Liturgiska texter


 PDF fil

Den 3 juli 2022, söndag
14 söndagen 'under året'

Tomas apostel - firas ej

Inledning:

'Hylla Gud, hela världen' kommer vi att sjunga i dagens responsoriepsalm. Må vi helhjärtat ta till oss dess ord och göra den till vår egen tacksägelsehymn till Gud för vår kallelses underbara gåva. Låt oss be Herren, att vi alltid skall kunna vittna om vår tro, och alltid modigt bekänna att vi tror på Jesus Kristus.

Låt oss bekänna våra synder och svagheter, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi.

HERRE - du kom, för att förkunna Guds rike för människorna. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du gav dina lärjungar fullmakt att förlåta synder. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kallar varje människa till evigt liv. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son

Läsningar: Jes 66:10-14c, Ps 66, Gal 6:14-18, Luk 10:1-12,17-20

Första läsningen
Jes 66:10-14c
(Jag leder lycka till henne som en flod)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Gläds med Jerusalem,
jubla över henne,
alla som älskar henne.
Dela hennes glädje,
alla som har sörjt över henne.
Då kan ni dia er mätta
och finna tröst i hennes famn,
suga och njuta
hennes tunga bröst.
Så säger Herren:
Jag leder lycka till henne som en flod,
folkens skatter som en forsande ström.
Hennes barn skall bli burna i famnen
och bli gungade på knäet.
Som en mor tröstar sitt barn,
så skall jag trösta er.
I Jerusalem skall ni finna tröst.
När ni ser det skall era hjärtan glädjas,
era kroppar få nytt liv som det friska gräset.
Herrens tjänare skall lära känna hans makt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (645)
Ps 66:1-3a, 4-7a, 16, 20

R.
Höj jubel till Gud, alla länder!

Höj jubel till Gud, alla länder,
lovsjung hans namn, ge honom ära och prís. *
Säg till Gud: Hur underbara är inte dina gärningar! R.

Alla länder skall tillbe och lovsjunga díg, *
de skall lovsjunga ditt námn.
Kom och se vad Gud har gjórt. *
Underbara är hans gärningar mot människor. R.

Han förvandlade havet till torrt land, *
de vandrade rakt genom flóden,
då gladdes vi över hónom. *
Han råder för évigt. R.

Kom och hör, jag vill berätta för er,
ni alla som fruktar Gúd, *
om allt gott som Herren har gjórt för mig.
Lovad vare Gud,
som inte har förkastat min bön *
eller vänt ifrån mig sin nåd. R.

Andra läsningen
Gal 6:14-18
(Jag bär Jesu märken på min kropp)


Läsning Paulus brev till galaterna.
Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.
I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Låt Kristi frid råda i era hjärtan,
låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom.

Evangelium
Luk 10:1-12,17-20
(Jesus sänder ut de sjuttiotvå)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.
Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av — behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. — Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad.«
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: »Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.« Han svarade: »Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Herren kommer oss alltid till hjälp, skänker frid och förkunnar glädje. Låt oss be till honom fulla av förtröstan och tro att han ger kyrkan och världen av sina gåvors rikedom.

1. För Jesu Kristi kyrka, att hon förkunnar det glada budskapet för hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de genom sitt tjänande kommer med budskap om frid till alla människor, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För splittrade nationer, där krig och förtryck råder, att de gemensamt söker en väg till fred, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som vilar ut på olika semesterorter, att de inte glömmer att be till Gud och att delta i den heliga mässan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi likt den helige Paulus, endast berömmer oss av vår Herres Jesu Kristi kors, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, du har utfört under på vår jord. Du verkar än i dag och kallar människor som skall förmedla frid och förlåtelse åt världen. Tag emot våra böner, som vi här bär fram inför dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter