Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Kristus, Gud av evighet,
som frälsning åt de dina ger,
den skapelse som fallen var
du återställt och helat har.

Du på kerubens vingar for
till Fadern, och din plats du tog
på högra sidan om hans tron.
Gudomlig makt åt dig betros.

För dig nu böjes alla knän
på jorden och i himmelen
och under jorden. Och ditt namn
bekänns i varje folk och stam.

Med bävan Herrens änglar ser
hur skapelsens förvandling sker.
Stoft som av jorden kommet var
i himmelen sin boning tar.

Du är Guds åkers förstlingsskörd.
Ditt största under nu du gör:
du bar vår kropp, och i din kropp
till himmelen vi lyftes opp.

Förlåtelse oss, Jesu, ge,
och till din ankomst oss bered,
när som vår Domare i skyn
du står i glans för allas syn.

Den lovsång, Jesu, till dig går
som bortom alla stjärnor når,
o du som oss förena kan
med Fadern och den helge And'. Amen.Ant. 1 Sjung till Guds ära, lovsång hans namn, gör väg för honom som kommer på skyarna. Halleluja.

Psalm 68
Herrens intåg i triumf
Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor (Ef 4:8)

I


Gud står upp, hans fiender skingras, *
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig, *
som vaxet smälter för eld
förgås de gudlösa för Guds ansikte.

Men de rättfärdiga är glada, *
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Sjung och spela till Guds ära, *
jubla inför honom som drar fram genom öknarna.

Hans namn är Herren, *
fröjdas inför honom,

de faderlösas fader och änkors försvarare, *
Gud i sin heliga boning.

Gud hjälper de ensamma till ett hem
och för de fångna ut till lycka, *
men de trotsiga får bo där marken ligger öde.

Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, *
när du gick fram i öknen,

då bävade jorden, +
då utgöt himlen sina flöden inför Gud, *
inför Sinais Herre, inför Israels Gud.

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud, *
du gav liv åt ditt land, som försmäktade.

Din skara fick bo där, *
i din godhet, Gud, beredde du det åt de arma.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Sjung till Guds ära, lovsång hans namn, gör väg för honom som kommer på skyarna. Halleluja.

Ant. 2 Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Halleluja.

II

Herren sänder ut sitt ord, *
stor är skaran av kvinnor som bär glädjebud:

"Härarnas konungar flyr! *
I husen får man utskifta bytet!

Vill ni då ligga stilla inom era hägnader, +
när duvans vingar blir höljda i silver, *
och hennes fjädrar skimrar av guld?

När den Allsmäktige skingrar kungarna i landet, *
faller snö på Salmon."

Ett väldigt berg är Bashan, *
ett berg rikt på höjder är Bashan.

Ni höga berg, varför ser ni med avund
på det berg som Gud har utvalt till sitt säte *
och där Herren skall bo för alltid?

Guds vagnar är tiotusenden, *
tusen och åter tusen.

Herren drog fram med dem, *
Sinais Gud är nu i templet.

Du for upp i höjden, du tog fångar, +
du krävde gåvor av de trotsiga, *
för att de skulle få bo hos Herren Gud.

Lovad vare Herren dag efter dag! *
Han bär oss, Gud ger oss seger.

Vår Gud är den Gud som vinner seger, *
och hos Herren finns räddning från döden.

Men han krossar sina fienders huvuden, *
krossar hjässan på den som övar orätt.

Herren säger: "Från Bashan skall jag hämta dem, *
från havets djup skall jag hämta upp dem,

så att du kan vada i blod *
och dina hundars tunga får sin del av dina fiender."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Halleluja.

Ant. 3 Se hur min konung och min Gud drar in i sin heliga boning. Halleluja.

III

Man ser, o Gud, ditt högtidståg, *
min Guds, min konungs, tåg inne i templet.

Främst går sångare, +
harpospelare följer efter, *
mitt ibland unga kvinnor som slår på pukor.

Lova Gud i den stora församlingen, *
lova Herren, ni av Israels brunn.

Där går Benjamin, den yngste, han för dem an. *
Där går skaran av Judas furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.

Gud, stå upp i din makt, *
den väldiga makt som du har visat oss.

Träd fram i ditt tempel i Jerusalem, *
låt kungarna bära fram sina gåvor.

Straffa odjuret i vassen, *
tjurarnas hop med deras kalvar.

De är giriga efter silver, tvinga dem till lydnad! *
Ja, han skingrar de folk som vill föra krig.

De mäktiga skall komma hit från Egypten, *
Etiopien skall skynda hit till Gud,
med gåvor i händerna.

Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, *
spela och sjung till Herrens lov.

Han far fram på urtidshimlarnas himmel *
och låter höra sin röst, sin mäktiga röst.

Ge Gud äran! +
Han råder över Israel i härlighet, *
och hans makt når ända till skyarna.

Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom, *
du som är Israels Gud.

Han ger makt och styrka åt sitt folk. *
Lovad vare Gud!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Se hur min konung och min Gud drar in i sin heliga boning. Halleluja.

Herren öppnade deras hjärtan, halleluja,
så att de förstod det som stod i skrifterna, halleluja.

Första läsningen
Ef 4:1-24
Han steg upp i höjden och tog fångar,
han gav människorna gåvor


Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus - såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Responsorium Ef 4:8; Ps 47:6

När Kristus steg upp i höjden tog han fångar.
+ Han gav människorna gåvor, halleluja.
Gud har farit upp under jubel, och Herren under basuners ljud.
+ Han gav människorna gåvor, halleluja.

Andra läsningen
Ur en predikan av Augustinus.
Ingen har stigit upp till himlen
utom den som stigit ner från himlen


I dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen; må vårt hjärta stiga upp tillsammans med honom.
Låt oss höra vad aposteln säger: Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ty liksom han steg upp - han lämnade oss inte - så är också vi nu där tillsammans med honom, fastän det som lovas oss ännu inte har skett i vår kropp.
Han har nu lyfts upp över himlarna. Likväl lider han på jorden all den vedermöda som vi erfar som hans lemmar. Som ett vittnesbörd om detta ropar han från ovan: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och: Jag var hungrig och ni gav mig att äta.
Varför mödar inte även vi oss på jorden, så att vi genom tron, hoppet och kärleken, varmed vi förbinds med honom, redan får njuta vilan tillsammans med honom? När han är där, är han även med oss, och när vi är här, är vi även med honom. Detta gäller om honom på grund av hans gudom, makt och kärlek, men även om oss: även om vi inte såsom han kan detta på grund av att vi skulle vara gudomliga, kan vi det likväl - i honom - tack vare kärleken.
Han lämnade inte himlen, när han steg hit ner till oss. Inte heller lämnade han oss, när han åter steg upp till himlen. Ty att han var där när han var här, vittnar han själv om: Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen som är i himlen.
Detta är sagt för enhetens skull, ty han är vårt huvud och vi hans kropp. Allt detta sägs om honom och ingen annan: ty om oss gäller det endast emedan han har blivit människoson för vår skull och vi Guds söner för hans skull.
Så säger nämligen aposteln: Ty liksom kroppen är en och har många lemmar och alla lemmarna, fastän de är många, bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Kristus har alltså många lemmar, men kroppen är en enda.
Kristus stiger sålunda ner från himlen genom barmhärtigheten, och det är inte någon annan än han som stiger upp, när även vi är i honom genom nåden. Det är inte någon annan än Kristus som stiger ner, inte heller är det någon annan som stiger upp: inte så att huvudets värdighet skulle förväxlas med kroppens utan så att kroppens enhet inte skulle skiljas från huvudet.

Responsorium Apg 1:3,9,4

Efter att ha lidit döden framträdde Jesus för lärjungarna under fyrtio dagar och talade om Guds rike.
+ Och de såg hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn, halleluja.
Medan han var tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat.
+ Och de såg hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn, halleluja.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som farit upp till himmelen, halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O vilken glädjerik, strålande högtidsdag,
låt oss med allt Guds folk sjunga vår Herres lov,
ty under änglasång har han som segrare
bestigit himlens höga tron.

Han som i blodig kamp krossade dödens makt
skänker nu mod åt dem som ännu kämpar här,
han som till härlighet lyftes från jorden opp
en gång till dom skall träda fram.

Hör dina tjänare: Led med din starka hand
oss genom natt och nöd fram mot din klarhets dag;
då skall din stränga blick tränga i hjärtat in,
då segrar sanning över lögn.

Du är vår rikedom, mäktige Skapargud,
Kristus, du ende Son, Ande och Hjälpare,
du som med gudomsglans råder i evighet,
o godhet, o Treenighet. Amen.


Ant. 1 Galiléer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus skall komma tillbaka så som ni har sett honom fara upp till himlen. Halleluja.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig, *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet, *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv, *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp, *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill dig, *
din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Galiléer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus skall komma tillbaka så som ni har sett honom fara upp till himlen. Halleluja.

Ant. 2 Prisa Herren, konungarnas konung, lova gudarnas Gud, halleluja.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor, *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor, *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Prisa Herren, konungarnas konung, lova gudarnas Gud, halleluja.

Ant. 3 De såg hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Halleluja.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare, *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 De såg hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Halleluja.

Kort läsning
Heb 10:12-14


Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

Responsorium

Kristus steg upp i höjden. + Halleluja, halleluja.
Kristus steg upp i höjden. + Halleluja, halleluja.
Han tog fångar, han gav människorna gåvor.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus steg upp i höjden. + Halleluja, halleluja.

Ant. Jag stiger upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag stiger upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud. Halleluja.

Förbön

Kristus har blivit upphöjd från jorden och vill dra alla till sig. Vi åkallar honom med fröjd:
R. Du härlighetens Konung, hör vår bön.

Du härlighetens Konung, Herre Jesus, som offrat dig en gång för alla och nu stigit upp som segrare till Faderns högra sida
- fullkomna för evigt dem som du har helgat.
Du evige överstepräst och förmedlare av det nya förbundet, som alltid lever för att vädja för oss
- fräls ditt folk, som ropar till dig.
Du som visade dig levande efter ditt lidande och i fyrtio dagar uppenbarade dig för lärjungarna
- stärk i dag vår vacklande tro.
Du som i dag lovade din Ande åt apostlarna, så att de kunde vittna om dig intill världens yttersta gräns
- bekräfta med din Ande vårt vittnesbörd.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Till himmelsfärdens höga berg
kom Herren Krist.
Ett överjordiskt sken
upplyste berg och dal.
Halleluja!

Och evighetens hemlighet
uppfyllde dem
som följde honom dit.
Det blev en dag helt ny.
Halleluja!

De såg sin Herres majestät,
då föll de ned
i stoftet för hans fot.
Men skyn tog honom bort.
Halleluja!

Guds änglar krönte Konungen.
O att en gång
få sjunga Lammets lov
in Regis curia!
Halleluja.


Ant.  Du är upphöjd över himlarna, Herre, vår Gud. Halleluja.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
     Barns och spädbarns rop
     har du gjort till en lovsång åt dig,
     du har rest ett värn mot dina fiender; *
     dina ovänner och vedersakare förstummas.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,
     vad är då en människa, att du tänker på henne, *
     eller en människoson, att du tar dig ån honom?
Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.
     Du satte honom till herre över dina händers verk, *
     allting lade du under hans fötter:
alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,
     fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
     allt som vandrar havens vägar.
Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Du är upphöjd över himlarna, Herre, vår Gud. Halleluja.

Kort läsning
Jfr Upp l:17c-18


Jag såg någon som var lik en människoson. Han sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och döds¬riket."

Känn ingen oro, halleluja.
Jag går till Fadern, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Till himmelsfärdens höga berg
kom Herren Krist.
Ett överjordiskt sken
upplyste berg och dal.
Halleluja!

Och evighetens hemlighet
uppfyllde dem
som följde honom dit.
Det blev en dag helt ny.
Halleluja!

De såg sin Herres majestät,
då föll de ned
i stoftet för hans fot.
Men skyn tog honom bort.
Halleluja!

Guds änglar krönte Konungen.
O att en gång
få sjunga Lammets lov
in Regis curia!
Halleluja.


Ant.  Från himlens högsta höjd gick han ut, och till himlens yttersta gräns steg han upp. Halleluja.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
     Barns och spädbarns rop
     har du gjort till en lovsång åt dig,
     du har rest ett värn mot dina fiender; *
     dina ovänner och vedersakare förstummas.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,
     vad är då en människa, att du tänker på henne, *
     eller en människoson, att du tar dig ån honom?
Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.
     Du satte honom till herre över dina händers verk, *
     allting lade du under hans fötter:
alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,
     fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
     allt som vandrar havens vägar.
Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Från himlens högsta höjd gick han ut, och till himlens yttersta gräns steg han upp. Halleluja.

Kort läsning
Heb 8:lb-3a


Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedo¬men, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor.

Herren har ställt sin tron i himlen, halleluja,
och hans kungavälde omfattar allt, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Till himmelsfärdens höga berg
kom Herren Krist.
Ett överjordiskt sken
upplyste berg och dal.
Halleluja!

Och evighetens hemlighet
uppfyllde dem
som följde honom dit.
Det blev en dag helt ny.
Halleluja!

De såg sin Herres majestät,
då föll de ned
i stoftet för hans fot.
Men skyn tog honom bort.
Halleluja!

Guds änglar krönte Konungen.
O att en gång
få sjunga Lammets lov
in Regis curia!
Halleluja.


Ant.  Han lyfte sina händer, välsignade dem och fördes upp till himlen. Halleluja.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
     Barns och spädbarns rop
     har du gjort till en lovsång åt dig,
     du har rest ett värn mot dina fiender; *
     dina ovänner och vedersakare förstummas.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,
     vad är då en människa, att du tänker på henne, *
     eller en människoson, att du tar dig ån honom?
Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.
     Du satte honom till herre över dina händers verk, *
     allting lade du under hans fötter:
alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,
     fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
     allt som vandrar havens vägar.
Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Han lyfte sina händer, välsignade dem och fördes upp till himlen. Halleluja.

Kort läsning
Kol 3:1-2


Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.

Prisa konungarnas konung, halleluja.
Lova gudarnas Gud, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du konung över världarna
med nycklarna till dödens land,
du drar dig undan för vår blick
men är hos oss till tidens slut.

Du stiger genom himlarna
till platsen vid Guds högra hand,
med Namnet över alla namn
du härskar över liv och död.

För dig är alla levande.
Vi tillber dig, som är vårt liv,
med dem som funnits före oss,
med makterna omkring din tron,

de änglar som med häpnad ser
hur människornas öde vänds:
det kött som bragte död och fall
lyfts upp i dig till evigt liv.

I dig blir Gud och Adam ett.
Du är den glädje som till slut
skall mätta oss, ty allt som finns
är gjort i dig, med dig som mål.

Var nära oss och rena oss,
fyll det som ännu fattas oss.
Lyft upp vårt hjärtas skatt till dig
hos Gud, dit du gått före oss.

Då kan vi möta vad som sker
befriade och vågar se
din kärleks blick, som dömer oss
men låter nåd gå före rätt.

Allt tillhör oss, vi tillhör dig,
du tillhör Gud, och en gång skall
du döda döden, så att han
blir allt i alla, överallt. Amen.

eller: O Jesu, lösen för vår skuld...
eller: Iesu, nostra redemptio...

Ant. 1 Han steg upp till himlen och sitter på Faderns högra sida. Halleluja.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,

medan jag lägger dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!

Villigt samlas ditt folk *
i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.

Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Han steg upp till himlen och sitter på Faderns högra sida. Halleluja.

Ant. 2 Gud har farit upp under jubel, Herren, till dånet av basuner. Halleluja.

Psalm 47
Herren, världsalltets konung
En av er kommer att förråda mig, han som äter med (Mark 14:18)


Klappa i händerna, alla folk, *
höj jubel till Gud med fröjderop.
     Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta, *
     en väldig konung över hela jorden.
Han tvingar folken under oss *
och folkslagen under våra fötter.
     Han utväljer åt oss ett eget land, *
     Jakobs, hans älskades, stolthet.
Gud har stigit upp under jubel, *
Herren, till dånet av basuner.
     Lovsjung Gud, ja, lovsjung, *
     lovsjung vår konung, lovsjung.
Ty Gud är konung över hela jorden, *
sjung och spela till hans ära.
     Gud är nu konung över alla hedningar, *
     Gud har satt sig på sin heliga tron.
Folkens yppersta har samlats *
och blir ett folk åt Abrahams Gud.
     De som är jordens sköldar tillhör Gud, *
     högt är han upphöjd.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gud har farit upp under jubel, Herren, till dånet av basuner. Halleluja.

Ant. 3 Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Halleluja.

Canticum
Upp 11:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du gjort bruk av din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, men din vredes dag har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora.

Nu har vår Gud vunnit seger, +
Kraften och väldet är hans, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud
både dag och natt.

De har besegrat honom i kraft av Lammets blod *
och i kraft av sitt vittnesbörd:

de älskade inte sitt liv så högt
att de drog sig undan döden. *
Jubla då, ni himlar och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 3:18,21b-22


Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

Responsorium

Jag stiger upp till min Fader och er Fader. + Halleluja, halleluja.
Jag stiger upp till min Fader och er Fader. + Halleluja, halleluja.
Till min Gud och er Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jag stiger upp till min Fader och er Fader. + Halleluja, halleluja.

Ant. Ärans konung, härskarornas Herre, du som i dag såsom segrare steg upp över alla himlar, lämna oss inte ensamma, utan sänd oss Faderns Ande, som du lovat: sanningens Ande. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Ärans konung, härskarornas Herre, du som i dag såsom segrare steg upp över alla himlar, lämna oss inte ensamma, utan sänd oss Faderns Ande, som du lovat: sanningens Ande. Halleluja.

Förbön

Låt oss bedja till Kristus, som sitter vid Faderns högra sida:
R. Du härlighetens Konung, hör vår bön.

Du härlighetens Konung, som upphöjde vår svaga mänskliga natur till himmelsk härlighet
- befria oss från synden och återge oss den ursprungliga värdigheten.
Du som steg ner till oss på kärlekens väg
- låt oss på samma väg stiga upp till dig.
Du som lovade att dra alla till dig
- tillåt inte att någon enda av oss skiljs från din kropp.
Låt oss med sinne och hjärta följa dig
- till himlens glädje, dit du gått före.
Låt oss en gång betrakta ditt ansikte och se din barmhärtighet
- tillsammans med alla döda, som nu väntar på dig som sin domare.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 13 maj 2021
Helgdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

I Herrens hand jag lämnar mig
när mina ögon sluter sig.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.

Kär kommer nattens stilla ro
när jag mig Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen
när jag med Gud får börja den.

Min gode hjälpare är han
som för all nöd mig skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.

Jag vet, ja jag är viss därpå,
att ingen ofärd skall mig nå,
om han ej giver lov därtill
och mig av kärlek pröva vill.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 91
Under den Högstes beskydd
Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19)


Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skugga,

han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, *
min Gud, på vilken jag förtröstar."

Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara *
och från pesten, som fördärvar.

Med sina fjädrar skall han betäcka dig, +
och under hans vingar skall du finna tillflykt, *
hans trofasthet är sköld och skärm.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor, *
inte pilen, som flyger om dagen,

inte pesten, som går fram i mörkret, *
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

Om än tusen faller vid din sida, +
ja, tio tusen vid din högra sida, *
så skall det dock inte drabba dig.

Du skall se det med egna ögon, *
du skall se de ogudaktigas lön.

Ty du har sagt: "Du, Herre, är mitt skydd", *
och du har gjort den Högste till din tillflykt.

Ingen olycka skall drabba dig, *
och ingen plåga skall nalkas din hydda.

Ty han skall ge sina änglar befallning *
att bevara dig på alla dina vägar.

De skall bära dig på händerna, *
så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Över lejon och huggormar skall du gå fram, *
du skall trampa ner unga lejon och drakar.

"Han håller sig intill mig,
därför skall jag befria honom. *
Jag skall beskydda honom,
därför att han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag skall svara honom, +
Jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Jag skall mätta honom med långt liv *
och låta honom se min frälsning."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
Upp 22:4-5

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Slutbön
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg