Liturgiska texter


 PDF fil

Den 29 juni 2022, onsdag
Petrus och Paulus


Inledning:

De båda apostlafurstarna led martyrdöden under Nero (år 64 eller 67, jfr Joh 21:18 f.). Petrus korsfästes men bad att få huvudet vänt nedåt, då han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Mästaren. Paulus fick som romersk medborgare ett mindre nesligt straff: han halshöggs. Den 29 juni år 258 (under Valerius förföljelse av kyrkan i Rom) skall deras kvarlevor temporärt ha flyttats från platserna för deras respektive martyrium till S:t Sebastians katakomber söder om stadsmuren. Dagen har sedan dess firats som deras gemensamma högtid.

Idag hedrar vi på ett särskilt sätt de två stora apostlarna: Petrus och Paulus. Enligt traditionen - är den 29 juni deras himmelska födelsedag, det vill säga den dag då vi firar åminnelsen av deras martyrdöd, som de led i Rom under kejsar Nero. Det var olika vägar som de ledde dem till Rom. Petri väg började genom ett hårt arbete som fiskare i Galiléen tills den dag han fick höra Jesu ord: "Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor". Pauli väg började som farisé och ett noggrant efterlevande och utforskning av Lagen till den dag då han på vägen till Damaskus mötte Kristus och sedan också insåg att Jesus är Lagens uppfyllelse. Låt oss tacka Gud i denna Eukaristi för deras liv och död, och att han stöder och hjälper oss genom deras förtjänster.

HERRE - du förlät Petrus när han hade förnekat dig. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - med glansen av din uppståndelse lyste du upp Pauli väg. Kristus, förbarma dig.
HERRE - en dag skall du komma tillbaka i härlighet tillsammans med apostlarna och helgonen för att döma oss. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, i helig glädje fylld med vördnad firar vi apostlarna Petrus och Paulus högtid. Lär nu din kyrka att troget hålla fast vid deras undervisning, som förblir hennes grundval och fäste. Genom din Son

Läsningar: Apg 12:1-11, Ps 34, 2 Tim 4:6-8,17-18, Matt 16:13-19

Första läsningen
Apg 12:1-11
(Petrus räddas ur fängelset av en ängel)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom.
Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. »Skynda dig upp«, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: »Ta på dig bältet och sandalerna.« Petrus lydde, och ängeln sade: »Svep om dig manteln och följ mig.« Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: »Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-9

R.
Herrens ängel befriar hans trogna.

Lova med mig Hérren, *
låt oss med varandra upphöja hans námn.
Jag sökte Herren, och han svárade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

Se mot honom, ta emot hans ljús, *
era ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som rópade, †
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel beskyddar dem som frúktar honom, *
och han befríar dem.
Smaka och se att Herren är gód. *
Salig den som tar sin tillflykt till hónom. R.

Andra läsningen
2 Tim 4:6-8, 17-18
(Jag har kämpat den goda kampen)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.
Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Matt 16:18

Du är Petrus,
och på den klippan skall jag bygga min kyrka,
och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Evangelium
Matt 16:13-19
(Du är Petrus, klippan)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: «Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Vi ber apostlarna Petrus och Paulus att vara våra förespråkare hos Gud. Vi minns idag deras martyrdöd och ber för kyrkan vars grund de utgör.

1. För kyrkan som byggts med apostlarna som grund, att hon alltid må förbli trogen evangeliet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve, som i likhet med aposteln Petrus vill ena alla kristna kring ett och samma altarbord. Må hans tro dra människorna till sanningens ljus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För alla som är fängslade för Jesu namns skull, att Gud, på kyrkans förbön må öppna deras fängelsers dörrar, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För trogna förkunnare och själasörjare. Må de inte saknas någonstans, där det finns kristna som törstar efter Guds ord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att evangeliets ord och den heliga eukaristin må tränga in i våra hjärtan, så att vi kan förbli Gud trogna under hela vårt liv, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Herre, du helgade redan från början din kyrka genom martyrernas blod. Må deras böner och förtjänster beveka dig att höra våra böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter