Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O du som speglar Faderns ljus,
ja, själv är ljuset ur hans djup,
med sång vi bryter nattens sömn.
Stå vid vår sida i vår bön.

Allt mörker från vår själ tag bort,
på flykt driv onda andars hop,
från sinnet lyft all sömnighet,
att det ej tyngs till jorden ned.

I tro vi nalkas nådens tron:
Förlåt vår svaghet, o Guds Son,
låt våra psalmers offergärd
för din skull leda till vårt väl.

Din är all makt och härlighet,
barmhärtighetens Kungason,
med Fadern och vår Hjälpare
en enda Gud i evighet. Amen.

Under dagen:

Du kom till jorden ej som gäst
men för att stanna hos oss kvar.
Hos mänskorna din kärlek var
vid sjö och strand, i by och berg.

Fast skyn har lyft dig för vår blick,
kan intet skilja oss från dig.
Ej längesen, ej långtifrån
men här och nu du med oss går.

Den som din kärlek har berört
har funnit mer än ögat sett
och örat hört och tanken tänkt:
dig själv som allt åt oss har skänkt.

Där du i bön och psalm bekänns,
stärks tron och glädjens eld blir tänd.
Kom, Jesus, nu och hos oss bliv.
I dig vi äger evigt liv. Amen.Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Psalm 37
De ondas och de godas öden
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5)

I


Var inte förbittrad över de onda, *
avundas inte dem som gör orätt.

Ty de torkar snabbt som gräset *
och vissnar som gröna örter.

Förtrösta på Herren, och gör det goda, *
bo kvar i landet och bevisa trohet,

och ha din lust i Herren *
— då skall han ge dig vad ditt hjärta begär.

Befall din väg åt Herren, *
förtrösta på honom — han skall göra det:

han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset *
och din rätt som middagens sken.

Var stilla inför Herren och förbida honom, +
var inte förbittrad över den vars väg är lyckosam, *
över den man som umgås med ränker.

Avhåll dig från vrede, låt förbittringen fara, *
var inte upprörd, därmed gör du blott illa.

Ty de onda skall utrotas, *
men de som väntar efter Herren skall äga landet.

Ännu en liten tid, så är den gudlöse borta, *
du söker där han fanns, men han finns inte mer.

Men de ödmjuka skall äga landet *
och njuta ostörd fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom.

Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

II

Den gudlöse stämplar mot den rättfärdige *
och biter samman sina tänder mot honom.

Men Herren ler åt dem, *
ty han ser att deras dag skall komma.

De gudlösa drar sitt svärd och spänner sin båge, +
för att fälla den som är och fattig och förtryckt, *
för att slakta dem som vandrar i redlighet.

Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, *
deras bågar skall brista sönder.

Bättre det lilla som en rättfärdig har *
än många gudlösas stora rikedom.

De gudlösas armar skall brytas sönder, *
men Herren stöder de rättfärdiga.

Herren känner de frommas dagar, *
deras arvslott skall bestå för evigt.

De skall inte komma på skam i den onda tiden, *
i hungerns dagar skall de bli mättade.

Men de gudlösa skall förgås,
Herrens fiender är som ängarnas prakt: *
de försvinner som rök, de försvinner.

Den gudlöse lånar och kan inte betala, *
men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Herrens välsignade skall äga landet, *
men de som han förbannar skall utrotas.

En mans steg blir fasta genom Herren, *
när han har behag till hans väg.

Om han faller, störtar han inte till marken, *
ty Herren håller honom vid handen.

Jag har varit ung och är nu gammal +
men har aldrig sett den rättfärdige övergiven *
eller hans barn gå och tigga sitt bröd.

Han är alltid barmhärtig och villig att låna ut, *
och hans barn är till välsignelse.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, *
så skall du få bo kvar för alltid.

Ty Herren älskar det rätta *
och överger inte sina fromma.

Evigt blir de bevarade, *
men de gudlösas avkomma blir utrotad.

De rättfärdiga skall äga landet *
och bo där för alltid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

III

Den rättfärdiges mun talar visdom, *
hans tunga säger det rätta.

Han bär sin Guds lag i sitt hjärta, *
han går utan att vackla.

Den gudlöse vaktar på den rättfärdige *
och står efter att döda honom,

men Herren överlämnar honom inte i hans hand *
och fördömer honom inte, när han döms.

Hoppas på Herren, *
och håll dig på hans väg,

så skall han upphöja dig till att äga landet, *
du skall se med lust hur de gudlösa utrotas.

Jag såg en gudlös, trotsig i sin makt, *
han sträckte sig hög som en grönskande ceder.

Men när man sedan gick där fram, då var han borta, *
jag sökte efter honom, men han fanns inte mer.

Ge akt på den ostrafflige, se på den redlige, *
hur fridens man har en framtid.

Men överträdarna skall alla förgås, *
de gudlösas framtid blir avskuren.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, *
han är deras värn i tider av nöd.

Herren hjälper dem och befriar dem, +
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, *
ty de tar sin tillflykt till honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg.

Lär mig godhet och förstånd och kunskap,
ty jag tror på dina bud.

Första läsningen
Vish 3:1-19
De rättfärdigas själar är i Guds hand


De rättfärdigas själar är i Guds hand, och ingen plåga skall nå dem. I dåraktiga människors ögon är de döda; deras bortgång kallas olycka och deras hädanfärd förintelse, men de är i frid. Även om de har straffats, så som människor ser det, har de rikt hopp om odödlighet. Efter att ha tuktats något litet skall de få möta stor godhet, ty Gud satte dem på prov och fann att de var honom värdiga. Som guld i smält-ugnen prövade han dem, han tog emot dem som en bränn-offergåva. I den stund då han kommer till dem skall de flamma upp och flyga fram som gnistor i halm. De skall döma folken och härska över hedningarna och Herren skall vara deras konung i evighet. De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen, och de trogna skall förbli hos honom i kärlek. Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet, och han skall komma till sina utvalda.
Men de gudlösa skall straffas för sina villfarelser, dessa som föraktade den rättfärdige och avföll från Herren. Olyckliga de som ringaktar vishet och fostran: deras hopp är fåfängt, deras möda gagnlös, vad de gör är till ingen nytta. De får hustrur utan vett och ondskefulla barn. Förbannelse vilar över deras avkomma.
Salig den ofruktsamma som är obefläckad och aldrig haft syndigt umgänge: när Gud kommer till själarna får hon sin lön. Salig den snöpte som inte har brutit mot lagen eller burit på onda tankar mot Herren: hans trohet skall lönas med en dyrbar gåva, i Herrens tempel skall han få en bättre lott. Ja, dygdens mödor bär ärorik frukt, och vishetens plan-ta är fast rotad. Men äktenskapsbrytares barn skall inte nå mognad, de som föds ur förbjudet umgänge skall utplånas. Och även om de lever länge räknas de för intet, och till sist får de ärelös ålderdom. Dör de i förtid har de inget hopp och ingen tröst på avgörandets dag; ont blir slutet för ett orättfärdigt släkte.

Responsorium Vish 3:6-7, 9

Som guld i smältugnen prövade han de utvalda, och han tog emot dem som en brännoffergåva. I den stund han då han kommer till dem skall de flamma upp,
+ ty hans heliga får nåd och barmhärtighet.
De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen, och de trogna skall förbli hos honom i kärlek,
+ ty hans heliga får nåd och barmhärtighet.

Andra läsningen
Ur Clemens av Roms första brev till korinthierna.
Guds trofasthet


Kära vänner, låt oss lägga märke till hur Härskaren oavbrutet påminner oss om den kommande uppståndelsen. Till dess förstlingsfrukt gjorde han Herren Jesus Kristus, när han uppväckte honom från de döda.
Mina vänner, låt oss se på den uppståndelse som regelbundet äger rum. Dag och natt ger oss exempel på uppståndelsen: natten går till ro, dagen står upp; dagen flyr, natten faller på. Låt oss se på markens gröda. Hur är det sådden går till? Såningsmannen gick ut och sådde alla frön i jorden. Sädeskornen föll i jorden torra och nakna, och de upplöstes alla. Men sedan de blivit upplösta låter Herrens mäktiga försyn dem stå upp, och av ett enda korn blir det flerfaldig frukt.
Med detta hopp må våra själar hålla sig fast vid honom, som är trofast i sina löften och rättfärdig i sina domar. Han, som har befallt att man inte skall ljuga, kan själv så mycket mindre ljuga. Ingenting är nämligen omöjligt för Gud utom att ljuga. Låt därför tron på honom tändas på nytt i oss, och låt oss tänka på att allt finns i hans närhet. Med sitt majestäts ord har han ordnat allt, och med ett enda ord kan han omstörta det! Vem kan säga till honom: Vad har du gjort? Eller vem kan stå emot hans väldiga kraft? När han vill och såsom han vill skall han göra allt, och ingenting av det som han har fastställt skall utebli. Allt finns inför honom, och ingenting är dolt för hans vilja, ty himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk; den ena dagen talar om det till den andra; det är ej ett tal eller språk, vars ljud inte hörs. Då han nu ser och hör allt bör vi frukta honom och överge de avskyvärde begären efter onda gärningar för att vi genom hans barmhärtighet skall skyddas för den kommande domen. Ty vart kan någon av oss fly undan hans starka hand? Vilken värld tar emot någon av dem som flyr från honom? Ty Skriften säger någonstans: Vart skall jag fly, och var skall jag gömma mig för ditt ansikte? For jag upp till himlen, så är du där, gick jag till jordens ände, så är din högra hand där, bäddade jag åt mig i avgrunden, så är din ande där. Vart skulle alltså någon gå, och vart skulle han fly för den som omfattar allt?
Låt oss alltså nalkas honom med ett heligt hjärta, lyfta upp rena och obefläckade händer till honom och älska vår gode och barmhärtige Fader, som har gjort oss till en utvald del åt sig.

Responsorium Jfr Est Gr C:2, 8,3

Herre, herre och konung, du härskar över alla, och ingen kan sätta sig emot din vilja.
+ Befria oss för ditt namns skull.
Du har skapat himmel och jord och allt det underbara vi ser under himlen.
+ Befria oss för ditt namns skull.

Slutbön

Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Herren är en väldig Gud. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
Herren är Gud, han och ingen annan. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

En jordisk dag, en dag från dig
o Jesus, fyll den med ditt liv.
Rättfärdighetens sol är du,
låt hjärtat renas i dess ljus.

Vi är ej längre utanför.
I dig vi lever, lider, dör
och uppstår till ett evigt liv.
Du är i oss. Vi är i dig.

En dag i makt från himmelen
du kommer till vår jord igen.
Vi tecknen på din ankomst ser:
den nåd du här och nu oss ger.

Dig, heliga Treenighet,
som allt förnyar, allt oss ger,
lovsjunger vi, tills vi en gång
får sjunga Lammets nya sång. Amen.

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.
eller:
Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg.

Psalm 43
Längtan efter templet
Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)


Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk, *
rädda mig från dessa falska
och orättfärdiga människor.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig? *
Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, *
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare, +
till Gud, som är min glädje och fröjd, *
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.
eller:
Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg.

Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Canticum
Jes 38:10-14b,17b-20
Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje
Jag var död, och se, jag lever ... och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18)


Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, +
jag får gå in genom dödsrikets portar, *
jag blir berövad resten av mina år.

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, *
här i de levandes land,

aldrig mer se en människas ansikte *
utan vistas i förgängelsens rike.

Min hydda rycks upp och flyttas bort, *
den rycks upp som en herdes tält.

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, *
nu skär du ner mig från bommen.

Innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig, *
innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo.

Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, *
innan dagen har gått över till natt
har du förintat mig.

Jag kved som en svala, +
jag klagade som en duva, *
mina ögon såg matta upp mot höjden.

Men du räddade mig från förintelsens grop, *
du kastade alla mina synder bakom din rygg.

I dödsriket tackar man dig inte, *
i döden prisar man dig inte,

och bland dem som har farit ner i graven *
finns ingen som längre hoppas på din trofasthet.

Endast de levande tackar dig, +
och jag tackar dig med dem, *
fäderna vittnar om din trofasthet för barnen.

Herren har räddat mig. +
Därför sjunger och spelar vi *
i Herrens hus, i alla våra dagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Psalm 65
Högtidlig tacksägelse
Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes)


Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, *
vi vill infria våra löften till dig.

Du som hör bön, *
till dig kommer allt levande.

Våra missgärningar är oss för tunga, *
men du förlåter vad vi brutit.

Salig den du utväljer och låter komma till dig, *
så att han får bo i dina gårdar.

Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, *
det heliga i ditt tempel.

Du gör underbara gärningar *
och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare,

du som är en tillflykt för alla jordens ändar *
och för havet i fjärran,

du som gör bergen fasta genom din kraft, *
ty du är rustad med makt,

du som stillar havens brus, *
deras böljors brus och folkens larm.

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, *
österland och västerland uppfyller du med jubel.

Du visar omsorg om landet och vattnar det, *
du låter det flöda över av rikedom.

Guds källa har vatten till fyllest, +
Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jorden.

Dess fåror vattnar du, *
du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den, *
det som växer på den välsignar du.

Du kröner året med ditt goda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd,

ängarna höljer sig i hjordar, +
och dalarna täcks med säd. *
Allt höjer jubelrop och sjunger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Kort läsning
1 Thess 5:4-5


Ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Responsorium

Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.
Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.
Jag kommer tidigt i gryningen och ropar.
+ Jag hoppas på dina ord.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.

Ant. Herre, fräls oss från våra fiender och från alla som hatar oss.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, fräls oss från våra fiender och från alla som hatar oss.

Förbön

Upphöjd och välsignad vare Jesus Kristus, som har uppstått från de döda och förnyat skapelsen. Vi vänder oss till honom med vår bön:
R. Bevara oss, Herre, på dina vägar.

Vi kommer med vår bön och prisar din uppståndelse
- låt hoppet om härligheten lysa över denna dag.
Ta emot vår bön och vår vilja att tjäna dig
- som den första frukten av den nya dagen.
Låt i dag vår kärlek vara ren och fri från beräkning
- så att allt samverkar till vårt och andras bästa.
Låt vårt ljus lysa för människorna
- så att de ser våra goda gärningar och prisar den himmelske Fadern.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att i dag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.


Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.


Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Kort läsning
1 Kor 12:4-6


Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjäns¬terna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.

Hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och så skall ära bo i vårt land.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du som vid tredje timmen utgöt Hjälparen, den helige Ande, över apostlarna, ge honom också åt oss, så att vårt vittnesbörd i världen blir trovärdigt och troget. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.


Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.


Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Kort läsning
1 Kor 12:12-13


Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Helige Fader, bevara oss i ditt namn
så att vi fullkomnas och blir ett.

Slutbön

Gud, du uppenbarade för Petrus din plan att rädda alla folk. Ge oss nåden att arbeta som dina verktyg på ett sätt som kan behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.

Psalm 119: VII (49-56)

Tänk på ordet till din tjänare, *
du som har givit mig hopp.

Det är min tröst i mitt lidande *
att dina löften behåller mig vid liv.

De fräcka bespottar mig utan måtta, *
ändå viker jag inte från din lag.

Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, *
och jag blir tröstad.

Jag grips av glödande harm, *
därför att de gudlösa överger din lag.

Dina stadgar blir mig till lovsång *
i min boning, här på jorden.

Herre, jag tänker om natten på ditt namn, *
och jag håller din lag.

Detta har blivit mig givet: *
att jag får ta dina befallningar i akt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt.


Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.

Psalm 53
De gudlösas dårskap
Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23)


Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud."
Deras handlingar är usla och vidriga, *
ingen finns som gör gott.

Gud skådar ned från himlen, *
för att se om det finns någon vis,
någon som söker Gud.

Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, *
ingen gör gott, ingen enda.

Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt?
De äter mitt folk, som om de åt bröd, *
och de åkallar inte Gud!

Förskräckelse skall drabba dem, +
oväntad förskräckelse, *
Gud skall krossa deras ben.

De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, *
ty Gud skall förkasta dem.

Ack att från Sion *
kom räddning för Israel!

När Gud en gång återupprättar sitt folk, *
då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas.


Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Psalm 54:3-6,8-9
Bön om hjälp
Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus)


Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, *
skaffa mig rätt i din makt.

Gud, hör min bön, *
lyssna till mina ord.

Ty främlingar reser sig upp mot mig, +
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte Gud för ögonen.

Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god.

Herren räddar mig ur all nöd, *
och mitt öga får se med lust på mina fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Kort läsning
1 Kor 12:24b-26


När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

Herre, vår Gud, för oss samman från folken,
så att vi får prisa ditt heliga namn.

Slutbön

Gud, du lät en ängel visa frälsningens väg för Cornelius. Lär oss att villigt ställa oss i varandras tjänst, så att vi tillsammans i din kyrka finner vägen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 26 oktober 2021, tisdag
tisdag i 30 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Tack, Fader, för den dag du gav,
för kvällen som nu sänkes ner,
för bördorna du lyfter av,
när du förlåtelse oss ger.

Som floderna mot havet går
och solen sänks vid dagens slut,
så strömmar hjärtats kärlek, lov
och dröm, o Gud, mot dina djup.

Låt oron sjunka, varje rest
av söndring, stolthet och förakt,
och själen vaka, vara gäst
hos dig som inget öga sett.

Vi nalkas dig i Jesu namn,
o Fader vår, och vi dig ber:
tag in oss i din öppna famn
och din förlåtelse oss ge. Amen.

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.
eller:
En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd.

Psalm 49
Rikedomens tomhet
Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 19:23)

I


Hör detta, alla folk, *
lyssna, ni alla som lever i världen,

både låga och höga, *
rika såväl som fattiga!

Min mun skall tala visdom, *
mitt hjärtas tanke skall vara förstånd.

Jag vill vända mitt öra till lärorikt tal, *
jag vill yppa vid harpan min hemliga kunskap.

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, *
när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar *
och berömmer sig av sin stora rikedom.

Men ingen kan rädda sig själv *
eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet, *
den kan aldrig någonsin betalas,

så att man får leva för alltid *
och undgår att se graven.

Nej, man skall se att visa män dör,
att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, *
de måste lämna sina ägodelar åt andra.

Graven blir deras hem för alltid, +
deras boning från släkte till släkte, *
fast de uppkallat jordagods efter sina namn.

En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren.
eller:
En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd.

Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

II

Så går det för dem som förtröstar på sig själva, *
så blir slutet för dem som talar stora ord.

Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, *
ända till dödsriket störtar de ner.

Deras gestalter förtärs av dödsriket *
där nere får de sin boning.

Men Gud skall köpa mig fri, *
han skall rädda mig ur dödsrikets våld.

Frukta inte när en man blir rik, *
när hans hus växer till i härlighet.

Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, *
hans härlighet följer honom inte dit ner.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, *
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,

så skall han dock gå till sina fäder, *
till dem som inte längre ser ljuset.

En människa som, mitt i sin härlighet, är utan förstånd, *
hon är lik boskapen, som förgås.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Samla er skatter i himlen, säger Herren.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Kort läsning
Rom 3:23-25a


Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet.

Responsorium

Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte, o Gud.
Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte, o Gud.
Ljuvlighet är i din högra hand för evigt
+ när jag får se ditt ansikte, o Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte, o Gud.

Ant. Herre, gör stora ting med oss, ty du är mäktig, och heligt är ditt namn.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, gör stora ting med oss, ty du är mäktig, och heligt är ditt namn.

Förbön

Lovad vare Jesus Kristus, våra själars herde och vårdare. Vi är hans folk och ber till honom i tillit och tro:
R. Herre, beskydda ditt folk.

Evige Herde, beskydda vår biskop N.
- och alla kyrkans herdar.
Håll din hand över dem som lider förföljelse
- och befria dem snart från nöd och förtvivlan.
Förbarma dig över de fattiga
- ge mat åt dem som svälter.
Upplys dem som stiftar våra lagar
- och bistå dem som avgör landets öden.
Kom de döda till mötes och öppna dörren till bröllopsmåltiden
- du som har återlöst dem alla med ditt blod.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre vår Gud, din är dagen, din är ock natten. Låt rättfärdighetens Sol aldrig gå ner för oss utan leda oss fram till det ljus där du bor. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 26 oktober 2021
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg