga de som älskar dig, *
saliga de som gläder sig över din välgång.

Min själ skall prisa Herren, den store konungen, +
ty Jerusalem skall byggas upp på nytt *
och hans tempel för eviga tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jerusalem, Guds stad, du skall stråla av ljus. Halleluja.

Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud. Halleluja.

Psalm 147B
Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru (Upp 21:9)


Jerusalem, prisa Herren, *
Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *
han har välsignat dina söner.

Han skaffar dina gränser fred, *
han mättar dig med bästa vete.

Han sänder ut sitt ord över jorden, *
hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull, *
rimfrost strör han ut som aska.

Han sprider hagel som smulor, *
han sänder kyla, och vattnet blir till is.

När han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *
låter han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *
för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något främmande folk, *
och hans bud, dem känner de inte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag såg det nya Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud. Halleluja.

Kort läsning
Apg 5:30-32


Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Fjärde veckan ant. Om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Fjärde veckan ant. Om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Halleluja.

Förbön

Fadern har med sin Ande uppväckt Kristus och skall uppväcka också våra dödliga kroppar. Låt oss bedja:
R. Herre, ge oss liv med din helige Ande.

Helige Fader, du tog emot din Sons brännoffer och uppväckte honom från de döda
- ta emot vårt lovoffer när den nya dagen gryr, och led oss till evigt liv.
Tänk på vårt arbete i dag
- så att det blir dig till ära och oss till helgelse.
Låt vår strävan i dag inte vara förgäves utan bli till allas bästa
- och en ny sten i ditt rikes byggnad.
Öppna i dag våra ögon och vårt hjärta för de andras behov
- så att vi älskar och tjänar varandra.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Apg 2:32,36


Gud har låtit Jesus uppstå, och vi kan alla vittna om det. Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Gal 3:27-28


Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Kor 5:7-8


Rensa bort den gamla surdegen, så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhe¬tens och sanningens osyrade bröd.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 26 april 2024, fredag
fredag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son. Halleluja.

Psalm 145
Lovsång till Gud den allsmäktige
Rättfärdig är du som är och som var, du helige (Upp 16:5)


Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, *
och lova ditt namn alltid och i evighet.

Jag vill dagligen lova dig *
och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Stor och högtlovad är Herren, *
outrannsaklig är hans storhet.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk, *
de skall förkunna dina väldiga gärningar.

De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, *
och dina underfulla verk skall jag begrunda.

De skall vittna om din makt,
om dina fruktansvärda gärningar, *
och dina storverk skall jag förkunna.

De skall utbreda ryktet om din stora godhet *
och jubla över din rättfärdighet.

Nådig och barmhärtig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla *
och förbarmar sig över alla sina verk.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, *
och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjunga.

De skall förkunna för människorna
dina väldiga gärningar *
och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son. Halleluja.

Ant. 2 Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden — honom tillhör äran och härligheten. Halleluja.

II

Herren är trofast i alla sina ord, *
full av godhet i alla sina gärningar.

Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, *
och han upprättar alla förnedrade.

Allas ögon väntar efter dig, *
och du ger dem deras mat i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och mättar allt levande med nåd.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.

Han gör vad de gudfruktiga begär *
och hör deras rop och räddar dem.

Herren bevarar alla dem som älskar honom, *
men alla gudlösa skall han förinta.

Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn *
alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden — honom tillhör äran och härligheten. Halleluja.

Ant. 3 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min räddning. Halleluja.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,

rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
du folkens konung.

Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.

Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
din rättfärdighet har blivit uppenbar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min räddning. Halleluja.

Kort läsning
Heb 5:8-10


Fast Kristus var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Halleluja.

Förbön

Kristus är källa till allt liv och kraft bakom varje handling i kärlek. Låt oss be till honom:
R. Herre, befäst ditt rike i världen.

Jesus, vår Frälsare, du som dödades i köttet men blev levande i Anden
- låt oss dö från synden och leva i din Ande.
Du som sände ut dina lärjungar att förkunna glädjebudet för hela skapelsen
- låt din kyrkas tjänare, som förkunnar för andra, själva leva av din Ande.
Du som fått all makt i himmel och på jord, för att vittna om sanningen
- bevara våra ledare i sanningens ande.
Du som gör allting nytt och vill att vi väntar på ditt rike
- låt oss få bygga denna värld med större vaksamhet ju mer vi väntar på den nya himlen och den nya jorden.
Du som steg ner till dödsriket för att där förkunna evangeliet
- var själv glädjen och hoppet för levande och döda.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som räddat och befriat oss till priset av Kristi dyrbara blod, låt oss nu leva för dig och i dig finna evig trygghet och glädje. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 26 april 2024
Fredag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
Jfr Jer 14:9

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg