Liturgiska texter


Den 15 maj 2021, lördag
lördag i 6 påskveckan


Dagens bön:

Evige Fader, vid din Sons avsked från apostlarna fick de löftet om helig Ande. Ge oss samme Andes gåvor, så att vi, trogna deras vittnesbörd, leds in i hela sanningen.


Läsningar: Apg 18:23-28, Ps 47, Joh 16:23b-28

Första läsningen
Apg 18:23-28
(Med stöd av skrifterna bevisade Apollos att Jesus är Messias)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus bröt upp från Antiochia och for genom Galatien och vidare genom Frygien, och överallt styrkte han lärjungarna.
Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes-dopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom, tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Achaia, uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 47:2–3, 8–10 (R. 8a)

R.
Gud är konung över hela jorden.

Klappa i händerna, alla folk,
höj jubel till Gud med fröjderop.
Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta,
en väldig konung över hela jorden. R.

Ty Gud är konung över hela jorden,
sjung och spela till hans ära.
Gud är nu konung över alla hedningar,
Gud har satt sig på sin heliga tron. R.

Folkens yppersta har samlats
och blir ett folk åt Abrahams Gud.
De som är jordens sköldar tillhör Gud,
högt är han upphöjd. R.

Halleluja
Joh 16:28

Jag kom från Fadern och trädde in i världen.
Jag lämnar världen igen och går till Fadern.

Evangelium
Joh 16:23b–28
(Fadern älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott på mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter