Liturgiska texter


Den 31 maj 2023, onsdag
Jungfru Marias besök


Helgon: Jungfru Marias besök
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.


Dagens bön:
Allsmäktige, evige Gud, du ingav den saliga Jungfrun, som bar din Son inom sig, att söka upp Elisabet. Öppna oss för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Maria prisar och upphöjer din storhet.


Läsningar: Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56

Första läsningen
Sef 3:14–18
(Herren, som bor i dig, är Israels konung)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Jubla, du dotter Sion,
höj glädjerop, du Israel.
Var glad och fröjda dig av allt hjärta,
du dotter Jerusalem.
Herren har tagit bort straffdomarna från dig,
han har röjt din fiende ur vägen.
Herren, som bor i dig, är Israels konung,
du behöver ej mer frukta något ont.
På den tiden skall det sägas till Jerusalem:
»Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.
Herren, din Gud, bor i dig,
en hjälte som kan frälsa.
Han gläder sig över dig med lust,
han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.«
Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna,
dem skall jag då församla,
dem som levde skilda från dig,
du som själv bar förödmjukelsens börda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6 (R. 6b)

R.
Israels Helige är stor bland er.

Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång,
och han blev mig till frälsning. R.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken,
förkunna att hans namn är högt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.
Må detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor bland er. R.

Halleluja
Jfr Luk 1:45

Salig är du, jungfru Maria, du som trodde,
ty det som Herren har låtit säga dig skall ske.

Evangelium
Luk 1:39–56
(Hur kan det hända mig,
att min herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:
»Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«
Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter