Kalender - liturgi
April 2020

TiOnToFr
1onsdag i 5 fasteveckan

2torsdag i 5 fasteveckan
Francesco di Paola eremit

3fredag i 5 fasteveckan

4lördag i 5 fasteveckan
Isidor av Sevilla biskop och kyrkolärare

5Palmsöndagen
Vincentius Ferrer präst

6måndag i stilla veckan

7tisdag i stilla veckan
Jean Baptiste de la Salle präst

8onsdag i stilla veckan

9Skärtorsdag

10Långfredag

11Påskafton
Stanislaus biskop och martyr

12Påskdagen - Kristi Uppståndelse

13Annandag påsk
Martin I påve och martyr

14tisdag i påskoktaven

15onsdag i påskoktaven

16torsdag i påskoktaven

17fredag i påskoktaven

18lördag i påskoktaven

19Andra Påsksöndagen

20måndag i 2 påskveckan

21tisdag i 2 påskveckan
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare

22onsdag i 2 påskveckan

23torsdag i 2 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

24fredag i 2 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

25lördag i 2 påskveckan
Markus evangelist

26Tredje Påsksöndagen

27måndag i 3 påskveckan

28tisdag i 3 påskveckan
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst

29onsdag i 3 påskveckan
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare

30torsdag i 3 påskveckan
Pius V påveLiturgiska texter


Den 1 april 2020, onsdag
onsdag i 5 fasteveckan


Dagens bön:

Barmhärtige Gud, helga och upplys våra hjärtan genom boten, och liksom du har gett oss viljan att tjäna dig, så ge oss också svar på våra böner.


Läsningar: Dan 3:14:28, Ps Dan B:29-33, Joh 8:31-42

Första läsningen
Dan 3:14-20, 24-25, 28
(Gud sände sin ängel och räddade sina tjänare)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Nebukadnessar sade: »Är det av förakt som ni, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene bildstod som jag har låtit ställa upp? Nåväl, allt må vara gott, om ni är redo, att när ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare, säckpipor och alla slags andra instrument, faller ned och tillber den bildstod som jag har låtit göra. Men om ni inte tillber, då skall ni i samma stund bli kastade i den brinnande ugnen, och vilken är väl den gud som då kan rädda er ur min hand?«
Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till kungen: »O Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar på detta. Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss, så skall han också rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o kung. Men om han inte vill det, så må du veta, o kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar, och att vi inte vill tillbe den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp.«
Då uppfylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och AbedNego, så att hans ansikte förvandlades. Och han hävde upp sin röst och befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och några handfasta män i hans här fick befallning att binda Sadrak, Mesak och AbedNego och kasta dem i den brinnande ugnen.
Då blev kung Nebukadnessar förskräckt och stod upp med hast och frågade sina rådsherrar och sade: »Var det inte tre män som vi lät kasta bundna i elden?« De svarade och sade till kungen: »Jo förvisso, o kung.« Han fortsatte och sade: »Och ändå ser jag nu fyra män, som går lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem, och den fjärde ser ut, som om han var en gudason.« Då hävde Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och AbedNegos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:29-33 (R. jfr 34b)

R.
Lovsjung och upphöj Herren i evighet.

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
lovad och upphöjd i evighet,
och prisat vare din härlighets heliga namn,
lovprisat och upphöjt i evighet. R.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
lovsjungen och förhärligad i evighet.
Prisad vare du som tronar på keruberna
och ser ned i djupen,
lovad och upphöjd i evighet. R.

Prisad vare du på din kungatron,
lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar,
lovsjungen och ärad i evighet. R.

Lovsång
Jfr Luk 8:15

Saliga de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Joh 8:31-42
(Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till de judar som trodde på honom: »Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.« De sade: »Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos Fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader.« De svarade: »Vår fader är Abraham.« Då sade Jesus: »Är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig — den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar.« Då sade de: »Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan.« Jesus svarade: »Om Gud vore er fader, skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter