Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R. Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:

att så och plantera
vad andra skall skörda,
att ge och förlåta,
att lyfta och bära,
att läka och vårda,
att öppna en port till Guds rike.

R. Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:

På okända vägar
min längtan er driver.
Min Ande er följer
till slutet av vägen,
där Fadern er väntar,
där bordet är dukat för festen.

R. Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:Ant. 1 Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.

Ant. 2 De förkunnade vad Gud har gjort, och de förstod hans verk.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
     Göm mig för de ondas skåra, *
     för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
     för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
     Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"
     De tänker ut lömska planer: +
     "Nu är vi redo att slå till!" *
     Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
     Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
     alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
     Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
     och ta sin tillflykt till honom, *
     och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 De förkunnade vad Gud har gjort, och de förstod hans verk.

Ant. 3 De förkunnade hans rättfärdighet, och alla folk fick se hans ära.

Psalm 97
Herrens härlighet när han träder fram till dom
Denna psalm syftar på hur världen räddas och alla folk kommer till tro på honom (Athanasios)


Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
     Han omges av moln och töcken, *
     rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron.
Eld går framför honom *
och förbränner hans ovänner runt omkring.
     Hans blixtar lyser upp jordkretsen, *
     jorden ser det och bävar.
Bergen smälter som vax för Herren, *
för hela jordens Herre.
     Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
     och alla folk ser hans ära.
Alla de skall komma på skam som dyrkar gudabilder, +
de som berömmer sig av avgudar, *
honom skall alla gudar tillbe.
     Sion hör det och gläder sig, +
     och Judas döttrar fröjdar sig, *
     Herre, de jublar över dina domar.
Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden, *
du är högt upphöjd över alla gudar.
     Ni som älskar Herren, hata det onda. +
     Han beskyddar sina fromma, *
     han räddar dem ur de gudlösas hand.
Ljus går upp för den rättfärdige *
och för de rättsinniga glädje.
     Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *
     och prisa hans heliga namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 De förkunnade hans rättfärdighet, och alla folk fick se hans ära.

De förkunnade Herrens lov
och hans makt och de under som han gjort.

Första läsningen
Ef 4:1-16
Den andliga enheten


Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Responsorium Jfr 2 Pet 1:21; Ords 2:6

Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja.
+ När människor talat ord från Gud har de varit drivna av helig ande, halleluja.
Herren är den som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd.
+ När människor talat ord från Gud har de varit drivna av helig ande, halleluja.

Andra läsningen
Ur Irenaeus av Lyons skrift Mot heresierna.
Kyrkan förkunnar sanningen


Kyrkan är utspridd till jordens gränser likt sädeskorn på ett åkerfält. Hon mottog från apostlarna och deras lärjungar tron på den ende Guden, den allsmäktige Fadern, som skapat himmel och jord och havet och allt som finns i dem; och på den ende Jesus Kristus, Guds Son, som för vår frälsnings skull blev människa; och på den helige Ande, som förkunnat Guds rådslut genom profeterna. Hon mottog hans uppståndelse från de döda, på vår älskade Herres Jesu Kristi kroppsliga himmelsfärd, på hans återkomst från himlen i Faderns härlighet, för att sammanfatta allt under ett huvud och uppväcka människosläktets alla människor, så att enligt den osynlige Faderns rådslut alla människor i himlen, på jorden och under jorden skulle böja sina knän för Jesus Kristus vår Herre och Gud och varje mun bekänna: Jesus Kristus är Herre - och han hålla en rättvis dom över alla.
Denna förkunnelse som hon mottagit, den härovan for-mulerade tron, bevarar kyrkan noggrant, som bodde hon i ett enda hus, trots att hon är utspridd över hela jorden. Hon tror den förkunnade sanningen som hade hon bara ett hjärta och en själ. Hon predikar, lär och förmedlar den enstämmigt vidare, som hade hon bara en mun. Ty även om värl-dens språk är olika, så är dock traditionens kraft en och densamma.
De i Germanien grundade kyrkorna tror och förmedlar inte något annat än de spanska eller de keltiska, de i östern inte något annat än de i Egypten, i Libyen och i världens medelpunkt Jerusalem. Tvärtom, liksom solen, Guds skapelse, är en och densamma i hela världen, så lyser också förkunnandet av sanningen överallt och upplyser alla män-niskor som vill komma till insikt om sanningen. Också den bland kyrkans föreståndare som utmärker sig genom sin förkunnelse, förkunnar inte något annat än detta - ty ingen är förmer än mästaren; inte heller den som har svårt att predika reducerar traditionen. Eftersom tron är en och densamma förökas den inte av den som talar mycket därom; inte heller förminskas den av den som talar mindre därom.

Responsorium 1 Kor 1:17-18, 21

Kristus har inte sänt mig med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.
+ Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.
Eftersom världen inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.
+ Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Guds ord och löfte skall bestå. Kom, låt oss tillbedja Herren. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Jesu, du vår Herre kär,
som omsorg om ditt husfolk bär,
du skänker ur ett rikt förråd
av nytt och gammalt himmelsk nåd.

Du lever i din Faders land,
men dina män från strand till strand
du bjuder gå med livets bud
till alla folk från allas Gud:

"Gör bättring medan tid än är.
Se, himmelriket kommer här.
Och den som tror och bliver döpt
från synd och död och dom är köpt."

Oss herdar sänd i deras spår
som troget vårdar dina får.
Låt, Herre, i din kyrka bo
en enig, apostolisk tro.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

Ant. 1 De heliga evangelisterna förvärvade visdom som fäderna, de bekräftade profeternas vittnesbörd. Halleluja.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig, *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet, *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv, *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp, *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill dig, *
din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 De heliga evangelisterna förvärvade visdom som fäderna, de bekräftade profeternas vittnesbörd. Halleluja.

Ant. 2 Gud har kallat oss genom evangeliet till att vinna Jesu Kristi härlighet. Halleluja.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor, *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor, *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Gud har kallat oss genom evangeliet till att vinna Jesu Kristi härlighet. Halleluja.

Ant. 3 Många skall lovsjunga hans klokhet, aldrig någonsin skall hans namn utplånas. Halleluja.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare, *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Många skall lovsjunga hans klokhet, aldrig någonsin skall hans namn utplånas. Halleluja.

Kort läsning
1 Kor 15:l-2a,3-4


Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna.

Responsorium

De har kungjort ditt rikes ära och härlighet. + Halleluja, halleluja.
De har kungjort ditt rikes ära och härlighet. + Halleluja, halleluja.
Och förkunnat dina väldiga gärningar
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
De har kungjort ditt rikes ära och härlighet. + Halleluja, halleluja.

Ant. I sin nåd har Kristus sänt oss profeter och förkunnare, herdar och lärare, att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. I sin nåd har Kristus sänt oss profeter och förkunnare, herdar och lärare, att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Halleluja.

Förbön

Lovad vare Jesus Kristus, som besegrat döden och låter liv och oförgänglighet stråla fram genom sitt evangelium. Vi ber till honom:
R. Herre, stärk vår tro på ditt ord.

Du som upplyser världen med evangeliet
— gör oss trogna din undervisning.
Du som sände ut apostlarna att förkunna glädjebudet för hela jorden
— ge oss talrika och trovärdiga förkunnare av ordet.
Du som gav kyrkan uppdraget att lämna vidare vad du har gjort och sagt
— låt oss troget vårda traditionen från apostlarna.
Du som vill att himmelriket blir en surdeg som räddar hela mänskligheten
— uppväck bland oss den trons glöd som rådde bland de första kristna.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.

Utför min sak och rädda mig, *
behåll mig vid liv efter ditt löfte.

Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.

Herre, din barmhärtighet är stor, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.

Jag känner leda vid de trolösa, *
när jag ser att de inte håller dina blid.

Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.

Summan av ditt ord är sanning, *
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.


Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.

Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
Salig är du, det skall gå dig väl!

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion. *
Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,

och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.


Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
- så skall Israel säga -

mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
men de har inte besegrat mig.

På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.

Men Herren är rättfärdig, *
han har huggit av de gudlösas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.

De skall bli lika gräs på taken, *
som vissnar, innan det har vuxit upp:

ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,

och de som går där fram kan inte säga:
"Herrens välsignelse vare över er!" *
Men vi välsignar er i Herrens namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Kort läsning
Rom 1:16-17


Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfär¬dighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Över hela jorden nådde deras röst, halleluja.
och till världens ändar deras ord, halleluja.

Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.

Utför min sak och rädda mig, *
behåll mig vid liv efter ditt löfte.

Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.

Herre, din barmhärtighet är stor, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.

Jag känner leda vid de trolösa, *
när jag ser att de inte håller dina blid.

Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.

Summan av ditt ord är sanning, *
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.


Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.

Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
Salig är du, det skall gå dig väl!

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion. *
Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,

och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.


Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
- så skall Israel säga -

mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
men de har inte besegrat mig.

På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.

Men Herren är rättfärdig, *
han har huggit av de gudlösas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.

De skall bli lika gräs på taken, *
som vissnar, innan det har vuxit upp:

ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,

och de som går där fram kan inte säga:
"Herrens välsignelse vare över er!" *
Men vi välsignar er i Herrens namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Kort läsning
1 Thess 2:2b-4b


Vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud.

De höll hans vittnesbörd, halleluja.
och den lag som han gav dem, halleluja.

Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Se, detta är Guds sanna dag:
den flödar av gudomlig glans,
den dag då världen från sin skuld
med heligt blod blev tvagen ren.

Förlorade den skänker mod
och blinda syn för vandringen.
Vem får ej tröst, då rövaren
blir löst och förd till paradis?

Hans tro och bön i dödens stund
gav honom korsets segerlön,
rärtfärdiggjord han visar väg
till himmelrikets härlighet.

Guds änglar ser förundrade
hur straffet drabbar skuldlös kropp,
men skulden byts till salighet
hos den som håller Herren fast.

O Kristi kropps mysterium,
som läker världens djupa sår,
tar alla synder nådigt bort
och renar köttet från dess fall!

Vad kan väl mätas med den dag
då nåden vinns åt syndare,
då kärlek driver fruktan ut
och döden föder liv på nytt?

Ditt folk i påskens glädjetid
bekänner dig, o Segrare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.

Utför min sak och rädda mig, *
behåll mig vid liv efter ditt löfte.

Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.

Herre, din barmhärtighet är stor, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.

Jag känner leda vid de trolösa, *
när jag ser att de inte håller dina blid.

Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.

Summan av ditt ord är sanning, *
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Gå ut och förkunna evangeliet om riket. Ge som gåva vad ni har fått som gåva.


Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.

Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
Salig är du, det skall gå dig väl!

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion. *
Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,

och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag är med er alla dagar till tidens slut.


Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
- så skall Israel säga -

mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
men de har inte besegrat mig.

På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.

Men Herren är rättfärdig, *
han har huggit av de gudlösas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.

De skall bli lika gräs på taken, *
som vissnar, innan det har vuxit upp:

ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,

och de som går där fram kan inte säga:
"Herrens välsignelse vare över er!" *
Men vi välsignar er i Herrens namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Kort läsning
2 Tim 1:8b-9


Lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början.

Gläd er och jubla, säger Herren. Halleluja.
Era namn är skrivna i himlen. Halleluja.

Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu stiger sång mot paradis
apostlarna till lov och pris.
Nu blandas jordens högtidsfröjd
med jubelsvar från himlens höjd.

Som ledare i helig strid
de lyst i kyrkans första tid.
De genom sekler vittnar än
om Kristi ljus, om sanningen.

Med tro som djupt i hjärtat brann,
med hopp som över fruktan vann,
med Kristi kärleks segermakt
de mörkrets furste nederlagt.

Guds Ande var i deras ord,
för Kristi skull gav de sitt blod.
Vad de har sett, vad de har hört
har kyrkan genom tiden fört.

Gud, Fader, Son och Ande god,
ge också oss ett heligt mod.
Låt alltid i din kyrka bo
en enig, apostolisk tro. Amen.
eller:

Ut i världen blev ni sända
för att något kunde hända
ingen hade anat förr.

Gud steg ner från himlaljuset
som en människa i gruset
för att öppna himlens dörr.

Ni drevs framåt av er lära
om att Gud är mycket nära,
domare men också vän.

Mången kom och ville höra
ordet först och sedan göra
vad det bjöd — och bjuder än.

Ni blev grunden för vår kyrka,
i er svaghet fanns det styrka
ifrån Gud till stora dåd.

Genom er fick världen veta
var och hur vi måste leta
efter sanning, rätt och nåd.

Hjärtats hunger har ni mättat,
tunga bördor har ni lättat
för en jord som söker frid.

* Var och en är värd att prisa,
men Mattias / Matteus / Andreas / Johannes vill vi visa
särskild heder denna tid. Amen.

* Var och en värd att prisa,
det är Petrus / Paulus / Jakob vi vill visa
särskild heder denna tid. Amen.

* Var och en är värd att prisa,
det är Tomas / Markus/ Lukas vi vill visa
särskild heder denna tid. Amen.

* Var och en är värd att prisa,
Petrus bredvid Paulus visar
vi vår heder denna tid. Amen.

* Var och en värd att prisa,
Simon liksom Judas / Jakob och Filippos visar
vi vår heder denna tid. Amen.

* Var och en är värd att prisa,
det är Barnabas vi visar
särskild heder denna tid. Amen.

* Var och en är värd att prisa,
men Bartolomaios visar
vi vår heder denna tid. Amen.

Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Halleluja.

Psalm 144
Tacksägelse för seger och fred
Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder; han säger: "Jag har besegrat världen" (Hilarius)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ned, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen,
ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Halleluja.

Ant. 2 Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften. Halleluja.

II

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Rädda mig från det onda svärdet, *
befria mig ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Låt våra söner i sin ungdom stå som högväxta plantor, *
våra döttrar lika pelare, huggna för palats.

Låt våra visthus vara fyllda *
och rymma alla slags förråd.

Låt våra får föröka sig tusenfalt, +
ja, tiotusenfalt på våra marker, *
låt våra oxar gå rikligt lastade.

Låt ingen rämna brytas i muren, +
ingen föras bort som fånge, *
inget klagorop höras på våra gator.

Saligt är det folk som det går så, *
ja, saligt är det folk vars Gud är Herren!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften. Halleluja.

Ant. 3 Jag har fått denna nåd: att ge hedningarna budskap om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Halleluja.

Canticum
Upp 11:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du gjort bruk av din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, men din vredes dag har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora.

Nu har vår Gud vunnit seger, +
Kraften och väldet är hans, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud
både dag och natt.

De har besegrat honom i kraft av Lammets blod *
och i kraft av sitt vittnesbörd:

de älskade inte sitt liv så högt
att de drog sig undan döden. *
Jubla då, ni himlar och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag har fått denna nåd: att ge hedningarna budskap om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Halleluja.

Kort läsning
Kor 1:3-6a


Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen.

Responsorium

Förkunna bland hedningarna Herrens ära. + Halleluja, halleluja.
Förkunna bland hedningarna Herrens ära. + Halleluja, halleluja.
Bland alla folk hans under.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Förkunna bland hedningarna Herrens ära. + Halleluja, halleluja.

Ant. Herrens ord består i evighet, det ord som har förkunnats för oss. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herrens ord består i evighet, det ord som har förkunnats för oss. Halleluja.

Förbön

Låt oss tacka Fadern som har kallat oss till tron genom evangeliet. Vi åkallar honom och säger:
R. Helga din kyrka i sanningen.

Du livets Gud, som uppväckte Kristus från de döda
— gör oss till vittnen om det nya liv som kommer från evangeliet.
Du som sände din Son att förkunna glädjebudet för de fattiga
— ge oss den andens fattigdom som förstår dina saligprisningar.
Du sände ut din Smorde att så ordets sådd
— ge rik skörd åt alla som arbetar med möda och smärta i evangeliets tjänst.
Du har försonat världen med dig själv i Kristus
— ge visdom och barmhärtighet åt dem som har försningens ämbete.
Stärk oss i tron på din Sons uppståndelse och förhärligande
— och låt våra avlidna uppstå i hans eviga härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 25 april 2024
Torsdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du min salighet,
du nådens brunn av evighet,
min synd och brist du på dig tog
och för min skull på korset dog.

Giv att jag håller mig till dig
i tro och kärlek innerlig
och att jag följer dina spår
var än min väg i världen går.

Då synden vaknar i min själ
och lockar mig att bli sin träl,
ledsaga mig till korsets fot
på nytt din nåd att taga mot.

Ditt kors, o Jesu, blive mig
vägvisaren på livets stig,
min sol i dagens larm och brus,
i stilla natt mitt stjärneljus.

Då vet jag att jag säker går
och att mig ingen ofärd når,
då blir ej vägen villosam,
den leder mig till målet fram.

Så blive då i lust och nöd
ditt helga kors mitt värn och stöd,
min levnads enda fasta grund,
mitt trygga hopp i dödens stund.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24)


Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: "Du är ju Herren, *
för mig finns inget gott utom dig."

De heliga i landet, de härliga, *
endast till dem har jag behag.

Men de som tar sig andra gudar, *
de drabbas av svåra plågor.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min beskärda del och bägare, *
du håller mitt öde i dina händer.

En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett arv som behagar mig väl.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd. *
Ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *
även min kropp får bo i trygghet.

Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din fromme se graven.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, *
ljuvlighet i din högra hand för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Kort läsning
1 Thess 5:23

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren. Halleluja.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja.

Slutbön
Herre, vår Gud, låt kropp och själ, som tyngts av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg