Breviar - Kyrkans dagliga bönLäsningsgudstjänst
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O ende Gud, Trefaldige,
som råder över allt ditt verk,
välsigna du vår psaltarsång,
vårt morgonoffer till ditt lov.

Ur vilans bädd vi reser oss,
förnyade av nattens ro,
och ropar efter läkedom
för syndakroppens alla sår.

Låt makten i din härlighet
bli uppenbar i mörkrets värld
och plåna ut all orenhet
som fläckat ned din skapelse.

Med hjärtats tro och tillförsikt
vi beder dig: Ge ljus och kraft,
att under dagens växlingar
bevara oss från svek och fall.

O gode Fader, stå oss bi,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

Gjut, Herre, av din kärlek liv
I dina trognas hjärtan in,
att våra läppars böneord
må brinna av din Andes eld.

Med tro vi bär vår suckan fram
till dig, o Jesus, o Guds lamm:
Förlåt i din barmhärtighet
all tröghet och all trolöshet.

Med korsets kraft försvara oss
mot ondskans angrepp och försåt,
bevara oss som dina barn
och lemmar i din kyrkas kropp.

Din är all makt och härlighet,
o Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Jag har ropat mig trött av väntan efter min Gud.

Psalm 69:2-22,30-37
Lidelsen för ditt hus har förtärt mig
De gav honom vin att dricka, blandat med galla (Matt 27:34

I


Hjälp mig, o Gud, *
ty vattnen vill dränka mig.

Jag har sjunkit ner i dy, där ingen botten finns, *
jag har kommit i djupa vatten,
floden sveper över mig.

Jag har ropat mig trött,
min strupe är förtorkad, *
mina ögon försmäktar av väntan efter min Gud.

Fler än håren på mitt huvud *
är de som hatar mig utan orsak.

Många är de som vill förgöra mig, +
de som utan skäl är mina fiender. *
Vad jag inte har stulit måste jag betala.

Du, o Gud, känner min dårskap, *
mina skulder är inte dolda för dig.

Låt inte mig bringa dem på skam *
som hoppas på dig, Herre Sebaot.

Låt inte mig få dem att stå med skam *
som söker dig, du Israels Gud.

För din skull bär jag smälek, *
för din skull höljer blygsel mitt ansikte.

Främmande har jag blivit för mina bröder, *
en främling för min moders barn.

Lidelsen för ditt hus har förtärt mig, *
dina smädares smädelser har fallit över mig.

Jag grät, ja, jag fastade och grät, *
men det blev mig till smälek.

Jag klädde mig i sorgdräkt, *
men jag blev för dem ett ordspråk.

De viskar om mig, när de sitter i porten, *
de gör visor om mig i sina dryckeslag.

Men jag kommer med min bön till dig. *
Herre, låt nådens stund vara inne!

Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet, *
svara mig i din frälsande trofasthet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Jag har ropat mig trött av väntan efter min Gud.

Ant. 2 De gav mig galla att äta, och ättika att dricka i min törst.

II

Rädda mig ur dyn, så att jag inte sjunker ner,
låt mig bli räddad från dem som hatar mig, *
från de djupa vattnen.

Låt inte vattensvallet dränka mig +
eller djupet sluka mig, *
låt inte graven sluta sitt gap om mig.

Svara mig, Herre, i din nåd och godhet, *
vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.

Dölj inte ditt ansikte för din tjänare. *
Jag är i nöd. Skynda att svara mig.

Kom till mig, rädda mig, *
befria mig från mina fiender.

Du känner min vanära, min skam och min smälek, *
du ser alla mina ovänner.

Smälek har krossat mitt hjärta, *
så att jag är vanmäktig.

Jag väntade på medlidande, men förgäves, *
och på tröstare, men jag fann ingen.

De gav mig galla att äta *
och ättika att dricka i min törst.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 De gav mig galla att äta, och ättika att dricka i min törst.

Ant. 3 Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.

III

Mig som är betryckt och plågad, *
mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda.

Jag vill lova Guds namn med sång *
och med tacksägelse upphöja honom.

Det skall behaga Herren bättre än någon tjur, *
något offerdjur med horn och klövar.

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, *
ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.

Ty Herren lyssnar till de fattiga *
och föraktar inte sina fångna.

Må himlen och jorden lova honom, *
haven och allt vad som rör sig i dem.

Ty Gud skall rädda Sion, *
Judas städer skall han bygga upp.

Hans tjänare skall bo i dem och äga landet, +
deras barn skall få det i arv, *
och de som älskar hans namn skall bo där.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.

Herren skall undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar.

Första läsningen
Syr 1:1-20
Vishetens ursprung


All vishet kommer från Herren
och finns hos honom för evigt.
Vem kan räkna havets sandkorn,
regnets droppar och evighetens dagar?
Vem kan utforska himlens höjd,
jordens vidd och havets djup?
Före allt annat skapades visheten;
tanke och insikt finns till av evighet.
För vem har vishetens rot blivit röjd?
Vem känner dess sinnrika planer?
En enda är vis. Väldig och fruktansvärd
sitter han på sin tron: Herren.
Han själv skapade visheten och såg på den,
mätte den och utgöt den över alla sina verk.
Allt som lever har fått del av hans gåva,
i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.
Gudsfruktan är en ära och en berömmelse,
en lycka och en festglädjens krans.
Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,
ger lust och glädje och ett långt liv.
Den som fruktar Herren får ett gott slut,
och på sin dödsdag blir han välsignad.
Vishetens början är att frukta Herren,
och hon skapades hos de trogna redan i moderlivet.
Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig grundval,
och åt deras avkomma skall hon ges i förvar.
Vishetens fullhet är att frukta Herren,
hon mättar de trogna med sina frukter.
Hon fyller deras hus med begärliga ting
och förråden med vad hon har frambragt.
Vishetens segerkrans är fruktan för Herren,
fred och hälsa växer upp ur den.
Kunskap och insikt låter hon falla som regn;
de som vinner henne får lysande ära.
Vishetens rot är att frukta Herren,
och hennes grenar är ett långt liv.

Responsorium Syr 1:6,9-1 Oa, 1,9

För vem har vishetens rot blivit röjd? Herren själv utgöt den över alla sina verk,
+ allt som lever har fått del av hans gåva.
All vishet kommer från Herren; det var Han själv som skapade den.
+ Allt som lever har fått del av hans gåva.

Andra läsningen
Ur Thomas av Aquinos kommentar till den apostoliska trosbekännelsen.
Det finns inte någon dygd som inte blir synlig pä korset


Varför måste Guds Son lida för vår skull? Av två viktiga skäl: dels som botemedel mot våra synder, dels som föredöme för våra handlingar.
I Kristi lidande finner vi botemedlet mot allt ont vi kan råka ut för genom våra synder. Men dess nytta är inte mindre som föredöme. Kristi lidande är tillräckligt som undervisning för hela vårt liv. Alla som vill leva i fullkomlighet behöver bara förakta det som Kristus föraktade på korset och sträva efter det som Kristus eftersträvade. Det finns inte någon dygd som inte blir synlig på korset.
Söker du ett exempel på kärlek? Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Så gjorde Kristus på korset. Om han gav sitt liv för oss, då får vi inte vara ovilliga att uthärda vilket slags onda ting som helst för honom.
Om du söker uthållighet, så finns den i sin högsta form på korset. Två saker han göra uthålligheten till något stort, när man uthärdar något svårt eller när man lider det som man hade kunnat undvika men inte velat undvika. Men Kristus uthärdade något svårt på korset: Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Liksom ett får som förs till slakt öppnade han inte sin mun. Kristi uthållighet på korset var något stort: Lät oss hålla ut i det lopp som ligger framför oss, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen.
Vill du ha ett exempel på ödmjukhet, se på den korsfäste: Gud ville att han skulle dömas och dö under Pontius Pilatus.
Vill du ha ett exempel på lydnad, följ då honom som blev lydig Fadern ända till döden: Liksom en enda människas (det vill säga Adams) olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.
Om du söker ett exempel på förakt för det jordiska, följ då honom som är konungarnas konung och alla herrars Herre, i vilken vishetens och kunskapens alla skatter finns gömda, han som på korset blev avklädd naken, hånad, bespottad, slagen, tömekrönt och slutligen given ättika och galla att dricka.
Fäst dig därför inte vid kläder och rikedom, ty de har delat mina kläder mellan sig, inte ärebetygelser, ty han fick känna på gyckel och gisselslag, inte höga ämbeten, ty de vred ihop en krona av törne och satte pä hans huvud, inte njutningar, ty de gav mig galla att äta, och ättika att dricka i min törst.

Responsorium Vish 7:7-8; 9:17

Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet, jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
+ Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet och sänt din helige Ande från höjden?
+ Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.

Slutbön

Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.Invitatorium
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, vishetens källa.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Saliga de
     som har lärt känna Herren i hans sanning.

Han har fyllt mig med sanningens ord,
så att jag kan förkunna honom. R.

Likt vattenflöden flödar sanningen från min mun,
och mina läppar bekänner hans frukter. R.

Han har låtit sin kunskap överflöda i mig,
och Herrens ord är dörren till hans ljus. R.

Ordets boning är människan,
och dess sanning är kärleken.

R.  Saliga de
     som har lärt känna Herren i hans sanning.

Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *
och rena mig från min synd.

Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat *
och gjort vad ont är i dina ögon.

Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.

Se, i synd är jag född, *
och i synd har min moder avlat mig.

Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
och utplåna alla mina skulder.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
och ta inte din heliga ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.

Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
och syndarna skall omvända sig till dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta.

Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
brännoffer och heloffer, *
då skall man offra tjurar på ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Canticum
Jer 14:17-21
Folkets klagan under svält och krig
Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet (Mark 1:15)


Mina ögon fylls av tårar natt och dag *
jag finner ingen ro.

Ty stor förödelse har drabbat jungfrun, mitt folk, *
ett svårt och oläkligt sår.

Går jag ut på marken, ligger där svärdsslagna män, *
kommer jag in i staden, möts jag av hungerns plågor.

Präster och profeter drar genom landet *
utan att kunna förstå:

Har du förkastat Juda för alltid, *
har Sion blivit dig förhatligt?

Varför har du slagit oss så *
att ingen längre kan hela oss?

Vi längtar efter fred, men inget gott kommer, *
efter läkedomens tid, men förskräckelse kommer.

Herre, vi inser vår ondska, +
vi känner våra fäders skuld, *
vi vet att vi har syndat mot dig.

För ditt namns skull, förkasta oss inte, +
låt inte din härlighets tron bli föraktad. *
Kom ihåg! Bryt inte ditt förbund med oss!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Psalm 100
Lovsång vid inträdet i templet
Herren befaller dem som han återlöst att sjunga segerns sång (Athanasios)


Höj jubel till Herren, alla länder, +
tjäna Herren med glädje, *
kom inför hans ansikte med fröjderop.

Förnim att Herren är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva, *
till sitt folk och till får i sin hjord.

Gå in i hans portar med tacksägelse, +
i hans gårdar med lov, *
tacka honom, lova hans namn.

Ty Herren är god,
evigt varar hans nåd *
och hans trofasthet från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Kort läsning
Vish 7:13-14


Den vishet jag lärde mig utan baktankar lär jag ut utan missunnsamhet. Jag behåller inte hennes rikedomar för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds väns¬kap, fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

Responsorium

Alla folk + skall tala om deras vishet.
Alla folk + skall tala om deras vishet.
Guds församling skall förkunna deras lov,
+ skall tala om deras vishet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla folk + skall tala om deras vishet.

Ant. Välsignad är Herren, som väckte den helige Thomas kärlek och drev honom att be och arbeta och söka sanningen.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Välsignad är Herren, som väckte den helige Thomas kärlek och drev honom att be och arbeta och söka sanningen.

Förbön

I tacksägelse ber vi till Kristus, den gode Herden, som gav sitt liv för fåren. Låt oss säga:
R. Du gode Herde, led ditt folk.

Kristus, i dina heliga herdar (i den helige N.) har du gett oss en levande bild av din barmhärtighet
- låt oss i kyrkans ledare få erfara din omsorg och barmhärtighet.
Du som i dina ställföreträdare utför ditt verk som herde och lärare
- ta inte din hand ifrån oss, utan led oss fram till vårt mål.
Du som genom dina herdar fortsätter att vara vår läkare till kropp och själ
- låt oss aldrig sakna din närvaro i helgade själasörjare.
Du som fostrat din hjord genom helgonens visdom och kärlek
- låt dina förkunnare hjälpa oss att lära känna dig och älska dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.

Psalm 22
Den rättfärdiges plåga och Guds bönhörelse
Jesus ropade med hög röst: "Eli, eli, lema sabachtani?" (jfr Matt 27:46)

I


Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? *
Jag ropar och klagar, men hjälpen är fjärran.

Min Gud, jag ropar om dagen, utan att du svarar, *
och om natten, men jag får ingen ro.

Och dock är du den Helige, *
den som tronar på Israels lovsång.

På dig förtröstade våra fäder, *
de förtröstade, och du räddade dem.

De ropade till dig och blev hjälpta, *
de förtröstade på dig och kom inte på skam.

Men jag är en mask, och inte en människa, *
till smälek bland män, föraktad av folket.

Alla som ser mig smädar mig, *
de spärrar upp munnen, de skakar huvudet:

"Befall dig åt Herren! +
Han må befria honom, *
han må rädda honom,
ty han har ju behag till honom."

Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet *
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

På dig är jag kastad alltifrån modersskötet, *
du är min Gud alltifrån min moders liv.

Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, *
och det finns ingen som hjälper mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.

II

Tjurar i mängd omger mig, *
Bashans oxar omringar mig.

De spärrar upp sitt gap mot mig *
som glupska och rytande lejon.

Jag är lik vatten som utgjuts, +
alla mina leder har skilts åt, *
mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt bröst.

Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, +
min tunga häftar vid min gom, *
och du lägger mig i dödens stoft.

Hundar omger mig, +
de ondas hop har kringränt mig, *
de har genomborrat mina händer och fötter.

Jag kan räkna alla mina ben, *
de står där och ser på mig.

De delar mina kläder mellan sig *
och kastar lott om min klädnad.

Men du, Herre, var inte fjärran, *
du min styrka, skynda till min hjälp.

Rädda min själ från svärdet, *
mitt liv ur hundarnas våld.

Fräls mig ur lejonets gap, *
rädda mig undan vildoxarnas horn.

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, *
mitt i församlingen skall jag prisa dig:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.


Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

III

Ni som fruktar Herren, lova honom, +
ära honom, alla Jakobs barn, *
och bäva för honom, alla Israels barn.

Ty han föraktade inte den betrycktes elände *
och höll det inte för en styggelse.

Han dolde inte sitt ansikte *
och lyssnade när han ropade.

Genom dig skall min lovsång ljuda
i den stora församlingen, *
mina löften får jag infria
inför dem som fruktar honom.

De ödmjuka skall äta och bli mätta, +
de som söker Herren skall få lova honom, *
ja, era hjärtan skall leva för evigt.

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort
och omvända sig till honom, *
alla folk och stammar skall tillbe inför dig.

Ty väldet är Herrens, *
och han råder över folken.

Alla härskare på jorden skall böja knä inför honom, *
de som vilar i graven skall falla ned inför honom.

Jag skall leva inför honom, *
och mina ättlingar skall tjäna honom.

De skall berätta för kommande släktled om Herren +
och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, *
de skall vittna om vad Herren har gjort.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

Kort läsning
Rom 1:16b, 17


Evangeliet är en Guds kraft som räddar var och en som tror. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

I Herren gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du fördes bort vid tredje timmen för att korsfästas för vår och hela världens skull. Vi ber om din försoning över det som varit och ditt beskydd mot framtida hot. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.

Psalm 22
Den rättfärdiges plåga och Guds bönhörelse
Jesus ropade med hög röst: "Eli, eli, lema sabachtani?" (jfr Matt 27:46)

I


Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? *
Jag ropar och klagar, men hjälpen är fjärran.

Min Gud, jag ropar om dagen, utan att du svarar, *
och om natten, men jag får ingen ro.

Och dock är du den Helige, *
den som tronar på Israels lovsång.

På dig förtröstade våra fäder, *
de förtröstade, och du räddade dem.

De ropade till dig och blev hjälpta, *
de förtröstade på dig och kom inte på skam.

Men jag är en mask, och inte en människa, *
till smälek bland män, föraktad av folket.

Alla som ser mig smädar mig, *
de spärrar upp munnen, de skakar huvudet:

"Befall dig åt Herren! +
Han må befria honom, *
han må rädda honom,
ty han har ju behag till honom."

Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet *
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

På dig är jag kastad alltifrån modersskötet, *
du är min Gud alltifrån min moders liv.

Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, *
och det finns ingen som hjälper mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.

II

Tjurar i mängd omger mig, *
Bashans oxar omringar mig.

De spärrar upp sitt gap mot mig *
som glupska och rytande lejon.

Jag är lik vatten som utgjuts, +
alla mina leder har skilts åt, *
mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt bröst.

Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, +
min tunga häftar vid min gom, *
och du lägger mig i dödens stoft.

Hundar omger mig, +
de ondas hop har kringränt mig, *
de har genomborrat mina händer och fötter.

Jag kan räkna alla mina ben, *
de står där och ser på mig.

De delar mina kläder mellan sig *
och kastar lott om min klädnad.

Men du, Herre, var inte fjärran, *
du min styrka, skynda till min hjälp.

Rädda min själ från svärdet, *
mitt liv ur hundarnas våld.

Fräls mig ur lejonets gap, *
rädda mig undan vildoxarnas horn.

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, *
mitt i församlingen skall jag prisa dig:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.


Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

III

Ni som fruktar Herren, lova honom, +
ära honom, alla Jakobs barn, *
och bäva för honom, alla Israels barn.

Ty han föraktade inte den betrycktes elände *
och höll det inte för en styggelse.

Han dolde inte sitt ansikte *
och lyssnade när han ropade.

Genom dig skall min lovsång ljuda
i den stora församlingen, *
mina löften får jag infria
inför dem som fruktar honom.

De ödmjuka skall äta och bli mätta, +
de som söker Herren skall få lova honom, *
ja, era hjärtan skall leva för evigt.

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort
och omvända sig till honom, *
alla folk och stammar skall tillbe inför dig.

Ty väldet är Herrens, *
och han råder över folken.

Alla härskare på jorden skall böja knä inför honom, *
de som vilar i graven skall falla ned inför honom.

Jag skall leva inför honom, *
och mina ättlingar skall tjäna honom.

De skall berätta för kommande släktled om Herren +
och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, *
de skall vittna om vad Herren har gjort.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

Kort läsning
Rom 3:21-22a


Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om — en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du som vid sjätte timmen, när mörkret hade världen i sitt våld, frambar dig själv på korsets altare för oss och för de många, ge oss ditt ljus så att vi når det eviga livet. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.

Psalm 22
Den rättfärdiges plåga och Guds bönhörelse
Jesus ropade med hög röst: "Eli, eli, lema sabachtani?" (jfr Matt 27:46)

I


Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? *
Jag ropar och klagar, men hjälpen är fjärran.

Min Gud, jag ropar om dagen, utan att du svarar, *
och om natten, men jag får ingen ro.

Och dock är du den Helige, *
den som tronar på Israels lovsång.

På dig förtröstade våra fäder, *
de förtröstade, och du räddade dem.

De ropade till dig och blev hjälpta, *
de förtröstade på dig och kom inte på skam.

Men jag är en mask, och inte en människa, *
till smälek bland män, föraktad av folket.

Alla som ser mig smädar mig, *
de spärrar upp munnen, de skakar huvudet:

"Befall dig åt Herren! +
Han må befria honom, *
han må rädda honom,
ty han har ju behag till honom."

Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet *
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

På dig är jag kastad alltifrån modersskötet, *
du är min Gud alltifrån min moders liv.

Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, *
och det finns ingen som hjälper mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Föraktad var han, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.

II

Tjurar i mängd omger mig, *
Bashans oxar omringar mig.

De spärrar upp sitt gap mot mig *
som glupska och rytande lejon.

Jag är lik vatten som utgjuts, +
alla mina leder har skilts åt, *
mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt bröst.

Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, +
min tunga häftar vid min gom, *
och du lägger mig i dödens stoft.

Hundar omger mig, +
de ondas hop har kringränt mig, *
de har genomborrat mina händer och fötter.

Jag kan räkna alla mina ben, *
de står där och ser på mig.

De delar mina kläder mellan sig *
och kastar lott om min klädnad.

Men du, Herre, var inte fjärran, *
du min styrka, skynda till min hjälp.

Rädda min själ från svärdet, *
mitt liv ur hundarnas våld.

Fräls mig ur lejonets gap, *
rädda mig undan vildoxarnas horn.

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, *
mitt i församlingen skall jag prisa dig:

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 De delade hans kläder mellan sig och kastade lott om hans klädnad.


Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

III

Ni som fruktar Herren, lova honom, +
ära honom, alla Jakobs barn, *
och bäva för honom, alla Israels barn.

Ty han föraktade inte den betrycktes elände *
och höll det inte för en styggelse.

Han dolde inte sitt ansikte *
och lyssnade när han ropade.

Genom dig skall min lovsång ljuda
i den stora församlingen, *
mina löften får jag infria
inför dem som fruktar honom.

De ödmjuka skall äta och bli mätta, +
de som söker Herren skall få lova honom, *
ja, era hjärtan skall leva för evigt.

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort
och omvända sig till honom, *
alla folk och stammar skall tillbe inför dig.

Ty väldet är Herrens, *
och han råder över folken.

Alla härskare på jorden skall böja knä inför honom, *
de som vilar i graven skall falla ned inför honom.

Jag skall leva inför honom, *
och mina ättlingar skall tjäna honom.

De skall berätta för kommande släktled om Herren +
och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, *
de skall vittna om vad Herren har gjort.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Alla folk skall falla ned inför Herren.

Kort läsning
Ef 2:8-9


Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Må man på jorden lära känna din väg,
bland alla hedningar din frälsning.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du öppnade ditt rikes port för rövaren. Vi bekänner våra synder i fast förvissning om att också vi får vara med dig i ditt paradis. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 28 januari 2022, fredag
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Israels Konung, vänd dig, Herre, till oss,
hör våra böner, du som lärt oss bedja,
låt oss av hjärtat rätt och värdigt prisa
sanningens vittne.

Djupt ur den källa du i världen öppnat
drack han den kunskap som din Ande skänker;
Visdomens manna, du vårt bröd i öknen,
du var hans föda.

Över den skara som du kallat samman
låter han falla ljuset från din gudom,
tvivel han skingrar, tron får kraft och styrka
genom hans lära.

Herre allsmäktig, Fadern, Sonen, Anden,
dig vare ära, tack och evig lovsång,
du som på jorden låter lampor lysa,
strålande klara. Amen.

Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva.

Psalm 135
Lovsång till Herren för hans storverk
Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (jfr 1 Pet 2:9)

I


Lova Herrens namn, *
lova det, ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens hus, *
i gårdarna till vår Guds hus.

Lova Herren, ty Herren är god, *
lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

Herren har utvalt Jakob åt sig, *
Israel till sin egendom.

Detta vet jag: Herren är stor, *
att vår Herre är förmer än alla gudar.

Herren kan göra allt vad han vill, *
i himlen och på jorden, i haven och i alla djup,

Han låter molnen stiga upp från jordens ände, +
han sänder blixtar och regn, *
och släpper ut vinden ur sitt förråd.

Han slog de förstfödda i Egypten, *
både människor och boskap,

han sände tecken och under över dig, Egypten, *
över farao och alla hans tjänare,

han besegrade väldiga folk *
och dräpte mäktiga kungar:

Sihon, amoreernas kung,
Og, kungen av Bashan, *
och alla Kanaans riken,

och gav deras land i arv åt Israel, *
till arvslott åt sitt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva.

Ant. 2 Han är den trogne och kloke tjänare som Herren satte över sitt husfolk.

II

Herre, ditt namn består för evigt, *
Herre, man minns dig i släkte efter släkte.

Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk *
och förbarmar sig över sina tjänare.

Hedningarnas avgudar är silver och guld, *
verk av människors händer.

De har mun och talar inte, *
de har ögon och ser inte,

de har öron och hör inte, *
i deras mun finns ingen andedräkt.

De som har gjort dem skall bli dem lika, *
ja, alla som förtröstar på dem.

Israels hus, lova Herren, *
Arons hus, lova Herren,

Levis hus, lova Herren, *
ni som fruktar Herren, lova Herren.

Lovad vare Herren från Sion, *
han som bor i Jerusalem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Han är den trogne och kloke tjänare som Herren satte över sitt husfolk.

Ant. 3 Mina får hör min röst, så att det blir en hjord och en herde.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,

rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
du folkens konung.

Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.

Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
din rättfärdighet har blivit uppenbar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Mina får hör min röst, så att det blir en hjord och en herde.

Kort läsning
Jak 3:17-18


Visheten från ovan är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

Responsorium

I kyrkans mitt öppnade Herren hans mun.
I kyrkans mitt öppnade Herren hans mun.
Han fyllde honom med vishetens och förståndets Ande.
I kyrkans mitt öppnade Herren hans mun.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I kyrkans mitt öppnade Herren hans mun.

Ant. Visheten tar sig an den som söker henne, den som äger henne vinner Guds vänskap.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Visheten tar sig an den som söker henne, den som äger henne vinner Guds vänskap.

Förbön

Låt oss prisa Kristus, översteprästen som företräder människorna inför Gud, och säga:
R. Herre, fräls ditt folk.

Du har gett din kyrka många heliga och visa herdar
- låt henne aldrig sakna ledare som ger henne andlig föda i rätt tid.
Du förlät ditt folk dess synder när heliga herdar bad till dig som Mose gjorde
- rena och helga ständigt din kyrka genom deras förbön.
Du har valt dina herdar bland bröderna och helgat dem med Andens smörjelse
- skänk dina nådegåvor åt dem som du har satt att leda kyrkan.
Du som själv är apostlarnas och deras efterföljares arvedel
- låt ingen enda gå förlorad av dem som du har återlöst med ditt blod.
Du som genom kyrkans herdar ger evigt liv åt dina får, för att ingen skall rycka dem ur din hand
- fräls våra avlidna, för vilka du har gett ditt liv.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.Completorium
Den 28 januari 2022
Fredag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Kort läsning
Jfr Jer 14:9

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg