Liturgiska texter


Den 3 juni 2023, lördag
lördag i 8 veckan 'under året'

Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

Helgon: Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag.

eller
Allsmäktige, evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes åkermark, som vattnats av den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare skörd av människor som bekänner dig.


Läsningar: Syr 51:12-20, Ps 19, Mark 11:27-33

Första läsningen
Syr 51:12a–20a
(Jag vill ära honom som gav mig visheten)


Läsning ur Syraks bok.
Jag vill tacka och prisa dig, Herre,
och välsigna ditt namn.
När jag ännu var ung, före mina resor,
sökte jag öppet visheten i min bön.
Framför templet stod jag då och bad om den,
och till min sista stund är den målet för min strävan.
Från blomningen till druvans mognad
beredde den mig glädje.
Jag höll mig på raka vägar,
ända från ungdomen följde jag dess spår.
En kort tid lyssnade jag och tog emot,
och stor var den lärdom jag vann.
Det gick mig väl tack vare visheten
— honom som gav mig den vill jag ära —
ty jag föresatte mig att leva efter den;
jag strävade lidelsefullt efter det goda,
och jag skall aldrig stå med skam.
Jag kämpade hårt för dess skull,
jag var alltid noga med att lyda lagen.
Jag sträckte mina händer mot höjden
i sorg över att jag felat mot visheten.
Jag riktade in mitt sinne mot den,
och tack vare min renhet fann jag den.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. 9)

R.
Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Jfr Kol 3:16a, 17c

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och tacka Gud fadern genom honom.

Evangelium
Mark 11:27–33
(Vad har du för fullmakt att göra detta?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar tillbaka till Jerusalem, och när han gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig!« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från människor?« Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter