Ljusets väg


Ljusets väg


Vi tillber dig, Herre Kristus, och prisar dig!
Ty genom din död och uppståndelse har du skänkt världen liv!

 
1. Jesus uppstår från de döda
ljusetsväg1 Uppståndne Herre, världen måste på nytt höra det glada budskapet. Endast detta kan ge våra hjärtan frid, ty vi förvirras av så många motstridiga budskap. Låt din förkunnelse ringa ut med klar och tydlig klang. Låt kvinnor överallt ivrigt bära bud om ursprunget till nytt liv: din uppståndelse. Förnya oss, låt ett nytt sinne, ett nytt hjärta, ett nytt liv spira fram i oss, så att vi tänker som du, älskar som du och bygger en framtid som motsvarar dina planer. Låt oss tjäna varandra som du tjänar oss.
 
2. Lärjungarna finner den tomma graven
ljusetsväg2 Endast du, uppståndne Herre, kan. leda oss tillbaka till sann livsglädje. Endast du kan visa oss en grav som har tömts inifrån. Utan dig är vi maktlösa inför döden. Ge oss nåd att helt och fullt lita på kärlekens allmakt, den kärlek som övervinner döden.
 
3. Den Uppståndne visar sig för Maria från Magdala
ljusetsväg3 Uppståndne Herre, du kallar mig därför att du älskar mig. I mitt dagliga liv kan jag känna igen dig liksom Maria från Magdala kände igen dig. Du säger till mig: »Gå och tala om för mina bröder...«. Hjälp mig att gå på denna världens vägar och fullgöra min sändning som är att förkunna livet, i min familj, i skolan, på kontoret, i fabriken, under min fritid.
 
4. Den Uppståndne visar sig för två lärjungar på väg till Emmaus
ljusetsväg4 Bli kvar hos oss, Herre, för det blir kväll. Vi vill ge dig ett hem. Vi vill erbjuda dig en plats vid vårt bord. Vi vill ge dig värme. Vi. vill ge dig vår kärlek. Stanna hos oss, Herre, för tvivlets mörka natt och oro griper tag i varje människas hjärta. Stanna hos oss, Herre — vi vill vara nära dig. Detta är nog för oss. Stanna hos oss, Herre, det skymmer redan och natten är nära. Låt oss vittna om din uppståndelse.
 
5. Den Uppståndne uppenbarar sig när han bryter brödet
ljusetsväg5 Herre, vi prisar, tackar och tillber dig, du som har lämnat dig själv åt oss som säker pant på den uppståndelse vi vet skall bli vår. Vi ber dig, hjälp oss att alltid värdigt fira trons mysterium, så att vi med hjärta, själ och tunga deltar i den heliga mässan, vårt Emmaus, och just därför tjänar dig i våra minsta bröder och systrar på den plats du har ställt oss. Ty du lärde dina apostlar att detta konkreta tjänande måste vara den tydliga fortsättningen på den kärleksgemenskap med dig som vi erfar då du blir ett med oss i den heliga kommunionen.
 
6. Den Uppståndne visar sig för lärjungarna
ljusetsväg6 Uppståndne Herre Kristus, vi vördar dig för ditt tålamod och din tystnad, både i döden och i uppståndelsen. Lång­samt och omsorgsfullt leder du dina lärjungar på trons och hoppets väg. Ge oss jäktade nutidsmänniskor tålamod, även lugn och tålamod i bönen, tålamod att invänta din stund. Ge oss nåden att lära känna dig som den Levande, befria oss från de falska bilder vi gör oss av dig. Gör oss till människor som är beredda att förvandlas till tecken på din sanna och verkliga uppståndelse, tecken som människor väntar på för att kunna komma till tro.
 
7. Den Uppståndne ger lärjungarna makten att förlåta synder
ljusetsväg7 Kom, helige Ande, du den uppståndne Herrens första gåva! Fyll oss med Faderns och Sonens livsglöd så att vi inte sjunker ner i trötthet, mörker och leda. Faderns och Sonens harmoni, befria oss från dödens band. Faderns och Sonens eviga liv, andas på dessa torra ben och låt oss gå från synd till nåd. Faderns och Sonens ungdom, gör oss evigt unga, gör oss till villiga och kunniga förkunnare av din uppståndelse.
 
8. Herren bekräftar Tomas tro
ljusetsväg8 Uppståndne Herre, i tro säger vi till dig varje dag: »Min Herre och min Gud« . Att tro är att förtrösta på dig även om vi befinner oss i mörker. Att tro är att anförtro oss åt dig i prövningar och plågor. Livets Herre, gör vår tro större. Ge oss den tro som har sin rot i ditt lidande. Ge oss den förtröstan som är påskens blomning. Ge oss den. trohet som är påskens frukt.
 
9. Den Uppståndne möter lärjungarna vid Tiberiassjön
ljusetsväg9 Uppståndne Herre, under de fyrtio dagarna efter påsk stannade du hos oss inte som en triumferande Gud med blixt och dunder som på Sinai, utan som en »enkel« Gud som firar uppståndelsen vid sjöstranden, vid en måltid med oss. Gör oss till vittnen om din uppståndelse, i den grå vardagen: landet Galileen som gränsar till evigheten. På denna strand ger du oss dig själv, Guds Son, Frälsare, i den måltid som ger oss kraft för vardagen att vara dina vittnen och förbereder oss för evigheten, där du själv vill gå omkring och betjäna oss.
 
10. Den Uppståndne ger Petrus primatet
ljusetsväg10 Uppståndne Herre, vi tackar dig för Petrus av i dag, vår påve, som gör sin apostoliska tjänst för denna värld genom att outtröttligt förkunna Kristus, i tid och otid, och göra ho­nom närvarande alltid och överallt på denna världens gator och torg. Också till oss ställer du frågan: »Älskar du mig mer än dessa andra?« Tillsammans med Petrus och under hans ledning ger du oss en del av din hjord att sköta, och vi vänder oss i förtröstan till dig för att du skall ge oss något av din egen herdeomsorg, din sanning och din frid, som vi kan ge vidare åt de människor vi möter på vår väg.
 
11. Den Uppståndne sänder ut lärjungarna att förkunna evangeliet för hela världen
ljusetsväg11 Herre, vi hör ditt löfte: »Jag är med er alla dagar till tidens slut« (Matt 28:20). I detta löfte finner vi styrka och tröst. För vi kan inte under lång tid bära ens de lättaste bördor, och ännu mindre kan vi på våra axlar bära världens börda. Vi är svaga — men du är stark. Vi vacklar, men du står stadigt. Vi är rädda, men du, Herre, ger oss kraft. I dig kan vi, som är natt och mörker, se dag och ljus. I dig kan vi, som inte kan röra oss, stå upp och gå i kraft av din uppståndelse.
 
12. Den Uppståndne återvänder till Fadern i himlen
ljusetsväg12 Uppståndne Herre, du gick bort för att bereda plats för oss. Människornas rätta plats som Guds söner och döttrar är på Faderns högra sida. Denna plats har du förvärvat åt oss — och det är vår sak att inte låta den gå förlorad. Låt vår blick vara fäst vid den eviga glädjen. En försmak av paradiset kan förändra allt. Vi förpliktar oss att i väntan på påskens full­ändning i evigheten göra uppståndelsen närvarande för varje person och för alla människor.
 
13. Lärjungar väntar på den helige Andes ankomst tillsammans med Maria, Jesu moder
ljusetsväg13 Herre Jesus Kristus, du har uppstått från de döda och är alltid närvarande i din påsk-gemenskap. Utgjut över oss den helige Ande genom din Moders förmedling, som fortfarande är med oss — din Ande, din Faders Ande, han som alltid älskar; livets Ande, glädjens, kraftens och kärlekens Ande, uppståndelsens Ande.
 
14. Den Uppståndne sänder den utlovade Anden över lärjungarna
ljusetsväg14 Helige Ande, outsägliga band mellan Fadern och Sonen, du förenar oss med den uppståndne Kristus. Du är vårt livs andedräkt. Du förenar oss med Kyrkan, vars själ du är och vars kropp vi bildar. Låt oss säga med den helige Augustinus: Andas i mig, helige Ande, så att alla mina tankar helgas. Handla i mig, helige Ande, så att också min gärning helgas. Fatta tag i mitt hjärta, helige Ande, så att jag älskar det som är heligt. Styrk mig, helige Ande, så att jag värnar allt som är heligt. Beskydda mig, helige Ande, så att jag alltid är helig. Amen.

Gläd dig, o Jungfru och Moder, ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg som vittnen för den uppståndne Herren.

B

#     ¤     +