Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Evighetens Gud och Fader,
himlens höge härskare,
se till dem som ligger slagna,
stungna av den ondes lans,
hör de suckande och svaga,
dem som ropar i ditt namn.

Kärlek är din viljas väsen,
godhet alla dina verk,
dem som tror på dina löften
löser du ur dödens grepp,
på din axel, gode herde,
bär du vilsna lammen hem.

Räck då ut din hand, o herde,
till din arma mänsklighet.
Vem förutom du kan lyfta
oss ur syndens djupa fall?
Låt oss stå inför dig starka
i din Andes nya kraft.

Gjut i såren helig olja,
giv din glädjes bästa vin,
låt oss, tills du kommer åter,
vårdas i din kyrkas hus,
där du skänker liv och hälsa,
läkedom mot evig död.

Låt oss tacka för de gåvor
Gud bereder allt sitt folk,
låt oss lova Faderns godhet,
Frälsarens barmhärtighet
och den Ande som är livet
och i nöden all vår tröst. Amen.


eller: Mitt i livet... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, dag efter dag vill jag lova dig.

Psalm 145
Lovsång till Gud den allsmäktige
Rättfärdig är du som är och som var, du helige (Upp 16:5)


Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, *
och lova ditt namn alltid och i evighet.

Jag vill dagligen lova dig *
och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Stor och högtlovad är Herren, *
outrannsaklig är hans storhet.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk, *
de skall förkunna dina väldiga gärningar.

De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, *
och dina underfulla verk skall jag begrunda.

De skall vittna om din makt,
om dina fruktansvärda gärningar, *
och dina storverk skall jag förkunna.

De skall utbreda ryktet om din stora godhet *
och jubla över din rättfärdighet.

Nådig och barmhärtig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla *
och förbarmar sig över alla sina verk.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, dag efter dag vill jag lova dig.

Ant. 2 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, o Herre.

II

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, *
och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjunga.

De skall förkunna för människorna
dina väldiga gärningar *
och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Herren är trofast i alla sina ord, *
full av godhet i alla sina gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, o Herre.

Ant. 3 Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.

III

Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, *
och han upprättar alla förnedrade.

Allas ögon väntar efter dig, *
och du ger dem deras mat i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och mättar allt levande med nåd.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.

Han gör vad de gudfruktiga begär *
och hör deras rop och räddar dem.

Herren bevarar alla dem som älskar honom, *
men alla gudlösa skall han förinta.

Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn *
alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.

Han gav honom livets och klokhetens bröd att äta,
och vishetens vatten fick han att dricka.

Första läsningen
2 Mos 22:20 - 23:9
Rättvisa och opartiskhet


Och Herren sade till Mose: "Den som offrar åt andra gudan än åt Herren ensam, han skall tillspilloges.
En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Ankor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Behandlar du dem illa, så skall jag förvisso höra deras rop, när de ropar till mig. Och min vrede skall upptändas, och jag skall dräpa er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa.
Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta. Har du av din nästa tagit hans mantel i pant, så skall du ge den tillbaka åt honom, innan solen går ned. Den är ju det enda täcke han har, och med den skyler han sin kropp. Vad skall han annars ha på sig, när han ligger och sover? Om han måste ropa till mig, så skall jag höra, ty jag är barmhärtig.
Gud skall du inte häda, och över en hövding i ditt folk skall du inte uttala förbannelser.
Av det som fyller din lada och av det som flyter från din press skall du utan dröjsmål bära fram din gåva.
Den förstfödde bland dina söner skall du ge åt mig. På samma sätt skall du göra med dina fäkreatur och din småboskap. I sju dagar skall de stanna hos sina mödrar. På åttonde dagen skall du ge dem åt mig.
Och ni skall vara mig ett heligt folk. Kött av ett djur som har blivit ihjälrivet på marken skall ni inte äta. Åt hundarna skall ni kasta det.
Du skall inte sprida ut falskt rykte. Åt den som har en orätt sak skall du inte ge ditt bistånd genom att bli ett orättfärdigt vittne. Du skall inte följa med mängden i vad ont är eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter mängden och förvränger rätten. Du skall inte vara partisk för den ringe i någon hans sak.
Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, så skall du föra djuret tillbaka till honom. Om du ser din oväns åsna ligga dignad under sin börda, så skall du ingalunda lämna mannen utan hjälp, men hjälpa honom att lösa av bördan.
Du skall inte i någon sak förvränga rätten för den fattige som du har hos dig. Du skall hålla dig fjärran från orätt sak. Du skall inte dräpa den som är oskyldig och har rätt, ty jag skall inte ge rätt åt någon som är skyldig. Du skall inte ta mutor, ty mutor förblindar de seende och förvrider de rättfärdigas sak.
En främling skall du inte förtrycka. Ni vet ju hur främlingen känner det, eftersom ni själva har varit främlingar i Egyptens land."

Responsorium Ps 82:3-4; Jak 2:5

Skaffa den arme och faderlöse rätt, ge den betryckte och fattige rättvisa.
+ Befria den arme och fattige, rädda dem från de ogudaktigas hand.
Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till Guds rike?
+ Befria den arme och fattige, rädda dem från de ogudaktigas hand.

Andra läsningen
Ur Ambrosius av Milanos utläggning av Psaltaren.
Att handla av kärlek


Se, jag älskar, Herre, dina bud; gör mig i din barmhärtighet levande. Med dessa ord inbjuder psalmisten Herren att se till hans hängivenhet, så full av kärlek. Ingen kan ju säga "se" på mig, om han inte tror att han för betraktaren är behaglig. Men psalmisten säger med sådan glädje: "se" på mig, och det gör han utifrån lagens bud, som påbjuder att varje människa tre gånger om året skall frambära sig själv inför Herren. En helig människa frambär sig emellertid själv dagli¬gen. Dagligen träder hon fram, och hon träder inte fram tomhänt, ty den kommer inte tomhänt som har fått motta gåvor från Guds fullhet. David kom inte tomhänt, när han sade: Vår mun är uppfylld av glädje, ty glädjen är en frukt av den heliga Anden. Och liksom vi alla, såsom Johannes sade, har mottagit gåvor från Guds fullhet, så har den heliga Anden uppfyllt hela jorden med sin fullhet.
David frambar sig själv till Gud dagligen, och han som kunde säga: Jag öppnade min mun och hämtade anda, kom inte tomhänt till offret. Därför kunde han säga: Se, jag älskar dina bud. Lyssna nu till, hur du bör frambära dig själv till Kristus: inte genom sådant som syns, utan på ett osynligt sätt, i det fördolda, så att din Fader, som är i det fördolda, belönar dig för din tros hängivenhets skull.
Jag älskar dina bud, säger han. Han säger inte: "Jag har hållit dem", inte heller: "Jag har bevarat dem", ty den som är fullkomlig i kunskap och fullkomlig i visdom älskar dem, vilket är något mera än att bevara dem. Bevara dem kan man göra av nödvändighet och av fruktan, men till kärleken hör att man älskar dem. Den som förkunnar evangelium bevarar, och den som gör det villigt får sin lön för detta. Hur mycket större lön skall då inte den få som älskar. Det är möjligt att vilja utan att älska, men om vi älskar är det omöjligt att inte också vilja. Den fullkomliga kärleken kan alltså se fram mot sin lön, och den som ber kan hoppas på den gudomliga barmhärtigheten, ty Herren skall göra honom levande.

Responsorium Ps 119:159; Joh 14:23

Se därtill att jag har dina befallningar kära. + Herre, behåll mig vid liv efter din nåd. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. + Herre, behåll mig vid liv efter din nåd.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du som med kärlek ändlöst stor
i ett förkrossat hjärta bor,
hör oss, o Gud. Du hör oss nu,
du som ser ner i alla djup.

Vårt samvete oss förebrår.
Mot dig vi syndat. Vi gick bort.
Men du var alltid hos oss kvar,
fast vi dig svek och övergav.

Ger du ej hjälp, vem hjälper då?
Om du ej finns, vart skall vi gå?
Du finns. Du hjälper, och du har
i Jesus och hans kors ditt svar.

Bered ett rum, en rymd för dig
i våra hjärtan och vårt liv.
Bered det själv i fastans tid,
att Kristi påsk vår påsk kan bli. Amen.


Ant. 1 Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta.

Psalm 93
Herren, skaparen och konungen
Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Lät oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning (Upp 19:6-7)


Herren är nu konung! +
Han har klätt sig i härlighet, *
Herren har rustat sig i makt.

Därför står jordkretsen fast, *
den skall aldrig vackla.

Din tron står fast sedan begynnelsen, *
du är från evighet.

Herre, strömmarna har upphävt, +
strömmarna har upphävt sin röst, *
ja, strömmarna upphäver sitt dån.

Men väldig är Herren i höjden, +
mer än bruset av stora vatten, *
väldiga vatten, havets bränningar.

Dina vittnesbörd är alltigenom fasta. *
Herre, helighet anstår ditt hus för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta.

Ant. 2 Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor, *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor, *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet.

Ant. 3 Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk.

Psalm 148
Maning till universum att lova Gud
Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet (Upp 5:13)


Lova Herren i himlen, *
lova honom i höjden.

Lova honom, alla hans änglar, *
lova honom, hela hans härskara.

Lova honom, sol och måne, *
lova honom, alla lysande stjärnor.

Lova honom, ni himlars himlar *
och ni vatten ovan himlen.

De skall lova Herrens namn, *
ty på hans befallning blev de skapade.

Han gav dem deras plats för tid och evighet, *
han satte en gräns som de inte kan överskrida.

Lova Herren på jorden, *
ni drakar och alla havsdjup,

eld och hagel, snö och dimma, *
du stormande vind, som utför hans befallning,

ni berg och alla höjder, *
ni fruktträd och alla cedrar,

ni vilda djur och all boskap, *
ni kräldjur och bevingade fåglar,

ni jordens alla kungar och folk, *
ni furstar och alla domare på jorden,

ni pojkar, ni flickor, *
ni gamla och ni unga.

De skall lova Herrens namn,
ty endast hans namn är upphöjt, *
hans majestät når ut över jorden och himlen.

Han låter sitt folks horn höjas upp,
alla hans trogna skall lovsjunga honom, *
Israel, det folk som står honom nära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk.

Kort läsning
Neh 8:9b, 10b


Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte. Denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet.

Responsorium

Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Du som blev slagen för våra missgärningars skull,
+ förbarma dig över oss.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.

Ant. Riv ner detta tempel, så skall jag på tre dagar låta det uppstå igen.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Riv ner detta tempel, så skall jag på tre dagar låta det uppstå igen.

Förbön

Välsignad vare Kristus, vår Aterlösare, som åt oss har förvärvat fastetidens nåd. Vi ber till honom:
R. Herre, skapa i oss en ny ande.

Kristus, du vårt liv, som i dopet begravt oss med dig och låtit oss stå upp igen
- låt oss i dag leva i det nya livet.
Herre, du som gjorde väl mot alla
- lär oss att tänka på allas gemensamma bästa.
Lär oss att tillsammans bygga upp det jordiska samhället
- så att vi samtidigt söker det himmelska Jerusalem.
Du kroppens och själens läkare, hela vårt hjärtas sår
- så att vi växer i det liv som aldrig dör.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
1 Thess 4:1,7


Bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud — och det är ju så ni lever — vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Jfr Jes 30:15,18


Så säger Herren, Herren, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Herren väntar till dess att han kan vara er nådig; han tronar i höghet, till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren — saliga är alla de som väntar efter honom.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.

I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?

Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, *
men Herren hjälper mig.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.

Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.

Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.

Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
5 Mos 4:29-31


När du söker Herren, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig, i kommande dagar, då skall du vända åter till Herren, din Gud, och höra hans röst. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han skall inte överge dig eller fördärva dig. Han skall inte glömma det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, som skapat oss till dig,
vår bön du hör, vår kraft du är.
I denna helga fastetid
botfärdighet vårt hjärta lär.

Du ser vår synd, du vet vår brist
och känner all vår skröplighet.
Vi vänder oss i tro till dig;
förlåt oss i barmhärtighet.

Vi vet att vi har syndat svårt,
och du allena ger oss hopp.
Vi ber dig för din kärleks skull:
skänk läkedom till själ och kropp.

Försakelsens och botens väg
vill vi med ödmjukt sinne gå.
Gör hjärtat rent och fritt, o Gud,
så kan vi påskens glädje nå.

O Gud Treenig, hör vår bön:
en offervillig håg oss giv.
Låt oss i denna fastetid
få bära frukt för evigt liv. Amen.

eller (latin): Audi, benigne Conditor... ⇓⇑
eller: Hör hur barnen suckar... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,

medan jag lägger dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!

Villigt samlas ditt folk *
i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.

Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om.

Ant. 2 Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Psalm 111
Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3)


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *
i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar, *
de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Majestät och härlighet är vad han gör, *
hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under, *
nådig och barmhärtig är Herren.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn, *
han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk, *
när han gav dem hedningarnas arvedel.

Hans händers verk är trofasthet och rätt, *
oryggliga är alla hans ordningar.

De står fasta för alltid och för evigt, *
de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt, *
hans namn är heligt och fruktansvärt.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +
ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *
Hans lov förblir i all evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Ant. 3 Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig.

Canticum
Jfr 1 Pet 2:21-24

Guds tjänares frivilliga lidande


Kristus led för oss och gav oss en förebild, *
för att vi skulle följa i hans spår.

Han begick ingen synd, *
i hans mun fanns inget svek.

Han svarade inte med skymf när han skymfades, +
inte med hotelser när han fick lida; *
han överlät sin sak åt den som dömer rättvist.

Han bar våra synder i sin egen kropp, *
han bar dem upp på korsets trä,

för att vi skall dö bort från synden +
och leva för rättfärdigheten. *
Genom hans sår har vi blivit helade.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig.

Kort läsning
1 Kor 9:24-25


Ni vet att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt — löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar.

Responsorium

Nu är den rätta tiden, + nu är frälsningens dag.
Nu är den rätta tiden, + nu är frälsningens dag.
Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud,
+ nu är frälsningens dag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Nu är den rätta tiden, + nu är frälsningens dag.

Ant. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet starkare än människor.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet starkare än människor.

Förbön

Lovad vare Gud vår Fader, som lät sitt eget folk födas på nytt av en oförgänglig säd genom sitt Ord, som förblir i evighet. Därför ber vi:
R. Herre, förbarma dig över ditt folk.

Hör, barmhärtige Gud, de böner som vi frambär för hela ditt folk
- så att det hungrar mer efter ditt ord än efter jordisk föda.
Lär oss att älska vårt eget folk och visa aktning för andra kulturer
- så att vi bidrar till en värld som är allas hem.
Tänk på dem som förbereder sig till dopet
- så att de, som levande stenar, byggs upp till ett andligt hus.
Du som genom Jonas predikan väckte samvetet hos folket i Ninive
- låt ditt ord tala till syndarna och ge dem ett styng i hjärtat.
Låt de döende med förtröstan nalkas Kristus, sin domare
- och glädja sig i ditt ansiktes ljus för evigt.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 7 mars 2021
Söndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

I Herrens hand jag lämnar mig
när mina ögon sluter sig.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.

Kär kommer nattens stilla
ro när jag mig Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen
när jag med Gud får börja den.

Min gode hjälpare är han
som för all nöd mig skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.

Jag vet, ja jag är viss därpå,
att ingen ofärd skall mig nå,
om han ej giver lov därtill
och mig av kärlek pröva vill.

Min Gud är stark, min Gud är god.
Så är jag nöjd och har gott mod.
Gud, Fader, Son och helge And',
dig vare pris i alla land. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Psalm 91
Under den Högstes beskydd
Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19)


Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skugga,

han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, *
min Gud, på vilken jag förtröstar."

Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara *
och från pesten, som fördärvar.

Med sina fjädrar skall han betäcka dig, +
och under hans vingar skall du finna tillflykt, *
hans trofasthet är sköld och skärm.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor, *
inte pilen, som flyger om dagen,

inte pesten, som går fram i mörkret, *
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

Om än tusen faller vid din sida, +
ja, tio tusen vid din högra sida, *
så skall det dock inte drabba dig.

Du skall se det med egna ögon, *
du skall se de ogudaktigas lön.

Ty du har sagt: "Du, Herre, är mitt skydd", *
och du har gjort den Högste till din tillflykt.

Ingen olycka skall drabba dig, *
och ingen plåga skall nalkas din hydda.

Ty han skall ge sina änglar befallning *
att bevara dig på alla dina vägar.

De skall bära dig på händerna, *
så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Över lejon och huggormar skall du gå fram, *
du skall trampa ner unga lejon och drakar.

"Han håller sig intill mig,
därför skall jag befria honom. *
Jag skall beskydda honom,
därför att han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag skall svara honom, +
Jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Jag skall mätta honom med långt liv *
och låta honom se min frälsning."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Kort läsning
Upp 22:4-5

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Herre, hör vår bön när natten sänker sig. Låt uppståndelsens mysterium, som vi i dag har firat, bli ett säkert skydd mot mörkrets makt och vår glädje när vi i morgon på nytt får prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg