Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Vishet, Son av evighet,
allt skapats källa, liv och mål,
låt dina vänner i din nåd
få smaka av din ljuvlighet.

I strid har du en väldig kraft
— du segrar i vårt nederlag —
var då vårt fäste och vår borg,
för sårad kämpe läkedom.

Du är vårt hjärtas jubelsång,
i dig all sanning uppenbar.
In i vår tankes dolda rum
når prövande ditt ögas ljus.

Du gode herde för din hjord,
som söker dem som irrat bort,
låt oss med alla dina lamm
få beta på din rika mark.

Bevara oss till vredens dag
från vilsenhet och flykt och fall,
och när du dömer, räkna oss
till dem du vunnit med ditt blod.

Din, Kristus, är all härlighet,
med Fadern och vår Hjälpare,
du som med alla heliga
regerar i all evighet. Amen.


eller: Till öknens tystnad... ⇓⇑

Ant. 1 Tänk på oss, Herre, besök oss med din frälsning.

Psalm 106
Herrens godhet och hans folks trolöshet
Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs nerför att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss (1 Kor 10:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar *
och förkunna allt hans lov?

Saliga de som gör det rätta, *
de som alltid handlar rättfärdigt.

Tänk på mig, Herre,
du som besöker ditt folk med din nåd, *
kom till mig och hjälp mig,

så att jag med lust får se dina utvaldas lycka, +
glädja mig med ditt folks glädje *
och jubla med dem som är din egendom.

Vi har syndat som våra fäder, *
vi har gjort illa, vi har varit gudlösa.

Våra fäder i Egypten förstod inte dina under, *
de tänkte inte på din stora godhet,

utan gjorde uppror vid havet, *
invid Röda havet.

Men han räddade dem för sitt namns skull, *
för att visa dem sin makt.

Han näpste Röda havet, så att det blev torrt, *
och förde dem genom djupen som genom en öken.

Han befriade dem ur deras motståndares våld, *
han räddade dem från fiendens hand.

Vattnet täckte deras ovänner, *
inte en enda av dem blev kvar.

Då trodde de på hans ord, *
då sjöng de till hans ära.

Men de glömde snart hans gärningar, *
de väntade inte på vad han hade berett.

De greps av lystnad i öknen *
och satte Gud på prov i ödemarken.

Då gav han dem vad de begärde *
men lät dem drabbas av tärande sjukdom.

De satte sig upp mot Mose i lägret *
och mot Aron, Herrens helige.

Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan *
och täckte över Abirams hop.

Eld flammade upp mot deras hop, *
en låga brände upp de gudlösa.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Tänk på oss, Herre, besök oss med din frälsning.

Ant. 2 Ta er tillvara för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er.

II

De gjorde en kalv vid Horeb *
och tillbad en gjuten gudabild,

de bytte bort sin ära *
mot bilden av en oxe som äter gräs.

De glömde Gud, sin frälsare, *
som hade gjort så stora ting i Egypten,

så underbara verk i Hams land, *
så fruktansvärda gärningar vid Röda havet.

Då hotade han att förgöra dem, +
men Mose, den man som han hade utvalt, *
trädde fram som medlare inför honom

för att avvända hans vrede, *
så att den inte skulle fördärva.

De föraktade det ljuvliga landet *
och trodde inte på hans ord.

De klagade i sina tält *
och lyssnade inte till Herrens röst.

Då lyfte han sin hand *
och svor att slå ner dem i öknen,

att kasta ut deras barn bland folken *
och sprida ut dem i länderna.

De slöt sig till Baal-Peor, *
och de åt det som offrats åt döda.

De förtörnade Gud med sina gärningar, *
och en svår plåga kom över dem.

Men Pinehas trädde fram och skipade rätt, *
och så upphörde plågan.

Det räknades honom till rättfärdighet *
från släkte till släkte, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ta er tillvara för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er.

Ant. 3 Hjälp oss, Herre vår Gud, och för oss samman från folken.

III

De förtörnade honom vid Meribas vatten, *
och för deras skull gick det Mose illa.

Ty de trotsade hans ande, *
och han talade obetänksamt med sina läppar.

De förgjorde inte folken *
så som Herren hade befallt dem

utan beblandade sig med hedningar *
och lärde av deras gärningar.

De tjänade deras avgudar, *
och dessa blev dem till en snara.

De offrade sina söner och döttrar *
till offer åt onda andar.

De utgöt oskyldigt blöd, *
sina söners och döttrars blod,

och offrade dessa åt Kanaans avgudar, *
och landet blev ohelgat genom blodskuld.

Så blev de orena genom sina gärningar *
och betedde sig trolöst i sina verk.

Då tändes Herrens vrede mot hans folk, *
hans arvedel blev honom en styggelse.

Och han gav dem i hedningars hand, *
i deras våld som hatade dem.

Deras fiender trängde dem, *
och de blev kuvade under deras händ.

Han räddade dem många gånger, +
men de trotsade hans beslut *
och gick så under genom sin skuld.

Men han såg till dem i deras nöd, *
när han hörde deras rop.

Och han tänkte, dem till godo, på sitt förbund *
och förbarmade sig i sin stora nåd.

Han lät dem finna barmhärtighet *
inför dem som hade fört dem i fångenskap.

Hjälp oss, Herre, vår Gud, *
och samla oss från folken,

så att vi får prisa ditt heliga namn *
och med stolthet sjunga ditt löv.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hjälp oss, Herre vår Gud, och för oss samman från folken.

Den som handlar efter sanningen kommer till ljuset,
för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Första läsningen
2 Mos 20:1-17
De tio budorden


Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.
Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej hel¬ler till något annat som tillhör din nästa.

Responsorium Ps 19:8,9b; Rom 13:8b, 10b

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.
+ Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Kärleken är lagen i dess fullhet.
+ Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Andra läsningen
Ur Ambrosius av Milanos skrift Flykten ut ur världen.
Låt oss fly världen och hälla fast vid Gud


Där människans hjärta är, där är också hennes skatt, ty Herren brukar inte förvägra den goda gåvan åt dem som ber därom. Eftersom Herren alltså är god, och i synnerhet mot dem som hoppas på honom, så låt oss hålla fast vid honom. Låt oss med all vår själ, med allt vårt hjärta, med all vår kraft vara hos honom, så att vi får vara i hans ljus och se hans härlighet och åtnjuta den himmelska glädjens nåd.
Det är alltså inte för någon obetydlig saks skull, som vi bör fly härifrån för att komma från det onda till det goda, från det ovissa till sanningens fulla visshet, från döden till livet. När Herren sade: Jag förelägger dig det goda och det onda, livet och döden, visade han att det är det eviga livet som är det goda livet. Ty om det innevarande livet är underkastat denna tidsålder och dess ondska, då är i sanning det liv gott som inte förfaller och förändras, som inte fördärvas genom något ont, det som vinns genom dygden. Låt oss alltså fly denna tidsålders ondska!
Och detta är att fly: att veta vart du är på väg, att slita sig loss från denna tidsålder, att höja sig över kroppen. Detta är att fly härifrån: att dö bort från denna världens makter, att leva det fördolda livet i Gud, att vika bort ifrån fördärvet, att inte ha någonting att göra med lustarna, att vara okunnig om det som tillhör denna världen. Den tillfogar oss ju endast allehanda lidanden, utplundrar oss när den uppfyl¬ler oss, uppfyller oss när den har utplundrat oss.
Vi har ju dött från denna tidsålder. Varför befattar vi oss då fortfarande med den? Vi har dött med Kristus. Varför söker vi då fortfarande detta livets gärningar? Vi bär Kristi död i vår kropp, för att också Kristi liv skall bli uppenbart i oss. Vi lever alltså inte vårt eget liv utan Kristi liv, oskuldens liv, kyskhetens liv, uppriktighetens och alla dygders liv. Vi har uppstått med Kristus. Låt oss leva i honom och i honom stiga upp till himlen, så att ormen på jorden inte kan nå och stinga vår häl.
Låt oss fly härifrån! I anden kan du fly, även om du hålls kvar till kroppen. Du kan både vara här och vara hos Herren, om din ande håller fast vid honom, om du i dina tankar vandrar efter honom, om du i tron - ännu inte i skådandet - följer hans vägar, om du tar din tillflykt till honom. Han är vår tillflykt och vår starkhet, till vilken David säger: Till dig har jag tagit min tillflykt; jag skall inte komma på skam.
Eftersom Gud är tillflykten men denna Gud är i himlen och över himlarna, bör vi fly härifrån till honom. Där är frid, där är vila från alla verk, där är den stora sabbatsfesten, såsom Mose sade: Då skall landet ha sabbat och ni skall få äta. Ty att vila i Gud och se hans härlighet, det är gästabudet och den fulla glädjen och friden. Skulle vi, som har tagit vår tillflykt till Gud, återvända till världen? Skulle vi, som avsvurit oss världen och dess gärningar, åter fastna i dess dy? Låt oss alla fly härifrån, ty tiden är kort.
Låt oss fly härifrån, såsom den helige Jakob flydde från sitt fädernesland. Han visste ju att hans sanna fädernesland var i himlen. Låt oss som hjortarna fly till vattenkällorna! Efter dessa törstade David. Må även vår själ törsta efter dem! Vad är då denna källa? Hör vad det är sagt: Ty hos dig är livets källa. Till denna källa säger min själ: När skall jag fä träda fram inför ditt ansikte? Ty källan är Gud.

Responsorium Ps 46:2; Joh 6:68; Ps 91:2

Herren är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.
+ Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.
I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.
+ Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.

Slutbön

Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Det är gott att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trofasthet,

till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
jag vill jubla över dina händers verk.

Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!

En oförnuftig människa kan inte inse det, *
en dåre kan inte förstå det:

Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,

så sker det till deras eviga fördärv. *
Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.

Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
du gjuter frisk olja över mitt huvud.

Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, *
som en ceder på Libanon växer han till.

Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.

Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
de frodas och grönskar.

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Det är gott att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet.

Ant. 2 Ge ära åt vår Gud.

Canticum
5 Mos 32:1 -12
Guds välgärningar mot sitt folk
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna (Matt 23:37)


Lyssna, ni himlar, jag vill tala, *
må jorden höra mina ord.

Min undervisning skall strömma som regnet, *
mitt tal skall falla som daggen,

som rikligt regn på grönska, *
som en regnskur på gräsets brodd.

Herrens namn vill jag förkunna. *
Ge ära åt vår Gud!

Han är vår klippa, +
fullkomlig i allt vad han gör, *
alla hans vägar är rätta.

Han är en trofast Gud som aldrig sviker, *
han är rättfärdig och rättvis.

Men det vrånga och avoga släktet avföll från honom, *
de förvända, som inte längre var hans söner.

Är det så du vill löna din Herre, *
du dåraktiga, förblindade folk?

Är han inte din fader, som har skapat dig? *
Är han inte den som har danat och byggt upp dig

Tänk på de dagar som en gång var, *
besinna de år som har gått.

Fråga din fader, han skall berätta, *
dina äldste, de skall säga vad som skedde:

När den Högste gav arvslotter åt folken, *
när han fördelade människorna på jorden,

då utstakade han gränserna för folken *
efter antalet av Israels barn,

då gjorde Herren sitt folk till sin egendom, *
då blev Jakob hans arvslott.

Han fann honom i öknen, *
i ödemarken, där ökendjuren tjuter.

Han tog honom i sin vård och sitt beskydd, *
han bevarade honom som sin ögonsten.

Liksom örnen lockar ut sin avkomma till flykt *
och svävar upp ovanför sina ungar,

så bredde han ut sina vingar *
och lyfte honom och bar honom på sina fjädrar.

Herren ensam ledde honom på vägen, *
ingen främmande gud vid hans sida.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ge ära åt vår Gud.

Ant. 3 Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden!

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender; *
dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa, att du tänker på henne, *
eller en människoson, att du tar dig an honom?

Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk, *
allting lade du under hans fötter:

alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden!

Kort läsning
Jes 1:16-18


Tvätta er, och rena er. Skaffa bort ert onda leverne från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är, far efter det som är rätt, visa förtryckaren på bättre vägar, skaffa den faderlöse rätt, utför änkans sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.

Responsorium

Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.
Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.
Min tid står i dina händer,
+ jag säger: Du är min Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.

Ant. Det blir glädje i himlen, hos Guds änglar, över en enda syndare som omvänder sig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Det blir glädje i himlen, hos Guds änglar, över en enda syndare som omvänder sig.

Förbön

Låt oss alltid och överallt tacka Kristus, vår Frälsare undan synd och död. Vi vänder oss till honom med vår bön:
R. Hjälp oss, Herre, med din nåd.

Låt oss bevara våra kroppar utan fläck
- så att den helige Ande kan bo i dem.
Lär oss att hela denna dag tjäna våra bröder
- och så göra din vilja.
Lär oss att söka det bröd som skänker evigt liv
- det som du ensam kan ge oss.
Låt din Moder, hon som är syndarnas tillflykt, be för oss
- att du gör oss fria från alla våra synder.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
Upp 3:19-20


Jag tillrättavisar och tuktar alla som jag älskar. Visa iver och vänd om! Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Jfr Jes 44:21-22


Tänk på att du är min tjänare. Jag har danat dig, ja, du är min tjänare, Israel, du blir inte glömd av mig. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 6 mars 2021, lördag
lördag i 2 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
Gal 6:7b-8


Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Gud, vår Fader, redan här på jorden skänker du oss del i himlen. Led oss genom detta liv med nådens ord och sakrament till ljuset, där du bor. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 6 mars 2021, lördag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, som skapat oss till dig,
vår bön du hör, vår kraft du är.
I denna helga fastetid
botfärdighet vårt hjärta lär.

Du ser vår synd, du vet vår brist
och känner all vår skröplighet.
Vi vänder oss i tro till dig;
förlåt oss i barmhärtighet.

Vi vet att vi har syndat svårt,
och du allena ger oss hopp.
Vi ber dig för din kärleks skull:
skänk läkedom till själ och kropp.

Försakelsens och botens väg
vill vi med ödmjukt sinne gå.
Gör hjärtat rent och fritt, o Gud,
så kan vi påskens glädje nå.

O Gud Treenig, hör vår bön:
en offervillig håg oss giv.
Låt oss i denna fastetid
få bära frukt för evigt liv. Amen.

eller (latin): Audi, benigne Conditor... ⇓⇑
eller: Hör hur barnen suckar... ⇓⇑

Ant. 1 Omvänd er och tro på evangeliet, säger Herren.

Psalm 113
Välsignat vare Herrens namn
Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Lova Herren, ni Herrens tjänare, *
lova Herrens namn.

Välsignat vare Herrens namn *
från nu och till evig tid.

Från solens uppgång till dess nedgång *
må Herrens namn vara lovat.

Herren är upphöjd över alla folk, *
hans ära når över himlen.

Ja, vem är som Herren, vår Gud, *
han som sitter så högt,

han som ser ned så djupt *
- ja, vem i himlen och på jorden?

Han som upprättar den ringe ur stoftet, *
han som lyfter den fattige ur dyn,

för att sätta honom bredvid furstar, *
bredvid furstarna i sitt folk,

han som låter den ofruktsamma hustrun *
sitta med glädje som moder, omgiven av barn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Omvänd er och tro på evangeliet, säger Herren.

Ant. 2 Jag vill offra lovets offer och åkalla Herrens namn.

Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",

när jag sade i min ångest: *
"Alla människor är lögnare."

Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?

Jag vill taga frälsningens bägare *
och åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.

Dyrt aktad i Herrens ögon *
är hans frommas död.

Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.

Dig vill jag offra lovets offer, *
jag vill åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,

i gårdarna till Herrens hus, *
mitt i dig, Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag vill offra lovets offer och åkalla Herrens namn.

Ant. 3 Ingen tar mitt liv ifrån mig, jag ger det av fri vilja.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna *
att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Ingen tar mitt liv ifrån mig, jag ger det av fri vilja.

Kort läsning
2 Kor 6:1-2


Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: "När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig." Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

Responsorium

Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Hör våra böner, du som är barmhärtig,
+ ty inför dig har vi syndat.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.

Ant. Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Förbön

Låt oss lovprisa Kristus, vår Herre, som blivit vår lärare, förebild och broder. Låt oss enträget bedja till honom:
R. Ge liv åt ditt folk, Herre Kristus.

Du som blev oss lik i allt, utom i synden, lär oss att glädjas med dem som gläder sig och gråta med dem som gråter
- så att vår kärlek blir ren och överflödande.
Låt oss få mätta dig i de hungrande
- och vederkvicka dig i de törstande.
Du som väckte Lasaros ur dödens sömn
- låt dem som somnat in i synden genom tro och bot vända åter till livet.
Låt allt fler följa dig i spåren genom ett livt helt vigt åt Gud
- efter förebild av jungfrun Maria och helgonen.
Låt våra kära stå upp i härligheten
- och för evigt leva i din kärlek.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 6 mars 2021
Lördag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg