Liturgiska texter


Den 23 februari 2024, fredag
Polykarpos biskop och martyr

Helgon: Polykarpos biskop och martyr
Polykarpos var apostlalärjunge och vän till biskop Ignatius av Antiochia. Själv var han biskop av Smyrna och reste till Rom. för att överlägga med påven Aniketos om den rätta tiden för påskfirandet. Brändes på bål omkr. år 155, mer än nittio år gammal. Ögonvittnen har antecknat hans svar då han uppmanades att smäda Kristus: I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?


Dagens bön:

Du Herre över hela skapelsen, som gjorde den helige Polykarpos till ett av dina blodsvittnen, låt oss på hans förbön få dela Kristi bägare och genom Andens kraft stå upp till evigt liv.


Läsningar: Hes 18:21-28, Ps 130, Matt 5:20-26

Första läsningen
Hes 18:21-28
(Jag har inte lust till den ogudaktiges död)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?
Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör — skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
Men nu säger ni: »Herrens väg är inte alltid densamma.« Hör då, ni av Israels hus: Skulle verkligen min väg inte alltid vara densamma? Är det inte snarare er väg som inte alltid är densamma? Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff för detta. Genom det orätta som han gör måste han dö. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 130 (R. 3)

R.
Om du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå?

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd,
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse,
för att man må frukta dig. R.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen. R.

Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd,
väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel
från alla deras synder. R.

Lovsång
Hes 18:31

Kasta bort ifrån er alla de överträdelser
som ni har begått, säger Herren,
och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande.

Evangelium
Matt 5:20-26
(Gå först och försona dig med din broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter