Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Jesus, din förbön
genomtränger världen
öppnar i tiden
evighetens brunn.

Längst in i natten
gick du för att tända
evighetsljuset,
dag som aldrig släcks.

Härlighets mörker
molnskyn av din smärta
döpte oss alla,
Jesus Krist, till dig.

O att få leva
i den nya dagen
ett med din vilja
ett med dig i Gud.

Medan vi spanar
efter dig mot himlen
når oss din förbön
sluts vi in i dig.

"Herre, var är du?"
frågar våra ögon
blinda i ljuset
bländade av dig. Amen.


Ant. 1 Tänk på oss, Herre, besök oss med din frälsning. Halleluja.

Psalm 106
Herrens godhet och hans folks trolöshet
Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs nerför att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss (1 Kor 10:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar *
och förkunna allt hans lov?

Saliga de som gör det rätta, *
de som alltid handlar rättfärdigt.

Tänk på mig, Herre,
du som besöker ditt folk med din nåd, *
kom till mig och hjälp mig,

så att jag med lust får se dina utvaldas lycka, +
glädja mig med ditt folks glädje *
och jubla med dem som är din egendom.

Vi har syndat som våra fäder, *
vi har gjort illa, vi har varit gudlösa.

Våra fäder i Egypten förstod inte dina under, *
de tänkte inte på din stora godhet,

utan gjorde uppror vid havet, *
invid Röda havet.

Men han räddade dem för sitt namns skull, *
för att visa dem sin makt.

Han näpste Röda havet, så att det blev torrt, *
och förde dem genom djupen som genom en öken.

Han befriade dem ur deras motståndares våld, *
han räddade dem från fiendens hand.

Vattnet täckte deras ovänner, *
inte en enda av dem blev kvar.

Då trodde de på hans ord, *
då sjöng de till hans ära.

Men de glömde snart hans gärningar, *
de väntade inte på vad han hade berett.

De greps av lystnad i öknen *
och satte Gud på prov i ödemarken.

Då gav han dem vad de begärde *
men lät dem drabbas av tärande sjukdom.

De satte sig upp mot Mose i lägret *
och mot Aron, Herrens helige.

Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan *
och täckte över Abirams hop.

Eld flammade upp mot deras hop, *
en låga brände upp de gudlösa.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Tänk på oss, Herre, besök oss med din frälsning. Halleluja.

Ant. 2 Ta er tillvara för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er. Halleluja.

II

De gjorde en kalv vid Horeb *
och tillbad en gjuten gudabild,

de bytte bort sin ära *
mot bilden av en oxe som äter gräs.

De glömde Gud, sin frälsare, *
som hade gjort så stora ting i Egypten,

så underbara verk i Hams land, *
så fruktansvärda gärningar vid Röda havet.

Då hotade han att förgöra dem, +
men Mose, den man som han hade utvalt, *
trädde fram som medlare inför honom

för att avvända hans vrede, *
så att den inte skulle fördärva.

De föraktade det ljuvliga landet *
och trodde inte på hans ord.

De klagade i sina tält *
och lyssnade inte till Herrens röst.

Då lyfte han sin hand *
och svor att slå ner dem i öknen,

att kasta ut deras barn bland folken *
och sprida ut dem i länderna.

De slöt sig till Baal-Peor, *
och de åt det som offrats åt döda.

De förtörnade Gud med sina gärningar, *
och en svår plåga kom över dem.

Men Pinehas trädde fram och skipade rätt, *
och så upphörde plågan.

Det räknades honom till rättfärdighet *
från släkte till släkte, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ta er tillvara för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er. Halleluja.

Ant. 3 Hjälp oss, Herre vår Gud, och för oss samman från folken. Halleluja.

III

De förtörnade honom vid Meribas vatten, *
och för deras skull gick det Mose illa.

Ty de trotsade hans ande, *
och han talade obetänksamt med sina läppar.

De förgjorde inte folken *
så som Herren hade befallt dem

utan beblandade sig med hedningar *
och lärde av deras gärningar.

De tjänade deras avgudar, *
och dessa blev dem till en snara.

De offrade sina söner och döttrar *
till offer åt onda andar.

De utgöt oskyldigt blöd, *
sina söners och döttrars blod,

och offrade dessa åt Kanaans avgudar, *
och landet blev ohelgat genom blodskuld.

Så blev de orena genom sina gärningar *
och betedde sig trolöst i sina verk.

Då tändes Herrens vrede mot hans folk, *
hans arvedel blev honom en styggelse.

Och han gav dem i hedningars hand, *
i deras våld som hatade dem.

Deras fiender trängde dem, *
och de blev kuvade under deras händ.

Han räddade dem många gånger, +
men de trotsade hans beslut *
och gick så under genom sin skuld.

Men han såg till dem i deras nöd, *
när han hörde deras rop.

Och han tänkte, dem till godo, på sitt förbund *
och förbarmade sig i sin stora nåd.

Han lät dem finna barmhärtighet *
inför dem som hade fört dem i fångenskap.

Hjälp oss, Herre, vår Gud, *
och samla oss från folken,

så att vi får prisa ditt heliga namn *
och med stolthet sjunga ditt löv.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Hjälp oss, Herre vår Gud, och för oss samman från folken. Halleluja.

Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp, halleluja,
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, halleluja.

Första läsningen
1 Joh 3:11-17
Inbördes kärlek


Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi skall inte likna Kain som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga.
Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Responsorium 1 Joh 3:16,14a

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.
+ Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna, halleluja.
Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder.
+ Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna, halleluja.

Andra läsningen
Ur Augustinus kommentar till Johannesevangeliet.
Kyrkans två liv


Till hela kyrkan sägs det: Följ mig, ty Kristus har lidit för hela kyrkan. Härom säger samme Petrus: Kristus har lidit för oss och efterlämnat ät oss en förebild, för att vi skall följa i hans fotspår. Se, detta är skälet till att det sades åt honom: Följ mig1. Men det finns också ett annat, ett odödligt liv, som inte levs mitt uppe i det onda: där skall vi se ansikte mot ansikte vad vi här ser såsom genom en spegel och på ett gåtfullt sätt; då skall mycket bli klarare genom skådandet av sanningen.
Kyrkan vet alltså, att två liv är henne förkunnade och förelagda av Gud: ett i tron, ett annat i skådandet; ett under pilgrimsvandringens tid, ett annat i evighetens boningar; ett i mödan, ett annat i vilan; ett på vägen, ett annat i fäderneslandet; ett under gärningarnas utövande, ett annat under betraktandet av lönen; ett då hon viker bort från det onda och gör det goda, ett annat då hon inte har något ont att vika bort ifrån men något stort och gott att njuta av; ett då hon kämpar mot fienden, ett annat då hon härskar utan någon fiende; ett då hon måste stå stark under motgångar, ett annat då hon inte vet av några motgångar; ett då hon måste tygla de köttsliga begärelserna, ett annat då hon helt kan hänge sig åt de andliga glädjeämnena; ett då hon måste offra allt för att segra, ett annat då hon sitter i fred som segrare; ett då hon har behov av hjälp under frestelserna, ett annat då hon utan frestelse gläder sig i sin hjälpare; ett då hon bispringer den behövande, ett annat då det inte finns någon att bispringa; ett då hon förlåter nästans synd för att själv få förlåtelse, ett annat då hon varken lider något som hon måste förlåta eller själv gör något som hon måste få förlåtelse för; ett då hon tuktas av det onda för att inte bli övermodig i det goda, ett annat då hon genom nådens fullhet är fri från allt ont, så att hon utan frestelse till högmod är förenad med det högsta goda; ett då hon måste skilja mellan gott och ont, ett annat då det inte finns något annat än gott att skåda.
Det ena livet är alltså gott men fortfarande eländigt, det andra bättre och saligt. Det ena betecknas genom aposteln Petrus, det andra genom Johannes. Hela detta liv utkämpas ända till denna tidsålders slut och finner där sin ände; det andra dröjer med att uppfyllas tills efter denna tidsålders slut men har i den kommande tidsåldern ingen ände. Därför sägs det till Petrus: Följ mig, men om Johannes: Om jag vill att han skall dröja kvar till dess att jag kommer, vad angår det dig? Följ du mig. Vad betyder det? Så vitt jag förstår, så vitt jag fattar, betyder det ingenting annat än detta: Följ du mig genom att i efterföljelsen uthärda denna tidens onda; denne skall dröja kvar till dess att jag kommer för att förläna det goda.
Detta kan på ett ännu tydligare sätt uttryckas så: må den fullkomliga handlingen, gestaltad genom mitt lidandes föredöme, följa mig; må den här begynta kontemplationen dröja kvar till dess att jag kommer, för att fullkomnas när jag kommer. Det fullkomnade, heliga tålamodet följer Kristus ända in i döden; men den fullkomliga kunskapen dröjer till dess att Kristus kommer och skall först då helt uppenbaras. Här, i de döendes land, måste vi uthärda denna världens onda; där, i de levandes land, skall vi få se Herrens goda.

1 Joh 21:19. 21 Pet2:21.

Responsorium 1 Pet 5:10; 2 Kor 4:14

Endast en kort tid kommer ni att lida. Gud, som skänker all nåd och har kallat er genom Kristus,
+ han skall upprätta er, stödja er och ge er fasthet.
Han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka oss med Jesus.
+ Han skall upprätta er, stödja er och ge er fasthet.

Slutbön

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som har lovat oss sin Ande, halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Kristus, Gud av evighet,
som frälsning åt de dina ger,
den skapelse som fallen var
du återställt och helat har.

Du på kerubens vingar for
till Fadern, och din plats du tog
på högra sidan om hans tron.
Gudomlig makt åt dig betros.

För dig nu böjes alla knän
på jorden och i himmelen
och under jorden. Och ditt namn
bekänns i varje folk och stam.

Med bävan Herrens änglar ser
hur skapelsens förvandling sker.
Stoft som av jorden kommet var
i himmelen sin boning tar.

Du är Guds åkers förstlingsskörd.
Ditt största under nu du gör:
du bar vår kropp, och i din kropp
till himmelen vi lyftes opp.

Förlåtelse oss, Jesu, ge,
och till din ankomst oss bered,
när som vår Domare i skyn
du står i glans för allas syn.

Den lovsång, Jesu, till dig går
som bortom alla stjärnor når,
o du som oss förena kan
med Fadern och den helge And'. Amen.


Ant. 1 Du gläder mig, Herre, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk. Halleluja.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trofasthet,

till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
jag vill jubla över dina händers verk.

Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!

En oförnuftig människa kan inte inse det, *
en dåre kan inte förstå det:

Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,

så sker det till deras eviga fördärv. *
Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.

Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
du gjuter frisk olja över mitt huvud.

Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, *
som en ceder på Libanon växer han till.

Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.

Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
de frodas och grönskar.

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Du gläder mig, Herre, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk. Halleluja.

Ant. 2 Jag dödar, och jag gör levande, jag slår, och jag helår. Halleluja.

Canticum
5 Mos 32:1 -12
Guds välgärningar mot sitt folk
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna (Matt 23:37)


Lyssna, ni himlar, jag vill tala, *
må jorden höra mina ord.

Min undervisning skall strömma som regnet, *
mitt tal skall falla som daggen,

som rikligt regn på grönska, *
som en regnskur på gräsets brodd.

Herrens namn vill jag förkunna. *
Ge ära åt vår Gud!

Han är vår klippa, +
fullkomlig i allt vad han gör, *
alla hans vägar är rätta.

Han är en trofast Gud som aldrig sviker, *
han är rättfärdig och rättvis.

Men det vrånga och avoga släktet avföll från honom, *
de förvända, som inte längre var hans söner.

Är det så du vill löna din Herre, *
du dåraktiga, förblindade folk?

Är han inte din fader, som har skapat dig? *
Är han inte den som har danat och byggt upp dig

Tänk på de dagar som en gång var, *
besinna de år som har gått.

Fråga din fader, han skall berätta, *
dina äldste, de skall säga vad som skedde:

När den Högste gav arvslotter åt folken, *
när han fördelade människorna på jorden,

då utstakade han gränserna för folken *
efter antalet av Israels barn,

då gjorde Herren sitt folk till sin egendom, *
då blev Jakob hans arvslott.

Han fann honom i öknen, *
i ödemarken, där ökendjuren tjuter.

Han tog honom i sin vård och sitt beskydd, *
han bevarade honom som sin ögonsten.

Liksom örnen lockar ut sin avkomma till flykt *
och svävar upp ovanför sina ungar,

så bredde han ut sina vingar *
och lyfte honom och bar honom på sina fjädrar.

Herren ensam ledde honom på vägen, *
ingen främmande gud vid hans sida.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag dödar, och jag gör levande, jag slår, och jag helår. Halleluja.

Ant. 3 Med ära och härlighet krönte du din Smorde. Halleluja.

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop
har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender; *
dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa, att du tänker på henne, *
eller en människoson, att du tar dig an honom?

Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk, *
allting lade du under hans fötter:

alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Med ära och härlighet krönte du din Smorde. Halleluja.

Kort läsning
Rom 14:7-9


Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Halleluja.

Förbön

Äran och härligheten tillhör Guds Smorde, som lovade apostlarna att Andens kraft skulle komma över dem. Låt oss be till vår upphöjde Herre:
R. Sänd oss ditt ljus och din sanning.

Du sanningens ord, du Faderns vishet och utstrålning, sänd oss ditt ljus och din sanning
- så att vi i ord och gärning vittnar om dig för våra bröder.
Låt oss smaka och mättas av din Andes gåvor
- så att vi inte går under, utan får liv och frid.
Låt Anden hjälpa oss i vår svaghet
- så att vi vet vad vi skall bedja om.
Fyll oss med all kärlek och all kunskap
- så att vi finner de ord som blir vår nästa till liv.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Tillflykt i all nöd och ängslan,
i all sorg en tröstare,
ljus i mörker, hopp i skulden,
salva för var sårad själ,
bandet som med ömhet binder
världen till sin Skapare,

sanningens och livets Ande,
godhets källa, kärleks eld,
du är Herren, som i striden
för oss an mot fienden
och, när kraft och mod vill svikta,
själens sanne hjälpare.

Du är Faderns löftesgåva,
nåd och starkhet, kunskap, råd,
du lär tungan tala vishet
och att sjunga livets sång,
av din gudoms låga tändes
botens ande hos ditt folk.

Kom och lys för blinda sinnen
med din läras klara sken,
drag vår kropp ur syndens gyttja,
gör den från dess fläckar ren,
lyft oss upp till Kristi kärlek,
till en evig härlighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Rom 5:10-11


Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Tillflykt i all nöd och ängslan,
i all sorg en tröstare,
ljus i mörker, hopp i skulden,
salva för var sårad själ,
bandet som med ömhet binder
världen till sin Skapare,

sanningens och livets Ande,
godhets källa, kärleks eld,
du är Herren, som i striden
för oss an mot fienden
och, när kraft och mod vill svikta,
själens sanne hjälpare.

Du är Faderns löftesgåva,
nåd och starkhet, kunskap, råd,
du lär tungan tala vishet
och att sjunga livets sång,
av din gudoms låga tändes
botens ande hos ditt folk.

Kom och lys för blinda sinnen
med din läras klara sken,
drag vår kropp ur syndens gyttja,
gör den från dess fläckar ren,
lyft oss upp till Kristi kärlek,
till en evig härlighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Kor 15:20-22


Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Tillflykt i all nöd och ängslan,
i all sorg en tröstare,
ljus i mörker, hopp i skulden,
salva för var sårad själ,
bandet som med ömhet binder
världen till sin Skapare,

sanningens och livets Ande,
godhets källa, kärleks eld,
du är Herren, som i striden
för oss an mot fienden
och, när kraft och mod vill svikta,
själens sanne hjälpare.

Du är Faderns löftesgåva,
nåd och starkhet, kunskap, råd,
du lär tungan tala vishet
och att sjunga livets sång,
av din gudoms låga tändes
botens ande hos ditt folk.

Kom och lys för blinda sinnen
med din läras klara sken,
drag vår kropp ur syndens gyttja,
gör den från dess fläckar ren,
lyft oss upp till Kristi kärlek,
till en evig härlighet. Amen.


Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.

Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
och jag säger: "När vill du trösta mig?"

Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.

Hur få är inte din tjänares dagar! *
När vill du hålla dom över mina förföljare?

De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din lag.

Alla dina bud är sanning. *
Utan skäl förföljer man mig - hjälp mig!

De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.

Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
så vill jag hålla dina vittnesbörd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.

Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar. *
För mig upp på klippan som är för hög för mig.

Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.

Låt mig bo i din hydda för evigt, *
jag tar min tillflykt under dina vingar.

Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.

Låt konungen leva länge, *
må hans år vara från släkte till släkte.

Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.

Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
och infria mina löften dag efter dag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.

Göm mig för de ondas skara, *
för ogärningsmännens larmande hop,

De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,

för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan förskoning.

De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"

De tänker ut lömska planer: +
"Nu är vi redo att slå till!" *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.

Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.

Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.

Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.

Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Jfr 2 Kor 5:14-15


Kristi kärlek driver mig, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 15 maj 2021, lördag
Sjunde Påsksöndagen

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, Skaparande, med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen bered.

Du tröstare och ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa evigt klar.

Med dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar du.
Du lär med skilda tungors ljud
all världens folk att prisa Gud.

Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och själ.

Vår fiende ifrån oss driv,
med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Gud Fadern du oss känna lär
och vittnesbörd om Sonen bär.
Du visar oss Guds härlighet
i evigheters evighet. Amen.

eller: Veni, creator Spiritus...

Ant. 1 Herrens ära når över alla himlar, han som har upphöjt den ringe ur stoftet. Halleluja.

Psalm 113
Välsignat vare Herrens namn
Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Lova Herren, ni Herrens tjänare, *
lova Herrens namn.

Välsignat vare Herrens namn *
från nu och till evig tid.

Från solens uppgång till dess nedgång *
må Herrens namn vara lovat.

Herren är upphöjd över alla folk, *
hans ära når över himlen.

Ja, vem är som Herren, vår Gud, *
han som sitter så högt,

han som ser ned så djupt *
- ja, vem i himlen och på jorden?

Han som upprättar den ringe ur stoftet, *
han som lyfter den fattige ur dyn,

för att sätta honom bredvid furstar, *
bredvid furstarna i sitt folk,

han som låter den ofruktsamma hustrun *
sitta med glädje som moder, omgiven av barn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens ära når över alla himlar, han som har upphöjt den ringe ur stoftet. Halleluja.

Ant. 2 Herre, du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, halleluja.

Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",

när jag sade i min ångest: *
"Alla människor är lögnare."

Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?

Jag vill taga frälsningens bägare *
och åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.

Dyrt aktad i Herrens ögon *
är hans frommas död.

Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.

Dig vill jag offra lovets offer, *
jag vill åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,

i gårdarna till Herrens hus, *
mitt i dig, Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, halleluja.

Ant. 3 Guds Son lärde sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Halleluja.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna *
att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Guds Son lärde sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 2:9-10


Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Responsorium

Hjälparen, den helige Ande, + halleluja, halleluja.
Hjälparen, den helige Ande, + halleluja, halleluja.
Han skall lära er allt,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Hjälparen, den helige Ande, + halleluja, halleluja.

Ant. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Halleluja.

Förbön

Lovad vare Kristus. Över honom steg Anden ner i kroppslig gestalt. Låt oss åkalla honom och bekräfta vår bön genom att säga:
R. Amen.

Herre, sänd den du har lovat, Hjälparen, den helige Ande
- så att din kyrka blir ung på nytt.
Lär alla folk att lovsjunga dig som sin konung och sin Gud
- och ditt egendomsfolk att vara trogen mot förbundet.
Du som drev ut de onda andarna
- befria vårt land från fördärv och våld.
Du som vid pingsten övervann den babyloniska förbistringen
- sänd ut din Ande så att världen blir enad i den enda, heliga och katolska tron.
Må din Ande bo i oss
- och ge våra dödliga kroppar liv.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i världen och återvände efter lidande och död till platsen vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till tidens slut. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 15 maj 2021
Lördag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja. Halleluja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg