Liturgiska texter


 PDF fil

Den 7 mars 2021, söndag
Tredje söndagen i fastan


Inledning:

Denna fyrtio dagar långa fastetid är en tid till en djupare reflektion över vårt kristna liv. Vi frågar oss, hur vi skall leva och handla. Herren ger oss svar i sitt ord. I dagens första läsning kommer tio Guds bud att läsas upp för oss. Gud är värd all tillbedjan, 'Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt.' Herren finns mitt ibland oss, låt oss öppna oss för hans närvaro.

HERRE - genom din ankomst till världen, har du visat oss, syndare din kärlek. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - genom din död på korset visade du oss Faderns barmhärtighet, hans som är i himmelen. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer åter i härlighet vid tidens slut, för att döma oss efter troheten mot ditt ord. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son

Läsningar: 2 Mos 20:1-17, Ps 19, 1 Kor 1:22-25, Joh 2:13-25

Första läsningen
2 Mos 20:1-17
(De tio budorden)


Läsning ur andra Moseboken.
Gud talade alla dessa ord till Mose på Sinaiberget och sade: »Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (619)
Ps 19:8-11 (R. Joh 6:68c)

R.
Herre, du har det eviga livets ord.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís.
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:22-25
(En Kristus som blivit korsfäst)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Jfr Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Joh 2:13-25
(Templet rensas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.« Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!« Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Gud har gett oss sina bud för att vi skall kunna vandra på hans vägar. Han vet bäst vad vi behöver och därför ber vi till honom i tro.

1. Herre, må din kyrka med sitt ord och sitt exempel förkunna Kristus för världen, honom som är Guds kraft och vishet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Herre, låt dem som på jorden stiftar lagar förstå, att Gud är den högste och ende Lagstiftaren. Gör dem villiga att följa Guds vilja. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Herre, ge omvändelsens nåd åt dem som bryter mot din lag, så att de bekänner sina synder inför dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Herre, välsigna dem som genom bön, arbete och materiell hjälp vårdar sig om vårt vår kyrka. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Herre, ge alla oss som här firar den heliga eukaristin nåden att under denna fastetid i sanning vandra omvändelsens väg. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Gud, oöverträffad i godhet och vishet, hör våra böner och kom till vår hjälp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter