Liturgiska texter


 PDF fil

Den 23 januari 2022, söndag
3 söndagen 'under året'


Inledning:

Liksom varje söndag församlas vi också idag i detta kapell/denna kyrka, för att lyssna till Herren och livnära oss av hans ord, och för att uppleva glädjen i denna gemenskap, församlad i broderlig kärlek. Kristus, som blev smord av helig Ande och sänd att frambära ett glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt, han uppfyller idag profeternas förkunnelser om hans messianska sändning. Må vi bli värdiga att delta i detta stora mysterium.

Eftersom vi är medvetna om våra svagheter och synder, låt oss bekänna dem och be Herren om barmhärtighet.

HERRE - du är Messias, som uppfyller de gammaltestamentliga profetiorna. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du är Messias, som frälser varje människa. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är Messias som sänder din ande in i våra hjärtan. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus

Läsningar: Neh 8:2-4a,5-6,8-10, Ps 19, 1 Kor 12:12-30, Luk 1:1-4,4:14-21

Första läsningen
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
(De läste ur Guds lagbok och tolkade den)


Läsning ur profeten Nehemjas bok.
Esra, den skriftlärde, bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna. Det var den första dagen i sjunde månaden. Han läste ur lagen på torget framför Vattenporten, från tidigt på morgonen till mitt på dagen, för männen och kvinnorna och alla som var mogna nog, och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. Esra, den skriftlärde, stod på en tribun av trä som hade byggts enkom för detta tillfälle. Och Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn — han stod ju högre än de — och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den store Guden, och med lyfta händer ropade hela folket: »Amen, amen.« De böjde knä och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. De läste ur Guds lagbok, tolkade den och utlade den, så att folket förstod vad som lästes. Provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till de församlade: »Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta.« Ty hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte: »Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (619)
Ps 19:8-10, 15

R.
Alla dina ord är ande och liv.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís.
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för évigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behága dig, *
Herre, min klippa och min förlóssare. R.

Andra läsningen
1 Kor 12:12-30
(Ni utgör Kristi kropp)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: »Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen«, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: »Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen«, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.
Ögat kan inte säga till handen: »Jag behöver dig inte«, och inte heller huvudet till fötterna: »Jag behöver er inte.« Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.
Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal?
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Luk 4:18

Herren har sänt mig
att frambära ett glädjebud till de fattiga
och att förkunna befrielse för de fångna.

Evangelium
Luk 1:1-4; 4:14-21
(Jesus i Nasarets synagoga; nådens år)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga.
Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor, och alla lovprisade honom. Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Förenade i Kristus som idag fullbordar vår frälsning, bär vi fram våra gemensamma böner inför vår Fader i himlen.

1. För Kristi kyrka, att hon genom att förkunna Jesu lära må omfatta alla människor på vår jord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För alla som blivit kallade att vara herdar i kyrkan, att de, liksom Kristus och med Andens hjälp fullföljer sina uppgifter och förpliktelser, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För missionärerna, som i Kristi namn förkunnar evangeliet för dem som ännu inte känner Kristus, att deras förkunnelse ger riklig skörd, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som deltar i trosundervisning, att de lär känna Jesus allt bättre, blir honom allt mer lika och växer till i tron, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För alla oss som är samlade här, att vi blir styrkta av Kristi ord och hans kropp, och i vårt dagliga liv handlar enligt hans vilja, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, genom att sända din son till jorden har du fullbordat alla profetior. Hör bönerna från oss vilkas hjärtan, fulla av hopp, vilar i dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter