Liturgiska texter


Den 22 juni 2024, lördag
lördag i 11 veckan 'under året'

Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

Helgon: Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.


Dagens bön:

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning.

eller
Gud, vår Fader, du som i den helige biskopen Paulinus har gett oss ett exempel på apostolisk iver och kärlek till den fattigdom som du vill se, låt oss, som vördar hans verk, kunna efterlikna vad han var och gjorde.

Allsmäktige Gud, du utvalde åt dig de heliga Johannes och Thomas och lät hos dem den sanna tron fullkomnas genom martyriet. Låt vårt liv bli ett talande vittnesbörd om den tro som vi med ord bekänner.


Läsningar: 2 Krön 24:17-25, Ps 89, Matt 6:24-34

Första läsningen
2 Krön 24:17–25
(Sakarja mördades mellan templet och altaret)


Läsning ur andra Krönikeboken.
Efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem. Och de övergav Herrens, sina fäders Guds, hus och tjänade Aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de så ådrog sig. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren. Och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds Andes kraft, och han framträdde inför folket och sade till dem: »Så säger Gud: Varför överträder ni Herrens bud, er själva till ingen nytta? Eftersom ni har övergett Herren, har han också övergett er.« Då sammansvor de sig mot honom och stenade honom, enligt kungens befallning, på förgården till Herrens hus. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödsstund: »Må Herren se detta och utkräva det.«
När året hade gått till ända, drog araméernas här upp mot honom, och de kom till Juda och Jerusalem och utrotade ur folket alla folkets furstar. Och allt byte som de tog sände de till kungen i Damaskus. Ty fastän araméernas här som då ryckte fram utgjorde endast en liten skara, gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här, därför att folket hade övergett Herren, sina fäders Gud. Så fick de verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom — ty de lämnade honom kvar svårt sjuk — sammansvor sig hans tjänare mot honom, därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod, och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död. Och man begravde honom i Davids stad. Dock begravde man honom inte i kungagravarna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 89:4–5, 29–34 (R. 29a)

R.
Jag skall bevara min nåd åt honom i evighet.

Jag har slutit ett förbund med min utvalde,
med ed har jag lovat min tjänare David:
Jag skall befästa din ätt för evigt
och låta din tron bestå från släkte till släkte. R.

Jag skall bevara min nåd åt honom i evighet,
mitt förbund med honom skall stå fast.
Jag skall låta hans ätt bestå för evigt,
hans tron, så länge himmelen varar. R.

Om hans söner överger min lag
och inte vandrar efter mina befallningar,
om de bryter mot mina stadgar
och inte håller mina bud, R.

då skall jag hemsöka deras överträdelse med ris
och deras missgärning med plågor,
men jag skall inte ta ifrån dem min nåd,
jag skall inte svika i trofasthet. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Matt 6:24–34
(Gör er inga bekymmer för morgondagen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter