Liturgiska texter


 PDF fil

Den 29 januari 2023, söndag
4 söndagen 'under året'


Inledning:

Saliga är vi, som inte har sett Herren, men ändå tror på honom. Saliga är vi, när vi - som nu - församlas till att lyssna till Guds ord och bevara det i våra hjärtan. Saliga är vi, som har blivit kallade till Lammets måltid.

HERRE - Den ödmjuke Tjänaren, du, som lydde din Faders vilja och som gav ditt liv för vår frälsning. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - mild och ödmjuk av hjärtat, ditt hjärta blev genomborrat för våra synders skull. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Evige domare, inför dig kommer vi att stå på domens dag för att lämna räkenskap för vårt liv. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig. Genom din Son

Läsningar: Sef 2:3,3:12-13, Ps 146, 1 Kor 1:26-31, Matt 5:1-12a

Första läsningen
Sef 2:3; 3:12-13
(Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Sök Herren, alla ödmjuka i landet
som handlar efter hans bud.
Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.
Kanske skall ni då få skydd
på Herrens vredes dag.
Jag skall lämna kvar hos dig
en arm och ödmjuk skara.
Herrens namn skall bli deras tillflykt.
De som då är kvar av Israel
skall aldrig göra orätt
och aldrig uttala en lögn,
falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
Den hjorden skall beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146:7-10

R.
Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.


Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, R.

Herren öppnar de blindas ögon,
Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga, R.

Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:26-31
(Det som är svagt i världen utvalde Gud)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Matt 5:12a

Gläd er och jubla,
er lön blir stor i himlen.

Evangelium
Matt 5:1-12a
(Saligprisningarna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen."
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Tacksamma mot Gud för den väg han visar oss genom sitt ord, ber vi till honom med tro och tillit.

1. Saliga de som är fattiga i anden. Låt oss be till Gud att alla kristna må minnas, att de skall vara de fattigas kyrka. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Saliga de som sörjer. Låt oss be för våra bröder och systrar som sörjer. Må de finna tröst i medmänsklig vänskap. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Saliga de som är fattiga i anden. Låt oss be till Gud för dem som har makten, att de erkänner att Gud är större än de. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Låt oss be för dem som är orättvist dömda och fängslade, att deras rättigheter skall bli respekterade. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Saliga de barmhärtiga. Låt oss be till Gud för dem som viger sina liv åt arbete bland de fattigaste och mest behövande, att de outtröttligt vittnar om hans kärlek. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

6. Saliga de renhjärtade. Låt oss be till Gud för de bröder och systrar som vigt sina liv åt att tjäna Herren, att de alltid följer Kristus, Guds obefläckade Lamm. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

7. Saliga de som håller fred. Låt oss be till Gud för de nationer som bor i det Heliga Landet och i Mellanöstern, att de upphör med alla krig och allt hat. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

8. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Låt oss be till Gud för oss själva, att vi lär oss ta emot varje oförrätt och löna ont med gott. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Gud, vår Fader, lyssna till dina troendes böner och hjälp oss att alltid följa din vishets ljus. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter