Kalender - breviar
Juni 2020

TiOnToFr
1måndag i 9 veckan 'under året'
Jungfru Maria, kyrkans moder

2tisdag i 9 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer

3onsdag i 9 veckan 'under året'
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

4Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru

5fredag i 9 veckan 'under året'
Bonifatius biskop och martyr

6lördag i 9 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop

7Heliga Trefaldighets dag

8måndag i 10 veckan 'under året'

9tisdag i 10 veckan 'under året'
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare

10onsdag i 10 veckan 'under året'

11torsdag i 10 veckan 'under året'
Barnabas apostel

12fredag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel

13lördag i 10 veckan 'under året'
Antonius av Padua präst och kyrkolärare

14Kristi Kropps och Blods högtid

15måndag i 11 veckan 'under året'

16tisdag i 11 veckan 'under året'

17onsdag i 11 veckan 'under året'

18torsdag i 11 veckan 'under året'

19Jesu Hjärtas Dag
Romuald abbot

20lördag i 11 veckan 'under året'
Jungfru Marias obefläckade Hjärta

2112 söndagen 'under året'
Aloisius Gonzaga ordensman

22måndag i 12 veckan 'under året'
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

23tisdag i 12 veckan 'under året'

24Johannes Döparens födelse
Johannes Döparens födelse

25torsdag i 12 veckan 'under året'
David av Munktorp abbot

26fredag i 12 veckan 'under året'

27lördag i 12 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

2813 söndagen 'under året'
Irenaeus av Lyon biskop och martyr

29Petrus och Paulus
Petrus och Paulus

30tisdag i 13 veckan 'under året'
Den romerska kyrkans första martyrer


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder

(eller - I morgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Se. detta är en vakans tid
— så talar Skriften manande —
då himmelrikets härskare
skall komma till sin bröllopsfest.

Med tända facklor i sin hand
och under glädjerop och dans
skall då de visa jungfrur
gå att möta själens sanne vän.

Därutanför de fåvitska
skall lämnas kvar i natt och kval;
för sent de klappat på den port
som leder in till rikets bord.

Låt oss med hjärtan brinnande
gå vägen fram med vaksamhet,
beredda för det ögonblick
då Kristus kommer, högtidsklädd.

O Herre, gör oss värdiga
att träda in i ärans sal,
och låt oss med de heliga
där sjunga evig jubelsång. Amen.

Under dagen:

Allena du är lovsång värd,
o Herre, din all rikedom.
Låt ur din gudoms överflöd
oss smaka helig vishets nåd.

Gör själen från den visdom ren
som blott är världsligt övermod,
och böj oss till den ödmjukhet
som följer Kristus på hans väg.

Giv ögat av ditt milda ljus,
gör anden lyhörd för ditt bud,
gör själen ren och uppmärksam,
låt hjärtats öra öppet stå.

Giv oss ett sinne för ditt ord,
ett minne som dig håller kvar,
ett vakande och klart förstånd
och läppar vigda till ditt lov.

Så låt oss prisa dig, o Gud,
för skapelsens och nådens verk,
du Fader, Son och Hjälpare,
du ende Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Psalm 6
En plågad människas bön om Guds förbarmande
Nu är min själ fylld av oro... Fader, förhärliga ditt namn (Joh 12:27-28)


Herre, straffa mig inte i din vrede, *
tukta mig inte i din förtörnelse.

Herre, var mig nådig, jag är utan kraft.*
hela mig, ty benen i min kropp tvinar bort.

Min själ är förfärad, *
ack Herre, hur länge?

Vänd åter, o Herre, befria mig, *
rädda mig i din barmhärtighet.

Ty i döden tänker man inte på dig. *
Vem tackar dig i dödsriket?

Jag är så trött av suckande, +
varje natt dränker jag min säng med gråt, *
den dryper av mina tårar.

Av sorg är mina ögon förmörkade, *
för mina ovänners skull har de åldrats.

Vik bort från mig, alla ogärningsmän, *
ty Herren har hört min högljudda gråt.

Herren har hört min åkallan, *
Herren tar emot min bön.

Alla mina fiender skall drabbas av skam och förfäran, *
de måste plötsligt vika tillbaka i skam.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Psalm 9
Tacksägelse för seger
Han skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda (Credo)

I


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, *
jag vill förkunna alla dina under.

Jag vill vara glad och fröjdas i dig, *
jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

Ty mina fiender viker tillbaka, *
de faller och förgås för ditt ansikte.

Ja, du har skaffat mig rätt och utfört min sak, *
du sitter på din tron som en rättfärdig domare.

Du har straffat folken och förintat de gudlösa *
och utplånat deras namn för evigt.

Fienderna är besegrade, utrotade för alltid, *
deras städer har du ödelagt,
minnet av dem har förgåtts.

Herren tronar i evighet, *
sin tron har han berett till dom.

Med rättfärdighet skall han döma jorden, *
med rättvisa skipa lag bland folken.

Så blir Herren en borg för den förtryckte, *
en borg i tider av nöd,

och de som känner ditt namn förtröstar på dig, *
ty du, Herre, överger ingen som söker dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

II

Lovsjung Herren, som bor i Sion, *
förkunna bland folken hans gärningar.

Ty han som hämnas blodsdåd
har kommit ihåg de förtryckta, *
han har inte glömt deras klagorop.

Var mig nådig, Herre,
se hur jag plågas av dem som hatar mig, *
du som lyfter mig upp från dödens portar,

så att jag kan förkunna ditt lov *
och i Sions portar jubla över din räddning.

Hedningarna har sjunkit ner i den grav som de grävde, *
deras fot har blivit fångad i det nät de lade ut.

Herren har gett sig tillkänna, +
han har avkunnat sin dom, *
han har snärjt den gudlöse i hans händers verk.

De gudlösa viker tillbaka, ner i dödsriket, *
alla hedningar, de som glömmer Gud.

Men den fattige är inte glömd för alltid, *
de förtrycktas hopp är inte evigt förlorat.

Stå upp, Herre, låt inte människor få överhand,
låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte.

Herre, låt förskräckelse drabba dem, *
låt hedningarna inse att de är människor.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta.

Första läsningen
Job 12:1-25
Jobs svar: Fråga boskapen, den må undervisa dig


Job tog till orda och sade:
Ja, visst är ni det rätta folket,
och med er kommer visheten att dö ut!
Dock, även jag har förstånd så gott som ni,
inte står jag tillbaka för er,
ty vem är den som ej begriper sådant?
Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän,
jag som fick svar, så snart jag ropade till Gud.
Man ler åt en som är rättfärdig och oförvitlig!
Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker,
förakt väntar dem vilkas fötter vacklar.
Men förhärjares hyddor åtnjuter frid,
och trygghet får sådana som trotsar Gud,
de som har sin gud i sin hand.
Men fråga du boskapen, den må undervisa dig,
och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig.
Eller tala till jorden, hon må undervisa dig,
fiskarna i havet må ge dig besked.
Vem kan inte lära genom allt detta
att det är Herrens hand som har gjort det?
I hans hand är ju allt levandes själ
och alla mänskliga varelsers anda.
Skall inte örat pröva orden,
liksom munnen prövar matens smak?
Vishet tillkommer ju de gamla och förstånd
dem som länge har levat.
Hos Honom finns vishet och makt,
hos honom råd och förstånd.
Se, vad han river ned, det byggs ej upp,
för den han spärrar inne kan ingen öppna.
Han håller vattnen tillbaka - se, då blir där torrt,
han släpper dem lösa, då fördärvar de landet.
Hos honom är kraft och klokhet,
den förvillade och förvillaren är båda i hans hand.
Rådsherrar utblottar han, han för dem i landsflykt,
och domare gör han till dårar.
Han upplöser konungars välde
och sätter fångbälte kring deras höfter.
Präster utblottar han, han för dem i landsflykt,
och de säkrast rotade kommer han på fall.
Välbetrodda män berövar han målet
och fråntar de äldste deras insikt.
Han utgjuter förakt över furstar
och lossar de starkas gördel.
Han blottar djupen, så att de ej höljs av mörker,
dödsskuggan drar han fram i ljuset.
Han låter folkslag växa till - och förgör dem.
Han utvidgar deras gränser, men för dem sedan bort.
Stamhövdingar i landet berövar han förståndet,
han leder dem vilse i väglösa ödemarker.
De famlar i mörkret och har inget ljus,
han kommer dem att ragla som druckna.

Responsorium Job 12:13,14; 23:13

Hos Gud finns vishet och makt, hos honom råd och förstånd.
+ Se, vad han river ned, det byggs ej upp, för den han spärrar inne kan ingen öppna.
Hans vilja är orubblig - vem kan hindra honom? Vad han har lust till, det gör han också.
+ Se, vad han river ned, det byggs ej upp, för den han spärrar inne kan ingen öppna.

Andra läsningen
Ur ett tal hållet av den helige påven Paulus VI vid avslutningen av Andra Vatikankonciliets tredje session.
Maria, Kyrkans moder


När man tänker på det intima band som förenar Maria och Kyrkan, så förklarar vi, till den saliga Jungfruns ära och till vår egen tröst, att den allraheligaste Maria är Kyrkans moder, det vill säga mor till hela det kristna folket, såväl hjorden som herdarna, som alla kallar henne den kärleksfullaste modern. Vi stadgar också att hela det kristna folket hädanefter skall åkalla henne med detta ljuvliga namn och så växa i vördnad för Guds moder och rikta sina böner till henne.
Det handlar, mina vördade bröder, om en titel som inte är obekant för den kristna fromheten. Tvärtom hyser de kristtrogna och hela kyrkan en förkärlek för att anropa Maria under detta namn, vilket förvisso hör samman med den äkta Mariafromheten, eftersom det är fast grundat i den värdighet som Maria åtnjuter i sin egenskap av moder till det människoblivna Ordet.
Eftersom hennes gudomliga moderskap således är skälet till Marias enastående förbindelse med Kristus och hennes unika närvaro i det frälsningens verk som Kristus Jesus utfört, så hänger på liknande sätt förbindelsen mellan Maria och Kyrkan samman med hennes Gudsmoderskap. Maria är ju Kristi moder, och i och med att han antog mänsklig natur i hennes moderliv förenade han sin kropp, som är Kyrkan, med sig själv såsom dess huvud. Maria, som alltså är Kristi moder, måste därmed gälla som alla troendes och herdars moder, det vill säga Kyrkans moder.
Detta är skälet till att vi, hur ovärdiga och svaga vi än är, ändå med barnsligt förtroende och brinnande kärlek lyfter blicken upp till henne. Hon gav oss en gång Jesus, källan till nåden från ovan. Hon kan inte annat än skänka en mors hjälp till Kyrkan, i synnerhet nu när Kristi Brud strävar att med förnyad iver utföra sin frälsningsbringande uppgift.
Dessa intima band mellan vår himmelska Mor och människosläktet manar oss att fostra och stärka detta förtroende. Även om hon är välsignad av Gud med de härligaste och sällsammaste gåvor för att bli en värdig mor åt det människoblivna Ordet, så är Maria likväl vår närmaste. Hon är liksom vi Adams dotter och därför vår syster i kraft av vår gemensamma mänskliga natur. Men hon var orörd av ursyndens fläck med tanke på Kristi kommande förtjänster. Och till de gåvor som Gud hade givit henne lade hon sin egen fullkomliga tro, som är vårt föredöme, och därmed gjorde hon sig förtjänt av denna evangeliska lovprisning: Välsignad du som trodde!
I detta vårt dödliga liv gav hon oss bilden av den fullkomliga lärjungen, spegeln av alla dygder, det fulla uttrycket för ett liv enligt de saligprisningar som Kristus Jesus har förkunnat. Därför ser hela Kyrkan i alla sina livsyttringar och hela sin verksamhet sin fullkomligaste förebild i Guds jungfruliga Moder: hon visar hur man helt och full kan efterlikna Kristus.

Responsorium

Den helige Ande kom över Maria
+ Och den Högstes kraft överskyggade henne.
Hon var sin Sons förbundna i hans lidande, hon fylldes än en gång av Anden och blev de återlöstas Moder:
+ Och den Högstes kraft överskyggade henne.

Slutbön

Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …


Invitatorium
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder


(eller - black-white)


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Kristus, Marias son.
eller:
Kom, låt oss ära Herrens moder och tillbedja Kristus, Jungfruns son.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du är havets stjärna,
o Guds milda moder,
alltid rena Jungfru,
himlens port, Maria.

All den skam som Eva
samlat över släktet
blev till frid förvandlad
genom ängelns "Ave".

Lossa skuldens bojor,
skänk de blinda ljuset,
driv allt ont på flykten,
bed om goda gåvor.

Träd nu upp som moder.
Han hör dina böner,
han som ville gästa
i ditt rena sköte.

Jungfru, underbara,
mild som ingen annan,
lär oss du att leva
från all synd förlösta.

För oss fram till livet,
visa väg till riket,
låt oss där tillsammans
glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern,
dyrka ende Sonen,
prisa helga Anden,
ära Gud Treenig. Amen.

eller: Ave, maris Stella... ⇓⇑
eller: Gläd dig, du som födde... ⇓⇑

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina ord, *
hör min suckan.

Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
ty jag åkallar dig.

Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.

Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
den som är ond får inte bo hos dig.

Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.

Du förgör dem som talar lögn, *
de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.

Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan,
vänd mot ditt heliga tempel.

Herre, led mig i din rättfärdighet,
trots alla dem som förföljer mig, *
jämna din väg för mig.

Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,

sin tunga gör de hal, *
en öppen grav är deras strupe.

Låt alla dem glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.

Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
du skyddar honom med nåd som med en sköld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet!

Dig, Herre, tillhör storhet och makt
och härlighet och glans och majestät, *
dig tillhör allt i himlen och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.

Rikedom och ära kommer från dig, *
du, Herre, råder över allt.

I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.

Därför tackar vi dig, vår Gud, *
och lovar ditt ärorika namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,

giv åt Herren hans namns ära, *
tillbed Herren i helig skrud.

Herrens röst går över vattnen, +
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.

Herrens röst ljuder med makt, *
Herrens röst ljuder härligt.

Herrens röst bräcker cedrar, *
Herren bräcker Libanons cedrar.

Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
Libanon och Sirjon som unga vildoxar.

Herrens röst sprider blixtrande lågor, +
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.

Herrens röst får hindarna att föda, +
skogarnas klädnad rycker den bort. *
I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.

Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.

Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
Herren skall välsigna sitt folk med fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Kort läsning
Jfr Jes 61:10


Jag gläder mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, liksom när en brud pryder sig med sina smycken.

Responsorium

Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.
Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.
Han har låtit henne bo i sitt heliga tabernakel
+ och gjort henne till sin.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.

Ant. Paradisets port stängdes för alla genom Eva, och genom jungfrun Maria står den åter öppen.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Paradisets port stängdes för alla genom Eva, och genom jungfrun Maria står den åter öppen.

Förbön

Lovad vare Jesus Kristus, som ville födas av jungfru Maria. Till honom vänder vi oss i bön:
R. Må din moder be för oss, Herre.

Den obefläckade Jungfrun var gryningen som förebådade dig, rättfärdighetens Sol
— låt oss alltid leva i ljuset av din nåd.
Du eviga Ord, som utvalde Maria till den oförgängliga arken, platsen för din närvaro
— befria oss från syndens och dödens förgängelse.
Du vår Frälsare, som ställde Maria under ditt kors
— låt oss på hennes förbön glädja oss när vi får dela dina lidanden.
Godaste Jesus, du som på korset gjorde Maria till Johannes mor
— låt oss leva så att vi kan kallas hennes barn.

eller:

Lovad vare Jesus Kristus, som ville födas av jungfru Maria. Till honom vänder vi oss i bön:
R. Må din moder be för oss, Herre.

Du världens Frälsare, med kraften i ditt kors bevarade du Maria fri från varje fläck
— bevara oss från synden och dess följder.
Du vår Återlösare, som gjorde Maria till en ren boning åt din härlighet och en helgedom åt den helige Ande
— gör oss för evigt till ett tempel åt din Ande.
Du eviga Ord, som lärde Maria att välja den goda delen
— låt oss efterlikna henne och söka den föda som skänker evigt liv.
Du konungarnas konung, som upptog din moder med kropp och själ till himlens härlighet
— lär oss att sträva efter det som evigt består.
Du himlens och jordens Herre, som ställde Maria som drottning vid din högra sida
— ge oss en gång del av samma härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder(eller - black-white)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Rom 13:8,10


Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Driv inte bort mig i vrede, du som har varit min hjälp,
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemensamma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder(eller - black-white)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Jak l:19b-20,26


Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jag alltid prisa Herren.
Hans lov skall ständigt vara i min mun.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder(eller - black-white)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung.

Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.

Vem märker själv hur ofta han felar? *
Förlåt mig mina hemliga brister.

Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
Herre, min klippa och min förlossare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
och släpar bort mig utan räddning.

Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,

har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
eller plundrat den som utan skäl var min ovän,

så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.

Herre, stå upp i din vrede, *
res dig mot mina ovänners raseri.

Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dom.

Må folken samlas omkring dig, +
och må du trona över dem i höjden. *
Herren håller dom över folken.

Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare *
och en Gud som alltid kan vredgas.

Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,

han riktar mot honom dödande skott, *
sina pilar gör han brinnande.

Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.

Han gräver en grop och gör den djup *
men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla

vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom *
och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
1 Pet 1:17b,18a,19


Lev i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Rädda mig, Herre, och var mig nådig.
I församlingarna skall jag lovsjunga dig.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.Vesper
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder


(eller - black-white)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Träd in i hjärtats rum, o Gud,
du ljus som aldrig slocknar ut,
när solen döljes för vår blick
var nära oss, Barmhärtige.

Du steg till Jungfruns sköte ned,
du himlavalvets Härskare,
så lys nu med din klarhets sken
oss vandrare på farlig led.

Driv dödens mörka skuggor bort,
0 Stjärna, som oss Solen gav,
låt icke ondskans andemakt
med lögn förvilla dagens barn.

Låt hjärtat vila tryggt i Gud,
när kroppen sänks i sömnen tungt,
låt viljan alltid vara snar
att lyda Herrens goda lag.

Må du förbli vår förebild
och forma tanke, ord och liv,
att med din hjälp vår levnads lopp
1 allt behagar väl din Son.

Du nådens moder, Herrens brud,
var du vår hjälp i dödens stund,
besjung med oss, o Jungfru ren,
vår Fader, Sonen, Tröstaren. Amen.

eller:

Du är havets stjärna,
o Guds milda moder,
alltid rena Jungfru,
himlens port, Maria.

All den skam som Eva
samlat över släktet
blev till frid förvandlad
genom ängelns "Ave".

Lossa skuldens bojor,
skänk de blinda ljuset,
driv allt ont på flykten,
bed om goda gåvor.

Träd nu upp som moder.
Han hör dina böner,
han som ville gästa
i ditt rena sköte.

Jungfru, underbara,
mild som ingen annan,
lär oss du att leva
från all synd förlösta.

För oss fram till livet,
visa väg till riket,
låt oss där tillsammans
glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern,
dyrka ende Sonen,
prisa helga Anden,
ära Gud Treenig. Amen.

eller:

Ave, maris Stella,
Dei Mäter alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
surnat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

Översättning: se föregående hymn.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,

Ty de gudlösa spänner bågen, +
de har lagt sin pil på strängen, *
för att i mörkret skjuta på de trogna.

När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"

Herren är i sitt heliga tempel, *
Herrens tron är i himlen.

Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.

Herren prövar den rättfärdige *
men hatar den gudlöse och den som älskar våld.

Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.

Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
de trogna skall skåda hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
och talar sanning av hjärtat, *
den som inte bär förtal på sin tunga,

den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,

den som föraktar den förkastlige *
men ärar dem som fruktar Herren,

den som aldrig bryter sin ed *
utan håller vad han lovat sin nästa,

den som inte driver ocker med sina pengar *
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.

Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd,
har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han har gett oss, *
den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Kort läsning
Gal 4:4-5


När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.

Responsorium

Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.
+ Herren är med dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

Ant. Salig är du, Maria, du som trodde, ty get som Herren har låtit säga dig skall gå i ippfyllelse.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Salig är du, Maria, du som trodde, ty get som Herren har låtit säga dig skall gå i ippfyllelse.

Förbön

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Gud, som ensam gör under, du har upptagit Maria med kropp och själ till Kristi härlighet
- låt oss inse människans höga kallelse.
Du som gav oss en moder i Maria, ge på hennes förbön hälsan åt de sjuka, trösten åt de bedrövade, förlåtelsen åt syndarna
- och åt alla människor din frälsning och frid.
Du som gjorde Maria full av nåd
- ge åt oss alla din nåd i rikaste mått.
Må din kyrka bli ett hjärta och en själ
- och de kristna hålla ut i bönen tillsammans med Maria, Jesu moder.
Du som krönte Maria till himlens drottning
- låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

eller:

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Du gjorde Maria till barmhärtighetens moder
- låt dem som svävar i fara känna hennes moderliga omsorg.
Du gjorde Maria till mor i Jesu och Josefs hus
- låt på hennes förbön alla mödrar främja kärleken och helgelsen i våra familjer.
Du stärkte Maria där hon stod under Kristi kors och fyllde henne med glädje vid hans uppståndelse
- ge tröst och hopp åt dem som lider och förtvivlar.
Du gjorde Maria lyhörd för ditt ord och till din trogna tjänarinna
- gör oss på hennes förbön till Kristi lärjungar och vänner.
Du krönte Maria till himlens drottning
- låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …Completorium
Den 1 juni 2020
Måndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.

Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
rädda din tjänare som förtröstar på dig.

Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.

Låt mig få glädjas över din hjälp, *
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.

Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.

Lyssna, Herre, till mitt rop, *
och ge akt på mina böner.

Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svara mig.

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
inget är som dina verk.

Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, och du gör under, *
du allena är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.

Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
att jag fruktar ditt namn.

Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,

ty din nåd mot mig är stor, *
och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,

och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.

Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.

Ge mig ett tecken på din godhet: +
låt dem som hatar mig stå där med skam *
och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg