Liturgiska texter


 PDF fil

Den 9 maj 2021, söndag
Sjätte Påsksöndagen


Inledning:

Vi är omslutna av Gud, vår himmelske Faders oändligt stora kärlek, vilken har uppenbarats för oss i Jesus Kristus, som har sänts till världen för vår frälsnings skull. Varje Eukaristi, som vi deltar i, närvarandegör denna eviga kärlek på ett sakramentalt sätt i det förvandlade brödet och vinet. Denna Guds kärlek har en gång för alla bekräftats genom Jesu offer på korset. Låt oss be den uppståndne Herren, att varje deltagande i Eukaristin hjälper oss att förbli i hans kärlek, att den skall få vår kärlek att växa och göra oss alltmer villiga att offra allt för Gud och för vår nästa. Vi kan enbart bli Jesu Kristi sanna vänner, om vi - av kärlek till honom och till vår nästa - lär oss att göra det som behagar honom och som är i enlighet med hans vilja.

HERRE - av kärlek till oss antog du den mänskliga naturen, för att återställa vårt förlorade barnaskap hos Gud. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du höll ut i Faderns kärlek ända till döden på korset. Kristus, förbarma dig.
HERRE - genom din uppståndelse har du bekräftat att kärleken alltid segrar. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom din Son

Läsningar: Apg 10:25-26,34-35,44-48, Ps 98, 1 Joh 4:7-10, Joh 15:9-17

Första läsningen
Apg 10:25-26, 34-35, 44-48
(Anden även över hedningar)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Petrus kom till Caesarea och skulle stiga in Cornelius hus, kom Cornelius emot honom och kastade sig vördnadsfullt för hans fötter. Men Petrus sade åt honom att resa sig: »Stig upp, jag är en människa, jag också.« Sedan sade han till dem som var samlade: »Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.«
Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna; de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: »Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi?« Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Hela världen har fått se Guds frälsning.

Sjung en ny sång till Herrens ära, *
ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, *
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung. R.

Andra läsningen
1 Joh 4:7-10
(Gud är kärleken)


Läsning ur första Johannes brev.
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 14:23

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom.

Evangelium
Joh 15:9-17
(Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Kristus säger: Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Låt oss därför be.

1. För kyrkan, att hon låter förkunnelsen av evangeliet åtföljas av kärlekens gärningar, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För alla som mottagit dopets sakrament under påsktiden, att de förblir trogna Guds bud och alltid lever i hans kärlek, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För alla kristna familjer, att de blir exempel på ömsesidig kärlek och aktning för sin omgivning, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För de oönskade barnen och de barn som övergivits av sina föräldrar, att de i sina liv finner vittnen för Kristi kärlek och offervilja, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi som stärks vid den himmelska måltiden, troget försöker efterlikna Kristus i hans omsorg om medmänniskan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud, vi ber dig ödmjukt, att du skänker oss de gåvor om vilka vi ber. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter