Liturgiska texter


 PDF fil

Den 1 oktober 2023, söndag
26 söndagen 'under året'

Teresa av Jesusbarnet jungfru - firas ej

Inledning:

På Herrens dag, när vi firar Eukaristin, tillber vi Gud för de stora ting som han har gjort för oss, genom hans sons lidande, död och uppståndelse. Låt därför alla knän böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära.

HERRE - du antog en tjänares gestalt och blev lik oss i allt utom i synd. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - för vår skull blev du lydig ända till döden på ett kors. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du blev upphöjd över allting, för att dra oss alla till dig. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det främsta tecknet på din allmakt. Benåda oss i din oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot det goda du berett åt oss i himlen. Genom din Son

Läsningar: Hes 18:25-28, Ps 25, Fil 2:1-11, Matt 21:28-32

Första läsningen
Hes 18:25-28
(Om den gudlöse börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: »Det Herren gör är inte rätt«, säger ni. Lyssna, israeliter! Är det jag som handlar orätt? Är det inte ni? Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö. För den orätt han gjort skall han dö. Och om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv. När han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva. Han skall inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-9

R.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet.

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Andra läsningen
Fil 2:1-11
(Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 21:28-32
(Liknelsen om de båda sönerna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Låt oss bära fram våra ödmjuka böner till Gud, som inte önskar syndarens död utan att han omvänder sig och får evigt liv.

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid står öppen för människorna och hjälper dem på deras väg till Gud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För dem som har makten i samhället, att de respekterar de mänskliga rättigheterna och arbetar för folkets bästa, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För de kristna som lämnat sanningens väg, att de hör Guds röst som kallar dem tillbaka, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som är kallade att arbeta i Herrens vingård, att de alla blir föredömen i goda gärningar, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som är samlade här, att vi under hela vårt liv villigt uppfyller Faderns vilja, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige och evige Gud, hör våra böner och lär oss att alltid välja det som leder oss till frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter