Lilla katekism

KATOLSKA KYRKANS LILLA KATEKES

Första delen – trosbekännelsen

     Första avdelningen ”jag tror – vi tror”
          Första kapitlet: Människan är ”mottaglig” för Gud
          Andra kapitlet: Gud kommer människan till mötes
               Guds uppenbarelse
               Den gudomliga uppenbarelsen förs vidare
               Den heliga Skrift
          Tredje kapitlet: Människan svarar Gud
               Jag tror
               Vi tror
     Andra avdelningen – den kristna trosbekännelsen
          Första kapitlet: Jag tror på Gud Fader
               Trons symbola
               ”Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare”
               Himlen och jorden
               Människan
               Fallet
          Andra kapitlet: Jag tror på Jesus Kristus Guds enfödde son
               ”Och på Jesus Kristus hans enfödde son, vår Herre”
               ”Jesus Kristus blev avlad av den Helige Ande och föddes av Jungfrun Maria”
               ”Jesus Kristus led under Pontius Pilatus, han korsfästes, dog och blev begraven”
               ”Jesus Kristus steg ned i dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda”
               ”Jesus steg upp till himlen och sitter på Gud Faders, högra sida”
               ”därifrån skall han återkomma för att döma levande och döda”
          Tredje kapitlet: Jag tror på den Helige Ande
               ”Jag tror på den Helige Ande”
               Jag tror på den heliga katolska kyrkan”
               Kyrkan i Guds plan
               Kyrkan, Guds folk, Kristi kropp, Andens tempel
               Kyrkan är en enda, helig, katolsk och apostolisk
               De troende: hierarki, lekmän, Gudsvigt liv
               "Jag tror på de heligas samfund"
               Maria, Kristi moder, kyrkans moder
               "Jag tror på syndernas förlåtelse”
               ”Jag tror på köttets uppståndelse”
               Jag tror på det eviga livet”
               ”Amen”

Andra delen – firandet av det kristna mysteriet

     Första avdelningen – den sakramentala frälsningsordningen
          Första kapitlet: Påskmysteriet i kyrkans tid
               Liturgin den Heliga Treenighetens verk
               Påskmysteriet i kyrkans sakrament
          Andra kapitlet: Det sakramentala firandet av påskmysteriet
               Att fira liturgin i kyrkan
               Vem firar liturgin?
               Hur firas liturgin?
               När firas liturgin?
               Var firas liturgin?
               Liturgisk olikhet och mysteriets enhet
     Andra avdelningen – kyrkans sju sakrament
               Kyrkans sju sakrament
          Första kapitlet: Den kristna initiationens sakrament
               Dopets sakrament
               Konfirmationens sakrament
               Eukaristins sakrament
          Andra kapitlet: Helandets sakrament
               Botens och försoningens sakrament
               De sjukas smörjelses sakrament
          Tredje kapitlet: Sakrament i gemenskapens och sändningens tjänst
               Vigningens sakrament
               Äktenskapets sakrament
          Fjärde kapitlet: Andra former för liturgisk gudstjänst
               Sakramentalierna
               Den kristna begravningen

Tredje delen – livet i Kristus

     Första avdelningen – människans kallelse: livet i Anden
         Första kapitlet: Den mänskliga personens värdighet
               Människan, Guds avbild
               Vår kallelse till salighet
               Människans frihet
               Lidelsernas moraliska halt
               Det moraliska medvetandet, samvetet
               Dygder
               Synd
          Andra kapitlet: Den mänskliga gemenskapen
               Person och samhälle
               Deltagandet i samhällslivet
               Social rättvisa
         Tredje kapitlet: Frälsningen som kommer från Gud: lagen och nåden
               Den moraliska lagen
               Nåd och rättfärdiggörelse
               Kyrkan, moder och läromästarinna
     Andra avdelningen – tio Guds bud
          Första kapitlet: ”Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd”
               Första budet: Jag är Herren, din Gud. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig
               Andra budet: Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
               Tredje budet: Kom ihåg att iaktta helgdagarna
          Andra kapitlet: ”Du skall älska din nästa som dig själv”
               Fjärde budet: Hedra din far och din mor
               Femte budet: Du skall inte dräpa
               Sjätte budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott
               Sjunde budet: Du skall inte stjäla
               Åttonde budet: Du skall inte bära falskt vittnesbörd
               Nionde budet: Du skall inte ha begär till din nästas hustru
               Tionde budet: Du skall inte ha begär till din nästas egendom

Fjärde delen – den kristna bönen

     Första avdelningen – bönen i det kristna livet
         Första kapitlet: Bönens uppenbarelse
               Bönens uppenbarelse i gamla testamentet
               Bönen är fullständigt uppenbarad och förverkligad i Kristus
               Bönen i kyrkans tid
          Andra kapitlet: Bönens tradition
               Vid bönens källor
               Bönens vägar
               Handledning i bön
         Tredje kapitlet: Bönelivet
               Bönens uttryck
               Bönens kamp
     Andra avdelningen – Herrens bön Fader vår
               Sammanfattning av hela evangeliet
               Fader vår, som är i himlen
               De sju bönerna

B

#     ¤     +