Liturgiska texter


Den 1 juli 2022, fredag
fredag i 13 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss nåden att för alltid bli kvar din sannings strålande ljus.


Läsningar: Am 8:4-6,9-12, Ps 119, Matt 9:9-13

Första läsningen
Am 8:4–6, 9–12
(Jak skall sända en hunger efter att höra Herrens ord)


Läsning ur profeten Amos' bok.
Hör detta, ni som står den fattige efter livet och vill göra slut på de ödmjuka i landet, ni som säger: »När är då nymånadsdagen förbi, så att vi får sälja säd, och sabbaten, så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då vill vi göra efa–måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt. Då vill vi köpa de arma för pengar och den fattige för ett par skor, och avfall av säden vill vi då sälja som säd.«
Det skall ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen. Jag skall förvandla era högtider till sorgetider och alla era sånger till klagovisor. Jag skall svepa säcktyg kring allas höfter och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli, som när man sörjer ende sonen, och låta det sluta med en bedrövelsens dag.
Se, dagar skall komma, säger Herren, Herren, då jag skall sända hunger i landet: inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall man driva omkring från hav till hav, och från norr till öster, och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man skall inte finna det.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:2, 10, 20, 30, 40, 131 (R. Jfr Matt 4:4)

R.
Människan skall leva av varje ord
som utgår ur Guds mun.


Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Jag söker dig av allt mitt hjärta,
låt mig inte fara vilse från dina bud. R.

Min själ förtäres
av ständig längtan efter dina lagar. R.

Jag har utvalt sanningens väg,
jag har bejakat dina lagar. R.

Se, jag längtar efter dina bud.
Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. R.

Jag spärrar upp min mun och flämtar,
ty jag längtar ivrigt efter dina bud. R.

Halleluja
Matt 11:28

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila, säger Herren.

Evangelium
Matt 9:9–13
(Barmhärtighet vill jag se och inte offer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden när Jesus var på vandring, fick han se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter