Liturgiska texter


Den 27 januari 2022, torsdag
torsdag i 3 veckan 'under året'

Angela Merici jungfru
Mariavall: Timotheos och Titus biskopar


Helgon: Angela Merici jungfru
Mariavall: Timotheos och Titus biskopar

Italienska. Tillhörde franciskanernas tredje orden, ägnade sig åt att ge flickor allsidig utbildning. 1535 grundade hon ursulinorden för detta syfte. Död 1540, helgonförklarad 1807.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar.

eller
Vi anbefaller oss, Herre, i den heliga Angelas förbön och ber dig om kärlekens och klokhetens gåva, så att vi, som hon, kan bevara tron oförfalskad och bekänna den med vårt liv.


Läsningar: 2 Sam 7:18-19,24-29, Ps 132, Mark 4:21-25

Första läsningen
2 Sam 7:18–19, 24–29
(Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus?)


Läsning ur andra Samuelsboken.
När Natan hade talat till kung David gick David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: »Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för litet, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människosätt, Herre, Herre! Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud.
Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då skall ditt namn bli stort till evig tid, så att man skall säga: ’Herren Sebaot är Gud över Israel.’ Och så skall din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: ’Jag vill bygga ett hus åt dig.’ Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön.
Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat evinnerligen.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 132:1–5, 11–14 (Luk 1:32b)

R.
Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.

Tänk, o Herre, på David,
tänk på allt han fick lida,
han som svor Herren en ed
och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob: R.

»Jag skall inte gå in i min hydda
eller gå till vila på mitt läger,
jag skall inte unna mina ögon sömn
eller mina ögonlock slummer,
förrän jag har funnit en plats åt Herren,
en boning åt den Starke i Jakob.« R.

Herren har svurit David en ed som han inte skall bryta:
»Konungar av din släkt skall få sitta på din tron.
Om dina söner håller mitt förbund
och håller den lag som jag ger dem,
så skall också deras söner sitta på din tron för evigt. R.

Ty Herren har utkorat Sion,
där vill han ha sin boning.
Detta är den viloplats som jag har utvalt,
här vill jag bo för alltid.« R.

Halleluja
Ps 119:105

Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.

Evangelium
Mark 4:21–25
(En lampa sätts på hållaren.
Med det mått som ni mätter med skall det mättas upp åt er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes. Hör, du som har öron att höra med.«
Och han sade till dem: »Ge akt på det ni hör. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter