Liturgiska texter


 PDF fil

Den 9 oktober 2022, söndag
28 söndagen 'under året'


Inledning:

Vi är församlade vid Kristi altare eftersom vi känner en outsläcklig törst efter Gud och ett behov av att lova Honom för alla hans välgärningar som han skänker oss i varje stund av vårt liv. Därigenom vill vi efterlikna den tacksamme samariern i dagens evangelium och i likhet med honom, så fort tillfälle ges, tacka Gud för alla nådegåvor som vi har fått den gångna veckan. Höjdpunkten och förebilden för all tacksägelse är Eukaristin - Kristi döds och uppståndelses mysterium.

Varje synd är en synd mot Kärleken. Därför ångrar vi dem av hela vårt hjärta och ber Herren om barmhärtighet, för att vi på ett värdigt och fruktsamt sätt skall kunna delta i firandet av vår frälsnings mysterium.

HERRE - du kom till världen, för att skänka människorna frälsningens nåd. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - när du dog på korset vittnade du om vilken stor kärlek Fadern älskar oss med. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du upptänder kärleken i våra hjärtan och viljan till att utföra goda gärningar. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Genom din Son

Läsningar: 2 Kung 5:14-17, Ps 98, 2 Tim 2:8-13, Luk 17:11-19

Första läsningen
2 Kung 5:14–17
(Naaman botas från sin spetälska)


Läsning ur andra Kungaboken
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen Elisha hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: »Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare.« Men Elisha svarade: »Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte göra.« Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva. Då sade Naaman: »Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Hela världen har fått se Guds frälsning.

Sjung en ny sång till Herrens ära, *
ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús,
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung R.

Andra läsningen
2 Tim 2:8-13
(Härdar vi ut, skall vi också härska med honom)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr 1 Thess 5:18

Tacka alltid Gud, ge honom ära:
det är hans vilja i Kristus Jesus.

Evangelium
Luk 17:11–19
(De tio spetälska)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Jesus Kristus kom till jorden för att bota oss från våra svagheter. Genom honom ber vi till vår Fader i himlen.

1. För kyrkan, att hon med Kristi kraft hjälper alla dem som förlorat modet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För kyrkans herdar, att de genom att förmedla sakramenten hjälper dagens människor att följa Guds bud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För alla sjuka, att de alltid försöker förena sina plågor med Frälsarens lidanden, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla som är beroende av droger, att de hos Kristus söker kraft att befria sig från dem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi inte bara ber Gud om hjälp utan också tackar honom för alla hans gåvor, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Herre, du förvägrar ingen din nåd, som vänder sig till dig i tro. Hör våra böner och bevara alla människor för svaghet och synd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter