Liturgiska texter


Den 7 december 2023, torsdag
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare

Helgon: Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han m av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst bibelkommentarer och predikningar.


Dagens bön:

Fader, du gjorde den helige Ambrosius till lärare i den katolska tron och föredöme i apostolisk handlingskraft. Ge din kyrka dugliga och visa herdar, som leder henne dit du vill.


Läsningar: Jes 26:1-6, Ps 118, Matt 7:21,24-27

Första läsningen
Jes 26:1–6
(Ett rättfärdigt folk får dra ditin, ett som håller tro)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land:
»Vår stad ger oss styrka,
murar och värn bereder oss frälsning.
Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin,
ett som håller tro.
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,
i frid, ty på dig förtröstar han.
Förtrösta då på Herren till evig tid,
ty Herren, Herren är en evig klippa.
Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned,
ja, den höga staden.
Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden,
han slår den ned i stoftet.
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter,
under de armas steg.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a (R. 26a)

R.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på furstar. R.

Öppna för mig rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
Detta är Herrens port,
här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig
och blev min räddning. R.

Herre, hjälp oss!
Herre, låt det gå oss väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus. R.

Halleluja
Jes 55:6

Sök Herren, medan han låter sig finnas,
åkalla honom, medan han är nära.

Evangelium
Matt 7:21, 24–27
(Den som gör min himmelske faders vilja
skall komma in i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter