Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

På starka vingar lyfts ur natt
den nya dagen med sitt bud.
Som ljuset tänds väck anden upp,
ty Kristus kallar till sitt liv.

"Stå upp ur bädden", är hans rop,
"byt håglöshet mot Andens mod,
var fasta, rena i ert verk,
var vakande, jag kommer snart."

Må himlavalvets gryningsljus
och vindens fläkt i morgonstund
åt de betryckta skänka nåd
att sätta till ditt ljus sitt hopp.

O Jesus, hör vår morgonbön,
ur ångerns bittra tårar född,
behåll vårt hjärta ständigt rent,
håll vakt, att det ej somnar mer.

Driv, Herre, du all slummer bort,
spräng nattens bojor med din arm,
bryt upp den gamla syndens mark,
sänd ut ditt ständigt nya ljus.

Gud Fadern vare evigt lov
och ära ske hans ende Son
och helga Anden, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

Under dagen:

Min själ, har du dock rätt betänkt
den nådetid dig Herren skänkt?
Du med vart slag som hjärtat slår
ett steg mot evigheten går.

Du får ej åter tid som gått,
men skörda vad du här har sått.
Så akta på din nådetid,
att du får ärva evig frid.

Din Gud och Fader söker dig
och kallar dig till livets stig.
Se nu är salighetens dag:
så bruka den till Guds behag.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet.

Psalm 44
Folkets olyckor
Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek (Rom 8:37)

I


Gud, med våra öron har vi hört, *
våra fäder har berättat det för oss:

om den gärning du gjorde i deras dagar, *
i forntidens dagar.

Med din hand fördrev du folken *
och planterade dem i landet.

Du krossade andra folk *
men lät dem slå rot och växa till.

Ty de intog inte landet med sitt svärd, *
och deras egen arm gav dem inte seger,

utan din högra hand, din arm, ditt ansiktes ljus, *
ty du hade behag till dem.

Du är min konung och min Gud, *
den som lovat Jakob seger.

Med din hjälp kan vi stöta ner våra ovänner *
och i ditt namn trampa ner våra fiender.

Jag förlitar mig inte på min båge, *
och mitt svärd kan inte ge mig seger,

det är du som besegrar våra ovänner *
och låter dem som hatar oss komma på skam.

Vi sjunger ständigt Guds lov, *
vi prisar ditt namn i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet.

Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk.

II

Men nu har du förkastat oss +
och låtit oss bli till skam, *
du drar inte ut med våra härar.

Du låter oss vika tillbaka för ovännen, *
och de som hatar oss tar sig byte.

Du låter oss bli uppätna som får, *
du har spritt ut oss bland folken.

Du säljer ditt folk för ett ringa pris, *
stor är inte den vinst du har gjort på det.

Du låter oss bli till skam för våra grannar, *
till spott och hån för dem som bor omkring oss.

Du gör oss till ett ordspråk bland folken, *
du låter folken visa förakt för oss.

Hela dagen är min skam inför mig, *
blygsel höljer mitt ansikte,

när jag hör belackarens hånfulla ord *
och ser fiendens hämndgiriga blickar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk.

Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd.

III

Allt detta har kommit över oss, +
utan att vi har glömt dig *
eller svikit ditt förbund.

Våra hjärtan har inte avfallit, *
våra steg har inte vikit av från din väg,

så att du därför har krossat oss i schakalers land *
och övertäckt oss med dödsskugga.

Om vi hade glömt vår Guds namn *
och sträckt ut våra händer till en främmande gud,

skulle inte Gud ha märkt det, *
han som känner hjärtats hemligaste tankar?

Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen, *
vi blir betraktade som slaktfår.

Vakna upp! Herre, varför sover du? *
Vakna, förkasta oss inte för alltid.

Varför döljer du ditt ansikte *
och glömmer vårt lidande och trångmål?

Vår själ är nedböjd i stoftet, *
vår kropp ligger nedtryckt till jorden.

Stå upp till vår hjälp, *
och rädda oss i din nåd!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd.

Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord.

Första läsningen
Hos 1:1-9; 3:1-5
Hoseas hustru och barn. Hosea och den trolösa kvinnan


Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Judas kungars, tid, och i Jerobeams, Joas' sons, Israels kungs, tid.
När Herren först började tala genom Hosea, sade Herren till honom: "Gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder, ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren."
Då gick han bort och tog Gomer, Diblaims dotter, och hon blev havande och födde honom en son. Och Herren sade till honom: "Ge denne namnet Jisreel: ty när ännu en liten tid har gått, skall jag hemsöka Jisreels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israels hus. Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisreels dal."
Och hon blev åter havande och födde en dotter. Då sade han till honom: "Ge denna namnet Lo-Ruhama, ty jag vill inte vidare förbarma mig över Israels hus, så att jag förlåter dem. Men över Judas hus vill jag förbarma mig, och jag skall ge dem frälsning genom Herren, deras Gud. Inte genom båge och svärd och vad till kriget hör skall jag frälsa dem, inte genom hästar och ryttare."
Och när hon hade avvant Lo-Ruhama, blev hon åter havande och födde en son. Då sade han: "Ge denne namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk, ej heller vill jag tillhöra er."
Och Herren sade till mig: "Gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska, liksom Herren älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor."
Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer korn, och därutöver en letek korn. Sedan sade jag till henne: "I lång tid skall du bli sittande för min räkning, utan att få bedriva någon otukt, och utan att ha att skaffa med någon man, och jag skall bete mig på samma sätt mot dig." Ja, i lång tid skall Israels barn få sitta utan kung och furste, utan offer och stöder och utan efod och husgudar. Sedan skall Israels barn omvända sig och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka Herren och hans goda, i kommande dagar.

Responsorium 1 Pet 2:9,10; Rom 9:26

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster.
+ Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.
På den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens söner.
+ Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.

Andra läsningen
Ur en kommentar av ärkebiskop Baldwin av Canterbury.
Kärleken är stark som döden


Stark är döden, som har kraft att beröva oss livets gåva. Stark är kärleken, som har kraft att återge oss ett bättre liv. Stark är döden, som har makt att beröva oss vår kropp. Stark är kärleken, som har makt att beröva döden dess byte och återge det åt oss. Stark är döden, som inte någon människa kan motstå. Så stark är kärleken, att den kan triumfera över döden, bryta dess udd, upphäva dess kraft, nedslå dess seger. En gång skall döden förhånas, då skall man säga: Du död, var är din udd? Du död, var är din seger?
Stark såsom döden är kärleken, ty Kristi kärlek är dödens död. Därför heter det: Jag skall bli din död, o död; jag skall bli ditt banesår, o dödsrike.
Även den kärlek varmed vi älskar Kristus är stark såsom döden, eftersom den är liksom en död, nämligen till att utsläcka det gamla livet, att utplåna lasterna, att avlägga de döda gärningarna.
Men även om vår kärlek till Kristus har en viss likhet med hans, så är hans kärlek inte jämförlig med vår och likheten är endast som en analogi. Ty han älskade först och blev, genom den förebild han gav oss i sin kärlek, den signet av vilken vi formas efter hans bild, i det att vi avlägger den jordiska människans bild och tar på oss den himmelska människans. Ty såsom vi är älskade, så skulle vi älska honom. Han efterlämnade åt oss en förebild, för att vi skulle följa i hans fotspår.
Därför är det sagt: Ha mig såsom en signet vid ditt hjärta. Det är som om han hade sagt: Älska mig, såsom jag älskar dig! Ha mig i ditt sinne, i ditt minne, i din åstundan, i din suckan, i din klagan och i din gråt! Kom ihåg, o människa, hurudan jag gjorde dig, hur mycket jag upphöjde dig över andra skapade varelser, men vilken härlighet jag adlade dig, hur jag krönte dig med ära och härlighet, hur jag gjorde dig föga mindre än änglarna, hur jag lade allt under dina fötter.
Men kom ihåg, inte endast allt vad jag gjort dig, utan även vilka bittra och förnedrande ting jag utstått för dig! Och tänk efter, om du inte handlar obilligt mot mig, om du inte älskar mig! Ty vem älskar dig såsom jag? Vem har skapat dig, om inte jag? Vem har återlöst dig, om inte jag?
Du måste dricka kalken som jag drack. Jag törstade och jag drack, jag smakade döden och nedsteg till dödsriket. Men jag uppstod, sedan dödsrikets ångest blivit hävd. Om du vill sträva efter att efterlikna mig, så skall du erfara betryck och liksom korsfästas i dödsriket. Detta är vad jag kräver av dig, vad jag manar och råder dig till: att du, för att inte utan ände korsfästas i dödsriket, något litet låter dig korsfästas såsom vore du i dödsriket. Ty efterföljelsen är såsom ett dödsrike; den liknar straffets plats. Men detta är den väg som för till rikets port. Man måste lida för att så ingå i livet.
Av ditt hjärta fordrar jag - vad den invärtes människan beträffar - kärlek, och - vad den utvärtes människan beträffar - efterföljelsens kamp. Men för att du skall veta, huruvida kärleken är sann, så må du ge akt på din andes styrka. Ty den kärlek som inte är stark såsom döden, är ingen sann kärlek. Ge först akt på min kärlek mot dig och på min död för din skull! När jag gav upp min anda för din skull, så var det inte förföljarnas ondska eller makt, inte dödens våld-samhet, som mot min vilja tog min anda ifrån mig. Nej, det var kärleken, som tvingade mig, som nödgade mig; det var den som gjorde mig stark. Vad döden förmådde hos andra, det förmådde hos mig den kärlek som underkastade sig döden.

Responsorium Höga V 8:6-7; Joh 15:13

Kärleken är stark som döden, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den.
+ De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
+ De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.

Slutbön

Gud, du som skapat och uppehåller allt, låt oss känna din närvaro i vår bön och i vårt liv, så att all vår strävan förbereds och fullbordas i din nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

När morgonstjärnan framgår skön,
o Gud, vi nalkas dig med bön
att du mot ondskans makt och här
till kropp och själ oss hägn beskär.

Vid ögats port ställ helig vakt,
att oss ej bländar fåfäng prakt.
Vår tanke och vår tunga styr,
att tvist och strid vår vandel flyr.

Så skall vi då, när solen flytt
och dagen är i natt förbytt,
dig bringa lovets aftongärd
med renad själ vid altarhärd.

O Fader, Son och Ande bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

Ant. 1 Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning.
eller:
Herre, kom till vår hjälp och befria oss.

Psalm 80
Herre, ta dig an ditt vinträd
Kom, Herre Jesus (Upp 22:20)


Lyssna, du Israels herde, +
du som leder Josef som din hjord, *
du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Låt din makt vakna upp
till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, *
och kom till vår frälsning.

Gud, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Herre Gud Sebaot,
hur länge skall du vredgas på ditt folk *
och inte höra våra böner?

Du har låtit oss äta tårebröd *
och givit oss tårar i fullt mått att dricka.

Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, *
och våra fiender smädar oss.

Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Ett vinträd flyttade du från Egypten, *
du förjagade hedningarna och planterade det.

Du röjde rum för det, *
och det slog rötter och uppfyllde landet.

Bergen täcktes av dess skugga *
de mäktigaste cedrar av dess rankor.

Det utbredde sina revor ända till havet *
och sina rotskott intill floden.

Varför har du då brutit ner dess stängsel *
så att alla vägfarande plundrar det?

Vildsvinet från skogen frossar på det, *
och djuren på marken äter av det.

Gud Sebaot, vänd dig åter till oss, +
skåda ned från himlen och se på oss, *
och ta dig an detta vinträd.

Skydda trädet som din högra hand har planterat, *
den son som du har fostrat åt dig.

De har bränt upp det i eld och huggit ner det. *
Träd fram, och låt dem förgås vid din åsyn.

Håll din hand över din högra hands man, *
den människoson som du har fostrat åt dig.

Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn.

Herre Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning.
eller:
Herre, kom till vår hjälp och befria oss.

Ant. 2 Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden.

Canticum
Jes 12:lb-6
Det räddade folkets lovsång
Är någon törstig, så kom till mig och drick (Joh 7:37)


Jag tackar dig, Herre, du som var vred på mig: *
din vrede har upphört, och du tröstar mig.

Gud är min frälsning, *
jag är trygg och fruktar inte mer.

Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor, *
och på den dagen skall ni säga:

"Tacka Herren, åkalla hans namn,
ropa ut hans gärningar bland folken, *
förkunna att hans namn är högt.

Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, *
låt dem bli kända över hela jorden.

Jubla av glädje, ni som bor i Sion, *
Israels Helige visar sin makt bland er.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden.

Ant. 3 Höj glädjerop till Gud, vår styrka.

Psalm 81
Festjubel och Guds lag
Se till att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta (Heb 3:12)


Höj glädjerop till Gud, vår styrka, *
höj jubel till Jakobs Gud.

Stäm upp lovsång och slå på pukor, *
spela på välklingande lyror och på harpor.

Stöt i basun vid nymånaden, *
vid fullmånen, på vår högtidsdag.

Ty detta är en stadga för Israel, *
en lag från Jakobs Gud.

Detta gav han Josef i befallning, *
när han drog ut mot Egypten.

Jag hör ett tal som är mig nytt:
"Jag lyfte bördan från hans skuldra, *
hans händer blev fria från lastkorgen.

Jag räddade dig, när du ropade i nöden, +
jag svarade dig ur åskan, *
jag prövade dig vid Meribas vatten.

Hör, mitt folk, och låt mig varna dig. *
Israel, o att du ville höra mig!

Hos dig skall inte finnas någon annan gud, *
du skall inte tillbe någon främmande gud.

Jag är Herren, din Gud,
som har fört dig upp ur Egypten. *
Öppna din mun, så att jag får fylla den.

Men mitt folk ville inte höra min röst, *
Israel var mig inte till viljes.

Då lät jag dem gå i sitt hjärtas hårdhet *
de fick handla efter sina egna planer.

Ack om mitt folk ville höra mig, *
om Israel ville vandra på mina vägar!

Då skulle jag snabbt kuva deras fiender *
och vända min hand mot deras förtryckare.

Då skulle de som hatar Herren visa honom lydnad, *
han skulle underkuva dem för alltid.

Och han skulle bespisa sitt folk med bästa vete, *
ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Höj glädjerop till Gud, vår styrka.

Kort läsning
Rom 14:17-19


Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen.

Responsorium

Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.
Ty du är min hjälp.
+ Bittida söker jag dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.

Ant. Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Förbön

Välsignad vare Gud vår Fader, som sörjer för sina barn och väntar på deras bön. Låt oss alltså bedja:
R. Upplys våra ögon, Herre.

Vi tackar dig, Fader, som ger oss livets ljus i din Son
- låt oss gå i hans spår hela denna dag.
Må din vishet leda oss
- så att vi vandrar i det nya livet.
Ge oss kraft att för din skull uthärda motgångar
- och tjäna dig med storsint hjärta.
Vi förlitar oss på din försyn
- styr därför våra tankar, känslor och handlingar.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Dig tillber vi, vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Herre, ta emot vad vi förmår, och fullborda vad vi inte förmår. Låt oss under skydd av Jesu moder trygga nå det mål dit vi aldrig kan komma av egen kraft. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.

Psalm 119:IX (65-72)

Du gör din tjänare gott, *
Herre, som du har lovat.

Lär mig gott förstånd och kunskap, *
ty jag tror på dina bud.

Innan jag fick lida, for jag vilse, *
men nu håller jag mig vid ditt ord.

Du är god och gör vad gott är. *
Lär mig dina stadgar.

De fräcka sprider lögn mot mig, *
men jag vill av hjärtat ta dina befallningar i akt.

Deras hjärtan är okänsliga som fett, *
men jag har min lust i din lag.

Det var mig gott att jag blev tuktad, *
så att jag fick lära dina stadgar.

Din lag är mig bättre *
än tusentals stycken guld och silver.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.


Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?

Psalm 56:2-7b,9-14
Förtröstansfull bön till Herren
Här ser vi Kristus i hans lidande (Hieronymus)


Var mig nådig, Gud, ty människor står mig efter livet, *
mina fiender plågar mig dag efter dag.

Mina förföljare står mig dagligen efter livet, *
många strider mot mig i högmod.

Men när fruktan kommer över mig, *
sätter jag min förtröstan till dig.

Jag prisar Guds ord,
jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

De förvränger ständigt mina ord, *
allt de tänker går ut på att skada mig.

Du har räknat min flykts dagar, +
Samla mina tårar i din lägel, *
skriv dem i din bok.

Då måste mina fiender vika tillbaka när jag ropar. *
Jag vet att Gud står mig bi.

Jag prisar Guds ord, *
jag prisar Herrens ord.

Jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

Jag har löften att infria till dig, *
Gud, jag vill infria dem med lovoffer.

Ty du har räddat mitt liv från döden *
och mina fötter från fall.

Så kan jag vandra inför Gud *
i de levandes ljus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Psalm 57
En plågad människas morgonbön
Denna psalm besjunger Herrens lidande (Augustinus)


Var mig nådig, Gud, var mig nådig, *
ty till dig tar min själ sin tillflykt.

Under dina vingars skugga vill jag ta min tillflykt, *
till dess att det onda är förbi.

Jag ropar till Gud den Högste, *
till Gud, som står mig bi.

Han skall sända hjälp från himmelen +
när mina fiender smädar mig. *
Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.

Jag är omgiven av lejon *
som brinner av lystnad efter människor.

Deras tänder är spjut och pilar *
deras tungor är skarpa svärd.

De lägger ut nät för mina fötter, de förnedrar mig, *
de gräver en grop för mig men faller själva däri.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna upp, min själ!
Vakna upp, du harpa och du lyra! *
Jag vill väcka gryningen.

Herre, jag vill tacka dig bland folken, *
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

Ty din godhet når ända upp till himmelen, *
din trofasthet ända till skyarna.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Kort läsning
Gal 5:13-14


Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.

Jag vill löpa dina befallningarars väg,
ty du tröstar mitt hjärta.

Slutbön

Herre, ge oss del av samme Ande som du utgöt vid den tredje timmen över den unga kyrkan, samlad kring apostlarna. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.

Psalm 119:IX (65-72)

Du gör din tjänare gott, *
Herre, som du har lovat.

Lär mig gott förstånd och kunskap, *
ty jag tror på dina bud.

Innan jag fick lida, for jag vilse, *
men nu håller jag mig vid ditt ord.

Du är god och gör vad gott är. *
Lär mig dina stadgar.

De fräcka sprider lögn mot mig, *
men jag vill av hjärtat ta dina befallningar i akt.

Deras hjärtan är okänsliga som fett, *
men jag har min lust i din lag.

Det var mig gott att jag blev tuktad, *
så att jag fick lära dina stadgar.

Din lag är mig bättre *
än tusentals stycken guld och silver.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.


Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?

Psalm 56:2-7b,9-14
Förtröstansfull bön till Herren
Här ser vi Kristus i hans lidande (Hieronymus)


Var mig nådig, Gud, ty människor står mig efter livet, *
mina fiender plågar mig dag efter dag.

Mina förföljare står mig dagligen efter livet, *
många strider mot mig i högmod.

Men när fruktan kommer över mig, *
sätter jag min förtröstan till dig.

Jag prisar Guds ord,
jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

De förvränger ständigt mina ord, *
allt de tänker går ut på att skada mig.

Du har räknat min flykts dagar, +
Samla mina tårar i din lägel, *
skriv dem i din bok.

Då måste mina fiender vika tillbaka när jag ropar. *
Jag vet att Gud står mig bi.

Jag prisar Guds ord, *
jag prisar Herrens ord.

Jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

Jag har löften att infria till dig, *
Gud, jag vill infria dem med lovoffer.

Ty du har räddat mitt liv från döden *
och mina fötter från fall.

Så kan jag vandra inför Gud *
i de levandes ljus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Psalm 57
En plågad människas morgonbön
Denna psalm besjunger Herrens lidande (Augustinus)


Var mig nådig, Gud, var mig nådig, *
ty till dig tar min själ sin tillflykt.

Under dina vingars skugga vill jag ta min tillflykt, *
till dess att det onda är förbi.

Jag ropar till Gud den Högste, *
till Gud, som står mig bi.

Han skall sända hjälp från himmelen +
när mina fiender smädar mig. *
Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.

Jag är omgiven av lejon *
som brinner av lystnad efter människor.

Deras tänder är spjut och pilar *
deras tungor är skarpa svärd.

De lägger ut nät för mina fötter, de förnedrar mig, *
de gräver en grop för mig men faller själva däri.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna upp, min själ!
Vakna upp, du harpa och du lyra! *
Jag vill väcka gryningen.

Herre, jag vill tacka dig bland folken, *
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

Ty din godhet når ända upp till himmelen, *
din trofasthet ända till skyarna.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Kort läsning
Gal 5:16-17


Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden, och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill.

Du är god och gör vad gott är
Lär mig dina stadgar.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du himlaljusens Fader hos vilken inget mörker finns, gläd oss med ditt ljus, så att vi gärna lyssnar till ditt ord och gör vad du befaller. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 5 augusti 2021, torsdag
torsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.

Psalm 119:IX (65-72)

Du gör din tjänare gott, *
Herre, som du har lovat.

Lär mig gott förstånd och kunskap, *
ty jag tror på dina bud.

Innan jag fick lida, for jag vilse, *
men nu håller jag mig vid ditt ord.

Du är god och gör vad gott är. *
Lär mig dina stadgar.

De fräcka sprider lögn mot mig, *
men jag vill av hjärtat ta dina befallningar i akt.

Deras hjärtan är okänsliga som fett, *
men jag har min lust i din lag.

Det var mig gott att jag blev tuktad, *
så att jag fick lära dina stadgar.

Din lag är mig bättre *
än tusentals stycken guld och silver.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, dina ord är mig bättre än guld och silver.


Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?

Psalm 56:2-7b,9-14
Förtröstansfull bön till Herren
Här ser vi Kristus i hans lidande (Hieronymus)


Var mig nådig, Gud, ty människor står mig efter livet, *
mina fiender plågar mig dag efter dag.

Mina förföljare står mig dagligen efter livet, *
många strider mot mig i högmod.

Men när fruktan kommer över mig, *
sätter jag min förtröstan till dig.

Jag prisar Guds ord,
jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

De förvränger ständigt mina ord, *
allt de tänker går ut på att skada mig.

Du har räknat min flykts dagar, +
Samla mina tårar i din lägel, *
skriv dem i din bok.

Då måste mina fiender vika tillbaka när jag ropar. *
Jag vet att Gud står mig bi.

Jag prisar Guds ord, *
jag prisar Herrens ord.

Jag förtröstar på Gud och skall inte frukta. *
Vad kan människor göra mig?

Jag har löften att infria till dig, *
Gud, jag vill infria dem med lovoffer.

Ty du har räddat mitt liv från döden *
och mina fötter från fall.

Så kan jag vandra inför Gud *
i de levandes ljus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag förtröstar på Gud. Vad kan människor göra mig?


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Psalm 57
En plågad människas morgonbön
Denna psalm besjunger Herrens lidande (Augustinus)


Var mig nådig, Gud, var mig nådig, *
ty till dig tar min själ sin tillflykt.

Under dina vingars skugga vill jag ta min tillflykt, *
till dess att det onda är förbi.

Jag ropar till Gud den Högste, *
till Gud, som står mig bi.

Han skall sända hjälp från himmelen +
när mina fiender smädar mig. *
Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.

Jag är omgiven av lejon *
som brinner av lystnad efter människor.

Deras tänder är spjut och pilar *
deras tungor är skarpa svärd.

De lägger ut nät för mina fötter, de förnedrar mig, *
de gräver en grop för mig men faller själva däri.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna upp, min själ!
Vakna upp, du harpa och du lyra! *
Jag vill väcka gryningen.

Herre, jag vill tacka dig bland folken, *
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

Ty din godhet når ända upp till himmelen, *
din trofasthet ända till skyarna.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, *
må din ära sträcka sig över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, din godhet når ända upp till himmelen.

Kort läsning
Gal 5:22,23a, 25


Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlig¬het, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

Visa mig den väg som jag bör vandra
låt din goda Ande leda mig på jämn mark.

Slutbön

Herre, hör vår bön och ge oss kraft genom Jesu tålamod, så att vi utan klagan bär de prövningar som livet medför. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 5 augusti 2021, torsdag
Kristi Förklarings Dag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O ljus av ljus, du Evige,
o Jesus, världens Frälsare,
tag i din nåd vårt lov emot
och lyssna till vårt bönerop.

Med solens glöd du flammade,
i snövit skrud du strålade,
då du i trogna vittnens krets
förvandlades på Tabors berg.

En himmelsk stämma talade:
"Min Son är du, den älskade."
Med hjärtats tro bekänner vi:
vår Konung du till evig tid.

I ödmjukhet du kom till oss,
att lossa dem som bundna låg;
så giv oss frihet, liv och hopp
som lemmar i din sanna kropp.

Må himlens härlighet och glans
i rikets barn bli uppenbar
och goda verk ledsaga oss
på vägen till ditt paradis.

Vi prisar dig, Guds ende Son,
du Andens gåva, Faderns Ord.
Dig vare ära, tack och lov,
du herde för din fårahjord. Amen.

eller:

Över ditt ansikte
ett ögonblick
en glans av osedd härlighet,
en stråle av påskens ljus.
Men dina vänner måste följa dig
till ditt Getsemane.

R.  Jesus, Faderns Son,      du gick i döden för att leda oss till livet.

I dag vill dina vänner stanna i din närhet —
en kväll skall de lämna dig allena. R.

I dag blir du omsluten av Guds ljus —
en natt skall du höljas av övergivenhetens mörker. R.

I dag säger rösten: Min älskade Son! —
en dag skall tystnaden ensam besvara ditt rop. R.

I dag blir vi befallda att lyssna till ditt ord —
men du går lydnadens väg
och tömmer smärtans kalk i botten. R.

Över ditt ansikte
ett ögonblick
en glans av osedd härlighet,
en stråle av påskens ljus.
Men dina vänner måste följa dig
till ditt Getsemane.

R.  Jesus, Faderns Son,      du gick i döden för att leda oss till livet.


Ant. 1 Jesus tog sina lärjungar med sig och gick upp på berget. Där förvandlades han inför deras ögon.

Psalm 113
Välsignat vare Herrens namn
Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Lova Herren, ni Herrens tjänare, *
lova Herrens namn.

Välsignat vare Herrens namn *
från nu och till evig tid.

Från solens uppgång till dess nedgång *
må Herrens namn vara lovat.

Herren är upphöjd över alla folk, *
hans ära når över himlen.

Ja, vem är som Herren, vår Gud, *
han som sitter så högt,

han som ser ned så djupt *
- ja, vem i himlen och på jorden?

Han som upprättar den ringe ur stoftet, *
han som lyfter den fattige ur dyn,

för att sätta honom bredvid furstar, *
bredvid furstarna i sitt folk,

han som låter den ofruktsamma hustrun *
sitta med glädje som moder, omgiven av barn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jesus tog sina lärjungar med sig och gick upp på berget. Där förvandlades han inför deras ögon.

Ant. 2 De såg Mose och Elia stå och samtala med Jesus.

Psalm 117
Lovsång för Herrens barmhärtighet
Hedningarna har fått prisa Gudfar hans barmhärtighet (Rom 15:9)


Lova Herren, alla hedningar, *
prisa honom, alla folk.
     Ty hans nåd är väldig över oss, *
     och Herrens sanning varar i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De såg Mose och Elia stå och samtala med Jesus.

Ant. 3 Herre, här är oss gott att vara. Om du vill, skall jag göra tre hyddor: en för dig, en för Mose och en för Elia.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.

Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både stora och små.
Halleluja.

Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.

Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och bruden har gjort sig redo.
Halleluja.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Herre, här är oss gott att vara. Om du vill, skall jag göra tre hyddor: en för dig, en för Mose och en för Elia.

Kort läsning
Fil 3:20-21


Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Responsorium

I härlighet trädde du fram inför Herren. + Halleluja, halleluja.
I härlighet trädde du fram inför Herren. + Halleluja, halleluja.
Därför har Herren klätt dig i glans.
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I härlighet trädde du fram inför Herren. + Halleluja, halleluja.

Ant. Kristus Jesus, som är utstrålningen av Faderns härlighet och en avbild av hans väsen, som bär upp allt med kraften i sitt ord och har renat oss från synden, han har i dag trätt fram i härlighet på det höga berget.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Kristus Jesus, som är utstrålningen av Faderns härlighet och en avbild av hans väsen, som bär upp allt med kraften i sitt ord och har renat oss från synden, han har i dag trätt fram i härlighet på det höga berget.

Förbön

Vår Herre Jesus Kristus förvandlades inför sina lärjungar på det heliga berget. Vi ber till honom i tro:
R. Vår Herre och Gud, skingra vårt mörker.

Kristus, du som förvandlades för att bereda lärjungarna på ditt lidande, vi ber för din kyrka som kämpar i denna världen
— att hennes nöd förvandlas till glädje genom din uppståndelse.
Kristus, du som tog med dig Petrus, Jakob och Johannes till ensamheten på det höga berget, vi ber dig för vår påve N. och biskoparna i gemenskapen kring honom
— att de leder ditt folk, styrkta av hoppet om härligheten.
Kristus, du som på berget lät ditt ansikte lysa för Mose och Elia, vi ber dig för judarna, ditt första egendomsfolk
— att de får se dina löften uppfyllda helt och fullt.
Kristus, i dig strålade Skaparens härlighet fram för världen, vi ber för alla människor av god vilja
— att de får leva i ditt ljus.
Kristus, du som skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp du har i din härlighet, vi ber för våra avlidna
— att de får gå in i din glädje.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla förbundet vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina äkta barn. Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får ärva det himmelska riket. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 5 augusti 2021
Heldagsafton


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,

du som i trångmål skaffar mig rum, *
var mig nådig och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?

Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
Herren hör när jag ropar till honom.

Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.

Offra rätta offer, *
och förtrösta på Herren.

Många säger: "Vem ger oss lycka?"  *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

Du ger mig glädje i hjärtat, *
större än andras, när de får säd och vin i överflöd.

I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Var mig nådig, Gud, och hör min bön, när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.

Lyft era händer upp mot templet *
och välsigna Herren.

Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2  Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg