Liturgiska texter


Den 24 januari 2022, måndag
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

Helgon: Francois de Sales biskop och kyrkolärare
Från 1602 biskop i Genève, där han verkade mycket för att återställa den katolska tron. Som själasörjare samtidigt sträng och mild, som skribent full av humor och sunt förnuft. Av hans skrifter är Filotea den mest kända. Dog i Lyon 1622.


Dagens bön:

Gud, för att vinna människor för Kristus lät du den helige biskopen Franciscus bli allt för alla. Låt oss ta honom till vår förebild och tjäna våra bröder med en kärlek som inte söker sitt.


Läsningar: 2 Sam 5:1-7,10, Ps 89, Mark 3:22-30

Första läsningen
2 Sam 5:1–7, 10
(Du skall vara en herde för mitt folk Israel)


Läsning ur andra Samuelsboken.
Alla Israels stammar kom till David i Hebron och sade så: »Vi är ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över Israel.« När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde de David till kung över Israel. David var trettio år gammal, när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda.
Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna, som bodde där i landet. De sade då till David: »Hit in kommer du inte. Blinda och halta skall driva bort dig, de menar att ’David inte skall komma hit in.’« Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 89:20–22, 25–26 (R. 25a)

R.
Min trofasthet och min nåd skall vara med honom.

Herre, du sade en gång i en syn till dina fromma:
»Jag har lagt hjälp i en hjältes hand,
jag har upphöjt en yngling ur folket. R.

Jag har funnit min tjänare David
och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall stadigt vara med honom,
och min arm skall styrka honom. R.

Min trofasthet och min nåd skall vara med honom,
och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.
Jag skall lägga havet under hans hand
och strömmarna under hans högra hand.« R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Mark 3:22–30
(Hur kan Satan driva ut Satan?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem att Jesus var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: »Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras, kan han inte bestå — det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.« De hade ju sagt att han hade en oren ande.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter