Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Oktober 2017

TiOnToFr
126 söndagen 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2måndag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3tisdag i 26 veckan 'under året'

4onsdag i 26 veckan 'under året'
Franciscus av Assisi

5torsdag i 26 veckan 'under året'

6fredag i 26 veckan 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

827 söndagen 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

9måndag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10tisdag i 27 veckan 'under året'

11onsdag i 27 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve

12torsdag i 27 veckan 'under året'

13fredag i 27 veckan 'under året'

14lördag i 27 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

1528 söndagen 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16måndag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17tisdag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

18onsdag i 28 veckan 'under året'
Lukas evangelist

19torsdag i 28 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

20fredag i 28 veckan 'under året'

21lördag i 28 veckan 'under året'

2229 söndagen 'under året'
Johannes Paulus II påve

23måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24tisdag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

25onsdag i 29 veckan 'under året'

26torsdag i 29 veckan 'under året'

27fredag i 29 veckan 'under året'

28lördag i 29 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

2930 söndagen 'under året'

30måndag i 30 veckan 'under året'

31tisdag i 30 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Se. detta är en vakans tid
— så talar Skriften manande —
då himmelrikets härskare
skall komma till sin bröllopsfest.

Med tända facklor i sin hand
och under glädjerop och dans
skall då de visa jungfrur
gå att möta själens sanne vän.

Därutanför de fåvitska
skall lämnas kvar i natt och kval;
för sent de klappat på den port
som leder in till rikets bord.

Låt oss med hjärtan brinnande
gå vägen fram med vaksamhet,
beredda för det ögonblick
då Kristus kommer, högtidsklädd.

O Herre, gör oss värdiga
att träda in i ärans sal,
och låt oss med de heliga
där sjunga evig jubelsång. Amen.

Under dagen:

Allena du är lovsång värd,
o Herre, din all rikedom.
Låt ur din gudoms överflöd
oss smaka helig vishets nåd.

Gör själen från den visdom ren
som blott är världsligt övermod,
och böj oss till den ödmjukhet
som följer Kristus på hans väg.

Giv ögat av ditt milda ljus,
gör anden lyhörd för ditt bud,
gör själen ren och uppmärksam,
låt hjärtats öra öppet stå.

Giv oss ett sinne för ditt ord,
ett minne som dig håller kvar,
ett vakande och klart förstånd
och läppar vigda till ditt lov.

Så låt oss prisa dig, o Gud,
för skapelsens och nådens verk,
du Fader, Son och Hjälpare,
du ende Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Psalm 6
En plågad människas bön om Guds förbarmande
Nu är min själ fylld av oro... Fader, förhärliga ditt namn (Joh 12:27-28)


Herre, straffa mig inte i din vrede, *
tukta mig inte i din förtörnelse.
     Herre, var mig nådig, jag är utan kraft.
     hela mig, ty benen i min kropp tvinar bort.
Min själ är förfärad, *
ack Herre, hur länge?
     Vänd åter, o Herre, befria mig, *
     rädda mig i din barmhärtighet.
Ty i döden tänker man inte på dig. *
Vem tackar dig i dödsriket?
     Jag är så trött av suckande, +
     varje natt dränker jagyrtin säng med gråt, *
     den dryper av mina tårar.
Av sorg är mina ögon förmörkade, *
för mina ovänners skull har de åldrats.
     Vik bort från mig, alla ogärningsmän, *
     ty Herren har hört min högljudda gråt.
Herren har hört min åkallan, *
Herren tar emot min bön.
     Alla mina fiender skall drabbas av skam och förfäran, *
     de måste plötsligt vika tillbaka i skam.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Psalm 9
Tacksägelse för seger
Han skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda (Credo)

I


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, *
jag vill förkunna alla dina under.
     Jag vill vara glad och fröjdas i dig, *
     jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ty mina fiender viker tillbaka, *
de faller och förgås för ditt ansikte.
     Ja, du har skaffat mig rätt och utfört min sak, *
     du sitter på din tron som en rättfärdig domare.
Du har straffat folken och förintat de gudlösa *
och utplånat deras namn för evigt.
     Fienderna är besegrade, utrotade för alltid, *
     deras städer har du ödelagt,
     minnet av dem har förgåtts.
Herren tronar i evighet, *
sin tron har han berett till döm.
     Med rättfärdighet skall han döma jorden, *
     med rättvisa skipa lag bland folken.
Så blir Herren en borg för den förtryckte, *
en borg i tider av nöd,
     och de som känner ditt namn förtröstar på dig, *
     ty du, Herre, överger ingen som söker dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

II

Lovsjung Herren, som bor i Sion, *
förkunna bland folken hans gärningar.      Ty han som hämnas blodsdåd
     har kommit ihåg de förtryckta, *
     han har inte glömt deras klagorop.
Var mig nådig, Herre,
se hur jag plågas av dem som hatar mig, *
du som lyfter mig upp från dödens portar,
     så att jag kan förkunna ditt löv *
     och i Sions portar jubla över din räddning.
Hedningarna har sjunkit ner i den grav som de grävde, *
deras fot har blivit fångad i det nät de lade ut.
     Herren har gett sig tillkänna, +
     han har avkunnat sin dom, *
     han har snärjt den gudlöse i hans händers verk.
De gudlösa viker tillbaka, ner i dödsriket, *
alla hedningar, de som glömmer Gud.
     Men den fattige är inte glömd för alltid, *
     de förtrycktas hopp är inte evigt förlorat.
Stå upp, Herre, låt inte människor få överhand,
låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte.
     Herre, låt förskräckelse drabba dem, *
     låt hedningarna inse att de är människor.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta.

Första läsningen
Est 3:1-15
Haman gör upp planer att förgöra judarna


En tid härefter upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman, Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de furstar som var hos honom. Och alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ned för Haman, ty så hade kungen befallt om honom. Men Mordokai böjde inte knä och föll inte ned för honom. Då sade kungens tjänare som var i kungens port till Mordokai: "Varför överträder du kungens bud?" Och när de dag efter dag hade sagt så till honom, utan att han lyssnade till dem, berättade de det för Haman, för att se om Mordokais förklaring skulle få gälla. Ty han hade berättat för dem att han var en jude. När nu Haman såg att Mordokai inte böjde knä eller föll ned för honom, uppfylldes han med vrede. Men det tycktes för litet för honom att bära hand bara på Mordokai, sedan man hade berättat för honom vilket folk Mordokai tillhörde, utan Haman sökte tillfälle att utrota alla judar som fanns i Ahasveros' hela rike, därför att de var Mordokais landsmän.
I första månaden, det är månaden Nisan, i Ahasveros' tolfte regeringsår, kastades pur, det vill säga lott, inför Haman om varje särskild dag och varje särskild månad till den tolfte månaden, det är månaden Adar.
Och Haman sade till kung Ahasveros: "Här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och de gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Om det så behagar kungen, må därför en skrivelse utfärdas, att man skall förgöra dem. 10 000 talenter silver skall jag då kunna väga upp åt tjänstemännen till att läggas in i kungens skattkamrar."
Då tog kungen ringen av sin hand och gav den åt agagiten Haman, Hammedatas son, judarnas ovän. Därefter sade kungen till Haman: "Silvret må vara skänkt åt dig, och med folket må du göra som du finner för gott."
Så blev då kungens sekreterare tillkallade på trettonde dagen i första månaden, och en skrivelse, alldeles sådan som Haman ville, utfärdades till kungens satraper och till ståthållarna över de särskilda hövdingdömena och till furstarna över de särskilda folken, till varje hövdingdöme med dess skrivsätt och till varje folk på dess språk. I kung Ahasveros' namn utfärdades skrivelsen, och den besegla-des med kungens ring. Sedan sändes brev ut med ilbud till alla kungens hövdingdömen, att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen på trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, varvid också deras ägodelar som byte skulle ges till plundring. I skrivelsen stod att i varje särskilt hövdingdöme en förordning, öppen för alla folk, skulle utfärdas, som innehöll att de skulle vara redo till den dagen.
Och på grund av kungens befallning drog ilbuden snabbt iväg, så snart förordningen hade blivit utfärdad i Susans borg. Men kungen och Haman satte sig ned för att dricka, medan bestörtning rådde i staden Susan.

Responsorium Jfr Est Gr C:2,4,10

Herre, herre och konung, du härskar över alla, ty hela världsalltet lyder under dig, och ingen kan göra motstånd mot dig, mot Herren.
+ Rädda oss för ditt namns skull.
Hör min bön, och vänd vår sorg i glädje.
+ Rädda oss för ditt namns skull.

Andra läsningen
Ur Augustinus brev till Proba.
Att samla sig till bön på bestämda tider


Låt oss ständigt åstunda att få detta liv av Herren Gud: då vi ber ständigt. Men eftersom våra andra omsorger och sysselsättningar kan komma vår längtan att svalna, återkallar vi på vissa bestämda tider vårt sinne från dem till bönen. Med böneord förmanar vi oss själva att sträcka oss mot det som är föremål för vår längtan, för att denna som måhända börjat svalna, inte alldeles skall förfrysa och slutligen slockna, om vi inte ser till att ofta upptända den på nytt.
Paulus ord: Lät Gud fä veta alla er önskningar får alltså inte uppfattas som om vi skulle upplysa Gud om våra önskningar - ty han känner dem till och med innan de finns till - utan så att vi själva blir upplysta om dem genom vår uthållighet inför Guds ansikte, inte genom lust att lysa inför människorna.
När det nu förhåller sig på detta sätt, är det varken klandervärt eller onyttigt att bedja länge om tillfälle ges, jag menar om inga andra plikter eller uppgifter tar oss i anspråk, fastän vi som nämnts även i våra handlingar bör bedja ständigt genom vår längtan. Ty att bedja länge är inte, som en del människor tror, att bedja med många ord. Mångordighet och själens oavbrutna inriktning mot Gud är två vitt skilda ting. Det står ju skriver till och med om Kristus att han natten igenom bad till Gud, och på ett annat ställe att han bad allt ivrigare. Var inte detta ett exempel som han gav oss att följa, han som på jorden var den förebedjare vi behöver och som i evigheten lyssnar med Fadern till vår åkallan?
Det berättas om ökenfäderna i Egypten att de bad mycket ofta, men att deras böner var synnerligen korta och uppslungades häftigt liksom spjut, för att inte den spända uppmärksamheten - ytterst nödvändig för den som ville be - skulle slappna och avtrubbas under långt utdragna bönestunder. Därigenom visar de också att denna koncentration, som inte får dras ut längre än den kan hållas spänd, inte heller får avbrytas för snabbt om den kan behållas.
Ty mycket prat måste försvinna från bönen, men absolut inte mycket bedjande, om uppmärksamheten behåller sin intensitet. Att tala mycket är att i bönen framlägga ett viktigt ärende med överflödiga ord, men att bedja mycket är att med hängiven och ihållande iver klappa på hos den vi ber till. Ty härvid betyder oftast klagorop mer än utläggningar, tårar mer än tal. Men Gud samlar våra tårar i sin lägel och vår suckan är inte fördold för Honom, som har skapat allt genom sitt Ord och inte frågar efter människornas ord.

Responsorium Ps 88:2-3; jfr Jes 26:8

Herre, min Gud, min frälsare, dag och natt ropar jag inför dig.
+ Låt min bön komma inför ditt ansikte.
Att få prisa ditt namn är min längtan.
+ Låt min bön komma inför ditt ansikte.

Slutbön

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

(eller - commune)Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss träda fram för Herrens ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O himmelsljus, som strömmar ur
en outtömlig källas djup,
du låter alla dagar bli
en enda dag, som bor i dig.

Du solars sol, som speglad står
i allt som födes och förgår,
med Andens eld i hjärtat brinn.
Bränn där ditt gyllne tecken in.

I kraftfull gärning oss befäst,
i kärleken som håller ut.
Ge mening, Gud, åt det som mest
förtvivlat, tungt och svårt ser ut.

I Kristus vi vår föda har,
ett bröd som delas dag för dag.
Ur Andens brunn den dryck vi får
vars smak all annan övergår.

Låt hjärtat bliva lika rent
som skimret nu i gryningen
och tron som middagstimmens sol;
låt kvällen ge vårt sinne ro.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina órd, *
hör min suckan.
     Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
     ty jag åkallar dig.
Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.
     Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
     den som är ond får inte bo hos dig.
Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.
     Du förgör dem som talar lögn, *
     de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan,
vänd mot ditt heliga tempel.
     Herre, led mig i din rättfärdighet,
     trots alla dem som förföljer mig, *
     jämna din väg för mig.
Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,
     sin tunga gör de hål, *
     en öppen grav är deras strupe.
Låt alla dem glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.
     Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
     du skyddar honom med nåd som med en sköld.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet!
     Dig, Herre, tillhör storhet och makt
     och härlighet och glans och majestät, *
     dig tillhör allt i himlen och på jorden.
Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.
     Rikedom och ära kommer från dig, *
     du, Herre, råder över allt.
I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.
     Därför tackar vi dig, vår Gud, *
     och lovar ditt ärorika nämn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,
     giv åt Herren hans namns ära, *
     tillbed Herren i helig skrud.
Herrens röst går över vattnen, +
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.
     Herrens röst ljuder med makt, *
     Herrens röst ljuder härligt.
Herrens röst bräcker cédrar, *
Herren bräcker Libanons cédrar.
     Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
     Libanon och Sirjon som unga vildoxar.
Herrens röst sprider blixtrande lågor, +
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.
     Herrens röst får hindarna att föda, +
     skogarnas klädnad rycker den bort. *
     I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.
Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.
     Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
     Herren skall välsigna sitt folk med fred.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Kort läsning
Jer 15:16


När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

Responsorium

Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Sjung en ny sång till hans ära.
+ De trognas skara skall sjunga hans lov.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Förbön

Prisad vare Kristus, han som är full av nåd och helig Ande:
R. Herre, ge oss din Ande.

Ge oss en dag av glädje, frid och utan fläck
— så att vi i kväll kan prisa dig med fröjd och rena hjärtan.
Må din ljuvlighet komma över oss
— och må du främja för oss våra händers verk.
Låt ditt ansikte lysa över oss, med din godhet och frid
— så att vi i dag blir hjälpta av din mäktiga hand.
Vänd dig i nåd till alla dem som har bett oss ovärdiga om förbön
— fyll dem med allt som är gott, till kropp och själ.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Himmelske Fader, du sände den helige Johannes till ditt folk med tröst och hjälp i svåra tider. Ställ oss under ditt trygga värn, och ge din kyrka fred och enhet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.
Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Rom 13:8,10


Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Driv inte bort mig i vrede, du som har varit min hjälp,
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemensamma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Jak l:19b-20,26


Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jag alltid prisa Herren.
Hans lov skall ständigt vara i min mun.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
1 Pet 1:17b,18a,19


Lev i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Rädda mig, Herre, och var mig nådig.
I församlingarna skall jag lovsjunga dig.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 23 oktober 2017, måndag
måndag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O du som jordens grundval lagt
och himlen höljt i stjärnors prakt
och med allsmäktig fadershand
sträckt gränserna kring hav och land.

Du vindar gör till sändebud,
ur stoft och lågor stiger liv,
och folks och hjärtans rådslag, Gud,
likt vattenbäckar leds till dig.

Blås från vårt hjärtas spegel bort
maktlösa gudars döda stoft
— förblandning, falskhet, vantrons bild —
att vi i dig oss själva blir.

Må gammal synd ej gå igen
och plåga oss. Förinta den!
Låt tron gå dit där källan är:
det ljus som skapar, renar, bär.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,
     ty de gudlösa spänner bågen, +
     de har lagt sin pil på strängen, *
     för att i mörkret skjuta på de trogna.
När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"
     Herren är i sitt heliga tempel, *
     Herrens tron är i himlen.
Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.
     Herren prövar den rättfärdige *
     men hatar den gudlöse och den som älskar våld.
Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.
     Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
     de trogna skall skåda hans ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?
     Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
     och talar sanning av hjärtat, *
     den som inte bär förtal på sin tunga,
den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,
     den som föraktar den förkastlige *
     men ärar dem som fruktar Herren,
den som aldrig bryter sin éd *
utan håller vad han lovat sin nästa,
     den som inte driver ocker med sina pengar *
     och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,
     han som, innan världens grund var lagd,
     har utvalt oss i honom *
     till att vara heliga och rena inför sig.
Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
     för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
     som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.
     Så rik är den nåd han har gett oss, *
     den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
     den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
     att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Kort läsning
Kol 1:9b-11


Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Responsorium

Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, var mig nådig
+ ty jag har syndat mot dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Förbön

Gud har slutit ett förbund med sitt folk, och han upphör inte att göra väl mot oss. Vi tackar honom och ber med tillförsikt:
R. Herre, gör väl mot ditt folk.

Herre, fräls ditt folk
— och välsigna din arvedel.
Samla alla dem som bär det kristna namnet
— så att världen tror på Kristus, honom som du har sänt.
Ge din nåd åt alla som vi känner och som vi älskar
— så att de sprider Kristi väldoft i världen.
Visa din kärlek mot dem som snart skall dö
— och låt deras ögon skåda frälsningen.
Var barmhärtig mot de avlidna
— och låt dem sova fridens sömn i Kristus.

Fader vår...

Slutbön
Dina ringa tjänare prisar din storhet, o Herre, och ber att du, som för vår frälsnings skull har vänt din blick till jungfrun Maria, ville upphöja också oss till Guds barns fulla frihet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Himmelske Fader, du sände den helige Johannes till ditt folk med tröst och hjälp i svåra tider. Ställ oss under ditt trygga värn, och ge din kyrka fred och enhet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 23 oktober 2017, måndag
Måndag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg