Rosenkrans


Rosenkransen


16 oktober firade påven Johannes Paulus II 24-årsdagen av sitt val till påve med att utropa ett helt år vigt åt rosenkransbönen samtidigt som han undertecknade ett apostoliskt brev om rosenkransbönen under den allmänna audiensen på Petersplatsen. Där lägger han till fem "ljusets mysterier" till de glädjefulla, smärtofulla och ärofulla mysterier som utgör rosenkransens meditationer över händelser i Jesu liv.

Johannes Paulus II villfästa uppmärksamheten på den folkligare böneformen rosenkransen, som skapades av dominikanerna på medeltiden som en folklig motsvarighet till tidegärden och dess 150 psaltarpsalmer genom att man upprepade den korta bönen Hell dig Maria 150 gånger medan man mediterade över olika händelser i Jesu och Marias liv. Syftet var att hjälpa vanliga kristna till ett rikt böneliv som inte förutsatte dyra böcker eller läskunnighet.

Rosenkransbönen består av dekader, grupper om tio "hell dig Maria", som inleds av Fader vår och avslutas av "Ära vare fadern, sonen och den heliga anden". Medan man läser upp bönerna föreställer man sig scener ur Jesu och Marias liv: fem glädjefulla mysterier om Jesu födelse, fem smärtofulla mysterier om hans lidande och död, och fem ärofulla mysterier om hans uppståndelse och hur han tar upp sin mor Maria till himlen.

De nya "ljusets mysterier" som påven vill lägga till handlar om händelser i Jesu offentliga liv. Påven föreslår följande: 1. Hans dop i Jordan och 2. bröllopet i Kana, som i fornkyrkan firades tillsammans med trettondagen eller epifania som en ljusets högtid; 3. förkunnelsen av Guds rike och inbjudan till omvändelse; 4. Jesu förvandling på berget, som passar väl med ljustemat; och 5. instiftandet av nattvarden eller eukaristin.

Det normala är att man ber fem dekader åt gången och alltså nöjer sig med en grupp "mysterier". I den katolska traditionen brukar man be de tre olika grupperna av mysterier särskilda dagar. Efter att ha infört fem nya mysterier föreslår påven följande ordning:

måndag: glädjerika mysterier, tisdag: smärterika mysterier, onsdag: ärorika mysterier, torsdag: ljusets mysterier,fredag: smärterika mysterier, lördag: glädjerika mysterier, söndag: ärorika mysterier.


I. GLÄDJERIKA HEMLIGHETER
 
 
1. Bebådelsen
rosenkrans1 Ängeln kom in till henne och sade:
"Var hälsad, du högt benådade!
Herren är med dig."

Lk 1:28

 
2. Marias besök hos Elisabeth
rosenkrans2 När Elisabeth hörde Marias hälsning,
sparkade barnet till i henne,
och hon fylldes av helig ande.
Hon ropade med högt röst:
"Välsignad är du mer än andra kvinnor,
och välsignad det barn du bär inom dig."

Lk 1:41-42

 
3. Jesu födelse
rosenkrans3 Och hon födde sin son, den förstfödde.
Hon lindade honom och lade honom
och hon fylldes av helig ande.
i en krubba, eftersom det inte fanns plats
för dem inne i härbärget.

Lk 2:7

 
4. Jesus bärs fram i templet
rosenkrans4 När tiden var inne för deras rening
enligt Moses lag tog de honom
till Jerusalem för att bära fram
honom inför Herren.

Lk 2:22

 
5. Jesus blir återfunnen i templet
rosenkrans5 Efter tre dagar fann de honom i templet,
där han satt mitt bland lärarna
och lyssnade och ställde frågor.

Lk 2:46

II. LJUSETS HEMLIGHETER
 
 
6. Jesu dop i Jordan
rosenkrans6 Vi den tiden kom Jesus från Nasaret
i Galileen och döptes i Jordan
av Johannes.

Mk 1:9

 
7. Bröllopet i Kana
rosenkrans7 Hans mor sade till tjänarna:
"Gör det han säger åt er."

J 2:5

 
8. Förkunnelse av Guds rike och inbjudan till omvändelse
rosenkrans8 "Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på budskapet."

Mk 1:15

 
9. Jesu förvandling på berget Tabor
rosenkrans9 En röst hördes ur molnet:
"Detta är min son, den utvalde.
Lyssna till honom.

Lk 9:35

 
10. Instiftande av nattvarden
rosenkrans10 Det var strax före påskhögtiden
och Jesus visste att hans stund
hade kommit, då han skulle lämna
världen och gå till Fadern.
Han hade älskat sina egna
som levde här i världen,
och han älskade dem intill slutet.

J 13:1

III. SMÄRTORIKA HEMLIGHETER
 
 
11. Jesus ber i Getsemane
rosenkrans11 I sin ångest bad han allt ivrigare,
och svetten droppade
som blod ner på marken.
När han steg upp från bönen
och kom tillbaka till lärjungarna
fann han att de hade somnat, tyngda av sorg.

Lk 22:44-45

 
12. Jesus blir gisslad
rosenkrans12 Då tog Pilatus Jesus
och lät gissla honom.

J 19:1

 
13. Jesus kröns med törnekrona
rosenkrans13 De tog av honom kläderna och
hängde på honom en röd soldatkappa
och vred ihop en krans av törne
och satte den på hans huvud och stack
en käpp i högra handen på honom.

Mt 27:28-29

 
14. Jesus bär korset
rosenkrans14 Han bar själv sitt kors ut
till den plats
som kallas Skalen,
på hebreiska Golgota.

J 19:17

 
15. Jesus blir korsfäst
rosenkrans15 Och Jesus ropade med högt röst:
"Fader, i dina händer lämnar jag min ande."
När han sagt detta slutade han att andas.

Lk 23:46

IV. ÄRORIKA HEMLIGHETER
 
 
16. Jesus uppstår från de döda
rosenkrans16 Men han sade till dem:
"Var inte förskräckta.
Ni söker efter Jesus från Nasaret,
han som blev korsfäst.
Han har uppstått, han är inte här.
Se, här är platsen där han blev lagd.

Mk 16:6

 
17. Jesus far upp till himmelen
rosenkrans17 När herren Jesus hade talat till dem
blev han upptagen till himlen
och satte sig på Guds högra sida.

Lk 16:19

 
18. Den helige Ande sänds ut
rosenkrans18 Alla fylldes av helig ande
och började tala andra tungomål,
med de ord som Anden ingav dem.

Apg 2:4

 
19. Maria tas upp till himmelen
rosenkrans19 Och ett stort tecken syntes på himlen,
en kvinna klädd i solen och med månen
under sina fötter och en krans
av tolv stjärnor på sitt huvud.

Upp 12:1

 
20. Maria kröns till drottning i himmelen
rosenkrans20 "Du är Jerusalems ära,
du är Israels prydnad,
du är vårt folks stora stolthet.
Det är din hand som har utfört allt detta,
du har utfört ett storverk för Israel,
ty det du gjorde behagade Gud."

Judit 15:9-10


B

#     ¤     +