Liturgiska texter


Den 4 december 2023, måndag
1 måndag i advent

Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare

Helgon: Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna, hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.


Dagens bön:

Herre, vår Gud, gör oss väntande och uthålliga inför din Sons ankomst, så att han finner oss vakande i bön och jublande i lovsång.

eller
Herre, hör den helige Johannes böner, och låt den sanna tron, som han så klart har utlagt, bli ljuset och kraften i vårt liv.


Läsningar: Jes 4:2-6, Ps 122, Matt 8:5-11

Första läsningen
Jes 2:1–5
(Herren samlar alla folk i sitt rikes eviga frid)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem.
Och det skall ske i kommande dagar
att det berg där Herrens hus är
skall stå där fast grundat
och vara det förnämsta bland bergen
och upphöjt över andra höjder,
och alla hednafolk skall strömma dit,
ja, många folk skall gå ut och skall säga:
»Upp, låt oss dra upp till Herrens berg,
upp till Jakobs Guds hus,
för att han må undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar.«
Ty från Sion skall lag utgå,
och Herrens ord från Jerusalem.
Och han skall döma mellan hednafolken
och skipa rätt åt många folk.
Då skall de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer lära sig att strida.
Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 122:1–4, (5–7), 8–9 (R. jfr 1)

R.
Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sade till mig:
»Vi skall gå till Herrens hus.«
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

Jerusalem, du mäktiga stad,
där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. R.

Där står konungens tron,
där tronar han som är av Davids hus.
Önska Jerusalem frid.
Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.
Frid inom dina murar,
trygghet i dina palats! R.

För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid,
för Herrens, vår Guds, hus skull
vill jag söka din välgång. R.

Halleluja
Ps 80:4

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss.

Evangelium
Matt 8:5–11
(Många skall komma från öster och väster)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden när Jesus gick in i Kafarnaum, kom en officer fram till honom och bad om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.« Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Officeren svarade: »Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter