Liturgiska texter


 PDF fil

Den 24 oktober 2021, söndag
30 söndagen 'under året'


Inledning:

Genom Jesus Kristus - den evige översteprästen - har Gud ingått ett nytt och evigt förbund med människorna och utvalt ett nytt folk - Kyrkan. Kyrkan närvarandegör Jesu Kristi frälsningsverk när hon offrar hans kropp och blod under brödets och vinets gestalt. Tack vare detta offer förenar Kristus dem som tror på Honom och är närvarande mitt ibland dem. Låt oss be honom, att han ska öppna våra ögon och skänka oss trons ljus, så att vi överallt ska kunna upptäcka hans närvaro i vårt liv.

HERRE - Faderns älskade son, som har sänts till världen, för att uppenbara Guds kärlek till människorna. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - De sjukas läkare, du skänker oss trons nåd. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Den evige Översteprästen, du offrar dig ständigt för vår frälsnings skull. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son

Läsningar: Jer 31:7-9, Ps 126, Heb 5:1-6, Mark 10:46-52

Första läsningen
Jer 31:7-9
(Jag tröstar blinda och halta och leder dem)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Jubla av fröjd över Jakob,
ropa ut er glädje över det främsta bland folken!
Låt lovsången ljuda:
Herren har räddat sitt folk,
dem som är kvar av Israel.
Jag för dem från landet i norr,
samlar in dem från världens bortersta hörn.
Bland dem finns blinda och halta,
havande kvinnor och födande.
I stora skaror skall de återvända hit.
Gråtande kommer de,
men jag tröstar dem och leder dem.
På en jämn väg där de inte snavar
för jag dem till strömmande vatten.
Ty jag är en fader för Israel,
Efraim är min förstfödde son.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (682)
Ps 126

R.
De som sår under tårar skall skörda med jubel.

När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland fólken: *
Herren har gjort stora ting med dém!
Ja, Herren gjorde stora ting med óss, *
och därför var vi gláda. R.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Négev.
De som sår under tårar *
skall skörda med júbel.
Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Andra läsningen
Heb 5:1-6
(Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium
Mark 10:46-52
(Jesus botar den blinde Bartimaios)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Genom Jesus Kristus, det Nya förbundets högste överstepräst, som för vår talan i himlen, ber vi till Gud för kyrkan och för världen.

1. För den heliga kyrkan, att hon uppenbarar Guds kärlek för världen. Han, som inte skonade sin egen son, utan utgav honom för oss, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve N. att Gud skänker honom kraft att förkunna tron på Kristus i hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För de länder där det råder krig, att de skall befrias från krigets gissel och få uppleva en sann och varaktig fred, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som är förföljda, att de finner barmhärtiga människor i sin närhet som visar dem kärlek och omtanke, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi i vårt eget liv förkunnar Kristus och i tro bygger hans kyrka, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, du är vår Herre Jesu Kristi Fader och hela mänsklighetens Fader. Lyssna till oss, dina barn och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter