Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan
lördag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.



Ant. 1 Herren räddade dem ur ovännens hand. Halleluja.

Ps 78:40-72
Herrens godhet och folkets trolöshet
Allt detta är exempel som talar till oss (jfr 1 Kor 10:6)

IV


Hur ofta trotsade de honom inte i öknen *
och bedrövade honom i ödemarken!
     Åter och åter satte de Gud på prov *
och förtörnade Israels Helige.

De tänkte inte på vad hans hand hade gjort *
på den tid då han räddade dem från förtryckaren,
     då han gjorde sina tecken på Soans mark *
och sina under i Egypten.

Där förvandlade han strömmarna till blod, *
så att de inte kunde dricka ur de rinnande vattnen,
     han sände bland dem flugsvärmar som åt dem *
och paddor som var dem till fördärv.

Han gav deras gröda åt gräsmaskar *
och deras arbetes frukt åt gräshoppor.
     Han slog deras vinträd med hagel *
och deras fikonträd med hagelsten.

Han sände hagelskurar över deras djur *
och lät blixtar slå ner på deras boskap.
     Han sände över dem sin vredes glöd,
förgrymmelse och raseri och nöd, *
en hop av änglar som bringade fördärv.

Han gav fritt lopp åt sin vrede, +
han skonade dem inte från döden *
utan prisgav dem åt pesten.
     Han slog allt förstfött i Hams land, *
kraftens förstling i Egypten.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren räddade dem ur ovännens hand. Halleluja.

Ant. 2 Han lät dem komma till hans heliga berg. Halleluja.

V

Och han lät sitt folk bryta upp som en fårhjord *
och förde dem som en boskapshjord genom öknen.
     Han ledde dem säkert, så att de inte behövde frukta, *
men deras fiender övertäcktes av havet.

Och han lät dem komma till sitt heliga land, *
till det berg som hans högra hand hade förvärvat.
     Han förjagade folken
och gav dem deras land till arvslott, *
han lät Israels stammar bo i deras hyddor.

Men i sitt trots satte de Gud den Högste på prov, *
de höll inte hans vittnesbörd.
     De vek trolöst tillbaka som sina fäder, *
de vände om, lika en båge som sviker.

De förtörnade honom med sina offerhöjder *
och retade honom med sina gudabilder.
     Gud såg dem och blev förgrymmad *
och stötte ifrån sig Israel med harm.

Han förkastade sin boning i Silo, *
det tält han slagit upp bland människor.
     Han gav sin makt i fångenskap *
och sin ära i fienders hand.

Han prisgav sitt folk åt svärdet, *
och förgrymmades på sin arvedel.
     Deras unga män förtärdes av eld, *
deras jungfrur blev utan brudsång,

deras präster föll för svärd, *
och inga änkor kunde hålla klagogråt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Han lät dem komma till hans heliga berg. Halleluja.

Ant. 3 Han utvalde Juda stam och satte sin tjänare David till herde för sitt folk. Halleluja.

VI

Då vaknade Herren som ur en sömn, *
han reste sig lik en hjälte som legat bedövad av vin.
     Han slog tillbaka sina fiender, *
evig vanära lät han drabba dem.

Han förkastade Josefs hydda *
och lät inte Efraim vara hans egendom.
     Men han utvalde Juda stam, *
Sions berg, som han älskade.

Han byggde sin helgedom hög som himlen, *
fast som jorden, som han har grundat för evigt.
     Han utvalde sin tjänare David *
och tog honom från fårhjordens fållor,

han hämtade honom från fåren +
och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, *
för Israel, sin arvedel.
     Och han var deras herde med redligt hjärta *
och ledde dem med förståndig hand.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Han utvalde Juda stam och satte sin tjänare David till herde för sitt folk. Halleluja.

Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp, halleluja,
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, halleluja.

Första läsningen
Upp 18:1-20
Babylons fall


Jag, Johannes, såg en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: "Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx."
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: 'Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.' Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.
Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga, när de ser röken från bålet och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: 'Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.' Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv. De frukter som du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat, och aldrig mer kommer någon att finna det. De som handlar med sådana varor, de som har blivit rika genom henne, skall stanna på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 'Ve ve, denna stora stad, som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. På en enda timme har all denna rikedom ödelagts.' Alla skeppare och alla som seglar med sina varor och sjömännen och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd och ropade när de såg röken från bålet: 'Var fanns maken till denna stora stad?' Och de strödde jord på huvudet och ropade, gråtande och klagande: 'Ve, ve, denna stora stad, som gjorde alla som har skepp på haven rika med sitt överflöd. På en enda timme har den ödelagts.' Gläd er över detta, du himmel och ni heliga och apostlar och profeter! Gud har dömt henne och gett er upprättelse."

Responsorium Jes 52:11b, 12b; Upp 18:4; Jer 51:45

Dra ut ifrån Babylon, rena er, ni som bär Herrens kärl. Herren skall gå framför er,
+ och Israels Gud skall avsluta ert tåg, halleluja
Dra bort från Babylon, mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd.
+ Och Israels Gud skall avsluta ert tåg, halleluja.

Andra läsningen
Ur brevet till Diognetos.
De kristna i världen


De kristna skiljer sig varken till land, språk eller seder från andra människor. De bor varken i egna städer eller talar något särskilt språk eller för något egendomligt liv. Deras lära har inte utformats genom lärda människors tankar och beräkningar, inte heller företräder de någon tro av mänskligt ursprung, såsom några gör.
De bor i både grekiska och utländska städer, allt efter som var och en fått på sin lott, och de följer landets seder i dräkt, föda och övrigt levnadssätt, men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sin vandel. De bor i sina egna fädernesland men som gäster; de har del i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land kan bli deras fädernesland, och varje fädernesland är ett främmande land för dem. De gifter sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin av-komma. Deras bord är öppet för alla men inte deras bädd.
De finns till i köttet men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men deras hemland är i himlen. De lyder de stiftade lagarna men överträffar dem genom sitt eget liv. De älskar alla men förföljs av alla. De är okända men fördöms; de dödas men görs levande. De är fattiga men gör många rika; de saknar allt men äger överflöd på allt. De vanäras, men i vanäran förhärligas de; de förtalas men får rätt. De smädas men välsignar; de skymfas men ger ära. När de gör gott straffas de som onda; när de straffas gläds de som om de fick nytt liv. Av judarna bekämpas de som främlingar och av grekerna förföljs de, och de som hatar dem kan inte ange någon orsak till fiendskapen.
Kort sagt, vad själen är i kroppen, det är de kristna i världen. Själen är spridd i kroppens alla lemmar och de kristna i alla världens städer. Själen bor ju i kroppen men är inte av kroppen; de kristna bor också i världen men är inte av världen. Osynlig förvaras själen i den synliga kroppen; och de kristna är kända där de lever i världen, men deras gudsdyrkan är osynlig. Köttet hatar själen och bekämpar den utan att ha lidit något ont, därför att det hindras från att ge sig hän åt lustarna; världen hatar också de kristna utan att lidit något ont av dem, därför att dessa står emot deras lustar. Själen älskar köttet och lemmarna fast de hatar; och de kristna älskar dem som hatar dem. Själen är innesluten i kroppen men håller samman kroppen; och de kristna hålls i världen som i ett fängelse, men själva håller de samman världen. Själen bor, fastän odödlig, i den dödliga kroppen; och de kristna bor som främlingar i det förgängliga, medan de väntar på oförgängligheten i himlen. När själen far illa i fråga om mat och dryck förkovras den; så förökas också de kristna för var dag, fastän de bestraffas. I en så viktig ställning har Gud satt dem, och de har inte rätt att överge den.

Responsorium Joh 8:11; jfr Syr 24:25 lat.

Jag är världens ljus.
+ Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, halleluja.
Den som finner mig får all nåd och finner vägen och sanningen; hos mig finns hopp, jag ger liv och styrka.
+ Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt dopet komma till sin fulla rätt i våra liv, så att vi bär frukt i världen, fukt som består till evigt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan
lördag i 4 påskveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, underbara är dina verk! Halleluja.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trofasthet,

till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
jag vill jubla över dina händers verk.

Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!

En oförnuftig människa kan inte inse det, *
en dåre kan inte förstå det:

Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,

så sker det till deras eviga fördärv. *
Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.

Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
du gjuter frisk olja över mitt huvud.

Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, *
som en ceder på Libanon växer han till.

Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.

Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
de frodas och grönskar.

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, underbara är dina verk! Halleluja.

Ant. 2 Jag skall gjuta rent vatten över er. Halleluja.

Canticum
Hes 36:24-28
Herren ger sitt folk nytt liv
De skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem (Upp 21:3)


Jag skall hämta er från folken
och samla er från alla länder *
och föra er till ert land.

Jag skall gjuta rent vatten över er,
så att ni blir rena, *
jag skall rena er från all er orenhet
och från alla era falska gudar.

Jag skall skänka er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma in i er, *
jag skall ta bort hjärtat av sten ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött.

Jag skall låta min ande komma in i er
och göra så att ni följer mina stadgar *
och håller mina bud och handlar efter dem.

Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. *
Ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag skall gjuta rent vatten över er. Halleluja.

Ant. 3 Allt är ert, men ni tillhör Kristus, c: Kristus tillhör Gud. Halleluja.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender; *
dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa, att du tänker på henne, *
eller en människoson, att du tar dig an honom?

Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk, *
allting lade du under hans fötter:

alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Allt är ert, men ni tillhör Kristus, c: Kristus tillhör Gud. Halleluja.

Kort läsning
Rom 14:7-9


Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. När den högste Herden träder fram, skall ni krönas med den ärekrans som aldrig vissnar. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. När den högste Herden träder fram, skall ni krönas med den ärekrans som aldrig vissnar. Halleluja.

Förbön

Kristus har visat oss vägen till evigt liv. Vi ber till honom med uppriktigt hjärta:
R. Ge oss, Herre, nådens alla skatter.

Evige Herde, vänd blicken mot ditt folk som vaknar till denna nya dag
- och mätta oss i dag med ditt ord och ditt bröd.
Skydda din hjord från vargar och lejda herdar
- och låt oss alltid känna igen din röst.
Du som samverkar med evangeliets förkunnare och bekräftar deras ord
- låt oss i liv och gärning bli tecken på uppståndelsens makt.
Kristus, var du själv vår glädje, som ingen kan ta ifrån oss
- låt oss övergå från syndens leda till helgelsens ständigt nya liv.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt dopet komma till sin fulla rätt i våra liv, så att vi bär frukt i världen, frukt som består till evigt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan
lördag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.



Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Rom 5:10-11


Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt dopet komma till sin fulla rätt i våra liv, så att vi bär frukt i världen, frukt som består till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan
lördag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.



Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Kor 15:20-22


Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt dopet komma till sin fulla rätt i våra liv, så att vi bär frukt i världen, frukt som består till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 27 april 2024, lördag
lördag i 4 påskveckan
lördag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.



Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XXI (161-168)

Herre, låt mitt rop komma inför ditt ansikte, *
ge mig förstånd efter ditt ord.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
rädda mig efter ditt löfte.

Mina läppar må flöda över av lov, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min tunga må sjunga om ditt ord, *
ty alla dina bud är rätta.

Må din hand vara mig till hjälp, *
ty jag har utvalt dina befallningar.

Herre, jag längtar efter din frälsning, *
och din lag är min lust.

Låt mig leva, så skall jag lova dig, *
och låt dina lagar hjälpa mig.

Om jag går vilse, +
så sök efter mig som efter ett förlorat får. *
Jag är din tjänare. Jag glömmer inte dina bud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människor, +
ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
ja, Gud har välsignat dig för evigt.

Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.

Drag ut och vinn seger! +
Försvara sanning och rätt! *
Din högra hand skall göra underbara gärningar.

Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Gud, din tron står för tid och evighet, *
ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.

Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.

Under glädje och fröjd förs de fram, *
de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.

Ditt namn vill jag göra prisat
bland alla kommande släkten, *
ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Jfr 2 Kor 5:14-15


Kristi kärlek driver mig, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt dopet komma till sin fulla rätt i våra liv, så att vi bär frukt i världen, frukt som består till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 27 april 2024, lördag
Femte Påsksöndagen

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Ta emot mina händers upplyftande som ett aftonoffer. Halleluja.

Psalm 141:1-9
Bön i farans stund
Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner (Upp 8:4)


Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, *
lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.

Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer, *
mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

Sätt, o Herre, en vakt för min mun, *
bevaka mina läppars dörr.

Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, *
till att öva gudlösa gärningar.

Jag vill inte sitta tillsammans med män som gör orätt *
av deras läckerheter vill jag inte äta.

Må den rättfärdige slå mig, *
må den trogne straffa mig,

om jag mottar de gudlösas olja på mitt huvud. *
Mot deras ondska är bönen mitt vapen.

De skall utlämnas åt sin domare,
han som är min klippa, *
och erfara att mina ord är honom till behag.

Som när jorden ligger vänd och upplöjd *
skall deras ben ligga utspridda vid dödsrikets rand.

Till dig, Herre, ser mina ögon, *
till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte!

Bevara mig för de snaror som de lägger ut på min väg *
och för ogärningsmännens giller.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Ta emot mina händers upplyftande som ett aftonoffer. Halleluja.

Ant. 2 Du har fört mig ut ur fängelset, så att jag får prisa ditt namn. Halleluja

Psalm 142
Du är min tillflykt
Allt detta gick i uppfyllelse i Herren i lidandets stund (Hilarius)


Jag höjer min röst och ropar till Herren, *
jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, *
jag lägger fram min nöd inför honom.

När min ande försmäktar, *
är du den som känner min stig.

På den väg där jag skall gå *
har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se: *
där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig, *
ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till dig, Herre,
jag säger: Du är min tillflykt, *
min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop, *
jag är förnedrad och i nöd,

rädda mig från dem som förföljer mig, *
ty de är mig för starka.

För ut mig ur fängelset, *
så att jag får prisa ditt namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, *
när du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Du har fört mig ut ur fängelset, så att jag får prisa ditt namn. Halleluja

Ant. 3 Guds Son lärde sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Halleluja.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna *
att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Guds Son lärde sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 2:9-10


Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vinodlaren, säger Herren. Varje gren i mig som bär frukt, den ansar han, så att den bär mer frukt. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vinodlaren, säger Herren. Varje gren i mig som bär frukt, den ansar han, så att den bär mer frukt. Halleluja.

Förbön

Kristus är vårt liv och vår uppståndelse. Vi ber till honom i påskens glädje:
R. Kristus, den levande Gudens Son, beskydda ditt folk.

Herre Kristus, vi ber för din heliga katolska kyrka
- helga henne, så att ditt rike blir utbrett i världen.
Vi anropar din barmhärtighet för alla som plågas av sjukdom, sorg, landsflykt eller slaveri till kropp eller själ
- ge dem tröst och hjälp genom din ärorika uppståndelse.
Vi ber dig för dem som har lämnat dina vägar
- att du förekommer dem med din nåd och ger dem det nya livets glädje.
Du vår Frälsare, du korsfäste och uppståndne, som skall komma för att döma levande och döda
- förbarma dig över oss syndare.
Vi ber dig för alla människor på vår jord
- och för alla som har lämnat världen i hoppet om det eviga livet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och det arv som du berett åt oss långt före världens skapelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 27 april 2024
Lördag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.



Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑




Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg